Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
8-7-2020
Downloads
500
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Utrecht. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Veiligheidsregio Utrecht 6e Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregelingen Veiligheidsregio Utrecht (UVRU) 5.1
Veiligheidsregio Utrecht Arbeidsvoorwaarden
Omgevingsdienst regio Utrecht Archiefverordening Omgevingsdienst regio Utrecht 2019
Utrecht Beheervisie Tramsysteem 2020 - 2024
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Besluit bsbm-mandaat RUD Utrecht
Utrecht Besluit buitenlandtoelage
Utrecht Besluit houdende instelling van de programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Besluit intrekking van het Besluit ondermandaat directietaken RUD Utrecht 2014
Utrecht Besluit tot vaststelling economische activiteiten in het kader van het algemeen belang (PS2020BEM07)
Utrecht Besluit tot vaststelling van de gedragscode voor Provinciale Staten van Utrecht
Utrecht Besluit van 20 maart 1996, houdende aanpassing van de Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1982 aan de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten (Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996 (VNL) (VNL)
Utrecht Besluit van 25 april 1990, houdende vaststelling van een nieuwe verordening inzake het voorkomen van overlast door distels (Distelverordening provincie Utrecht 1990)
Utrecht Besluit van 5 maart 1957 houdende vaststelling van een lijst van bestaande tradities en gebruiken in gemeenten in de provincie Utrecht welke niet als openbare vermakelijkheden zijn te beschouwen.
Utrecht Besluit van 8 november 2004 houdende vaststelling van de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke rekenkamer provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland (Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer).
Utrecht Besluit van 8 november 2004, houdende vaststelling van de verordening programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds,aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van: Openstellingsbesluit natuurbeheer provincie Utrecht 2013Tabel jaarvergoeding begrotingsjaar 2013 onderdeel natuurbeheerTabel jaarvergoeding begrotingsjaar 2013 onderdeel agrarisch natuurbeheerTabel jaarvergoeding begrotingsjaar 2013 onderdeel landschapselementen binnen natuurterreinenTabel jaarvergoeding begrotingsjaar 2013 onderdeel landschapselementen buiten natuurterreinenTabel toelagen begrotingsjaar 2013Tabel 1 beheersbijdrage begrotingsjaar 2013Tabel 2 beheersbijdrage begrotingsjaar 2013
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 26 januari 2016, nr. 817AA4FD tot het toepassen van beleidsregels voor het verlagen van subsidies die worden verstrekt ter uitvoering van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3), zowel op subsidies medegefinancierd vanuit het Europese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)als op subsidies die volledig worden bekostigd met nationale middelen (Beleidsregels verlagen van subsidies die worden verstrekt ter uitvoering van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3))
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5/1/2015, van Utrecht van 17/12/2015, nr. 81774678, van Zuid-Holland van 11/12/2015 tot vaststelling van voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Provincie Utrecht d.d. 23-04-2019 met kenmerk 81E8F4E4 tot vaststelling van de Beleidsregel PFOS
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 12 mei 2009, nr. 2009INT242158, tot wijziging van de bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken -geen spoorbruggen zijnde- in de vaarwegen die onder toezicht staan van de provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 15 september 2015,nr. 8163562E tot vaststelling van de minimaal benodigde doorvaarthoogten van de vaarwegen op de lijsten A en B behorende bij de Waterverordening provincie Utrecht 2009 (Besluit minimaal benodigde doorvaarthoogten)Minimaal benodigde doorvaarthoogten voor vaarwegen lijst AMinimaal benodigde doorvaarthoogten voor vaarwegen lijst B
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 21 maart 2017, nr. 81AA7D8C tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken – geen spoorbruggen zijnde – in de vaarwegen die onder toezicht staan van de provincie Utrecht.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 24 mei 2016, nr. 8183115A, tot vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties (Besluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d.13 mei 2014, nr. 80FC8F84 tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen over de Kromme Mijdrecht en de Vecht.Bedieningstijden bruggen over de Kromme MijdrechtBedieningstijden bruggen over de VechtVervolg Bedieningstijden bruggen over de VechtVervolg bedieningstijden bruggen over de Vecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van (19 januari 2016, nr. 817B07D9) tot vaststelling van de minimaal benodigde vaarwegdiepten van de vaarwegen op de lijsten A en B behorende bij de Waterverordening provincie Utrecht 2009 (Besluit minimaal benodigde vaarwegdiepten 2016)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 december 2015, nummer 81739149, tot vaststelling van een beschrijving van de nieuwe grenzen op basis van de herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 oktober 2019, 81F9226D, tot aanwijzing van de vervangers van de secretaris
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2013, nr. 80FO69C3, houdende het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling onder de naam “Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0”. (Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2019, nr. 8200E1F3, tot vaststelling van de Beleidsregels intern en extern salderen
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 januari 2017, nummer 81A2A28E, tot het verlenen van mandaat aan BIJ12 inzake het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade (Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie Utrecht 2017 aan BIJ12).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 juli 2018 nr. 81D50882, tot openstelling van LEADER; Uitvoering van LEADER-projecten uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht 2018-2020 (Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten 2018-2020)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10-04-2018, nummer 81CC3669, tot vaststelling van Besluit alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de recreatieve routes en paden
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10-07-2018, nummer 81D563AF, tot vaststelling van een aantal data en het aantal raadsleden in verband met de herindelingsverkiezingen voor de in te stellen gemeente Vijfheerenlanden
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2013, nr. 80FO69C3, houdende het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling onder de naam ‘Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0’.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11 december 2012, nr. 80D74477, houdende beleidsregels inzake de aanwijzing van Gemeentelijke Depots Bodemvondsten (Besluit Aanwijzing Gemeentelijke Depots Bodemvondsten Utrecht).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11 december 2018, nummer 81E3562E, tot vaststelling van de Beleidsregel nadeelcompensatie Bethunepolder
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11-02-2019, nummer 81E50032, tot het verlenen van subsidie voor het project HollandCity marketingcommunicatie kastelenlijn 2019
