Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Titel regeling
Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 20 december 2016, nummer 81A1C060 tot het instellen van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies (Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade)
Uitgever
Utrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 20 december 2016, nummer 81A1C060 tot het instellen van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies (Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade)

Overwegende dat:

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Besluiten:

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt uitgegaan van de volgende begripsomschrijvingen.

 • BIJ12:

  uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de Vereniging Interprovinciaal Overleg

 • BAC VP:

  Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg

 • AAC VP:

  Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1. Er is een Maatschappelijke Adviesraad faunaschade die tot taak heeft de (gezamenlijke) provincies gevraagd en ongevraagd te:

  • a)

   adviseren aan de provincies over het voorkomen en bestrijden van faunaschade en het toe te passen instrumentarium daarbij;

  • b)

   adviseren over onderzoeksresultaten om faunaschade te kunnen voorkomen en te bestrijden;

  • c)

   faciliteren van het maatschappelijk debat in het kader van haar adviestaak

 • 2. Indien adviezen gevolgen hebben voor beleid worden deze via de AAC VP en de BAC VP voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 3 Benoeming, schorsing, ontslag en samenstelling

 • 1. De adviesraad bestaat uit tenminste zes leden. Zij worden benoemd door Gedeputeerde Staten.

 • 2. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaren. Zij kunnen tweemaal worden herbenoemd.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen de leden van de adviesraad schorsen en ontslaan.

 • 4. De samenstelling van de adviesraad is zodanig dat een lid bestuurlijke ervaring heeft, kennis heeft van de provincie en deskundigheid heeft op één van de volgende gebieden:

  • a.

   de jacht;

  • b.

   de landbouw;

  • c.

   natuurbescherming, zowel gebiedsbescherming als soortenbescherming;

  • d.

   de dierenbescherming;

  • e.

   de wetenschap met nadruk op dierecologie.

 • 5. De voorzitter en leden van de adviesraad zijn onafhankelijk.

 • 6. Profielschetsen voor de leden en de voorzitter van de adviescommissie worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Artikel 4 Secretaris

De adviesraad wordt bijgestaan door een secretaris. Deze is een functionaris van BIJ12. Hij wordt benoemd en ontslagen door de directeur van BIJ12

Artikel 5 Verstrekken van informatie

Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat de commissie beschikt over de informatie die nodig is voor de uitvoering van haar taak.

Artikel 6 Openbaarheid

 • 1. De vergaderingen van de adviesraad zijn niet openbaar.

 • 2. De verslagen van de bestuursvergaderingen worden geanonimiseerd ten aanzien van de verslaglegging van onderwerpen die ter vergadering voor advisering voorliggen.

 • 3. De verslagen van de vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar tenzij de uitzonderingsgronden en beperkingen van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.

Artikel 7 Werkwijze adviesraad

De adviesraad stelt zijn eigen werkwijze vast binnen de kaders van dit besluit en stelt deze op schrift. Zij zendt daarvan een afschrift aan de directeur BIJ12 die dit agendeert in de BAC VP.

Artikel 8 Vergoeding

De voorzitter en de andere leden van de adviesraad ontvangen een vergoeding van BIJ12 in overeenstemming met de regeling Vergoedingen IPO.

Artikel 9 Rapportage en verantwoording

De adviesraad brengt jaarlijks voor 1 mei aan de directeur BIJ12 verslag uit van haar werkzaamheden in het daaraan voorafgaande jaar. De directeur zorgt voor agendering van het verslag in de BAC VP. Gedeputeerde Staten kunnen aanwijzingen geven over de inhoud van het verslag via de BAC VP.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming.

Ondertekening

Utrecht, 20 december 2016

Het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Secretaris,
Voorzitter,