Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 23 december 2019, 82018CD3, tot vaststelling van het Mandaatbesluit secretaris
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 23 december 2019, 82018CD3, tot vaststelling van het Mandaatbesluit secretaris

De secretaris;

Gelet op artikel 10, vijfde lid, artikel 12, tweede lid, en artikel 17 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004 (hierna: Organisatiebesluit);

Overwegende dat het gewenst is het mandaat in de ambtelijke organisatie te actualiseren;

Besluit:

Artikel 1 Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Dit besluit heeft betrekking op de bevoegdheid om namens gedeputeerde staten respectievelijk de commissaris van de Koning besluiten te nemen alsmede rechtshandelingen en andere handelingen te verrichten.

 • 2. Wat in dit besluit ten aanzien van mandaat is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

Artikel 2 Domeinen, mandaat concernmanagers

 • 1. De ambtelijke organisatie is verdeeld in een domein Stedelijke Leefomgeving, een domein Landelijke Leefomgeving, een domein Mobiliteit, een domein Bedrijfsvoering en een domein Bestuurs- en Directieondersteuning. Het domein Bedrijfsvoering wordt door twee concernmanagers aangestuurd.

 • 2. De concernmanagers zijn, ieder voor zover het hun domein betreft, bevoegd om namens gedeputeerde staten onderscheidenlijk de commissaris van de Koning alle besluiten te nemen en alle rechtshandelingen en andere handelingen te verrichten waartoe de secretaris bevoegd is krachtens

  • a.

   de artikelen 14 en 15 van het Organisatiebesluit, en

  • b.

   de artikelen 21 tot en met 24 van het Organisatiebesluit (budgetbeheer),

  met inachtneming van het derde lid.

 • 3. De concernmanagers zijn niet bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen en betaalbaar stellen voor de levering van goederen en diensten en de uitvoering van werken boven een bedrag van €1.000.000. In die gevallen is de algemeen directeur bevoegd.

 • 4. Tot het beleidsmatig mandaat van de concernmanagers behoort het indienen van collegevoorstellen binnen de scope van hun domein bij de secretaris, na overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder(s). De concernmanager zorgt tevoren voor afstemming met de relevante concernmanagers, teamleiders of opgavemanagers en vermeldt blijvende verschillen van inzicht of afwijkende adviezen expliciet in het collegeadvies.

Artikel 3 Mandaat opgavemanagers

 • 1. De opgavemanagers in de rol van ambtelijk opdrachtgever zijn, ieder voor zover het een door de algemeen directeur schriftelijk verstrekte concernopdracht betreft en met inachtneming van de daarbij naar inhoud, tijd en budget nader bepaalde scope, bevoegd om namens gedeputeerde staten onderscheidenlijk de commissaris van de Koning alle besluiten te nemen en alle rechtshandelingen en andere handelingen te verrichten waartoe de secretaris bevoegd is krachtens:

  • a.

   de artikelen 14 en 15 van het Organisatiebesluit, en

  • b.

   de artikelen 21 tot en met 24 van het Organisatiebesluit (budgetbeheer),

  met inachtneming van het tweede lid.

 • 2. De opgavemanagers zijn niet bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen en betaalbaar stellen voor de levering van goederen en diensten en de uitvoering van werken boven een bedrag van €1.000.000. In die gevallen is de algemeen directeur bevoegd.

 • 3. De opgavemanagers hebben geen personele bevoegdheden.

 • 4. Tot het beleidsmatig mandaat van de opgavemanager behoort het indienen van collegevoorstellen binnen de scope van de concernopgave bij de secretaris, na overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder(s). De opgavemanager zorgt tevoren voor afstemming met de relevante concernmanagers, teamleiders of opgavemanagers en vermeldt blijvende verschillen van inzicht of afwijkende adviezen expliciet in het collegeadvies.

Artikel 4 Expertiseteams, mandaat teamleiders en medewerkers

 • 1. De domeinen zijn verdeeld in de volgende expertiseteams:

  • a.

   het domein Stedelijke Leefomgeving bestaat uit de teams Geografische informatiesystemen, Strategische ruimtelijke ontwikkeling en coördinatie omgevingsbeleid, Economie, Gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling, Milieu, Cultuur, erfgoed en recreatie en Projectleiders leefomgeving 1;

  • b.

   het domein Landelijke Leefomgeving bestaat uit de teams Vergunningverlening natuur, Grondzaken en bedrijfsvoering, Water en bodem, Natuur en landbouw, Projectleiders leefomgeving 2 en Projectmedewerkers leefomgeving;

  • c.

   het domein Mobiliteit bestaat uit de teams Mobiliteit 1, Mobiliteit 2, Openbaar vervoer, Beheer en monitoring, Control en beheersing, Projectmanagement P3, Trambedrijf beheer en onderhoud en Trambedrijf projecten;

  • d.

   het domein Bedrijfsvoering wordt aangestuurd door twee concernmanagers en bestaat uit de teams HR en organisatie 1, HR en organisatie 2, Informatievoorziening & automatisering 1, Informatievoorziening & automatisering 2, Financiën 1, Financiën 2, Facilitair, Inkoop, juridische zaken en subsidies 1, Inkoop, juridische zaken en subsidies 2 en Team office support. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden over de twee concernmanagers wordt nader bepaald;

  • e.

   het domein Bestuurs- en Directieondersteuning bestaat uit de teams Bestuurlijke ontwikkeling, interbestuurlijk toezicht en Europa, Ondersteuning bestuur, directie en communicatie 1, Ondersteuning bestuur, directie en communicatie 2 en Projectmanagementbureau.

