Rijksoverheid

Regelingenpocket Veenendaal

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
15-9-2019
Downloads
110
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Veenendaal. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Veenendaal Aanwijzingsbesluit art. 2:48 (drankgebruik) Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal
Veenendaal Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Veenendaal
Veenendaal Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Veenendaal
Veenendaal Aanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister door politie
Veenendaal Aanwijzingsbesluit inzage in- en verkoopregister voor handelaren
Veenendaal Aanwijzingsbesluit inzamelaars huishoudelijk oud papier en karton
Veenendaal Aanwijzingsbesluit parkeren Veenendaal
Veenendaal Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Veenendaal Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
Veenendaal Afvalstoffenverordening gemeente Veenendaal
Veenendaal Algemene Subsidieverordening Veenendaal
Veenendaal Archiefverordening gemeente Veenendaal
Veenendaal Basis(periode)tarieven voor hulp bij het huishouden vast te stellen
Veenendaal Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005
Veenendaal Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats en rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal
Veenendaal Beleid en regels voor kamerverhuur, woningsplitsing, samenvoeging en onttrekking van woonruimten
Veenendaal Beleid tijdelijke reclame-uitingen (2010)
Veenendaal Beleidsplan de kracht van onze jeugd
Veenendaal Beleidsregel Tegenprestatie Participatiewet gemeente Veenendaal 2015
Veenendaal Beleidsregel Uitvoering Wet taaleis Participatiewet 2016
Veenendaal Beleidsregel handhaving onjuist aangeboden (huishoudelijke) afvalstoffen
Veenendaal Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Veenendaal
Veenendaal Beleidsregel uitvoering Kostendelersnorm 2015
Veenendaal Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent terugvordering Beleidsregel terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Veenendaal 2017
Veenendaal Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Veenendaal
Veenendaal Beleidsregels leerlingenvervoer 2015
Veenendaal Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen voetgangersgebied Veenendaal
Veenendaal Beleidsregels sluitingstijden horecabedrijven Veenendaal
Veenendaal Beleidsregels toekennen Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP)
Veenendaal Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops
Veenendaal Besluit Boete WWB, IOAW en IOAZ 2013
Veenendaal Besluit alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de recreatieve routes en paden
Veenendaal Besluit informatiebeheer gemeente Veenendaal
Veenendaal Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Veenendaal
Veenendaal Besluit tot vaststelling van de onderstaande tarieven voor het gebruik van het rouwcentrum De Munnikenhof:
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Concerncontroller
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Dienstverlening
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Economie en Werk
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Maatschappelijke ondersteuning
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Middelen
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Programma's & Projecten
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Strategie & Control
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer
Veenendaal Besluit van de Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de Manager van de afdeling Wonen en Leven
Veenendaal Besluit van de Manager van afdeling Bedrijfsvoering Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van afdeling Directeur Bedrijfsvoering
Veenendaal Besluit van de Manager van afdeling Dienstverlening van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van afdeling Dienstverlening
Veenendaal Besluit van de Manager van afdeling Middelen van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van afdeling Middelen
Veenendaal Besluit van de Manager van afdeling Wonen en Leven van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van afdeling Wonen en Leven
Veenendaal Besluit van de Manager van de afdeling Economie en Werk van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van de afdeling Economie en Werk
Veenendaal Besluit van de Manager van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
Veenendaal Besluit van de Manager van de afdeling Programma’s & Projecten van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van de afdeling Programma’s & Projecten
Veenendaal Besluit van de Manager van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer
Veenendaal Besluit van de burgemeester houdende beleidsregel voor de sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen Veenendaal
Veenendaal Besluit van de burgemeester houdende beleidsregels voor de toepassing van de wet aanpak woonoverlast
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Cultuurvisie 2018-2021
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Moed moet – regionaal beleidskader opvang en bescherming 2018-2019
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Plan van aanpak bestrijding armoede kinderen
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Vastgoedbeleid en Accommodatiebeleid
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Welstandsnota 2017
Veenendaal Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Welstandsnota 2017
Veenendaal Besluit van het college houdende een machtiging en volmacht aan VNG Realisatie
Veenendaal Besluit van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende Model Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte Aanpak Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte Aanpak Gemeente Veenendaal
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende BIZ Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Veenendaal 2017
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende Nota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende Uitvoeringsregeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende aanwijzen koopzondag Aanwijzingsbesluit koopzondag Veenendaal 2017
