Rijksoverheid

Regelingenpocket Utrecht

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
14-5-2021
Downloads
796
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Utrecht. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Veiligheidsregio Utrecht 6e Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregelingen Veiligheidsregio Utrecht (UVRU) 5.1
Utrecht (Utr) Aangepaste beleidsregel sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen
Utrecht (Utr) Aanwijzing toezichthouders Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Utrecht (Utr) Aanwijzingsbesluit keurmerkorganisatie taxi gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:32 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht
Utrecht (Utr) Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:35 vande Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht
Utrecht (Utr) Aanwijzingsbesluit Wegsleepverordening
Utrecht (Utr) Aanwijzingsbesluit Wegsleepverordening
Utrecht (Utr) Algemene Handhavingstrategie Bebouwde omgeving en openbare ruimte Gemeente Utrecht 2017
Veiligheidsregio Utrecht Arbeidsvoorwaarden
Omgevingsdienst regio Utrecht Archiefverordening Omgevingsdienst regio Utrecht 2019
Utrecht (Utr) Basisreglement voor adviescommissies in de sector cultuur
Utrecht (Utr) BEHEERSVERORDENING Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening
Utrecht (Utr) BEHEERSVERORDENING Diverse beheersverordeningen, partiële herziening
Utrecht (Utr) BEHEERSVERORDENING Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels
Utrecht (Utr) Beheersverordening Griftpark
Utrecht (Utr) Beheersverordening Lombok Oost, kantorengebied Smakkelaarsveld e.o.
Utrecht (Utr) Beheersverordening Pijlsweerd, Tuinwijk, Tuin- dorp Oost e.o.
Utrecht (Utr) BEHEERSVERORDENING Tuindorp
Utrecht (Utr) Beheersverordening Voordorp - Voorveldsepolder
Utrecht (Utr) Beheersverordening Zuilen
Utrecht Beheervisie Tramsysteem 2020 - 2024
Veiligheidsregio Utrecht Bekrachtigingsbesluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende wijzigingen omtrent arbeidsvoorwaarden (Bekrachtigingsbesluit van wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO))
Utrecht (Utr) Beleid Reguliere Voorbereidingsprocedure Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregel 25 graden plus, aangaande de sluitingstijd van terrassen van horecabedrijven in de binnenstad op zomerse dagen
Utrecht (Utr) Beleidsregel actieplan jeugdwerkloosheid Midden-Utrecht 2017
Utrecht (Utr) Beleidsregel Beheerde speeltuinen gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregel Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Utrecht 2017
Utrecht (Utr) Beleidsregel criteria clusterplaatsen Afvalstoffenverordening 2010, artikel 10, vierde lid
Utrecht (Utr) Beleidsregel Cultuurnota 2017-2020
Utrecht (Utr) Beleidsregel gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregel geluidsnormen bij buitenevenementen
Utrecht (Utr) Beleidsregel handhaving door de reinigingspolitie van de gemeente Utrecht door toepassing van (spoedeisende) bestuursdwang.
Utrecht (Utr) Beleidsregel  Handhavingsstrategie Seksinrichtingen Gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregel Hoge energiekosten ouderen
Utrecht (Utr) Beleidsregel Hulp- en dienstverlening aan prostitué(e)s gemeente Utrecht 2017
Utrecht (Utr) Beleidsregel Incidentele evenementen bij culturele instellingen
Utrecht (Utr) Beleidsregel inzake Buitenschoolse Opvang (BSO) in schoolgebouwen
Utrecht (Utr) Beleidsregel inzake handhaving wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen en slopen
Utrecht (Utr) Beleidsregel Lokaal Economisch Fonds
Utrecht (Utr) Beleidsregel Maatschappelijk vastgoed Utrechtse Energie!
