Rijksoverheid

Regelingenpocket Velsen

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
12-5-2021
Downloads
240
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Velsen. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Velsen Aanvullende Algemene Voorwaarden Velsen 2015 bij ‘ De Nieuwe Regeling (DNR) 2011’
Velsen AANWIJSBESLUIT GEBIEDEN OP BASIS VAN DE TIJDELIJKE WET MAATREGELEN COVID-19 WAAR HET VERBODEN IS ZICH ’S NACHTS TE BEVINDEN
Velsen Aanwijsbesluit toezichthouders regio Kennemerland
Velsen Aanwijsbesluit toezichthouders toezicht en handhaving Velsen 2020
Velsen Aanwijzing havenmeester Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012
Velsen Aanwijzing veiligheidsrisicogebied
Velsen Aanwijzing veiligheidsrisicogebied
Velsen Aanwijzing veiligheidsrisicogebied
Velsen Aanwijzings besluitheffingsambtenaar (Burgerzaken)
Velsen Aanwijzingsbesluit (APV) gebied verbod openlijk drankgebruik
Velsen Aanwijzingsbesluit (APV) gebieden verbod openlijk drankgebruik
Velsen Aanwijzingsbesluit afvalscheiding bij basisscholen
Velsen Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
Velsen Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Velsen Aanwijzingsbesluit hondenlosloopplaats grasveld Wouwenkoplaan gemeente Velsen 2020
Velsen Aanwijzingsbesluit hondenlosloopplaatsen en speelplekken Velsen 2020
Velsen AANWIJZINGSBESLUIT INGEVOLGE DE VERORDENING PARKEERBELASTING 2019
Velsen Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening parkeerbelasting 2020
Velsen Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen
Velsen Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Velsen Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen
Velsen Aanwijzingsbesluit plakplaatsen 2019
Velsen Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering gemeente Velsen 2019
Velsen Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering gemeente Velsen 2020
Velsen Aanwijzingsbesluit uitbreiding vuurwerkverbod jaarwisseling
Velsen Aanwijzingsbesluit vechtsportwedstrijden of -gala’s
Velsen Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik
Velsen Aanwijzingsbesluit voor verzending aanslagbiljetten
Velsen Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Kinderboerderij Velserbeek
Velsen Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones
Velsen Actieplan geluid 2013-2018
Velsen Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2009
Velsen Afwijkingenbeleid Gemeente Velsen
Velsen Agressieprotocol
Velsen Algemene ICT Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Velsen 2015
Velsen Algemene inkoopvoorwaarden 2005
Velsen Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Velsen 2015
Velsen Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019
Velsen Algemene Subsidieverordening Velsen 2020
Velsen Algemene Voorwaarden bij uitgifte in erfpacht van onroerende zaken 2013
Velsen Algemene Voorwaarden bij verkoop van onroerende zaken 2006
Velsen Archiefverordening 2013
Velsen Beheerregeling GBA
Velsen Bekendmaking Verordening Bedrijveninvesteringszone Santpoort-Noord 2020
Velsen Beleid informatiebeveiliging Gemeente Velsen 2016
Velsen Beleidskaart archeologie Velsen BAV
Velsen Beleidsnota archeologie Velsen (BAV)
Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Velsen
Velsen Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Velsen 2010
Velsen Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Velsen. Naar een inclusieve samenleving
Velsen Beleidsregel corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen
Velsen Beleidsregel corona: tijdelijke terrasschermen -en overkappingen
Velsen Beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2016
Velsen Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen
Velsen Beleidsregel naamgeving openbare ruimte
Velsen Beleidsregel Onzelfstandige Bewoning
Velsen Beleidsregel Short Stay tijdelijke werknemers Velsen 2017
Velsen Beleidsregel Woonurgentie
Velsen Beleidsregels belastingen 2015
Velsen Beleidsregels bestuurlijke boete wet basisregistratie personen Velsen 2018
Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2019
Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Velsen 2021
Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie 2015 gemeente Velsen
Velsen Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 gemeente Velsen
Velsen beleidsregels Evenementenveiligheid gemeente Velsen 2017
Velsen Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen
Velsen Beleidsregels gebruik waterpijpen in horeca Velsen 2020
Velsen Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Velsen 2014
Velsen Beleidsregels jeugdhulp gemeente Velsen 2018
Velsen Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, eerste wijziging