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende aanwijzingsbesluit fietsparkeren
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende de Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende de vaststelling van de lijst waardevolle bomen 2018
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende het Treasurystatuut Gemeente Veenendaal 2018
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent het afsteken van vuurwerk Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2018/2019
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent recreatieterrein Kwintelooijen Reglement Gebiedsraad recreatieterrein Kwintelooijen 2018
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent subsidie onderwijs Regeling éénmalige subsidie kwaliteitsimpuls Voor- en Vroegschoolse Educatie 2015
Veenendaal Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende warenmarkten Instellingsbesluit warenmarkten Veenendaal
Veenendaal Bezoekersreglement Studiezaal Gemeentearchief Veenendaal
Veenendaal Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Veenendaal;
Veenendaal Centrale Toegang Beschermd Wonen - mandaat
Veenendaal Collegebesluit Tot vaststelling van het subsidieplafond 2020 voor peuteropvang met en zonder Voorschoolse Educatie, de kwaliteitsbijdrage en de bijdrage voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker
Veenendaal Collegebesluit tot aanwijzing van het gebied waar het verboden is zich met een hond te begeven
Veenendaal Collegebesluit tot vaststelling van het subsidieplafond 2020 voor basissubsidies amateurkunst
Veenendaal Collegebesluit tot verhoging van het subsidieplafond 2019 voor peuteropvang met voorschoolse educatie
Veenendaal Compensatie meerkosten chronisch zieken en gehandicapten
Veenendaal De tarieven voor het parkeren in parkeergarages 2019
Veenendaal Drank- en horecaverordening Veenendaal
Veenendaal Erfgoedverordening gemeente Veenendaal 2010
Veenendaal Evenementenbeleid 2015
Veenendaal Fonds Maatschappelijke Initiatieven
Veenendaal Gedragscode politieke ambtsdragers Veenendaal 2015
Veenendaal Gemeentelijke archeologische maatregelenkaart
Veenendaal Huisvestingsverordening gemeente Veenendaal 2016
Veenendaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Veenendaal
Veenendaal Inspraakverordening gemeente Veenendaal
Veenendaal Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal 2015
Veenendaal Integraal beleidskader activerend minimabeleid 2015-2018
Veenendaal Klachtenregeling gemeente Veenendaal
Veenendaal Klachtenregeling openbaar primair en openbaar voortgezet onderwijs
Veenendaal MANDAATBESLUITCOLLEGE AAN DPG, TEVENS AANWIJZINGSBESLUIT COLLEGE VAN DPG
Veenendaal Mandaatbesluit Internexxt
Veenendaal Mandaatbesluit aanwijzing plaatsvervangers teamcoördinatoren
Veenendaal Mandaatbesluit ambtelijke organisatie en externen gemeente Veenendaal
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester
Veenendaal Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester
Veenendaal Mandaatbesluit heffing en invordering Parkeerbelastingen P1
Veenendaal Mandaatbesluit heffing en invordering ParkeerbelastingenTobias Fiscaal
Veenendaal Mandaatbesluit heffing en invordering parkeerbelastingen Stadsparkeren B.V
Veenendaal Mandaatbesluit intentieverklaringen re-integratie
Veenendaal Mandaatbesluit invordering parkeerbelastingen Pruijn & v.d. Berg
Veenendaal Mandaatbesluit schuldhulpverlening Veenendaal 2019
Veenendaal Mandaatregeling raad-griffie(r) Veenendaal
Veenendaal Meerjarennota minimabeleid 2012-2015
Veenendaal Milieukwaliteitsplan 2017-2019
Veenendaal Nadere Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Veenendaal (Nadere Regeling BRP Veenendaal)
Veenendaal Nadere Regels Amateurkunst Veenendaal 2017
Veenendaal Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal
Veenendaal Nadere regels extra restafval vanwege een chronisch medische aandoening
Veenendaal Nadere regels subsidiering jeugdsport
Veenendaal Nadere regels subsidiering sportstimuleringsactiviteiten
Veenendaal Nadere regels toegang en toeleiding jeugdhulp Veenendaal
Veenendaal Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats en rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal
Veenendaal Nadere regels voor de verdeling van de subsidie voor schoolbegeleiding
Veenendaal Negende wijziging van de Bouwverordening 2003
Veenendaal Nota Masten voor mobiele communicatie gemeente Veenendaal
Veenendaal Nota Verbonden Partijen
Veenendaal Nota bodembeheer
Veenendaal Notitie 'Veteranen in Veenendaal'
Veenendaal Ondermandaatbesluit van de Manager van afdeling Strategie & Control van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Ondermandaat aan de functionarissen van afdeling Strategie & Control
Veenendaal Overgangsregeling Kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie 2014
Veenendaal Parkeervisie 2013-2020 en Parkeernormennota
Veenendaal Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Veenendaal 2009
Veenendaal Protocol ‘Hygiënische woonproblemen’ gemeente Veenendaal
Veenendaal RAADSBESLUIT
Veenendaal REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING ZUID-OOST UTRECHT
Veenendaal Raadsbesluit
Veenendaal Rectificatie bekendmaking d.d. 16 april 2019, Gemeenteblad 2019, 91641
Veenendaal Regeling Innovatiefonds gemeente Veenendaal
Veenendaal Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Veenendaal
Veenendaal Reglement Adviescommissie historische graven Veenendaal
Veenendaal Reglement Adviesraad gemeentelijk diversiteitbeleid
Veenendaal Reglement Cliëntennetwerk Jeugdhulp Veenendaal
Veenendaal Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling WERV
Veenendaal Reglement Urgentiecommissie 2015 met toelichting
Veenendaal Reglement Veense Jongerenraad
Veenendaal Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
Veenendaal Reglement klachtencommissie woonruimteverdeling
Veenendaal Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Veenendaal 2016
Veenendaal Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Veenendaal
Veenendaal Statuut Urgentie Commissie WERV (UCW)
Veenendaal Subsidieregeling Afkoppelen Regenwater en Vergroenen Particulier Terrein
