Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 3 april 2012, nr. 80AAB465, tot intrekking van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Aardgasvoertuigen provincie Utrecht
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 3 april 2012, nr. 80AAB465, tot intrekking van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Aardgasvoertuigen provincie Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 3 april 2012, nr. 80AAB465, tot intrekking van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Aardgasvoertuigen provincie Utrecht

Gedeputeerde staten van Utrecht;Gelet op de artikelen 3, 4 en 36 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Overwegende dat het wenselijk is de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Aardgasvoertuigen provincie Utrecht in te trekken omdat het subsidieplafond is bereikt;

Besluit,

Artikel I

De Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Aardgasvoertuigen provincie Utrecht in te trekken.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de (openbare) vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 3 april 2012. R.C. ROBBERTSEN, voorzitter. H. GOEDHART, secretaris Uitgegeven 24 april 2012 Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen H. GOEDHART, secretaris