Velsen Beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, tweede wijziging
Velsen Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018
Velsen Beleidsregels middelen en verantwoorde giften Participatiewet 2016 gemeente Velsen
Velsen Beleidsregels ontheffing rijden op het strand met een motorvoertuig gemeente Velsen 2020
Velsen Beleidsregels openbare oplaadpalen Velsen 2021
Velsen Beleidsregels oplaadkabels elektrische voertuigen Velsen 2019
Velsen Beleidsregels schuldhulpverlening 2017 gemeente Velsen
Velsen Beleidsregels Social Return On Investment (SROI)
Velsen Beleidsregels Subsidievaststellingen 2020 in verband met coronamaatregelen
Velsen Beleidsregels Subsidieverstrekking Sturing en Toezicht Velsen 2020
Velsen Beleidsregels Taaleis 2016 Gemeente Velsen
Velsen Beleidsregels Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen
Velsen Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Velsen 2016
Velsen Beleidsregels terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen
Velsen Beleidsregels terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2020 gemeente Velsen
Velsen Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Velsen 2021 eerste wijziging
Velsen Beleidsregels verdeling gedoogverklaringen coffeeshops Velsen 2020
Velsen Beleidsregels Wet Bibob Velsen 2020
Velsen Beleidsregels woonoverlast Velsen 2019
Velsen Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingdeurwaarder
Velsen Besluit algemeen mandaat en machtiging belastingbevoegdheid college
Velsen Besluit informatiebeheer gemeente velsen
Velsen Besluit Informatiebeheer gemeente Velsen 2013
Velsen Bodemagenda Velsen 2011-2016
Velsen Bomenlijst met beschermenswaardige houtopstanden en het beschermenswaardig gebied
Velsen Bouwverordening 2010
Velsen Brandbeveiligingsverordening Velsen 2012
Velsen Bring Your Own Device (BYOD) beleid
Velsen Budgethoudersregeling 2020
Velsen Coffeeshopbeleid Velsen 2020
Velsen Controleverordening gemeente Velsen
Velsen Damoclesbeleid Velsen 2021
Velsen Erfgoedverordening Velsen 2016
Velsen Evaluatie van en actualisatie op het Bomenplan Velsen 2003
Velsen Gedragscode Flora- en faunawet
Velsen Gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen
Velsen Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Velsen
Velsen Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Velsen
Velsen Gemeenschappelijke regeling AIJZ (GR AIJZ) tweede wijziging (college regeling)
Velsen Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
Velsen Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Velsen Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond
Velsen Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Velsen Gemeenschappelijke regeling ReinUnie
Velsen Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten regio West Kennemerland
Velsen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Velsen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland eerste wijziging
Velsen Gemeente Velsen 2018
Velsen Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
Velsen Gewijzigd aanwijzingsbesluit grote voertuigen
Velsen Grondbeleid Kadernota grondprijzen 2019
Velsen Handhavingsplan Werk en Inkomen 2013
Velsen Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 gemeente Velsen
Velsen Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012
Velsen Horecasanctiebeleid gemeente Velsen 2014
Velsen Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers
Velsen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Velsen 2021
Velsen IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening
Velsen Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Velsen
Velsen Inkoopbeleid 2011
Velsen Inkoopbeleid 2015 van Velsen
Velsen Inkoopbeleid 2017 gemeente Velsen
Velsen Inspraak- en samenspraakverordening gemeente Velsen 2010
Velsen Instructie voor de Griffier 2010
Velsen Instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Velsen 2014
Velsen Instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Velsen 2014 (eerste wijziging)
Velsen Kadernota ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Velsen Kadernota Vastgoedbeheer
Velsen Kadernota Verbonden Partijen
Velsen Kadernota Welzijn Nieuwe Stijl 2013
Velsen Kadernotitie Transitie Jeugdzorg IJmondgemeenten
Velsen kindermishandeling gemeente Velsen 2019
Velsen Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017
Velsen Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, 1e wijziging
Velsen Mandaat directeur Centraal Nautisch Beheer Regionale Havenverordening Noordzeekanaal-gebied 2012
Velsen Mandaat- en machtigingsbesluit Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen
Velsen Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure
Velsen Mandaatbesluit Centraal Nautisch Beheer Regionale Havenverordening 2019
Velsen Mandaatbesluit gemeente Velsen 2021
Velsen Mandaatbesluit griffiepersoneel
Velsen Mandaatbesluit Omgevingsdienst IJmond Regionale Havenverordening 2019
Velsen Mandaatbesluit van de ambtenaar belasting me de heffing beslissing op bezwaar- en beroepschrift
Velsen Marktverordening Velsen 2006
Velsen Nadeelcompensatieverordening Oude Pontweg
Velsen Nadere regels aankondigingborden gemeente Velsen 2012
Velsen Nadere regels jeugdhulp gemeente Velsen 2018
Velsen Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2021
Velsen Nadere regels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Velsen 2019
Velsen Nadere regels strand gemeente Velsen 2019
Velsen Nadere regels Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen 2015 Gemeente Velsen
Velsen Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen te Velsen 2017
Velsen Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland 29 april 2020)
Velsen nota algemeen subsidiebeleid
Velsen Nota Borgstellingen en geldleningen Gemeente Velsen
Velsen Nota Dierenwelzijn Velsen 2017-2020
Velsen Nota Huurprijzen gemeentelijk Vastgoed
Velsen Nota investeren en afschrijven
Velsen Nota lokaal antidiscriminatiebeleid gemeente Velsen 2012
Velsen Nota Lokaal gezondheidsbeleid
Velsen Nota Parkeernormenbeleid 2015
Velsen Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Velsen Organisatiebesluit gemeente Velsen 2010 (eerste wijziging)
Velsen Overkoepelend beleid Privacy en gegevensbescherming gemeente Velsen 2016
Velsen Parkeerbeleidsplan kadernota 2008 (Evaluatie 2011)
Velsen Parkeren van grote voertuigen 2019
Velsen Privacybeleid Sociaal Domein Gemeente Velsen 2014 - 2018
Velsen Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2011
Velsen Protocol Integriteitsonderzoeken gemeente Velsen 2013
Velsen Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Velsen’
Velsen Raadsbesluit (tweede) wijziging van Legesverordening 2019
Velsen Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018 gemeente Velsen
Velsen RECHTSPOSITIEREGELING BUITENGEWOON AMBTENAAR EN BODE BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE VELSEN 2018
Velsen Referendumverordening 2017
Velsen Regeling behandeling bezwaarschriften 2018
Velsen Regeling briefadres gemeente Velsen 2017
Velsen Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers gemeente Velsen 2020
Velsen Regeling interne afhandeling van klachten gemeente Velsen
Velsen regeling kunstcommissie 2011
Velsen Regeling melding vermoeden misstanden
Velsen Regeling meldingen zeeschepen Noordzeekanaalgebied 2015
Velsen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder Gemeente Velsen 2019
Velsen Regeling Steunfractieleden 2011
Velsen Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van de gemeentelijke sportterreinen 2017 - 2018
Velsen Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van gemeentelijke zwembad De Heerenduinen 2015
Velsen Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van gemeentelijke zwembad De Heerenduinen 2016
Velsen Regeling tarieven en voorwaarden voor het in gebruik geven van gemeentelijke zwembad De Heerenduinen 2017
Velsen Regeling tarieven en voorwaarden voor het in het gebruik geven van de gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen 2017 - 2018
Velsen Regeling voor de Commissie Naamgeving openbare ruimte
Velsen Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012
Velsen Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019
Velsen Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Velsen
Velsen Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2019
Velsen REGLEMENT DRAAGVLAKMETING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE KENNEMERLAAN 2021
Velsen Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone Santpoort-Noord 2020
Velsen Reglement van de Beoordelingscommissie Innovatiefonds MKB Velsen
Velsen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en van het raadsplein van de gemeente Velsen
Velsen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 2018
Velsen Rookbeleid gemeente Velsen 2013
Velsen Selectiecriteria monumentale en waardevolle bomen en beschermenswaardige gebieden
Velsen Standplaatsenbeleid Velsen 2011
Velsen Standplaatsenbeleid Velsen 2020
Velsen Subsidieregeling Citymarketing Velsen 2018
Velsen Subsidieregeling coronacompensatie cultuur, buurthuizen en vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties 2020-2021
Velsen Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2021
Velsen Subsidieregeling Sociaal Domein Velsen 2018
Velsen Subsidieregeling Sociaal Domein Velsen 2020
Velsen Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019