Veenendaal Subsidieregeling Afkoppelen en Vergroenen Percelen van Niet-natuurlijke personen
Veenendaal Subsidieregeling Nul-op-de-Meter renovatieconcepten voor koopwoningen in Veenendaal
Veenendaal Subsidieregeling Rijden op groen gas gemeente Veenendaal
Veenendaal Subsidieregeling buurtbonnen
Veenendaal Subsidieregeling integratie en segregatie primair onderwijs gemeente Veenendaal
Veenendaal Subsidieregeling vouchers bewonersinitiatieven
Veenendaal Subsidieregeling wijkbudget
Veenendaal Subsidieregeling wijkbudget Veenendaal
Veenendaal Subsidieregeling Stimuleringsfonds jongerenhuisvesting
Veenendaal Subsidieregels voor zaalhuur theater de Lampegiet
Veenendaal Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten Veenendaal 2006
Veenendaal Uitvoeringsbeleid terrassen Veenendaal
Veenendaal Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Veenendaal
Veenendaal Uitvoeringsbesluit Participatiewet 2015
Veenendaal Uitvoeringsbesluit participatiewet 2015
Veenendaal Uitvoeringsbesluit uitgifte vergunningen gemeente Veenendaal
Veenendaal Vaststelling vertrouwenscommissie
Veenendaal Verordening Auditcommissie gemeenteraad Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening Blijverslening gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Veenendaal (Verordening BRP Veenendaal)
Veenendaal Verordening Handhaving Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet investeren in jongeren
Veenendaal Verordening Individuele Studietoeslag Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening Kindpakket 2017-2018
Veenendaal Verordening Klankbordgesprekken burgemeester en raad Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening Leerlingenvervoer gemeente Veenendaal 2014
Veenendaal Verordening Overleg Lokaal Onderwijsbeleid Veenendaal
Veenendaal Verordening Programmaraad Utrecht Oost
Veenendaal Verordening Wet inburgering gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening alleenrecht dienst onderhoud groen en straatmeubilair IW4
Veenendaal Verordening ambtelijke bijstand
Veenendaal Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Veenendaal Verordening burgerinitiatief Veenendaal 2005
Veenendaal Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren
Veenendaal Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid
Veenendaal Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening houdende de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking zal verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden
Veenendaal Verordening individuele verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning Veenendaal 2010
Veenendaal Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening
Veenendaal Verordening inzake speelautomatenhallen
Veenendaal Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels
Veenendaal Verordening kinderopvang 2011
Veenendaal Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal
Veenendaal Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
Veenendaal Verordening op de Vertrouwenscommissie burgemeester gemeente Veenendaal 2018
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2017
Veenendaal Verordening op de heffing en de invordering vanrioolheffing 2016
Veenendaal Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2011
Veenendaal Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016
Veenendaal Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 (Verordening toeristenbelasting 2016)
Veenendaal Verordening op de raadscommissies Veenendaal 2016
Veenendaal Verordening percentageregeling beeldende kunst gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening regelende het verlenen van een bijdrage voor het geven van godsdienst- en vormingsonderwijs aan leerlingen van de openbare basisscholen in de gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Veenendaal Verordening starterslening gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening tegenprestatie Participatiewet
Veenendaal Verordening toegang en toeleiding jeugdhulp Veenendaal.
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende belastingregels omtrent bedrijveninvesteringszone Winkelstad Verordening BIZ Winkelstad Veenendaal
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende belastingtarieven omtrent parkeren Verordening parkeerbelastingen Veenendaal
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent Participatiewet Verordening loonkostensubsidie voor personen met een arbeidsbeperking Participatiewet Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent financieel beleid en beheer Financiële verordening gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent instellen rekenkamercommissie Verordening Rekenkamercommissie Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent lening voor bijdrage aan milieubewustwording Verordening Duurzaamheidslening gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent openbare orde Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent openstelling winkels Verordening Winkeltijden Veenendaal
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent parkeren Parkeerverordening Veenendaal
Veenendaal Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent rechtspositie Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende elektronische bekendmaking Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015
Veenendaal Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Veenendaal
Veenendaal Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Veenendaal 2015
Veenendaal Verordening werkgeverscommissie Veenendaal
Veenendaal Verordening woninggebonden subsidies 1995
Veenendaal Verruiming voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen
Veenendaal Wegsleepverordening gemeente Veenendaal
Veenendaal aanwijzingsbesluit verzamelcontainers textiel
Veenendaal mandaatbesluit griffie gemeente Veenendaal 2015
Veenendaal regeling omtrent het medegebruik van gebouwen van de openbare en bijzondere scholen voor basisonderwijs (en (voortgezet) speciaal onderwijs)
Veenendaal tarieventabel parkeren garages en terreinen 2015
Veenendaal verordening Aansluitvoorwaarden riolering gemeente Veenendaal 2006

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?