 • 2. De teamleiders en behandelend medewerkers hebben de bevoegdheden van artikel 2, voor zover het hun team of functie betreft en voor zover dit is aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 3. Tot het beleidsmatig mandaat van de teamleider behoort het indienen van collegevoorstellen binnen de scope van het team bij de secretaris, na overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder(s). De teamleider zorgt tevoren voor afstemming met de relevante concernmanagers, teamleiders of opgavemanagers en vermeldt blijvende verschillen van inzicht of afwijkende adviezen expliciet in het collegeadvies. De concernmanager bepaalt in overleg met de teamleider in welke gevallen collegevoorstellen door de concernmanager worden ingediend.

Artikel 5 Chef Kabinet en concerncontroller

De chef Kabinet en de concerncontroller worden bij toepassing van dit besluit voor wat betreft hun personele en financiële bevoegdheden als teamleider beschouwd. In de andere gevallen is de algemeen directeur bevoegd

Artikel 6 Ondermandaat op basis van werkopdracht

 • 1. De concernmanagers en teamleiders kunnen aan een functionaris op basis van een schriftelijke werkopdracht ondermandaat verlenen, zoals dit is aangegeven in bijlage 2 bij dit besluit en tot maximaal een bedrag van €214.000.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een opgavemanager, waarbij de functionaris is aan te merken als ambtelijk opdrachtnemer in de opdrachtdriehoek.

 • 3. Van het eerste en tweede lid mag slechts gebruik worden gemaakt als de secretaris/algemeen directeur, gehoord het CMT, daarmee schriftelijk instemt.

 • 4. Het ondermandaat, bedoeld in dit artikel, heeft geen betrekking op personele bevoegdheden en het nemen van besluiten in het kader van het subsidieproces met inbegrip van daarop gebaseerde uitvoeringsovereenkomsten subsidie.

 • 5. De mandaatgever kan instructies geven voor de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid, bijvoorbeeld om het gebruik van het financiële mandaat nader te bepalen, de looptijd van het mandaat te begrenzen of voorwaarden te stellen aan de wijze van verantwoording over het gebruik van het verleende mandaat.

 • 6. Verder ondermandaat wordt niet verleend.

 • 7. De ondermandaten worden geregistreerd in overeenstemming met artikel 19 van het Organisatiebesluit.

 • 8. Ten aanzien van het gestelde in dit artikel kunnen richtlijnen worden gesteld.

Artikel 7 Mandaat treasury

De bevoegdheden op het gebied van treasury zijn gemandateerd zoals dit in bijlage 3 bij dit besluit is aangegeven. Verder ondermandaat wordt niet verleend.

Artikel 8 Mandaat externe functionaris

 • 1. Onder een externe functionaris wordt verstaan: een functionaris die werkzaamheden verricht binnen de organisatie van de provincie Utrecht, niet zijnde een ambtenaar als bedoeld in artikel A 1, onderdeel a, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies aangesteld in dienst van de provincie Utrecht voor bepaalde of onbepaalde tijd.

 • 2. In afwijking van artikel 2 is een externe functionaris die de functie van concernmanager vervult, slechts bevoegd tot:

  • a.

   het aanstellen, overplaatsen, functie wijzigen, schorsen of (al dan niet met een beëindigingsovereenkomst) ontslaan van personeel;

  • b.

   het opleggen van een disciplinaire straf;

  • c.

   het inhuren of detacheren van personeel en het in dat kader aangaan van financiële verplichtingen;

  • d.

   het aangaan van andere financiële verplichtingen en betaalbaarstelling vanaf €125.000,

  als de algemeen directeur, of bij diens afwezigheid een andere concernmanager daar middels medeparafering mee instemt.

 • 3. In afwijking van artikel 3 is een externe functionaris die de rol van opgavemanager vervult, slechts bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen en betaalbaar stellen vanaf €125.000, als de algemeen directeur, of bij diens afwezigheid een andere opgavemanager of concernmanager daar middels medeparafering van bedoelde beslissingen mee instemt.

 • 4. In afwijking van artikel 4 heeft een externe functionaris die de functie van teamleider vervult, beperkt mandaat in die zin dat deze:

  • a.

   niet bevoegd is tot het aanstellen van personeel, het doorvoeren van functiewijzigingen en het toekennen van beloningen, toelagen en gratificaties;

  • b.

   niet bevoegd is tot het ontslaan van personeelsleden tenzij dit op eigen verzoek gebeurt alsmede tot het opleggen van een disciplinaire straf;

  • c.

   niet bevoegd is tot het aantrekken van uitzendkrachten en het inhuren of detacheren van personeel (het aangaan van stage-overeenkomsten is wel toegestaan);

  • d.

   niet bevoegd is tot het aangaan van financiële verplichtingen; en

  • e.

   slechts bevoegd is tot het afschrijven van offertes tot maximaal het niveau van teamleider.

