Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 8 oktober 2019, nr. 81F65495 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2020 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL2016), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) en Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN) (Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020)
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 8 oktober 2019, nr. 81F65495 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2020 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL2016), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) en Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN) (Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020)

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016), artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap provincie Utrecht (SKNL), artikel 4.1 van de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN) en artikelen 6.1 en 8.1 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (ASV);

besluiten:

HOOFDSTUK 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein (SVNL2016)

Artikel 1 Nieuwe aanvragen natuurbeheer SVNL2016 voor continuering en nieuw areaal
 • 1. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016), die nog niet beschikken over een lopende subsidie op basis van artikel 2.1 van de SVNL2016, kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein,

  • a.

   waarvoor door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Provinciale Subsidieregeling natuurbeheer of de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SNL) en waarbij deze subsidie is geëindigd of eindigt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019, of

  • b.

   waarvoor door of namens de provincie na 1 januari 2010 een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering, of

  • c.

   dat na 1 april 2015 van de provincie Utrecht als ingericht natuurterrein is verworven.

 • 2. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL2016, die nog niet beschikken over een lopende subsidie op basis van artikel 2.1 van de SVNL2016, kan voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein dat niet valt onder één van de omschrijvingen van lid 1, sub a, b en c, subsidie voor nieuw areaal worden verstrekt.

Artikel 2 Uitbreidingsaanvragen natuurbeheer SVNL2016 voor continuering en nieuw areaal

Aan beheerders die beschikken over een lopende subsidie op basis van de SVNL2016, kan subsidie worden verstrekt voor de uitbreiding van de lopende subsidie voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, en voor nieuw areaal, zoals bedoeld in artikel 1, lid 2.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten natuurbeheer SVNL2016

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 en 2 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N 02.01 tot en met N 17.06 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2019;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L 01.01 tot en met L 01.16 en L 02.01 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2019;

 • c.

  kosten voor de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein;

 • d.

  kosten voor monitoring;

 • e.

  kosten ten behoeve van het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (voorzieningenbijdrage);

 • f.

  kosten ten behoeve van het houden van toezicht op een natuurterrein (toezichtsbijdrage);

 • g.

  kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld in artikel 1 en 2 en bedraagt € 5.000.000,- per jaar.

Artikel 5 Verdeelcriteria
 • 1. Bij de verdeling van het in artikel 5 vermelde beschikbare subsidiebedrag hebben (de onderdelen van) aanvragen en uitbreidingsaanvragen die betrekking hebben op de continuering van natuur-­ en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 voorrang boven (de onderdelen van) aanvragen en uitbreidingsaanvragen die betrekking hebben op nieuw areaal, zoals bedoeld in artikel 1, lid 2.

 • 2. Het beschikbare bedrag wordt vervolgens verdeeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

 • 4. Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 6 Aanvraagperiode en wijze van aanvragen

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 1 en 2 kunnen in de periode van 15 november 2019 tot en met 31 december 2019 worden ingediend met het daarvoor door BIJ12 beschikbaar gestelde e-formulier. Het e-formulier is te vinden op de site van BIJ12.

HOOFDSTUK 2 Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en Aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN)

Paragraaf 1 Investeringssubsidie (SKNL)
Artikel 7 Subsidiabele kosten artikel 8 SKNL

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan, voor zover het de realisatie van de natuurbeheertypen N2.01 tot en met N17.06 betreft;

 • b.

  kosten voor realisatie van landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • c.

  kosten voor de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype;

 • d.

  kosten voor omzetting van een bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype, voor zover het een verhoging van een natuurbeheertype is conform hoofdstuk 6 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2018;

 • e.

  kosten voor realisatie van een landschapselement buiten een natuurterrein;

 • f.

  kosten voor verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype.

Artikel 8 Subsidieplafonds
 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 3.000.000,- voor subsidies als bedoeld in:

  • a.

   artikel 7, sub a (realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan);

  • b.

   artikel 7, sub b (realisatie landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan).

 • 2. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in:

  • a.

   artikel 7, sub c (verhoging van natuurkwaliteit van bestaand natuurbeheertype);

  • b.

   artikel 7, sub d (omzetting van bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype);

   bedraagt voor:

   • I.

    investeringen die uitvoering geven aan het actief soortenbeleid, zoals beschreven in de provinciale Natuurvisie en het daarbij behorende Supplement biodiversiteit, € 500.000,-;

   • II.

    investeringen die de kwaliteit van weidevogelreservaten verbeteren, zoals beschreven in het Actieplan weidevogels van de provincie Utrecht, € 200.000,-;

   • III.

    overige investeringen die de natuurkwaliteit van een bestaand natuurtype verhogen en/of die leiden tot omzetting van bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype, voor zover het een verhoging is van een natuurbeheertype conform het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2019 of conform het Supplement Realiatiestrategie natuurvisie, € 650.000,-.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 7, sub e (realisatie landschapselement buiten een natuurterrein), voor zover het de realisatie van de landschapsbeheertypen L01.01 Poel en klein historisch water, L01.02 Houtwal en houtsingel, L01.03 Elzensingel, L01.06 Struweelhaag​, L01.07 Laan, L01.08 Knotboom, L01.11 Hakhoutbosje, L01.14 Rietzoom en klein rietperceel, L01.15 Natuurvriendelijke oever of L01.16 Bossingel betreft.

