Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 23 augustus 2016, nr. 818AC945 tot instelling van een adviescommissie plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) provincie Utrech (Instellingsbesluit adviescommissie POP3 provincie Utrecht)
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 23 augustus 2016, nr. 818AC945 tot instelling van een adviescommissie plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) provincie Utrech (Instellingsbesluit adviescommissie POP3 provincie Utrecht)

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Gelet op:

 • a.

  artikel 82 van de Provinciewet;

 • b.

  Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht van 21 september 2015, nr. 815F72D7.

Besluiten vast te stellen het instellingsbesluit adviescommissie POP3 provincie Utrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. POP3:

  Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2014–2020;

 • b. Verordening:

  Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht van 21 september 2015, nr. 815F72D7.

Artikel 2 Instelling

Gedeputeerde Staten stellen op grond van artikel 1.14 van de Verordening een adviescommissie in.

Artikel 3 Bevoegdheden

De adviescommissie heeft tot taak advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten over de beoordeling van ontvankelijke en subsidiabele aanvragen naar de inhoud en kwaliteit en de rangschikking van projecten die hier uit volgt. Dit gebeurt op basis van selectiecriteria in de openstellingsbesluiten ter uitvoering van de in hoofdstuk 2 van de Verordening bedoelde maatregelen.

Artikel 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1. De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste 2 andere leden;

 • 2. De adviescommissie benoemt voorafgaand aan de vergadering één van haar leden tot voorzitter;

 • 3. De leden worden door Gedeputeerde Staten benoemd op basis van de noodzakelijke deskundigheid ten behoeve van een openstellingsbesluit;

 • 4. Indien één van de leden de werkzaamheden voor de selectiecommissie voortijdig beëindigt, kunnen Gedeputeerde Staten beslissen over de opvolging;

 • 5. Gedeputeerde Staten kunnen de voorzitter of een lid van de commissie schorsen en ontslaan na oplevering van het in artikel 3 bedoelde advies;

 • 6. Na realisatie van het POP3 provincie Utrecht en uiterlijk 31 december 2023 wordt de adviescommissie opgeheven.

Artikel 5 Secretariaat

 • 1. De adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris;

 • 2. De secretaris is geen lid van de adviescommissie;

 • 3. Het secretariaat van de adviescommissie berust bij de provincie.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1. Gedeputeerde Staten roept de adviescommissie bijeen nadat alle aanvragen zijn beoordeeld op ontvankelijkheid en subsidiabiliteit;

 • 2. Ontvankelijke en subsidiabele aanvragen worden voorgelegd aan de adviescommissie;

 • 3. De adviescommissie stelt een reglement van orde vast voorafgaand aan de beoordeling;

 • 4. De adviescommissie beoordeelt ontvankelijke aanvragen op basis van de selectiecriteria in het openstellingsbesluit;

 • 5. De adviescommissie stelt een advies op over de beoordeling en de rangschikking van de subsidieaanvragen;

 • 6. Gedeputeerde Staten besluiten na kennis te hebben genomen van het advies van de adviescommissie;

 • 7. De adviescommissie kan deskundigen en belanghebbenden in haar vergaderingen uitnodigen;

 • 8. Genodigden dienen geen deel uit te maken van de besluitvorming over de advisering;

 • 9. Adviezen, zoals bedoeld in artikel 6 lid 4, over de subsidieaanvragen worden door Gedeputeerde Staten openbaar gemaakt.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit adviescommissie POP3 provincie Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 23 augustus 2016.

Gedeputeerde staten van Utrecht, Voorzitter
Secretaris

Toelichting

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 is een subsidieprogramma dat onderdeel uit maakt van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). POP3 beoogt bij te dragen aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en aan een leefbaar platteland. POP3 wordt uitgevoerd door de provincie op basis van de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht. In hoofdstuk 2 van deze verordening staan alle maatregelen waarvoor subsidies verstrekt kunnen worden.

De Europese Commissie schrijft voor dat deze maatregel via ‘tenders’ moeten worden uitgevoerd. Een tender begint bij een openstellingsbesluit waarin Gedeputeerde Staten een subsidieplafond, een indieningstermijn en nadere regels, waaronder de selectiecriteria, vestellen.

Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van de in het openstellingsbesluit aangegeven selectiecriteria met de in het openstellingsbesluit aangegeven weging van de criteria. Een definitief advies over de rangschikking wordt opgesteld door een, door Gedeputeerde Staten ingestelde, adviescommissie. Gedeputeerde Staten kunnen dit advies overnemen of gemotiveerd afwijken.

De leden van de commissie worden ontslagen en benoemd overeenkomstig het openstellingsbesluit. In het openstellingsbesluit staan de type activiteiten en thema’s waar de subsidie betrekking op heeft. Het type deskundigheid is hiervan afhankelijk.