 • 5. Onverminderd het vierde lid is een externe functionaris die de functie van teamleider vervult, slechts bevoegd tot het betaalbaar stellen bij levering van goederen en diensten als zijnde behandelend medewerker als bedoeld in bijlage 1, onder 87, bij dit besluit. In die situatie geldt dat een teamleider in dienst van de provincie bevoegd is tot het vooraf fiatteren van de financiële verplichting als in genoemd onderdeel van de bijlage vereist.

 • 6. Het ondermandaat, bedoeld in artikel 6, eerste en tweede lid, kan niet aan een externe functionaris worden verleend.

Artikel 9 Uitzonderingen mandaat

Onverminderd de uitzonderingen, genoemd in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de artikelen 14 en 15 van het Organisatiebesluit, geldt het mandaat krachtens dit besluit niet:

 • a.

  voor de vaststelling dat de belanghebbenden bij een beslissing tot toepassing van bestuursdwang geen of onvoldoende maatregelen hebben getroffen als bedoeld in artikel 5:24 van de Awb;

 • b.

  voor de kwijtschelding van de kosten van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 van de Awb;

 • c.

  voor elke andere aan de secretaris opgedragen bijzondere taak, tenzij zij zelf anders bepaalt.

Artikel 10 Terugleggen bij mandaatgever

Er wordt geen gebruik gemaakt van het (onder)mandaat, als de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 11 Vervanging algemeen

 • 1. Bij niet beschikbaarheid geldt voor de uitoefening van (onder)mandaat op grond van dit besluit de volgende vervangingsregeling.

  • a.

   Een behandelend medewerker wordt vervangen door:

   • -

    een ander behandelend medewerker uit hetzelfde expertiseteam;

   • -

    de teamleider; of

   • -

    de concernmanager.

  • b.

   Als sprake is van een medewerker uit een opgaveteam, wordt deze vervangen door:

   • -

    een ander behandelend medewerker uit hetzelfde opgaveteam,

   • -

    de ambtelijk opdrachtnemer, of

   • -

    de opgavemanager.

  • c.

   Een functionaris aan wie krachtens artikel 6 ondermandaat is verleend, wordt vervangen door:

   • -

    de mandaatgever, zijnde concernmanager, teamleider of opgavemanager, of

   • -

    diens vervanger conform dit artikel.

  • d.

   Een teamleider wordt vervangen door:

   • -

    een andere door hem aangewezen teamleider van hetzelfde domein, of

   • -

    de concernmanager.

  • e.

   Een concernmanager wordt vervangen door:

   • -

    maximaal twee door hem aangewezen teamleiders van hetzelfde domein,

   • -

    de door hem aangewezen andere concernmanager, of

   • -

    de algemeen directeur.

  • f.

   Een opgavemanager wordt vervangen door:

   • -

    de door hem aangewezen andere opgavemanager, of

   • -

    de algemeen directeur.

  • g.

   De chef Kabinet wordt vervangen door:

   • -

    de adjunct-chef Kabinet, of

   • -

    de algemeen directeur.

  • h.

   De concerncontroller wordt vervangen door:

   • -

    de adjunct-controller, of

   • -

    de algemeen directeur.

  • i.

   De algemeen directeur wordt vervangen door een concernmanager. De vervanging vindt plaats volgens de vervangingsvolgorde die geldt voor de vervanging van de secretaris krachtens artikel 6, eerste lid, van het Organisatiebesluit.

 • 2. Indien de vervanging plaatsvindt door een externe functionaris, blijft het bepaalde in artikel 8 van kracht.

Artikel 12 Vervanging treasury

 • 1. Bij niet beschikbaarheid geldt voor de uitoefening van (onder)mandaat op het gebied van treasury de volgende vervangingsregeling.

  • a.

   De treasurer, aangewezen door de concernmanager van het domein Bedrijfsvoering, wordt vervangen door:

   • -

    de teamleider Financiën.

  • b.

   De teamleider Financiën wordt vervangen door:

   • -

    de concernmanager van het domein Bedrijfsvoering.

  • c.

   De concernmanager van het domein Bedrijfsvoering wordt vervangen door:

   • -

    de algemeen directeur.

 • 2. De vervanging vindt niet plaats door een externe functionaris als bedoeld in artikel 8.

Artikel 13 Intrekking

Ingetrokken wordt het Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 1 oktober 2019, nummer 81F902C7, tot vaststelling van het Mandaatbesluit secretaris.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit secretaris.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Als het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst, en werkt dit besluit terug tot en met 1 januari 2020.

Ondertekening

Secretaris,

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 4 van het Mandaatbesluit secretaris: de bevoegdheden van teamleiders en medewerkers alsmede domeingebonden bevoegdheden

Let op:

Artikel 2 regelt het mandaat van de concernmanagers.

