Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 januari 2017, nummer 81A2A28E, tot het verlenen van mandaat aan BIJ12 inzake het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade (Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie Utrecht 2017 aan BIJ12).
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 januari 2017, nummer 81A2A28E, tot het verlenen van mandaat aan BIJ12 inzake het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade (Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie Utrecht 2017 aan BIJ12).

Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat de directeur en het bestuur van de Vereniging Interprovinciaal Overleg met dit mandaat instemmen;

Besluiten:

Artikel 1: Begrippen

 • Directeur:

  Directeur van BIJ12

 • BIJ12:

  uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg.

Artikel 2: Directeur

 • 1. De directeur, of diens waarnemer, is gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten:

  • a.

   te beslissen op en stukken te ondertekenen betreffende verzoeken tot het verlenen van een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, onder a en b, van de Wet natuurbescherming;

  • b.

   betalingen te verrichten in verband met tegemoetkomingen zoals bedoeld onder a;

  • c.

   te beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten op grond van artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming;

  • d.

   te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom bij niet tijdig beslissen op een aanvraag of bezwaarschrift, wettelijke rente en terugvordering bij onverschuldigde betaling in verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming;

  • e.

   het verdagen, opschorten, en verlengen van (beslis)termijnen;

  • f.

   overige correspondentie, niet zijnde besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en niet zijnde besluiten waaraan een financiële verplichting is verbonden;

  • g.

   een formulier vast te stellen voor het indienen van een aanvraag om een tegemoetkoming.

 • 2. De directeur is gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten medewerkers te machtigen om Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter in verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming.

 • 3. De directeur is gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om in verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming namens Gedeputeerde Staten:

  • a.

   (hoger) beroep of verzet in te stellen;

  • b.

   verweerschriften te ondertekenen;

  • c.

   te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen of om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening.

Artikel 3: Ondermandaat

 • 1. De directeur kan ter uitoefening van de in artikel 2 gemandateerde bevoegdheden schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen.

 • 2. De directeur informeert Gedeputeerde Staten over verleend ondermandaat.

Artikel 4: Instructies en informatieplicht

 • 1. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij het te nemen besluit een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. De gemandateerde stelt de provincie in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan zij moet aannemen dat kennisneming door het college van Gedeputeerde Staten gewenst is. Hiervan is in ieder geval sprake als de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 • 3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht, alsmede de geldende wettelijke, beleids- en uitvoeringsregels.

 • 4. Op een bezwaarschrift wordt niet besloten door degene die het primaire besluit in mandaat heeft genomen of bij de voorbereiding van het primaire besluit betrokken is geweest.

 • 5. De directeur neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden instructies van Gedeputeerde Staten in acht. Partijen lichten elkaar over en weer in over de uitvoering van een instructie op een zodanig tijdstip in dat de inachtneming of tijdige verdaging van beslistermijnen gewaarborgd wordt.

 • 6. De directeur informeert Gedeputeerde Staten over de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden via de Planning en Control-cyclus van BIJ12.

Artikel 5: Ondertekening

De ondertekening, bedoeld in de artikel 2 luidt:

‘Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen;

De directeur van BIJ12,’,

Artikel 6: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 7: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie Utrecht 2017 aan BIJ12.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 10 januari 2017;

Vooorzitter,
Secretaris,

Toelichting

Ter uitvoering van de taak tegemoetkomingen te verlenen in faunaschade zoals bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming, wordt mandaat verleend aan de directeur van BIJ12. Deze uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies gaat de daadwerkelijke uitvoering doen c.q. aanvragen afhandelen en hierop beschikken. BIJ12 maakt onderdeel uit van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg en is daarmee in bestuursrechtelijke zin niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten in de zin van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Juridisch gezien is mandaat aan een dergelijke niet-ondergeschikte slechts mogelijk indien duidelijke instructies worden meegegeven, ofwel de mandaatgever feitelijke invloed kan uitoefenen op hoe met haar bevoegdheden wordt omgegaan. Hiertoe worden beleidsregels over het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Het beslissen op bezwaarschriften ten aanzien van de tegemoetkoming is volledig gemandateerd aan de directeur van BIJ12 en, via de mogelijkheid tot ondermandaat, aan andere functionarissen bij BIJ12. Dit houdt in dat de Awb-adviescommissie van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten op basis van artikel 2, derde lid, van de Verordening bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepen geen taak heeft in de behandeling van de bezwaarschriften gericht tegen besluiten ten aanzien van de tegemoetkoming.

De Planning en Control-cyclus van BIJ12 houdt onder meer in dat kwartaalrapportages, een jaarverslag en een jaarrekening worden uitgebracht aan het IPO-bestuur waarin alle provincies vertegenwoordigd zijn.