 • 4. Het subsidieplafond bedraagt € 3.000.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 7, sub f (verhoging natuurkwaliteit van een habitattype), voor zover de investering gericht is op de uitvoering van de PAS-(herstel)maatregelen, onderdeel van het beheerplan en/of de PAS-gebiedsanalyse van het betreffende Natura 2000 gebied.

Artikel 9 Maximum subsidiepercentages
 • 1. Subsidies zoals bedoeld in artikel 7, sub a tot en met e bedragen maximaal 95% van de subsidiabele kosten;

 • 2. Subsidies zoals bedoeld in artikel 7, sub f bedragen maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Artikel 10 Verdeelcriteria
 • 1. De beschikbare subsidiebedragen die zijn opgenomen in artikel 8 worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

 • 3. Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering (SKNL) en aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN)
Artikel 11 Subsidiabele activiteiten
 • 1. Subsidie als bedoeld in artikel 15 SKNL kan worden verstrekt voor percelen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 zijn aangeduid als ‘te realiseren natuur (subsidie functieverandering)’.

 • 2. Subsidie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onderdeel a UVAN kan worden verstrekt voor percelen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 zijn aangeduid als ‘te realiseren natuur (subsidie functieverandering)’.

 • 3. Subsidie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onderdeel b UVAN kan worden verstrekt voor binnen de provincie Utrecht gelegen grond die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 zijn aangeduid als ‘te realiseren natuur (subsidie functieverandering)’ en als ‘bestaande natuur’.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen en activiteiten als bedoeld in artikel 11, lid 1, 2 en 3 bedraagt € 5.000.000,-.

Artikel 13 Verdeelcriteria
 • 1. Het beschikbare subsidiebedrag dat is opgenomen in artikel 12, wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

 • 3. Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening
Artikel 14 Aanvraagperiode
 • 1. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 7 en artikel 11, lid 1 kunnen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 met het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier per email worden ingediend bij de provincie Utrecht. De aanvragen dienen te worden gezonden naar het emailadres ‘subsidies@provincie-utrecht.nl’ onder vermelding van Subsidieaanvraag SKNL 2020.

 • 2. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 11, lid 2 en 3 kunnen in de periode van 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 met het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier per email worden ingediend bij de provincie Utrecht. De aanvragen dienen te worden gezonden naar het emailadres ‘subsidies@provincie-utrecht.nl’ onder vermelding van Subsidieaanvraag UVAN 2020.

HOOFDSTUK 3 TARIEVEN

Artikel 15 Tarieven begrotingsjaar 2020
 • 1. De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 4. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,72 %.

 • 5. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1, onderdeel z van de SVNL’16, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,20 %.

HOOFDSTUK 4 VOORBEHOUDEN

Artikel 16 Subsidiabel volgens Natuurbeheerplan

De subsidies als opgenomen in de hoofdstukken 1 en 2 van dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020.

Artikel 17 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 19 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 8 oktober 2019,

Gedeputeerde Staten van UtrechtVoorzitter
Secretaris

Bijlage 1 behorende bij artikel 15 Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020