Velsen Subsidieverordening monumenten Velsen
Velsen Subsidieverordening Stedelijke vernieuwing Velsen
Velsen Subsidieverordening Winkelfonds Velsen 2020-2022
Velsen Telecommunicatieverordening gemeente Velsen 2010
Velsen Toezichtkader Wmo gemeente Velsen 2020
Velsen Treasurystatuut Gemeente velsen
Velsen Uitstallingenbeleid Velsen 2014
Velsen Uitvoeringsbesluit APV verboden plaatsen om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling
Velsen Uitvoeringsregels Skaeve Huse Velsen 2020
Velsen verbod voor het ontgassen van bepaalde stoffen door afgemeerde binnentankschepen
Velsen Vergoedingsregeling ten behoeve van regionale piketdiensten voor de gemeentelijke kolom binnen de veiligheidsregio Kennemerland
Velsen Verordening Bedrijveninvesteringszone Havengebied IJmuiden
Velsen Verordening Bedrijveninvesteringszone IJmuiden Centrum 2019
Velsen Verordening Bedrijveninvesteringszone Kennemerlaan 2021
Velsen Verordening Bedrijveninvesteringszone Santpoort – Noord 2020
Velsen Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020
Velsen Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Velsen 2021
Velsen Verordening Burgerinitiatief
Velsen Verordening cliëntparticipatie Participatiewet 2016 gemeente Velsen
Velsen Verordening commissie bezwaarschriften
Velsen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014
Velsen VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE VELSEN 2021
Velsen Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019 gemeente Velsen
Velsen Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Velsen 2009
Velsen Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2017
Velsen Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2018
Velsen Verordening jeugdlintje gemeente Velsen 2019
Velsen Verordening leerlingenvervoer 2019
Velsen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018
Velsen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2021
Velsen Verordening Mobiliteitsfonds IJmond 2017
Velsen Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2019
Velsen Verordening Naamgeving en nummering adressen Velsen 2019
Velsen Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Velsen
Velsen Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2009
Velsen Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van leges 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen
Velsen Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018
Velsen Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2019
Velsen Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2021
Velsen Verordening op de heffing en invordering van woonwagenrechten 2010
Velsen Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen
Velsen Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen
Velsen Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Velsen 2017
Velsen Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Velsen Verordening Participatie sociaal domein Velsen 2018
Velsen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015
Velsen Verordening ruimte- en inrichtingseisenpeuterspeelzalen gemeente Velsen
Velsen Verordening Sail gemeente Velsen
Velsen Verordening Speelautomatenhallen Velsen
Velsen Verordening Starterslening Velsen 2013
Velsen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Velsen
Velsen Verordening tot wijziging van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012
Velsen Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 gemeente Velsen
Velsen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Velsen 2015
Velsen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen 2020
Velsen Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020
Velsen Verordening Wet inburgering 2013
Velsen Verordening winkeltijden Velsen 2010
Velsen Visie ‘Een andere kijk op armoede 2020-2024
Velsen Volmachtbesluit griffie
Velsen Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst kotters
Velsen Vrijstellingsbesluit controlelijst kotters
Velsen Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden baggervaartuigen
Velsen Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden baggervaartuigen
Velsen Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden grote vissersschepen (vriestrawlers)
Velsen Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden vissersschepen voor de Noordzee- en kustvisserij
Velsen Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamhedenvissersschepen voor de Noordzee- en kustvisserij
Velsen Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2019
Velsen Wabo afwijkingenbeleid Velsen 2020
Velsen Wegsleepverordening gemeente Velsen 2010
Velsen Wijziging Legesverordening 2020
Velsen Zwangerschapsbeleid Gemeente Velsen

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?