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11 april 2017, nr. 81AB37E1, tot publicatie van de Beleidsregel bestuurlijke boetes Wet lokaal spoor 2015 (nr. 81AA4C1C)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 juni 2018, nr. 81CF0B92, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan Fiets provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 maart 2019 nummer 81E80AAC, tot openstelling van LEADER; Uitvoering van LEADER-projecten 2019-2020 Gemeente Vijfheerenlanden uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten 2019-2020 Gemeente Vijfheerenlanden)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 maart 2019, nummer 81E80CBD tot instelling van de Lokale Actiegroep LEADER Polders met waarden
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 november 2018, kenmerk 81E333BF, tot het verlengen van de herzieningstermijn van zes peilbesluiten van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Besluit verlenging herzieningstermijn zes peilbesluiten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 oktober 2007 , nr. 2007INT209493, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Woerden
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 maart 2019 nr. 81E80AA7, tot openstelling van LEADER; Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit LEADER Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Utrecht Oost en Utrecht West 2019)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 februari 2013 , nr. 80DD641F, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Bunschoten
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 februari 2017, nr. 81A47D5D, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan BIJ12 inzake de Vergoedingsregeling voor ganzenrustgebieden (Mandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 februari 2017, nr. 81A47D5D, tot vaststelling van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 mei 2019, nr. 81EE78CB, tot openstelling van de regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties uit de Verordening Subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 kennisoverdracht 2019 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 mei 2019, nr. 81EE78CD, tot openstelling van de regeling Samenwerking voor innovaties uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 samenwerking voor innovaties provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 mei 2019, nr. 81EE78CA, tot openstelling van de regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 december 2015, nummer 8173C941 tot instelling van de Adviesraad Tram (Instellingsbesluit Adviesraad Tram)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 december 2015, nummer 8173C941 tot vaststelling van het reglement Adviesraad Tram, behorende bij artikel 4 van het instellingsbesluit Adviesraad tram (Reglement Adviesraad Tram)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 16 februari 2016, nummer 817C5AD7, tot vaststelling van het Mandaat- en machtigingsbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht inzake bevoegdheden Wet geluidhinder (Mandaat- en machtigingsbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht inzake bevoegdheden Wet geluidhinder)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 16 juli 2019 nr. 81F45824, tot openstelling van de regeling Niet-productieve investeringen water POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 Niet-productieve investeringen water provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 januari 2017, nummer 81A2A28E, tot het verlenen van mandaat aan BIJ12 inzake het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade (Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie Utrecht 2017 aan BIJ12)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november 2015, nr. 8171BD98, tot vaststelling van de “Beheervisie 2015-2019 ter invulling van de Wet lokaal spoor” d.d. 15 oktober 2015.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november 2015, nr. 8171BD98, tot vaststelling van het Beleidskader toewijzingscriteria voor de capaciteitstoedeling van het lokaal spoor in de Provincie Utrecht.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17/12/2015, nr. 81774677, tot vaststelling van voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2015).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 18 april 2017, nr. 81ABA850, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling provincie Utrecht 2017).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 augustus 2010, nr. 2010INT141534, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Houten
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 december 2017, nummer 81C41508, tot wijziging van de Regeling buitengewoon verlof arbeidsjubilea
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 januari 2010, nr. 2010INT255069 , tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente De Ronde Venen
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 juni 2018, nummer 81CF3072, tot openstelling van de regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 maart 2019, nr. 81E8A252, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer voor het jaar 2019 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 2 juli 2019, nr. 81F20568, tot vaststelling van een statuut gegevensbescherming
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21-02-2019, nummer 81E5C578, tot het verlenen van subsidie voor het project Romeinse Limes Nederland
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21 januari 2020, nr. 8201E88F, tot vaststelling van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2020
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21 mei 2019, nr. 81EDF45E, tot het openstellen van de Subsidieverordering natuur- en landschapbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2020 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 23 april 2019, nr. 81EC178A, tot openstelling van de regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 kavelruil en landbouwstructuurverbetering provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 23 juni 2020, nr. 81FF23B1, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 24 maart 2020, nr. 822073C3C tot instelling van de Kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen (lnstellingsbesluit provincie Utrecht Kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 24 mei 2016, nr. 81848367, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 24-04-2019, nummer 815B0B03, tot vaststelling van het Tramseinreglement provincie Utrecht, versie 5.0
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 oktober 2011, nummer 809B91BF, tot vaststelling van de grensbeschrijving
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 september 2018, nr. 81D7A3AA tot vaststelling van Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 september 2018, nr. 81DABDB4, tot vaststelling van de wijziging van de Beleidsregels natuur en landschap 2017
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 26 mei 2020, nr. 820E0631, tot het openstellen van de Subsidieverordering natuur- en landschapbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2021 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 26 november 2013, DOC-nummer 80A5E8FE, houdende specifieke beleidsregels voor nadeelcompensatie op het gebied van wegen (Beleidsregels nadeelcompensatie wegen 2013).Tabel vergoedingspercentage verlegging kabels of leidingen
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 mei 2014,nr. 80FC9F7C,houdende bestuurlijk mandaat voor de afhandeling van bezwaarschriften op het terrein van de Natuurbeschermingswet 1998 (Besluit bestuurlijk mandaat Natuurbeschermingswet 1998).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 september 2011, kenmerk 8094CA9D tot vaststelling van het Programma van Eisen kwaliteitshandboek natuurbeheer ten behoeve van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 juni 2016, nr. 818874E3 en Gelderland van 22 juni 2016 tot vaststelling van voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen waterschap Vallei en Veluwe 2016).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 28 augustus 2018, nr 81D8780A, tot vaststelling van de grensbeschrijving van de gemeente Vijfheerenlanden en van de gewijzigde grens tussen provincies Utrecht en Zuid-Holland