Tarieven 2020

Landschapsbeheertypen
L01 01 Poel en klein historisch water (per stuk) € 133,52
L01 02 Houtwal en houtsingel (per ha) € 3.154,28
L01 03 Elzensingel (per 100 m) € 99,84
L01 05 Knip- en scheerheg (per 100 m) € 232,97
L01 06 Struweelhaag (per 100 m) € 264,31
L01 07 Laan (per rij per 100 m) € 271,70
L01 08 Knotboom (per stuk) € 11,62
L01 09 Hoogstamboomgaard (per ha) € 1.771,56
L01 16 Bossingel (per ha) € 1.603,52
L02 01 Fortterrein € 745,22
L02 02 Historisch bouwwerk en erf (prijs per m2) € 34,96
L02 03 Historische tuin € 4.542,39
L03 01 Aardwerk en groeve € 839,67
Natuurtypen
N01 01 Zee en wad € 0,37
N01 02 Duin- en kwelderlandschap € 60,34
N01 03 Rivier- en moeraslandschap € 101,17
N01 04 Zand- en kalklandschap € 75,61
N02 01 Rivier € 3,94
N03 01 Beek en bron € 78,24
N04 01 Kranswierwater € 44,38
N04 02 Zoete plas € 44,70
N04 03 Brak water € 55,69
N04 04 Afgesloten zeearm € 0,37
N05 01 Moeras € 386,16
N05 02 Gemaaid rietland (met ingebruikgeving) € 500,48
N06 01 Veenmosrietland en moerasheide € 896,83
N06 02 Trilveen € 2.005,50
N06 03 Hoogveen € 154,65
N06 04 Vochtige heide € 237,78
N06 05 Zwakgebufferd ven € 57,34
N06 06 Zuur ven of hoogveenven € 74,85
N07 01 Droge heide € 158,16
N07 02 Zandverstuiving € 96,70
N08 01 Strand en embryonaal duin € 8,72
N08 02 Open duin € 236,64
N08 03 Vochtige duinvallei € 1.019,38
N08 04 Duinheide € 183,48
N09 01 Schor of kwelder € 113,23
N10 01 Nat schraalland € 1.712,17
N10 02 Vochtig hooiland € 1.007,00
N11 01 Droog schraalland € 611,82
N12 01 Bloemdijk € 1.697,72
N12 02 Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG) € 182,39
N12 03 Glanshaverhooiland € 385,26
N12 04 Zilt- en overstromingsgrasland € 450,88
N12 05 Kruiden- en faunarijke akker [met IGG] € 673,16
N12 06 Ruigteveld € 88,02
N13 01 Vochtig weidevogelgrasland (met IGG) € 554,64
N13 02 Wintergastenweide (met IGG) € 23,38
N14 01 Rivier- en beekbegeleidend bos € 34,61
N14 02 Hoog- en laagveenbos € 17,51
N14 03 Haagbeuken- en essenbos € 53,76
N15 01 Duinbos € 59,28
N15 02 Dennen-, eiken- en beukenbos € 93,55
N16 03 Droog bos met productie (nieuw) € 26,88
N16 04 Vochtig bos met productie (nieuw) € 46,45
N17 02 Droog hakhout € 417,76
N17 03 Park- en stinzenbos € 259,00
N17 04 Eendenkooi € 2.260,36
N17 05 Wilgengriend € 3.400,22
N17 06 Vochtig en hellinghakhout € 590,66

Toeslagen

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage € 38,31
Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage € 17,39
toeslag gescheperde kuddes hoog (1) € 462,53
toeslag gescheperde kuddes laag (2) € 284,06
toeslag vaarland € 521,15

(1) Voor schaapkuddes ingezet op natuurbeheertypes N06.04, N07.01, N07.02, N08.02 of N08.04

(2) Voor schaapkuddes ingezet op natuurbeheertypes N06.03, N09.01, N11.01 of N12.01

(1)/(2) zie ook: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/toeslagen/

Monitoring

N01 02 Duin- en kwelderlandschap € 17,00
N01 03 Rivier- en moeraslandschap € 10,30
N01 04 Zand- en kalklandschap € 9,26
N05 01 Moeras € 24,06
N05 02 Gemaaid rietland € 12,81
N06 01 Veenmosrietland en moerasheide € 26,79
N06 02 Trilveen € 22,99
N06 03 Hoogveen € 31,06
N06 04 Vochtige heide € 15,99
N06 05 Zwakgebufferd ven € 99,58
N06 06 Zuur ven of hoogveenven € 99,47
N07 01 Droge heide € 14,73
N07 02 Zandverstuiving € 14,73
N08 01 Strand en embryonaal duin € 8,10
N08 02 Open duin € 21,31
N08 03 Vochtige duinvallei € 27,26
N08 04 Duinheide € 14,73
N09 01 Schor of kwelder € 19,01
N10 01 Nat schraalland € 30,96
N10 02 Vochtig hooiland € 22,47
N11 01 Droog schraalland € 18,41
N12 01 Bloemdijk € 16,40
N12 02 Kruiden- en faunarijk grasland € 5,17
N12 03 Glanshaverhooiland € 17,03
N12 04 Zilt - en overstromingsgrasland € 19,01
N12 05 Kruiden- en faunarijke akker € 9,24
N12 06 Ruigteveld € 5,22
N13 01 Vochtig weidevogelgrasland € 8,33
N14 01 Rivier- en beekbegeleidend bos € 19,65
N14 02 Hoog- en laagveenbos € 10,52
N14 03 Haagbeuken- en essenbos € 17,74
N15 01 Duinbos € 7,68
N15 02 Dennen-, eiken - en beukenbos € 7,68
N16 03 Droog bos met productie € 5,15
N16 04 Vochtig bos met productie € 5,15
N17 02 Droog hakhout € 3,12
N17 03 Park- en stinzenbos € 3,12
N17 05 Wilgengriend € 14,52
N17 06 Vochtig en hellinghakhout € 14,52