Zij zijn binnen hun domein bevoegd om namens GS respectievelijk de commissaris van de Koning alle besluiten te nemen en alle rechtshandelingen en overige handelingen te verrichten:

 • -

  behoudens de uitzonderingen die ook voor de secretaris gelden:

  zie hiervoor artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 14 en 15 van het Organisatiebesluit, en

 • -

  behoudens de beperking dat zij niet bevoegd zijn tot het aangaan van financiële verplichtingen en betaalbaar stellen voor de levering van goederen en diensten en de uitvoering van werken boven €1.000.000: in die gevallen is de algemeen directeur bevoegd.

Bij bestuurlijk gevoelige aangelegenheden moeten GS respectievelijk de commissaris van de Koning, ieder voor de eigen bevoegdheden, in de gelegenheid worden gesteld de beslissing te nemen.

In verband met het gestelde in artikel 2 komt het mandaat van de concernmanagers niet in onderstaande bijlagen voor. Er is alleen een uitzondering gemaakt wanneer een bevoegdheid exclusief bij een bepaalde concernmanager is belegd.

Artikel 3 regelt het mandaat van de opgavemanager in de rol van ambtelijk opdrachtgever voor een opgedragen concernopgave.

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat opgavemanagers geen personele bevoegdheden hebben.

Ook dit mandaat komt niet in de bijlagen voor.

De hieronder vermelde bevoegdheid wordt namens gedeputeerde staten dan wel de commissaris van de Koning uitgeoefend door:

Mandaat secretaris: lijnmandaat Algemeen (informatie)verkeer

Algemeen (informatie)verkeer

1. Toezending zonder commentaar van gevraagde feitelijke informatie die openbaar is Behandelend medewerker
2. Beantwoording van eenvoudige vragen Behandelend medewerker
3. Ontvangstbevestiging van alle ingekomen stukken Behandelend medewerker
4. Doorzenden van stukken die voor een ander bestuursorgaan zijn bestemd dan wel verwijzen naar de juiste instantie buiten de provincie Behandelend medewerker
5. Terugzenden naar de afzender van stukken die niet zijn bestemd voor het bestuursorgaan en die niet worden doorgezonden Behandelend medewerker
6. Voor kennisgeving aannemen of deponeren van daarvoor in aanmerking komende stukken Behandelend medewerker
7. Verzoeken aan derden tot levering van gegevens/informatie Behandelend medewerker

Personele, rechtspositie en organisatorische besluiten (beslissingen betreffende de gemandateerde zelf worden door zijn leidinggevende genomen)