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 januari 2019, nr. 81E5306E, tot openstelling van de regeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en hydrologische maatregelen PAS in het Natura 2000 gebied van de Oostelijke Vechtplassen in het kader van POP3 2014-2020 (Openstellingsbesluit POP3 niet-productieve investeringen Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 maart 2016, nr. 8180D8C4, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor subsidies Economic Board Utrecht (Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 november 2011, kenmerk 809DA093, tot aanwijzing van ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van diverse wetgeving
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 3 juli 2012 (nr 80B32284) tot vaststelling van een Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 3 juli 2012 (nr 80B32284) tot vaststelling van een Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 augustus 2016, nr. 8199E35B, tot aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016 naar aanleiding van een bezwaarschrift ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei, provincie Utrecht 2016) (Aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 juni 2020, nr. 821016A0, houdende regels omtrent de subsidiëring van projecten, gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval (Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2020)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 november 2010, nr. 2010INT265568, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Zeist
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 december 2012, nr. 80D1024B, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (RAP)(Uitvoeringsverordening subsidie Ruimtelijk Actieprogramma, provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 september 2018, nr. 81D89DC7, tot openstelling van de regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen voor brede uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2018)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 september 2018, nr. 81D89DC8, tot openstelling van de regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor de eerste uitrol van innovaties en modernisering van agrarische ondernemingen provincie Utrecht 2018)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 5 juli 2011 (2011INT268156) tot intrekking van het Besluit gratis drukwerk provincie Utrecht 1985
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 5-3-2019, nr. 81E7585D, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 mei 2014, nr.80F9A5B6, houdende vaststelling van een privacyprotocol voor de provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 november 2018 (81DD784E) tot vaststelling van de Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten Brzo en Rie (4)-bedrijven provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 november 2018 nr. 81DD8F50, tot openstelling van de regeling niet-productieve investeringen water POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 niet-productieve investeringen water provincie Utrecht 2018)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 november 2018, nr. 81DE1AB3, tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling uit de Verordening Subsidies POP3
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 7 februari 2017, nummer 81A63392 tot vaststelling van de Gedragscode ambtelijke integriteit 2017
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 9 december 2014, nr. 810E03E3, houdende bestuurlijk mandaat voor de afhandeling van bezwaarschriften op het terrein van de Natuurbeschermingswet 1998
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten van de provinciale organen (Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 11 oktober 2016, nr. 819BA561, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2017 ten behoeve van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016), de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) (Openstellingsbesluit SVNL, SVNL2016 en SKNL provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 juni 2015, nr. 81541B7E, houdende verlening van mandaat en machtiging aan het bestuur van de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 juni 2015, nr. 81541B81, houdende de voorwaarden waaronder de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer certificaten afgeeft zoals bedoeld in de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 (Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 juni 2015, nr. 815455BE, tot aanwijzing van toezichthouders voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (Aanwijzingsbesluit toezichthouders natuur- en landschapsbeheer 2016).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 oktober 2018, nr. 81DCF621
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 20 december 2016, nummer 81A1C05F, tot aanwijzing van een vereffenaar van het Faunafonds (Besluit aanwijzing vereffenaar Faunafonds).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 20 december 2016, nummer 81A1C060 tot het instellen van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies (Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 22 september 2015, nr. 81639F9E, tot vaststelling van de indieningsdatum voor diverse aanvragen voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) in het beheerjaar 2015 (Besluit indieningstermijn 2015)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 27 september 2011, nr. 8094CA9D houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden Bestuur van de Stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 5 juli 2016, nr. 818307AD, tot vaststelling van een Privacyreglement Centraal Systeem Basismeetnet (CSB) (Privacyreglement CSB Verkeersmanagement provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 8 oktober 2013 nr. 80EC5DF7 houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden medewerkers van de Dienst Regelingen (Mandaat- en machtingenbesluit Dienst Regelingen).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 8 oktober 2019, nr. 81F65495 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2020 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL2016), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) en Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN) (Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht van 12 november 2019, nr. 81FD8010, tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling uit de Verordening POP3 2014-2020
Utrecht Besluit van Gedeputeerde staten van Utrecht van 8 november 2011, van Gelderland van 4 oktober 2011 houdende voorschriften met betrekking tot het toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van Waterschap Vallei en Eem (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen waterschap Vallei en Eem 2011).
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van 13 maart 2017, nr. 81A43807 tot vaststelling van de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Utrecht 2017 (Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van 4 februari 2013 houdende regels ter bescherming van het milieu. (Provinciale Milieuverordening Utrecht 2013) (PMV)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 1 februari 2016, nummer 8177AF0E, tot instelling van de Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden.
