Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 februari 2017, nr. 81A47D5D, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan BIJ12 inzake de Vergoedingsregeling voor ganzenrustgebieden (Mandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017)
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 februari 2017, nr. 81A47D5D, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan BIJ12 inzake de Vergoedingsregeling voor ganzenrustgebieden (Mandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017)

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht;

Gelet op artikel 158 van de Provinciewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 14 februari 2017 (nr. 81A47D5D) de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017 hebben vastgesteld;

Overwegende dat het gewenst is om ter uitvoering van deze regeling aan BIJ12 mandaat en machtiging te verlenen voor het besluiten op vergoedingsaanvragen op basis van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017;

Overwegende dat de directeur en het bestuur van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg met het mandaat hebben ingestemd;

Besluiten:

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. BIJ12:

  uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg;

 • b. Directeur:

  Directeur van BIJ12, of diens waarnemer;

 • c. Vergoeding:

  vergoeding op grond van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017;

Artikel 2 Mandaat

 • 1. De directeur is gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten:

  • a.

   te beslissen op en stukken te ondertekenen betreffende het verlenen van vergoedingen.

  • b.

   betalingen te verrichten in verband met vergoedingen zoals bedoeld onder a.

  • c.

   te beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten zoals bedoeld onder a.

  • d.

   te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom bij niet tijdig beslissen op een aanvraag of bezwaarschrift, wettelijke rente en terugvordering bij onverschuldigde betaling in verband met besluiten als bedoeld onder a en c.

  • e.

   het verdagen, opschorten, en verlengen van (beslis)termijnen;

  • f.

   overige correspondentie te voeren, niet zijnde besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en niet zijnde besluiten waaraan een financiële verplichting is verbonden.

 • 2. De directeur is gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten medewerkers te machtigen om Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter in verband met besluiten als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. De directeur is gemachtigd om aan de gegadigde van een vergoeding nadere gegevens te vragen die naar zijn oordeel nodig zijn voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding of om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen ter voorkoming van ongeoorloofde staatssteun.

Artikel 3 Instructies

 • 1. De gemandateerde neemt bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, de voorschriften van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017 in acht en handelt in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht en andere van toepassing zijnde regelgeving.

 • 2. De gemandateerde stelt de provincie jaarlijks in kennis van de besluiten en betalingen, bedoeld in artikel 2.

 • 3. De gemandateerde oefent zijn mandaat niet uit als hij bij het te nemen besluit een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4: Ondermandaat

 • 1. De directeur kan ter uitoefening van de in artikel 2 gemandateerde bevoegdheden alleen schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen.

 • 2. De directeur informeert Gedeputeerde Staten over verleend ondermandaat.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1. De bevoegdheid om op grond van dit besluit besluiten te nemen, impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens Gedeputeerde Staten.

 • 2. De ondertekening luidt als volgt:

  ‘Gedeputeerde Staten van Utrecht,

  namens hen;

  De directeur van BIJ12,'

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 januari 2017.

Artikel 7 Intrekking

Het Mandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 14 februari 2017;

Voorzitter,
Secretaris,

Toelichting:

Door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 is het Faunafonds opgehouden te bestaan. Het verstrekken van de vergoeding in het kader van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 vond tot die tijd, op basis van die regeling, plaats door het Faunafonds.

Met het onderhavige besluit wordt de oude mandaat regeling aangepast op de nieuwe situatie. Tevens wordt het beslissen op bezwaar volledig gemandateerd aan de directeur van BIJ12. Dit houdt in dat de Awb-adviescommissie van provinciale staten en gedeputeerde staten op basis van artikel 2, derde lid, van de Verordening bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepen geen taak heeft in de behandeling van de bezwaarschriften gericht tegen besluiten ten aanzien van de vergoedingen op grond van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017. Op deze wijze wordt tevens aangesloten bij het Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie Utrecht 2017 waarin een vergelijkbaar mandaat is verleend aan de directeur van BIJ12.