Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van de inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht van 21 januari 2019, registratienr. 81E55DA6 tot verlening van mandaat en een vervangingsregeling (Mandaatbesluit inspecteur provinciale belastingen 2019)
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht van 21 januari 2019, registratienr. 81E55DA6 tot verlening van mandaat en een vervangingsregeling (Mandaatbesluit inspecteur provinciale belastingen 2019)

De inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht;

Gelet op artikel 227a van de Provinciewet en de artikelen 19a en 19b van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004;

Besluit:

Artikel 1

De teamleider van het team Inkoop, juridische zaken en subsidies van de afdeling Bedrijfsvoering en de teamleider van het team Facilitair van de afdeling Bedrijfsvoering hebben een algemeen mandaat tot het nemen van alle beslissingen die de inspecteur provinciale belastingen kan nemen tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet als bedoeld in artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht of tenzij

  • bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald;

  • bij of krachtens dit besluit anders is bepaald of

  • de inspecteur provinciale belastingen in het algemeen of voor een bepaald geval anders bepaalt of het mandaat intrekt.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde functionaris verleent geen ondermandaat.

Artikel 3

  • a.

    De eerste vervanger van de inspecteur provinciale belastingen is de teamleider van het team Inkoop, juridische zaken en subsidies van de afdeling Bedrijfsvoering.

  • b.

    De tweede vervanger van de inspecteur provinciale belastingen is de teamleider van het team Facilitair van de afdeling Bedrijfsvoering.

Artikel 4

Het mandaatbesluit inspecteur provinciale belastingen d.d. 12 december 2017 en bekend onder registratienummer 81C1051E wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit inspecteur provinciale belastingen 2019.

Ondertekening

Utrecht, 21 januari 2019

Inspecteur provinciale belastingen H.Heijnemans