Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van provinciale staten van Utrecht van 7 november 2005 (Taakomschrijving plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten )
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 7 november 2005 (Taakomschrijving plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten )

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 7 november 2005;

Op het voorstel van hun voorzitter;

Gelezen hun besluitvorming in het kader van de evaluatie van het dualisme in hun vergadering van 27 juni 2005 en het besprokene in het presidium en het fractievoorzittersconvent terzake;

Overwegende de wenselijkheid tot het vastleggen van de taken van de plaatsvervangend voorzitter van hun Staten;

Gelet op artikel 16 van de Provinciewet en artikel 1A van het Reglement van Orde provincie Utrecht 2003;

Besluiten:

ARTIKEL 1.

De taken van de plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten als volgt te bepalen:

 • 1.

  Ingevolge artikel 9 van de Provinciewet bekleedt de cvdK het voorzitterschap van PS. Ingeval van afwezigheid wordt hij vervangen door de ingevolge artikel 1 A van het Reglement van Orde door de provinciale staten gekozen plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter stemmen de werkzaamheden in onderling overleg op elkaar af. Door de invoering van het dualisme is daarbij uitgangspunt dat de plaatsvervangend voorzitter binnen het geheel van werkzaamheden primair is belast met de sturing van het politieke proces, het stimuleren van het dualisme, alsmede het vertegenwoordigen van de Staten in hun volksvertegenwoordigende rol.

 • 2.

  De plaatsvervangend voorzitter van PS zit het Presidium voor, bestaande uit de voorzitters van de statencommissies. Hij coördineert en stimuleert namens het Presidium de proceskant van het politiek-bestuurlijk werk van de Staten. In zijn algemeenheid betreft het de voorbereiding van de statenvergaderingen en de afstemming daarvan met de statencommissievergaderingen.

 • 3.

  De plaatsvervangend voorzitter is eerste aanspreekpunt voor de processturing van de besluitvorming van PS, waarvoor ondermeer als leidraad dient het statenwerkplan.

 • 4.

  De plaatsvervangend voorzitter is vanuit de Staten c.q. het fractievoorzittersconvent voor de griffie het eerste aanspreekpunt waar het gaat om de processturing en de uitvoering van het werkgeverschap. Namens de Staten wordt uit het fractievoorzit-tersconvent een klankbordgroep geformeerd voor afstemming over genoemde items ten behoeve van de plaatsvervangend voorzitter en griffier.

 • 5.

  De plaatsvervangend voorzitter is vice-voorzitter van het fractievoorzittersconvent. De voorzitter van PS is daarvan voorzitter.

 • 6.

  Over het geheel van werkzaamheden vindt maandelijks afstemming plaats in het afstemmingsoverleg GS/PS, waaraan deelnemen, de voorzitter van PS, de plaats-vervangend voorzitter van PS, de secretaris/algemeen directeur en de griffier. De bestuurssecretaris GS voert het secretariaat van het afstemmingsoverleg.

 • 7.

  De plaatsvervangend voorzitter wordt door de griffie ondersteund bij zijn werkzaamheden.

ARTIKEL 2.

Dit besluit treedt direct na vaststelling in werking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 7 november 2005.
voorzitter,
griffier,