Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 december 2015, nummer 8173C941 tot instelling van de Adviesraad Tram (Instellingsbesluit Adviesraad Tram)
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 december 2015, nummer 8173C941 tot instelling van de Adviesraad Tram (Instellingsbesluit Adviesraad Tram)

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 december 2015, nummer 8173C941 tot instelling van de Adviesraad Tram (Instellingsbesluit Adviesraad Tram)

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 10.2 van de Bestuursovereenkomst Uithoflijn van 20 juni 2012, zoals laatstelijk gewijzigd;

Gelet op de overgang van Bestuur Regio Utrecht naar de provincie Utrecht per 1 januari 2015 en de kaders die Provinciale Staten daarvoor hebben vastgesteld;

Besluiten vast te stellen het Instellingsbesluit Adviesraad Tram:

Artikel 1

Er is een Adviesraad Tram, hierna te noemen: Adviesraad.

Artikel 2

De Adviesraad heeft tot taak:

  • a.

    Gedeputeerde Staten strategisch en tactisch te adviseren inzake het Tramvervoersysteem Provincie Utrecht;

  • b.

    de Stuurgroep Uithoflijn, bedoeld in artikel 10.1 van de Bestuursovereenkomst Uithoflijn, strategischen tactisch te adviseren inzake het project Uithoflijn.

Artikel 3

  • 1 De Adviesraad bestaat uit vier leden die specifieke kennis hebben ten aanzien de aanleg van complexe (infrastructurele en/of railgerelateerde) projecten, (OV) assetmanagement, klantgericht opereren en servicegerichte bedrijfsvoering:

  • 2 De Adviesraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van de provincie Utrecht.

Artikel 4

De Adviesraad bepaalt de wijze waarop de taken, genoemd in artikel 2, worden uitgevoerd. Daarbij houdt de Adviesraad zich aan het Reglement Adviesraad Tram, zoals vastgesteld bij dit besluit.

Artikel 5

De archiefbescheiden van de Adviesraad worden na zijn opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het provinciehuis Utrecht.

Artikel 6

De vergadering van de Adviesraad is niet openbaar.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviesraad Tram.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 december 2015.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Voorzitter
Secretaris