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2014 tot vaststelling van de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 december 2016, nummer PS2016RGW12 tot vaststelling van de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017. (Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 november 2012 (nr. 80C023BF) houdende vaststelling van de luchthavenregeling zweefvliegterrein Soesterberg.Tabel legenda van de bijlagen
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 november 2012 nr. 80C2912F houdende vaststelling van de luchthavenregeling Zandpad 39 te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 18 februari 2019 en van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 8 januari en 5 februari 2019, nummer 81DF79D7, tot geldend verklaren en wijzigen van Utrechtse provinciale voorschriften en vervallen verklaren van Zuid-Hollandse provinciale voorschriften voor het gebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam (Besluit geldend verklaren, wijzigen en vervallen verklaren van voorschriften voor gebied voormalige gemeenten Zederik en Leerdam)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 19 september 2016, nummer PS2016BEM16 tot opheffing van de Interprovinciale Commissie (IPC) Vijfheerenlanden.
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 20 april 2009 nr. 2009INT238096 houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten behoeve van natuur- en landschapsbeheer (Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht)Overstaptabel Subsidieregeling Agrarisch NatuurbeheerTabel Landschaps- en Beheerpakket
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 20 april 2009 nr. 2009INT238096 houdende regels inzake subsidieverstrekking kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) (Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2009, nr. 2009INT245683, tot vaststelling van algemene regels inzake ruimtelijke ordening (Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2009)Tabel woningbouwaantallen stadsgewest UtrechtTabel woningbouwaantallen stadsgewest UtrechtTabel woningbouwaantallen deelgebied ZuidoostTabel woningbouwaantallen deelgebied ZuidoostTabel bedrijventerreinen stadgewest UtrechtTabel bedrijventerreinen gewest EemlandTabel bedrijventerreinen gewest EemlandTabel bedrijventerreinen deelgebied WestTabel Nationale Landschappen
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2015 (nr. 815F72D7) houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten behoeve van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 provincie Utrecht (Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 22 maart 2010 (nr. PS2010MME03) houdende vaststelling van de Luchtvaartverordening provincie Utrecht. (Luchtvaartverordening provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 22-08-2017, nummer PS2017MME07, tot wijziging van Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 24 september tot aanwijzing van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht als bevoegd gezag ten aanzien van de Nieuwe Wetering-Oost, als bedoeld in artikel 2, derde lid van de Scheepvaartverkeerswet
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 27 juni 2011 (nummer PS2011PS11) tot het vaststellen van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 3 november 2014, nr. 8109008B, tot vaststelling van de Tweede Partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht.
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 30 april 2015 houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten behoeve van natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SNL)(Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 30 april 2015, nr. 814C108F, tot vaststelling van Subsidieverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2015
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011 (nummer PS2011BEM12)tot het actualiseren van de regelgeving voor de provincie Utrecht met betrekking tot de grondwaterheffing (Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012).
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2016, nr. 8199E9A3, houdende vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie Utrecht 2017
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 februari 2013 tot vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 6 november 2017, nr. 81B8C8C0, tot vaststelling van de Legesverordening provincie Utrecht 2018
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening provincie Utrecht 2014).
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 juli 2018, nr. 81D1F197, tot vaststelling van de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (Controleverordening provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 juli 2018, nr. 81D2650E, tot vaststelling van de uitgangspunten van het financiële beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie alsmede van regels voor periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (Financiële verordening provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van 13 maart 2017, nr. 81A43807 tot vaststelling van de Gedragscode integriteit statenleden provincie Utrecht 2017 (Gedragscode integriteit statenleden provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Provinciale staten van Noord-Holland van 18 mei 1992, van Utrecht van 15 april 1992, van Zuid-Holland van 16 april 1992, Gedeputeerde staten van Noord-Holland van 31 maart 1992, van Utrecht van 28 mei 1991, van Zuid-Holland van 18 maart 1992, De commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland van 31 maart 1992, in de provincie Utrecht van 28 mei 1991, in de provincie Zuid-Holland 18 maart 1992, tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling ter behartiging van een doelmatig beheer van de Amstel (Beheersregeling Amstel).
Utrecht Besluit van Provinciale staten van Utrecht van 27 juni 2011, PS2011RGW02, houdende vaststelling regels inzake advisering aan de provincie bij aanvragen om tegemoetkoming in planschade (Planschadeverordening provincie Utrecht 2011).