8. openstellen vacature Teamleider
9. Aangaan arbeidsovereenkomst met een werknemer voor bepaalde en onbepaalde tijd Teamleider
10. Verlengen arbeidsovereenkomst met een werknemer voor bepaalde tijd Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
11. Aangaan arbeidsovereenkomst met een werknemer voor onbepaalde tijd na voorafgaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of op proef Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
12. Aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer voor onbepaalde tijd in alle overige gevallen Teamleider
13. Aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst, met inachtneming van het gestelde onder 10, 11, 22, 23, 25 en 27 Teamleider
13a. Aangaan arbeidsovereenkomst in het kader van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, ten aanzien van medewerkers die al een aanstelling door of namens GS hebben en ten aanzien van nieuwe werknemers vanaf 1 januari 2020 Teamleider
14. Aantrekken uitzendkrachten  
15. Aangaan stage overeenkomst Teamleider
16. Begeleidende brief bij stageovereenkomst teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
17. Voorbereiden en verzenden offerteaanvragen i.v.m. detachering/inhuur personeel tot €214.000 Teamleider
18. (Vervalt)  
19. Het aangaan van financiële verplichtingen i.v.m. detachering/inhuur personeel (in overeenstemming met de toepasselijke begroting):  
Tot €125.000 Voorzitter OR
Tot €214.000 Teamleider
20. Afschrijven sollicitanten:  
a. Opgeroepen sollicitanten Teamleider
b. Niet opgeroepen sollicitanten Behandelend medewerker MatchPoint
21. Besluiten inzake benoeming in andere functie Teamleider
22. Beëindigen arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
23. Beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door opzegging werknemer of van rechtswege Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
24. Verstrekken getuigschrift Teamleider
25. Beëindigen arbeidsovereenkomst wegens pensionering Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
26. (Vervalt)  
27. Beëindigen arbeidsovereenkomst overige gronden Teamleider, conform advies teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
28. (Vervalt)  
29. (Vervalt)  
30. (Vervalt)  
31. Vaststellen salaris en inpassing in functionele salarisschaal Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
32. Vaststellen personeelsbeoordeling Teamleider
33. Muteren salaris bij herinpassing en herinpassing reorganisatie Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
34. Muteren salaris in de overige gevallen Teamleider
35. Toekennen “boter bij de vis” Teamleider
36. Toekennen toelage bij waarneming andere functie Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
37. Toekennen/intrekken van de overige toelagen inclusief afbouwregeling en bindingspremie Teamleider
38. Verlengen toelage Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
39. (Vervalt)  
40. (Vervalt)  
41. (Vervalt)  
42. Vaststellen terugbetalingsregeling ten onrechte toegekende toelage Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
43. Toekennen gratificatie Ambtsjubileum Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
44. Het opdragen van overwerk en goedkeuren declaratie overwerk, incl. maaltijdvergoeding Teamleider
45. Vaststellen arbeidsduur deeltijd, werktijdvermindering en wijzigen werktijdindeling, inclusief verlengen Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
46. Vaststellen werktijdvermeerdering, inclusief verlengen Teamleider
47. Opleggen verplichting zich buiten de voor de werknemer geldende werktijden ter beschikking te houden of tijdelijk werkzaamheden te verrichten buiten de voor de werknemer geldende werktijden Teamleider
48. Verminderen verlofaanspraken Teamleider
49. Toekennen verlof Teamleider
50. Uitbetalen verlof bij einde arbeidsovereenkomst Teamleider
51. Toekennen buitengewoon verlof Teamleider
52. (Vervalt)  
53. Toekennen levensloopverlof Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
54. Toekennen ouderschapsverlof Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
55. Toekennen langdurend onbetaald verlof overigens Teamleider
56. Aanwijzing functie voor verplichte keuring bij aangaan arbeidsovereenkomst Teamleider
57. Opleggen verplichting van arbeidsgezondheidskundig onderzoek Teamleider
58. Buitendienststelling na arbeidsgezondheidskundig onderzoek Teamleider
59. Vaststellen aanspraken gewezen werknemer wegens ziekte, ontstaan voor de ingangsdatum van het ontslag Teamleider
60. Vergoeding kosten geneeskundige behandeling a.g.v. dienstongeval Teamleider
61. (Vervalt)  
62. Maken van re-integratie-afspraken Teamleider
63. Doen vervallen van aanspraken bij niet nakomen van re-integratie-afspraken Teamleider
64. Vermindering salaris na één jaar ziekte Besluit door teamleider conform advies concernmanager van het domein Bedrijfsvoering, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
65. Verbieden verrichten van nevenwerkzaamheden Teamleider
66. (Vervalt)  
67. Vaststellen pakket dienstkleding en verplichting tot het dragen ervan Teamleider
68. Toekennen schadevergoeding bij diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen Teamleider
69. Goedkeuren declaratie reis- en verblijfkosten bij dienstreizen Teamleider
70. Aanwijzen uitrukfunctie Teamleider
71. Toekennen verhuiskostenvergoeding Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie van het domein Bedrijfsvoering
72. (Vervalt)  
73. Opleggen van verhuisplicht Teamleider
74. Verplichten bewonen van dienstwoning Teamleider
75. Voeren van jaargesprekken Teamleider
76. Opleggen verplichting tot aanzuivering tekorten Teamleider
77. Uitvoeren opleidingsplan Teamleider
78. (Vervalt)  
79. Uitvoering Regeling Persoonlijk Ontwikkel Budget Teamleider
80. Uitvoering IKAP Teamleider
81. (Vervalt)  
82. (Vervalt)  
83. Opleggen disciplinaire straf Teamleider in overleg met de concernmanager van het domein Bedrijfsvoering
84. Aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomst Teamleider

Aangaan financiële verplichtingen en betaalbaarstelling bij levering van goederen en diensten en uitvoering van werken en overige bijdragen:

85. Voorbereiden en verzenden van offerteaanvragen in verband met de levering van goederen en diensten en uitvoering van werken Behandelend medewerker
- bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen in overeenstemming met hoofdstuk 6 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004  
- overige aanbestedingen tot maximaal €125.000 Voorzitter OR
- overige aanbestedingen tot maximaal €214.000 Teamleider
86. Het aangaan van financiële verplichtingen voor de levering van goederen en diensten en uitvoering van werken (in overeenstemming met de toepasselijke vastgestelde begroting)  
- tot maximaal € 125.000 Voorzitter OR
- tot maximaal €214.000 Teamleider
87. Het betaalbaar stellen bij levering van goederen en diensten en uitvoering van werken  
- tot maximaal € 125.000 Behandelend medewerker, mits de budgethouder de financiële verplichting vooraf heeft gefiatteerd Voorzitter OR
- tot maximaal € 214.000 Teamleider
88. Het afschrijven van offertes Teamleider / voorzitter OR
89. Het afdoen van oninbare vorderingen  
- tot maximaal € 10.000 Teamleider

Bijlage 2 als bedoeld in artikel 6 van het Mandaatbesluit secretaris

De hieronder vermelde bevoegdheid wordt namens gedeputeerde staten dan wel de commissaris van de Koning uitgeoefend door:

Aangaan financiële verplichtingen en betaalbaarstelling bij levering van goederen en diensten, uitvoering van werken en overige bijdragen

