Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 juni 2007, nr. 2007WVV001538i, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Montfoort
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 juni 2007, nr. 2007WVV001538i, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Montfoort

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 juni 2007, nr. 2007WVV001538i, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Montfoort

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gezien hun besluiten van respectievelijk 29 september 1976, afdeling 2, nr. 1415WV/2126, tot herziening van de grenzen van de bebouwde kom gemeente Montfoort en van 8 juni 1977, afd. 2, nr. 2052’76WV/1267, tot herziening van de grenzen van de bebouwde kommen in de (voormalige) gemeente Linschoten;

Overwegende, dat het in verband met sedertdien tot stand gekomen respectievelijk te realiseren bebouwingen wenselijk is bedoelde grenzen te herzien;

Dat de bebouwingsconcentraties van de bedrijventerreinen “Nieuweweg”, “Krekenburg”en “Heeswijk” - waarvoor tot nu toe geen specifiek komgebied ingevolge de Wegenwet was vastgesteld - het wenselijk maken om daarvoor ook een bebouwde kom te ontwerpen;

Gelet op artikel 27, lid 2, van de Wegenwet;

Besluiten:

Artikel 1.

De grenzen van de bebouwde kommen van de gemeente Montfoort worden vastgesteld zoals aangegeven op de bij dit besluit horende kaart 109211 en worden nader aangegeven op de kaarten AWW-0291, AWW-0292 en AWW-0293.

Artikel 2.

De besluiten van respectievelijk 29 september 1976, afdeling 2, nr. 1415WV/2126 en van van 8 juni 1977, afd. 2, nr. 2052’76WV/1267 worden ingetrokken.

Artikel 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.
H.H. SIETSMA, secretaris.
Uitgegeven 2 augustus 2007
gedeputeerde staten van Utrecht, namens hen
H.H. SIETSMA, secretaris.