Utrecht Besluit van Provinciale staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 19 september 2011; nummer 8094F7B0; tot vaststellen het Reglement van orde Subcommissie voor de Jaarrekening Provincie Utrecht
Utrecht Besluit van de Awb-adviescommissie van PS en van 5-12-2017 als zelfstandig bestuursorgaan inclusief Mandaatregister van de commissie
Utrecht Besluit van de Directeur Bij12 van 1 februari 2016, nr. Bij12.2016.0096.FF, tot het verlenen van Ondermandaat Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Urecht – Bij12 (Ondermandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 – BIJ12)
Utrecht Besluit van de inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht d.d. 23 april 2019 (nr. 81EE6630) houdende de verlening van mandaat inzake legesheffing aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Besluit mandaat legesheffing 2019 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van de inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht van 21 januari 2019, registratienr. 81E55DA6 tot verlening van mandaat en een vervangingsregeling (Mandaatbesluit inspecteur provinciale belastingen 2019)
Utrecht Besluit van de inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht van 7 mei 2018, registratienr. 81C5452B tot vaststelling van het Mandaatbesluit heffing leges bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade Inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht aan BIJ12
Utrecht Besluit van de ontvanger provinciale belastingen van de provincie Utrecht van 21 januari 2019, registratienr. 81E55DA7 tot verlening van mandaat en een vervangingsregeling (Mandaatbesluit ontvanger provinciale belastingen 2019)
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 10 februari 2020, nr. 82037BDF, tot verlenging van het mandaat van de projectdirecteur Uithoflijn (Verlengingsbesluit mandaat projectdirecteur Uithoflijn)
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 10 februari 2020, nr. 82037BEO, tot verlenging van het mandaat van de projectdirecteur Uithoflijn (Verlengingsbesluit mandaat projectdirecteur Uithoflijn)
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 20-06-2017 (MT UFL), nummer 81B8B112 tot regeling van het mandaat van het Programmabureau Groene Hart (Mandaatbesluit Programmabureau Groene Hart)
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 23 december 2019, 82018CD3, tot vaststelling van het Mandaatbesluit secretaris
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 28 juli 2016, nr. 818A0BA7, inzake het mandaat van de afdelingsmanager / projectdirecteur Uithoflijn
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van16 juni 2016, nummer 8186CA89, tot regeling van het mandaat van het Programmabureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (Mandaatbesluit Programmabureau Nieuwe Hollandse Waterlinie)
Utrecht Besluit van de secretaris van provincie Utrecht, van 6 september 2010 (nr. 8086894F) houdende vaststelling van het besluit mandatering bevoegdheden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten en provinciale staten van Utrecht van 8 januari 2008,2007INT213059 tot samenvoeging van drie adviescommissies tot één provinciale commissie leefomgeving (PCL)(Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van 16 augustus 2011 (808FC827), houdende regels voor het plaatsen, hebben en in stand houden van objectbewegwijzering (Beleidsregel voor het plaatsen, hebben en in stand houden van objectbewegwijzering).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 23 maart 2010, van Flevoland van 30 maart 2010, van Friesland van 13 april 2010, van elderland van 26 oktober 2010, van Groningen van 30 maart 2010, van Limburg van 13 april 2010, van Noord-Brabant van 30 maart 2010, van Noord-Holland van 16 februari 2010, van Overijssel van 9 maart 2010, van Utrecht van 6 april 2010, van Zeeland van 30 maart 2010 en van Zuid-Holland van 30 maart 2010 tot het instellen van een Adviescommissie Schade Grondwater. (Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 24 maart 2015, van Flevoland van 17 maart 2015,van Friesland van 17 maart 2015, van Gelderland van 10 maart 2015, van Groningen van 31 maart 2015,van Limburg van 28 april 2015, van Noord-Brabant van 21 april 2015, van Noord-Holland van 31 maart2015, van Overijssel van 10 maart 2015, van Utrecht van 21 april 2015, van Zeeland van 14 april 2015,en van Zuid-Holland van 28 april 2015 tot het instellen van een Adviescommissie Schade Grondwater(Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Gelderland van 26 mei 2015 en van Utrecht van 26 mei 2015 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen waterschap Vallei en Veluwe 2015)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid-Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht als algemeen bestuur van het nazorgfonds gesloten stortplaatsen van 17 april 2012 nr. 80AA7F00 (reeds eerder vastgesteld op 5 december 2006 nr. 2006WEM004976i ), ter uitvoering van het beheer van het nazorgfonds ( Reglement Fonds nazorg stortplaatsen provincie Utrecht).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht en van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht van 18 mei 2004 tot regeling van organisatorische zaken (Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 03-07-2017, nummer 81B9846B, tot het verlenen van van een subsidie tot een bedrag van € 1.045.000,- voor het Beter Benutten Vervolg project ‘OV knooppunten betreffende Uitbreiding Ketenvoorzieningen’ aan NS Stations B.V.
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 10-04-2018, nummer 81CC7A8F, tot vaststelling van Uitvoeringsverordening subsidie Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt provincie Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 10-10-2018, nummer 81DD1236, tot het verlenen van subsidie voor het project Geothermie oost Utrecht Duurzaam (GOUD)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 april 2016, nr. 81824243, houdende de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Recreatie Midden-Nederland in een bedrijfsvoeringsorganisatie (Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 maart 2013, nr. 80DCFD20, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen voor het jaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 mei 2020, nr. 820B238B, tot vaststelling van de maatgevende waterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 september 2016, kenmerk 819E10B9, tot het verlengen van de herzieningstermijn van negen peilbesluiten van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Besluit verlenging herzieningstermijn negen peilbesluiten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juni 2010 tot aanwijzing van badinrichtingen en andere plaatsen in oppervlaktewateren als zwemwater (Besluit aanwijzing zwemwateren provincie Utrecht 2010).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 maart 2017, nr. 81A3EFE7, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer voor het jaar 2017 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2017).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 december 2015, nr.8172C43E tot instelling van de Lokale Actiegroep LEADER Weidse Veenweiden (Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Weidse Veenweiden).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 december 2015, nr.8172C43F tot instelling van de Lokale Actiegroep LEADER Utrecht Oost (Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Utrecht Oost).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 8115AC02 tot instelling van het Landelijke Selectiecomité LEADER (Instellingsbesluit adviescomité LEADER)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 81163E33, tot het openstellen van LEADER (maatregel 19 van het Plattelands Ontwikelingsprogramma 2014-2020) voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën (Openstellingsbesluit LEADER).Deel I Beschrijving van de Lokale Ontwikkelingsstrategie   Deel II Beheer- en toezichtregeling (reglement LAG) Hier moet een beschrijving van de beheer- en toezichtregelingen van de strategie zijn waaruit blijkt dat de LAG in staat is de strategie uit te voeren tot en met 2022. Geef een controleerbare en verifieerbare omschrijving van wat de LAG gaat doen om toezicht op de uitvoering te houden. Selectiecriteria