1. Voorbereiden en verzenden van offerteaanvragen in verband met de levering van goederen en diensten en uitvoering van werken  
- tot €214.000 Functionaris voor zover in overeenstemming met werkopdracht van concernmanager, teamleider of opgavemanager (artikel 6, eerste en tweede lid)
2. Het aangaan van financiële verplichtingen voor de levering van goederen en diensten en uitvoering van werken (in overeenstemming met de toepasselijke vastgestelde begroting)  
- tot €214.000 Functionaris voor zover in overeenstemming met werkopdracht van concernmanager, teamleider of opgavemanager (artikel 6, eerste en tweede lid)
3. Het betaalbaar stellen bij levering van goederen en diensten en uitvoering van werken  
- tot €214.000 Functionaris voor zover in overeenstemming met werkopdracht van concernmanager, teamleider of opgavemanager (artikel 6, eerste en tweede lid)
4. Het afschrijven van offertes Functionaris voor zover in overeenstemming met werkopdracht van concernmanager, teamleider of opgavemanager (artikel 6, eerste en tweede lid)
5. Het afdoen van oninbare vorderingen Functionaris voor zover in overeenstemming met werkopdracht van concernmanager, teamleider of opgavemanager (artikel 6, eerste en tweede lid)

Bijlage 3 als bedoeld in artikel 7 van het Mandaatbesluit secretaris: mandaat treasury

Mandaat treasury

    AD CM TL TR
1 Aantrekken van gelden in callgeld, kasgeld, rekening-courant     x  
2 Aantrekken van gelden in overige varianten   x    
3 Afsluiten van overige treasurytransacties, anders dan het aantrekken van gelden (bijvoorbeeld derivaten-transacties)   x    
4 Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden t.a.v. bovengenoemde activiteiten en het communiceren met (het doen van mededeling aan) financiële contractspartijen over de door de provincie genomen beslissingen c.q. gewenste transacties       x
5 Het voeren van correspondentie inzake treasury, zowel intern als extern   x    
6 Alle overige, hiervoor niet genoemde, aan treasury gerelateerde activiteiten x      
7 Het afsluiten van transacties met het ministerie van Financiën ("de Schatkist")       x
Afkorting Omschrijving
AD Algemeen directeur
CM Concernmanager Bedrijfsvoering
Tl Teamleider Financiën
TR Treasurer

Overige bijlagen

De hieronder vermelde bevoegdheid wordt namens gedeputeerde staten dan wel de commissaris van de Koning uitgeoefend door:

Bijlage A. ALGEMEEN (PROVINCIEBREED) OVERIG VERKEER

(aanvullend op Algemeen informatieverkeer in bijlage 1 bij dit besluit)

Het verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde als bedoeld in artikel 2:1 van de Awb Behandelend medewerker
Het voorbereiden en organiseren van inspraak- en voorlichtingsbijeenkomsten Behandelend medewerker
Het verzenden van uitnodigingen en bijbehorende agendastukken voor het bijwonen van inspraak- en voorlichtingsbijeenkomsten Behandelend medewerker
Het schriftelijke beantwoorden van vragen en reageren op reacties naar aanleiding van inspraak- en voorlichtingsbijeenkomsten Teamleider
Het voeren van correspondentie met Rijk, gemeenten, waterschappen, andere provincies, burgers, bedrijven en instellingen (o.a. in het kader van te nemen of genomen besluiten of vastgesteld en bekendgemaakt beleid) Teamleider
Het informeel afdoen, evenals het registreren van eenvoudige klachten, niet zijnde klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb Behandelend medewerker

PUBLICATIE IN PROVINCIAAL BLAD

Het volgens de voorgeschreven procedure doen plaatsen van besluiten (verordening, beleidsregels e.a.) in het provinciaal blad Behandelend medewerker

BESLUITEN / BESCHIKKINGEN

Het vaststellen van een formulier voor het indienen van aanvragen en verstrekken van gegevens (artikel 4:4 Awb) Teamleider
Het doorsturen van aanvragen aan een ander bevoegd gezag (art. 2:3 Awb) Behandelend medewerker
Besluiten aanvragers gelegenheid te geven tot aanvulling van de aanvraag binnen een nader gestelde termijn (art. 4:5 Awb) Behandelend medewerker
Besluiten de aanvraag niet te behandelen (art. 4:5 Awb) Teamleider
Uitnodigingen doen uitgaan in verband met het naar voren brengen van zienswijzen (artikelen 4:7 en 4:8 Awb) Behandelend medewerker
Opschorten en verdagen beslistermijn op grond van een wettelijk voorschrift Behandelend medewerker
Het verzenden van een voortgangsbericht / kennisgeving indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of de termijn bedoeld in de artikelen 4:13, 4:14 en 3:18 Awb kan worden gegeven Behandelend medewerker
Het verzenden van een kennisgeving bij besluiten van rechtswege wegens overschrijding van de beslistermijn (bijvoorbeeld kennisgeving van een van rechtswege verleende vergunning wegens termijnoverschrijding) Behandelend medewerker
Het vragen van advies (art. 3:5 Awb) Behandelend medewerker
Het aangeven binnen welke termijn advies wordt verwacht indien aan de adviseur niet reeds bij wettelijk voorschrift een termijn is gesteld (art. 3:6 Awb) Behandelend medewerker
Het ter beschikking stellen van gegevens aan de adviseur die nodig zijn voor een goede vervulling van de taak van adviseur belast met het adviseren inzake door een bestuursorgaan te nemen besluiten (art. 3:7 Awb) Behandelend medewerker
Het waarmerken van stukken in het kader van besluitvorming Behandelend medewerker
Het bekendmaken van besluiten Behandelend medewerker