Utrecht (Utr) Beleidsregel milieunormen en veiligheid bij exploitatie van de Utrechtse wateren met verhuurboten en rondvaartboten
Utrecht (Utr) Beleidsregel Nul op de Meter (NoM) renovatie Kanaleneiland Auriollaan/Bernadottelaan gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregel onderwijs gemeente Utrecht 2018 
Utrecht (Utr) Beleidsregel Ontheffing Straatartiesten
Utrecht (Utr) Beleidsregel subsidie Driehoeksoverleggen buurtcentra gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregel Subsidie Onderhoud Monumentale Bomen 2009
Utrecht (Utr) Beleidsregel subsidieverstrekking stimulering bedrijven
Utrecht (Utr) Beleidsregel subsidieverstrekking stimuleringstender Energie en Kwaliteit
Utrecht (Utr) Beleidsregel ten behoeve van subsidieverstrekking schoon vervoer
Utrecht (Utr) Beleidsregel Utrecht Connected Worldwide   
Utrecht (Utr) Beleidsregel Utrecht4Global Goals; Hier en Daar, gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregel vaststellen maatstaf leges Omgevingsvergunning, Bouwactiviteiten
Utrecht (Utr) Beleidsregel Verlaging van de bijstandsnorm voor belanghebbenden zonder woonkosten
Utrecht (Utr) Beleidsregel Werkgeverscheque
Utrecht (Utr) Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregels behorend bij het Bankreglement van de Kredietbank Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregels Eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang Wmo 2017 gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregels Kleinschalige transformatie naar Wonen gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregels over het in behandeling nemen van aanvragen om medewerking aan het vestigen van een coffeeshop gemeente Utrecht 2017
Utrecht (Utr) Beleidsregels persoonlijk inburgeringsbudget
Utrecht (Utr) Beleidsregels regionale werkgeversinstrumenten Jeugdwerkloosheid arbeidsmarkt regio Utrecht 2016
Utrecht (Utr) Beleidsregels rijksbudget bewonersinitiatieven Krachtwijken
Utrecht (Utr) Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregels U-pas Kindpakket gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Beleidsregels uitgifte overloopvergunning
Utrecht (Utr) Beleidsregels zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Besluit aanwijzing toezichthouders Sector Publieke Diensten
Utrecht (Utr) Besluit aanwijzing toezichthouders seksinrichtingen e.d. (hoofdstuk 3 APV) gemeente Utrecht
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Besluit bsbm-mandaat RUD Utrecht
Utrecht Besluit buitenlandtoelage
Utrecht Besluit houdende instelling van de programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer
Utrecht (Utr) Besluit Informatiebeheer gemeente Utrecht 2014
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Besluit intrekking van het Besluit ondermandaat directietaken RUD Utrecht 2014
Utrecht Besluit tot vaststelling economische activiteiten in het kader van het algemeen belang (PS2020BEM07)
Utrecht Besluit tot vaststelling van de gedragscode voor Provinciale Staten van Utrecht
Utrecht Besluit van 20 maart 1996, houdende aanpassing van de Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1982 aan de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten (Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996 (VNL) (VNL)
Utrecht Besluit van 25 april 1990, houdende vaststelling van een nieuwe verordening inzake het voorkomen van overlast door distels (Distelverordening provincie Utrecht 1990)
Utrecht Besluit van 5 maart 1957 houdende vaststelling van een lijst van bestaande tradities en gebruiken in gemeenten in de provincie Utrecht welke niet als openbare vermakelijkheden zijn te beschouwen.
Utrecht Besluit van 8 november 2004 houdende vaststelling van de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke rekenkamer provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland (Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer).
Utrecht Besluit van 8 november 2004, houdende vaststelling van de verordening programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Utrecht Besluit van de Awb-adviescommissie van PS en van 5-12-2017 als zelfstandig bestuursorgaan inclusief Mandaatregister van de commissie
Utrecht Besluit van de Directeur Bij12 van 1 februari 2016, nr. Bij12.2016.0096.FF, tot het verlenen van Ondermandaat Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Urecht – Bij12 (Ondermandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 – BIJ12)
Utrecht Besluit van de griffier van de provincie Utrecht van 21 oktober 2020, nummer 821982D3, tot regeling van haar vervanging
Utrecht Besluit van de inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht d.d. 23 april 2019 (nr. 81EE6630) houdende de verlening van mandaat inzake legesheffing aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Besluit mandaat legesheffing 2019 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van de inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht van 1 februari 2021, registratienr. 821F46A5 tot verlening van mandaat en een vervangingsregeling (Mandaatbesluit inspecteur provinciale belastingen 2021)
Utrecht Besluit van de inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht van 12 december 2017, nummer 81C1051E, tot verlening van mandaat en een vervangingsregeling
Utrecht Besluit van de inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht van 7 mei 2018, registratienr. 81C5452B tot vaststelling van het Mandaatbesluit heffing leges bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade Inspecteur provinciale belastingen van de provincie Utrecht aan BIJ12
Utrecht Besluit van de ontvanger provinciale belastingen van de provincie Utrecht van 21 januari 2019, registratienr. 81E55DA7 tot verlening van mandaat en een vervangingsregeling (Mandaatbesluit ontvanger provinciale belastingen 2019)
Utrecht Besluit van de secretaris / algemeen directeur van de provincie Utrecht van 3 november 2020, nr. 8218B4C, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging in het kader van een aanbestedingsprocedure