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 814B333B, tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 januari 2012, nummer 809D90CC, tot vaststelling van het privacyreglement voor verkeersregistratiesystemen van provincie Utrecht Beleid met betrekking tot observatiecamera’s voor verkeerstechnische doeleinden (Privacyreglement verkeersregistratiesystemen provincie Utrecht).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 mei 2016, nummer 817FAFD9 en provinciale staten van Utrecht van 6 juni 2016, nummer 817F5DDE, houdende regels voor de behandeling van bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepen (Verordening bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepen)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 18 februari 2003 (Reglement van orde voor de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht 2003)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 18 juni 2007, nr. 2007WVV001458i, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Vianen
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 18 april 2017, nr. 81ABDEB2, tot openstelling van de regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 kavelruil en landbouwstructuurverbetering provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 19 december 2006, nr. 2006CGC000965i, houdende vaststelling van een beleidslijn in het kader van de Wet BIBOB, 'beleidslijn milieu provincie Utrecht' (Beleidslijn BIBOB t.a.v. milieuvergunningen).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 19 december 2017, nr. 81C41508, tot vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 19-03-2018, nummer 81CB7C9C, tot het verlenen van subsidie tot een bedrag van 663.000 euro voor het project 'Uitbreidingen rijwielstallingen door AFP ProRail
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 19-09-2017, nummer 81BD44FB, tot openstelling van de regeling niet-productieve investeringen water POP3 2014-2020 Provincie Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 2 februari 2016, nummer 17B2683, tot overdracht van het nautisch beheer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en van de Grecht aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Delegatiebesluit nautisch beheer Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en Grecht 2016).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 augustus 2008, nr. 2008INT228224, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Wegenwet van de gemeente Veenendaal. (Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 augustus 2008, nr. 2008INT228224, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Wegenwet van de gemeente Veenendaal.)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 december 2016, nr. 81A29235, tot aanwijzing van activiteiten van Het Utrechts Landschap als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 december 2016, nr. 81A29241, tot aanwijzing van activiteiten van Stichting De Utrechtse Molens als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 december 2016, nr. 81A29242, tot aanwijzing van activiteiten van Landschap Erfgoed Utrecht als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 november 2012, nr. 80C29868, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht Gedeputeerde Staten van Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20-09-2016, nummer 819ADECD, tot vaststelling van het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 januari 2013, nr. 80DBC6BB, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie snellaadinfrastructuur)Tabel Rekenvoorbeeld rentekorting
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 maart 2005, tot vaststelling van de Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet concentratiegebieden (hierna: Rwc) (Rwc) (Beleidsregel schadeprocedures recon­structie provincie Utrecht).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 november 2016, nr. 819FA880, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening Subsidie Recreatie en Toerisme 2016–2019 Provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 23 augustus 2016, nr. 818AC945 tot instelling van een adviescommissie plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) provincie Utrech (Instellingsbesluit adviescommissie POP3 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 23 augustus 2016, nr. 818A26AA, tot openstelling van de regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 kennisoverdracht 2016 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 24 mei 2016, nr. 8184687F, tot het openstellen van de Subsidieverordering natuur- en landschapbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit 2017 vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en waterbeheer)Uitwerking tendering leefgebied open graslandUitwerking tendering leefgebieden Natte en Droge dooraderingUitwerking tendering categorie Water
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012 (nr. 80B0CB19) tot vaststelling van beleidsregels inzake de uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Beleidsregels Bibob provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012 , nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 februari 2008 , nr. 2008INT218841, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 februari 2008, nr. 2008INT218842 , tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Lopik
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 juni 2007, nr. 2007WVV001538i, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Montfoort
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 juni 2012, nr. 80B1A554 tot wijziging en intrekking van diverse provinciale regelingen
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264143, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening Cofinanciering EFRO Kansen voor West en Pieken in de Delta in de provincie utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264144, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264153, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264158, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Kleur Bekend provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264325, tot instelling van de adviescommissie Cultuur ( Instellingsbesluit adviescommissie Cultuur provincie Utrecht).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010int264323, tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor subsidies jeugdzorg (Vaststellingsbesluit tijdstip inwerkingtreding Asv voor subsidies jeugdzorg)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010int264324, tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor de Subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties ILG provincie Utrecht 2008 (Vaststellingsbesluit tijdstip inwerkingtreding Asv voor subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 december 2010, nr. 2010INT266265; tot vaststellling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenweg van de gemeente Leusden
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 februari 2007, nr. 2007CGC000112i, tot instelling van een bestuurscommissie ter uitvoering van artikel 10 van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug (Instellingsbesluit Beheerscommissie Hart van de Heuvelrug).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819B76F1, tot openstelling van de regeling Samenwerking voor innovaties uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 samenwerking voor innovaties provincie Utrecht 2016)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27-10-2015, nummer 81630729, tot vaststelling van de Provinciale strategie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016-2019
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Utrecht West (Instellingsbesluit provincie Utrecht AVP-gebiedscommissie Utrecht West 2016)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 Juni 2005, nr. 2005REG001285i, tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 29 augustus 2017, nummer 81BF5176, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (Mandaatbesluit RUD Utrecht - provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 3 april 2012, nr. 80AAB465, tot intrekking van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Aardgasvoertuigen provincie Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 30-05-2017, nr. 81B2266E4, tot openstelling van de regeling Samenwerking voor innovaties in het kader van het Europees Partnerschap voor innovatie (EIP) uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking in het kader van het EIP provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 30-05-2017, nr. 81B24426, tot openstelling van de regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit kennisoverdracht 2017 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 juli 2017, nr. 81B81566, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 juli 2017, nr. 81AF9B10, tot openbaarmaking van de controlegegevens van POP3 (Besluit openbaarmaking controle gegevens POP3 Provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juli 2016, nr. 8186EA35, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juli 2016, nummer 81868870, tot overdracht van het nautisch beheer van de Kromme Mijdrecht en vier sluizen aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Delegatiebesluit nautisch beheer Kromme Mijdrecht en vier sluizen 2016).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juni 2018, nr. 81CE7890, tot het openstellen van de Subsidieverordering natuur- en landschapbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2019 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 6 april 2004, nr. 2004wvv000425i, tot overdracht van de openbaarvervoerbevoegdheid in de gemeente Amersfoort