PROCESHANDELINGEN

Oproepen voor en publiceren van hoorzittingen in het kader van administratief beroep, Awb-voorbereidingsprocedures of bezwaarprocedures Behandelend medewerker
Het schriftelijk voeren van verweer in bestuursrechtelijke of civielrechtelijke rechtsgedingen met betrekking tot besluiten van gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning Teamleider
Het schriftelijk indienen van (aanvullende) beroepsgronden en het schriftelijk voeren van verweer in bestuursrechtelijke of civielrechtelijke rechtsgedingen met betrekking tot besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Teamleider
Het schriftelijk machtigen om gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning te vertegenwoordigen tijdens (hoor)zittingen (beroep & hoger beroep & verzoek om voorlopige voorziening & kort geding) Teamleider Inkoop, juridische zaken en subsidies van de afdeling Bedrijfsvoering
Het toezenden van stukken aan (hoger) beroepsinstanties in het kader van (hoger) beroepsprocedures omtrent besluiten van gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning Behandelend medewerker
Het toezenden van stukken aan bezwaarinstanties en (hoger) beroepsinstanties in het kader van bezwaarprocedures en (hoger) beroepsprocedures omtrent besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Behandelend medewerker

TOEZICHT

Het voeren van correspondentie in het kader van het toezicht op grond van artikel 4:59 van de Awb Behandelend medewerker

LEGES / HEFFING

Beantwoording van vragen over leges, heffingen en Bankgaranties Teamleider Financiën van de afdeling Bedrijfsvoering

Bijlage B. SPECIFIEK (PER DOMEIN/TEAM)

(Deze bijlage bevat mede bevoegdheden die exclusief bij een bepaalde concernmanager of opgavemanager zijn belegd).

DOMEIN BESTUURS- en DIRECTIEONDERSTEUNING

Het toekennen van een standplaatstoelage aan medewerkers met een standplaats buiten Nederland Concernmanager, mits wordt gehandeld conform het advies van de concernmanager Bedrijfsvoering

ARCHIEFWET 1995 EN BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE UTRECHT 2014

Verlenen en verlengen van een machtiging tot opschorting van de overbrenging van archiefbescheiden ouder dan 20 jaar (art. 13 Archiefwet 1995) Concernmanager
Beslissen omtrent beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden ouder dan 75 jaar (artikel 15 Archiefwet 1995) Concernmanager
Afhandelen meldingen Archiefverordeningen (artikel 30 en 35 Archiefwet) Concernmanager
Goedkeuren lijst met vernietigbare bescheiden, geldend als machtiging tot vernietiging (artikel 28 Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014) Provinciearchivaris

FINANCIEEL TOEZICHT

A. GOEDKEUREN VAN: (niet goedkeuren geschiedt niet krachtens mandaat)  
Besluiten inzake artikel 15 Gemeentewet/ artikel 3:43, derde lid, Burgerlijk Wetboek (verboden handelingen) Concernmanager
Opclassificatie van gemeenten, verhoging van tijdsbestedingsnorm ingevolge de rechtspositiebesluiten raads- en commissieleden, wethouders en burgemeesters Concernmanager
B. VOOR KENNISGEVING AANNEMEN  
Begroting lokale overheden onder repressief toezicht Behandelend medewerker
Begrotingswijzigingen lokale overheden onder repressief toezicht Behandelend medewerker
Rekening lokale overheden Behandelend medewerker
Verordeningen op grond van artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet of afzonderlijk vastgestelde treasurystatuten c.q. (beleids)nota's/notities, genoemd in deze verordeningen Behandelend medewerker
C. OVERIGE  
Bij personele wisselingen interbestuurlijk toezichthouders aan de lijst van aangewezen toezichthouders toevoegen of daaruit verwijderen en aan interbestuurlijk toezichthouders een legitimatiebewijs verstrekken Concernmanager
Ontheffingen tot het aangaan van verplichtingen bij (nog) niet goedgekeurde begroting Teamleider Bestuurlijke ontwikkeling, interbestuurlijk toezicht en Europa
Melding bij overschrijding kaslimiet/renterisiconorm Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) Behandelend medewerker
Aanwijzing/toestemming/bepaling maximum bij overschrijding kasgeldlimiet/renterisiconorm Wet fido Concernmanager
Ontheffing kasgeldlimiet (art. 4, lid 5, Wet fido) T renterisiconorm Wet fido (art.6, lid 5, Wet fido) Teamleider Bestuurlijke ontwikkeling, interbestuurlijk toezicht en Europa
Waarschuwing of aanwijzing in het kader van Informatie voor Derden met betrekking tot waterschappen Concernmanager
Beslissingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen: - besluiten inzake uitreedsommen - goedkeuringen op basis van het statuut van een gemeenschappelijke regeling Concernmanager
Correspondentie met lokale overheden inzake de onder A, B en C genoemde onderwerpen Genoemde mandaathouder

DOMEIN BEDRIJFSVOERING

Het verdagen van de beslissing op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10, derde en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht bezwaarschriften Secretaris Adviescommissie GS

