Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 maart 2019, nr. 81E8A252, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer voor het jaar 2019 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2019)
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 maart 2019, nr. 81E8A252, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer voor het jaar 2019 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2019)

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Gelet op Hoofdstuk 2 van het Openstellingsbesluit natuur provincie Utrecht 2019;

Besluiten:

Artikel 1 Vaststelling beheerplannen

Gedeputeerde Staten stellen de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer voor het jaar 2019 vast voor de gebieden Eemland, De Venen, Vechtvallei, Lopikerwaard, Vianen, Gelderse Vallei, en Langbroekerwetering.

Artikel 2 Beschikbaarheid beheerplannen

De vastgestelde collectieve beheerplannen zijn in te zien op het Provinciehuis, tijdens kantooruren, op de website van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl) en op het de website van BIJ12

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/snl-applicatie-toolkit/

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Vaststellingsbesluit collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de (openbare) vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 maart 2019.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,Voorzitter,
Secretaris,

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van dit besluit daartegen bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht , postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden gevoegd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Toelichting

Op basis van artikel 9.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks collectieve beheerplannen vast voor agrarisch natuurbeheer. Met dit besluit worden deze collectieve beheerplannen vastgesteld.

Een collectief beheerplan bestaat uit een kaart waarop op perceelsniveau de ligging van beheerpakketten is aangeduid. De voorwaarden waaraan het collectief beheerplan moet voldoen zijn opgenomen in het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. In het Natuurbeheerplan zijn ook de gebieden aangeduid waar subsidie voor agrarisch natuur en landschapsbeheer mogelijk is.

Gedeputeerde Staten hebben voor ieder gebied een gebiedscoördinator gevraagd om een collectief beheerplan op te stellen. De collectieve beheerplannen voor 2019 bevatten alleen contracten die volgens de Subsidieverordening Natuur en Landschap 2009 doorlopen. Nieuwe contracten zijn aangegaan in samenwerking met agrarische collectieven volgens het nieuwe stelsel per 1 januari 2016. Deze maken geen onderdeel uit van dit besluit.