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 6 januari 2009, nr. 2008INT234573, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Wegenwet van de gemeente Renswoude
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 6 september 2011, nr. 80930E25, tot intrekking van de Bijdrageregeling ROV-Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 6 september 2011, nr. 8098A146, tot intrekking van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 en van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie speciale projecten De Utrechtse Schatkamer provincie Utrecht 2011
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 juli 2009, nr. 2009INT244357 tot verlening van een beslissingsmandaat aan de Commissaris van de Koningin in Utrecht tijdens vakantieperiodes (Beslissingsmandaatbesluit aan de Commissaris van de Koningin in Utrecht tijdens vakantieperiodes).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 april 2020, nr 820A7B12. tot vaststelling van subsidieafhandeling in verband met de Coronacrisis
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 maart 2017 nr. 81A800CD, tot openstelling van LEADER; Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit LEADER Samenwerkingsprojecten Provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 8 maart 2016, nr. 817EA492, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer voor het jaar 2016 voor het doorlopend beheer ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer doorlopend beheer provincie Utrecht 2016).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 9 februari 2016, nr. 817B5539 tot openstelling van de regeling voor Jonge Landbouwers uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit regeling Jonge Landbouwers Provincie Utrecht 2016)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 9 februari 2016, nr. 817B55CF, tot openstelling van LEADER; Lopende kosten, promotie en voorlichting uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit LEADER Lopende Kosten Provincie Utrecht 2016)
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende de regels omtrent het investeren, waarderen en afschrijven van activa (Nota Activabeleid)
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende kaders, uitgangspunten en verantwoordelijkheden voor de treasuryfunctie van de VRU Treasurystatuut VRU
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent behandeling omtrent bezwaarschriften Regeling bezwaarschriften VRU
Utrecht Besluit van het college van gedeputeerde staten van 18 april 2017, nr. 81AA9346, inhoudende de verlening van mandaat, machtiging en volmacht aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Besluit mandaat, machtiging en volmacht OD NZKG 2017 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 maart 2016, nummer 817E951E, houdende de verlening van mandaat aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant (Mandaatbesluit Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht van 1 november 2016, nr 818ACAE7, ter verlening van mandaat, volmacht en machtiging tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ter uitvoering van Verordening subsidies POP3 en de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 aan de Algemeen Directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidies POP3 en natuurbeheer provincie Utrecht)
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende de behandeling van personele bezwaren Regeling personele bezwaren VRU
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent de mandaten binnen de organisatie Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent het beleid inkoop Inkoopbeleid VRU
Utrecht Besluit van provinciale staten van Gelderland van 23 september 2009, van Utrecht van 26 oktober 2009, van Zuid-Holland van 14 oktober 2009 en van Noord-Brabant van 20 november 2009 tot algehele herziening van de regelgeving voor het waterschap Rivierenland met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening waterschap Rivierenland)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Gelderland van 28 maart 2012, van Utrecht van 23 april 2012 en van Overijssel van 16 mei 2012 tot vaststelling van de Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe.
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht en van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht van 6 december 2004 tot regeling van organisatorische zaken van de griffie (Besluit organisatie griffie provincie Utrecht 2004).
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 09 mei 2005 tot instelling van een commissie voor de beleidsaudits (Instellingsbesluit beleidsaudits)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 10 december 2001, tot instelling van commissies voor de regiovisies in de zorgsectoren (Instellingsbesluit commissies regiovisies provincie Utrecht 2001).
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 12-12-2016, nummer 819EE962, tot vaststelling van Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland, Provinciale Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Zuid-Holland, van respectievelijk 12 december 2016, 12 december 2016 en 14 december 2016, tot vaststelling van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 12-12-2016, tot vaststelling van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 13 maart 2017, nr. 81A484EC, tot vaststelling van regels over de verstrekking van systematische toezichtinformatie provincie Utrecht (Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 14 oktober 1998 houdende een reglement van orde voor hun vergaderingen en andere werkzaamheden (Reglement van orde provincie Utrecht 2003)Regels geheimhouding en vindplaatsen
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 17 juni 2002, nummer PS2002ZEW05, tot aanwijzing van het gebied waarvoor de centrale post voor het ambulancevervoer werkzaam is (Besluit aanwijzing gebied centrale post ambulancevervoer provincie Utrecht 2002)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01, en van provinciale staten van Zuid-Holland van 30 januari en 26 maart 2008 tot hernieuwde reglementering van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 19 mei 2003, tot vaststelling van de gedragscode voor gedeputeerde staten van Utrecht
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 22-12-2017, nummer 81C0ED45, tot vaststelling van Verordening Plassenschap Loosdrecht
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 24 maart 1999, tot instelling van een heffing ter bestrijding van de kosten van nazorg voor gesloten stortplaatsen (Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009 en van Zuid-Holland van 14 oktober 2009 tot algehele herziening van de regelgeving voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009 tot algehele herziening van de regelgeving voor de provincie Utrecht met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening provincie Utrecht 2009)Lijst A als bedoeld in de artikelen 1.1 en 2.3 tweede lidLijst B als bedoeld in de artikelen1.1 en 2.3, tweede lidLijst C als bedoeld in de artikelen 1.1 en 2.3, tweede lid
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 3 juli 2006 houdende regels voor inspraak (Inspraakverordening provincie Utrecht 2006)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 7 november 2005 (Taakomschrijving plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten )
Utrecht Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 30 januari 2008, van provinciale staten van Noord-Brabant van 1 februari 2008, van provinciale staten van Gelderland van 13 februari 2008 en van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01, tot hernieuwde reglementering van het waterschap Rivierenland (Reglement voor het waterschap Rivierenland).