AANDACHTSGEBIED FINANCIËN

Stopzetting uitbetaling reiskostenvergoeding woonwerkverkeer na 6 weken ziekte Teamleider Financiën
Terugvordering van ten onrechte gedane (salaris)betalingen Teamleider Financiën
Vaststelling economische huurwaarde provinciale woningen Teamleider Financiën
Administratieve uitvoering sociale wetgeving pensioenwetgeving Behandelend medewerker van het domein Bedrijfsvoering
Afhandeling inlichtingenformulieren van derden (bijvoorbeeld USZO, CBS, GAK, gemeenten) Behandelend medewerker van het domein Bedrijfsvoering
Inning premie collectieve ongevallenverzekering medewerkers en gepensioneerden Behandelend medewerker van het domein Bedrijfsvoering
Behandelen afdrachten aan belastingdienst, bedrijfsvereniging, ABP en ziektekostenverzekering Teamleider Financiën
Voeren van correspondentie met makelaars/assuradeuren en claimanten over aansprakelijkstelling van producten bij geleden schade Behandelend medewerker van het domein Bedrijfsvoering
Rappelleren debiteuren (toezenden eerste en tweede herinnering) Behandelend medewerker van het domein Bedrijfsvoering
Aanvragen accountantsverklaring bij de jaarrekening Concernmanager Bedrijfsvoering
Tekeningsbevoegdheid tot het doen van betaalbaarstelling en tot het aanwijzen van vervangers Concernmanager Bedrijfsvoering
Het ter incasso aanbieden van openstaande vorderingen aan het incassobureau met instemming van de eigenaar van de debiteur Teamleider Financiën

DOMEIN LEEFOMGEVING

BESCHIKBAAR STELLEN RUIMTELIJKE BESLUITEN

Provinciale ruimtelijke besluiten als bedoeld in artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.14 Besluit omgevingsrecht digitaal te waarmerken door toekenning van het PKI-certificaat en deze besluiten langs elektronische weg aan een ieder beschikbaar te stellen op de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening Medewerker team GRO en GIS

WET GELUIDHINDER

Nemen van besluiten (inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan) in het kader van de Wet geluidhinder (onder uitvoering is tevens begrepen de aanbieding van het onherroepelijke besluit aan het Kadaster ter opname in de openbare registers) Teamleider

VERGUNNINGVERLENING NATUUR EN LANDSCHAP

Advisering op basis van wettelijke verplichtingen aan ander bevoegd gezag, nemen van besluiten (inclusief de voorbereiding daarvan) en afhandelen van een melding op grond van: - Wet natuurbescherming - Natuurschoonwet 1928 - Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 - Scheepvaartverkeerswet - Waterverordening provincie Utrecht 2009, voor zover niet gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht bij Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht - Wegenverkeerswet 1994 - Wegenverordening provincie Utrecht 2010 - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Teamleider
Ten aanzien van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: - afgeven van verklaringen van geen bedenkingen - het bevoegd gezag verzoeken een handhavingsbeschikking te nemen Teamleider
- voeren van correspondentie in het kader van deze wet Behandelend medewerker

CULTUUR

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: afgeven van adviezen Teamleider
Erfgoedwet: – adviseren ex artikel 9.1, eerste lid, onder a (voormalig hoofdstuk II, paragraaf 2, artikel 16, tweede lid, en artikel 17 Monumentenwet 1988); – adviseren bij aanwijzing tot rijksbeschermd monument ex hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, artikel 3.1, derde lid – adviseren bij aanwijzing tot beschermd stads- of dorpsgezicht ex artikel 9.1, eerste lid, onder a (voormalig hoofdstuk IV, artikel 35, tweede lid, Monumentenwet 1988) Teamleider
– geven van selectieadvies voor terreinen of archeologische vindplaatsen – goedkeuren van Plan van aanpak en Programma van eisen voor archeologisch onderzoek – goedkeuren concept-rapporten van archeologisch onderzoek Behandelend medewerker

DOMEIN MOBILITEIT

MOBILITEIT

Het nemen van besluiten (inclusief de voorbereiding daarvan) op het werkterrein van Mobiliteit (concessies Openbaar Vervoer: gedeputeerde staten) Teamleider

WEGEN

Het beslissen op verzoeken om schadevergoeding of nadeelcompensatie indien het toe te kennen bedrag maximaal € 50.000,- bedraagt. Concernmanager
Het vaststellen (inclusief wijzigen) van de grenzen van de bebouwde kom(men) van gemeenten (art. 27, tweede lid, Wegenwet) Teamleider
Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een verkeersbesluit Teamleider

OPENBAAR VERVOER

Het verlenen van vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden of het plaatsen van zaken op, in, boven, naast of onder de lokale spoorweg (artikel 12, eerste lid, Wet lokaal spoor) Beheerder Wet lokaal spoor / Teamleider Trambedrijf beheer en onderhoud
Het vaststellen van het ruimtelijk profiel (artikel 12, zesde lid, Wet lokaal spoor) Beheerder Wet lokaal spoor / Teamleider Trambedrijf beheer en onderhoud
Handhaving voor zover dat betreft een vergunning op basis van artikel 12 eerste lid, Wet lokaal spoor (artikel 43 t/m 48 van de Wet lokaal spoor) Safetymanager