Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 814B333B, tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 814B333B, tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 814B333B, tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013 in te trekken in verband met de decentralisatie van de Dienst Landelijk Gebied;

Besluiten:

Artikel 1 Intrekking

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst, en treedt in werking met ingang van 1 maart 2015.

Ondertekening

Gedeputeerde staten van Utrecht,
Voorzitter
Secretaris