Veiligheidsregio Utrecht Bijdrageverordening VRU 2015
Utrecht DAEB-Aanwijzingsbesluit Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur
Veiligheidsregio Utrecht Delegatiebesluit Veiligheidsregio Utrecht 2015
Utrecht Elektrotechnisch veiligheidshandboek (EVH) 815C1051
Veiligheidsregio Utrecht Faciliteiten t.b.v. medezeggenschapstaken
Utrecht GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PLASSENSCHAP LOOSDRECHT e.o.
Utrecht HANDELINGSKADER VOOR DIFFUUS LOOD IN DE BODEM
Utrecht Herdruk Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 22 september 2015, nr. 8161EFB0, tot vaststelling van de subsidieplafonds,aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016 ten behoeve van: de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) ende Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Provincie Utrecht(SKNL). (Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2016)
Utrecht Kader Werkzaamheden Tramweg
Veiligheidsregio Utrecht Keuringsbeleid VRU
Veiligheidsregio Utrecht Klachtenregeling VRU 2015
Utrecht Levensloopregeling provincies
Utrecht Luchthavenregeling luchthaven Oostkanaaldijk 6 in Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht. Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 november 2013, nummer PS2013MME12, houdende vaststelling van de luchthavenregeling luchthaven Oostkanaaldijk 6 in Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.
Utrecht Luchthavenregeling luchthaven Zuidzijdseweg 100 a in Polsbroek, gemeente Lopik. Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 november 2013, nummer PS2013MME11, houdende vaststelling van de luchthavenregeling luchthaven Zuidzijdseweg 100 a in Polsbroek, gemeente Lopik.
Veiligheidsregio Utrecht Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht van 1 juli 2020)
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Ondermandaatbesluit RUD Utrecht
Utrecht Openstellingsbesluit LEADER Uitvoering van LEADER-projecten
Utrecht Provincie Utrecht: Bekendmaking Subsidieverlening
Veiligheidsregio Utrecht Regeling Melden Vermoeden Misstand Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht Regeling van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens (Regeling bescherming persoonsgegevens VRU)
Utrecht Statuten Vereniging Het Interprovinciaal Overleg (statuten IPO)
Utrecht Subsidieverlening
Utrecht VTH beleid, Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid NZKG 2019-2022
Utrecht Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht 2020
Omgevingsdienst regio Utrecht Verordening elektronische bekendmaking en Kennisgeving ODRU 2019
Veiligheidsregio Utrecht Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015
Utrecht Verordening elektronische kennisgeving provincie Utrecht 2014
Utrecht Verordening georganiseerd overleg
Utrecht Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Utrecht
Utrecht Verordening van 03-02-2014 tot vaststelling van regels over een raadgevendreferendum in de provincie Utrecht (Referendumverordening provincie Utrecht)Overzicht werkverdeling op hoofdlijnen
Utrecht Verordening van 25 februari 2002 houdende regels omtrent een heffing ter bestrijding van de kosten in verband met ontgrondingen (Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002).
Utrecht Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 2 juli 2012, houdende regels ter regulering van de ontgrondingen binnen het Utrechtse provinciale grondgebied.
Utrecht Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 28 juni 2010 houdende regels inzake de bescherming en het gebruik van de provinciale wegen (Wegenverordening provincie Utrecht 2010).
Utrecht Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 9 september 2002, tot instelling van een procedure voor burgerinitiatieven (Verordening burgerinitiatief Provincie Utrecht)
Veiligheidsregio Utrecht Verordening van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbestanden en het toezicht door de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Archiefverordening VRU
Veiligheidsregio Utrecht Verordening van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent financiën Financiële verordening VRU
Veiligheidsregio Utrecht Verordening van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent de interne organisatie Organisatieverordening VRU 2015
Utrecht Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht) (Asv)
Utrecht Verordening van provinciale staten van Utrecht van 19 januari 2004, houdende regeling van interne zaken (Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004)
Utrecht Verordening van provinciale staten van Utrecht van 19 januari 2004, tot het toestaan van handelingen met betrekking tot beschermde inheemse diersoorten
Veiligheidsregio Utrecht Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Utrecht Verplaatsingskostenregeling provincie Utrecht 2011
Utrecht Volmacht kwalitatieve verplichting PSN en SKNL
Veiligheidsregio Utrecht Voorschriften van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent het beheer van informatie van de Veiligheidsregio Utrecht, voor zover deze informatie niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats Besluit informatiebeheer VRU
Utrecht WIJZIGING IN BUURT VAN TRAMWEG 5.0 (WijT)
Veiligheidsregio Utrecht Ziekteverzuimprotocol

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?