Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 maart 2013, nr. 80DCFD20, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen voor het jaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 maart 2013, nr. 80DCFD20, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen voor het jaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 maart 2013, nr. 80DCFD20, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen voor het jaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 9.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht;

esluiten:

Artikel 1 Vaststelling beheerplannen

De collectieve beheerplannen voor het jaar 2013 worden vastgesteld voor de gebieden Eemland, De Venen, Vechtvallei, Lopikerwaard, Kromme Rijngebied, Vianen en Lange Ruige Weide.

Artikel 2 Beschikbaarheid beheerplannen

De vastgestelde collectieve beheerplannen zijn in te zien op het Provinciehuis, tijdens kantooruren, en op de website van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl).

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Bezwaar

Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit hiertegen bezwaar maken bij het college van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Vaststellingsbesluit collectieve beheerplannen gebieden Eemland, De Venen, Vechtvallei, Lopikerwaard, Kromme Rijngebied, Vianen en Lange Ruige Weide voor het jaar 2013.

Ondertekening

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter. H. GOEDHART, secretaris Uitgegeven 21 maart 2013 Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen H. GOEDHART, secretaris  

Toelichting

Op basis van artikel 9.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks collectieve beheerplannen vast voor weidevogels. Met dit besluit worden deze collectieve beheerplannen vastgesteld. Een collectief beheerplan bestaat uit een kaart waarop op perceelsniveau de ligging van beheerpakketten is aangeduid. Het beheer is nodig om nesten en kuikens te beschermen. Subsidies voor weidevogelbeheer zijn alleen mogelijk wanneer de betreffende percelen zijn opgenomen in een door Gedeputeerde Staten vastgesteld collectief beheerplan. De voorwaarden waaraan het collectief beheerplan moet voldoen zijn opgenomen in het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. In het Natuurbeheerplan zijn ook de gebieden aangeduid waar subsidie voor weidevogelbeheer mogelijk is. Gedeputeerde Staten hebben voor ieder gebied een gebiedscoördinator gevraagd om een collectief beheerplan op te stellen. De plannen voor 2013 zijn ten opzichte van 2012 verbeterd en aangepast aan de actuele situatie. De gebiedscoördinator heeft tevens een toelichtende tekst opgesteld. Deze tekst wordt door GS gezien als een onderbouwing van de kaart, maar is niet door GS vastgesteld.