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 10 februari 2020, nr. 82037BDF, tot verlenging van het mandaat van de projectdirecteur Uithoflijn (Verlengingsbesluit mandaat projectdirecteur Uithoflijn)
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 10 februari 2020, nr. 82037BEO, tot verlenging van het mandaat van de projectdirecteur Uithoflijn (Verlengingsbesluit mandaat projectdirecteur Uithoflijn)
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 20-06-2017 (MT UFL), nummer 81B8B112 tot regeling van het mandaat van het Programmabureau Groene Hart (Mandaatbesluit Programmabureau Groene Hart)
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 23 december 2019, 82018CD3, tot vaststelling van het Mandaatbesluit secretaris
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 28 juli 2016, nr. 818A0BA7, inzake het mandaat van de afdelingsmanager / projectdirecteur Uithoflijn
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 3 november 2020, nummer 8218B4C tot mandatering van bevoegdheden ter uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West (Mandaatbesluit samenwerking Stroomgebied Rijn-West)
Utrecht Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van16 juni 2016, nummer 8186CA89, tot regeling van het mandaat van het Programmabureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (Mandaatbesluit Programmabureau Nieuwe Hollandse Waterlinie)
Utrecht Besluit van de secretaris van provincie Utrecht, van 6 september 2010 (nr. 8086894F) houdende vaststelling van het besluit mandatering bevoegdheden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds,aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van: Openstellingsbesluit natuurbeheer provincie Utrecht 2013
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 26 januari 2016, nr. 817AA4FD tot het toepassen van beleidsregels voor het verlagen van subsidies die worden verstrekt ter uitvoering van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3), zowel op subsidies medegefinancierd vanuit het Europese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)als op subsidies die volledig worden bekostigd met nationale middelen (Beleidsregels verlagen van subsidies die worden verstrekt ter uitvoering van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3))
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten en provinciale staten van Utrecht van 8 januari 2008,2007INT213059 tot samenvoeging van drie adviescommissies tot één provinciale commissie leefomgeving (PCL)(Instellingsbesluit Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van 16 augustus 2011 (808FC827), houdende regels voor het plaatsen, hebben en in stand houden van objectbewegwijzering (Beleidsregel voor het plaatsen, hebben en in stand houden van objectbewegwijzering).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 11 oktober 2016, nr. 819BA561, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2017 ten behoeve van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016), de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) (Openstellingsbesluit SVNL, SVNL2016 en SKNL provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 15-12-2020 ten aanzien van de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 juni 2015, nr. 81541B7E, houdende verlening van mandaat en machtiging aan het bestuur van de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 juni 2015, nr. 81541B81, houdende de voorwaarden waaronder de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer certificaten afgeeft zoals bedoeld in de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 (Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 juni 2015, nr. 815455BE, tot aanwijzing van toezichthouders voor de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (Aanwijzingsbesluit toezichthouders natuur- en landschapsbeheer 2016).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 16 oktober 2018, nr. 81DCF621
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 20 december 2016, nummer 81A1C05F, tot aanwijzing van een vereffenaar van het Faunafonds (Besluit aanwijzing vereffenaar Faunafonds).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 20 december 2016, nummer 81A1C060 tot het instellen van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies (Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 22 september 2015, nr. 81639F9E, tot vaststelling van de indieningsdatum voor diverse aanvragen voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) in het beheerjaar 2015 (Besluit indieningstermijn 2015)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 27 september 2011, nr. 8094CA9D houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden Bestuur van de Stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 5 juli 2016, nr. 818307AD, tot vaststelling van een Privacyreglement Centraal Systeem Basismeetnet (CSB) (Privacyreglement CSB Verkeersmanagement provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 8 december 2020, nr. 821B8E8B, houdende regels omtrent de subsidiëring van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval (Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 8 december 2020, nr. 821B8E8C, tot het verlenen van mandaat aan de Directeur van BIJ12 in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024 (Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 inzake Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 8 oktober 2013 nr. 80EC5DF7 houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden medewerkers van de Dienst Regelingen (Mandaat- en machtingenbesluit Dienst Regelingen).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 8 oktober 2019, nr. 81F65495 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2020 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL2016), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) en Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN) (Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 23 maart 2010, van Flevoland van 30 maart 2010, van Friesland van 13 april 2010, van elderland van 26 oktober 2010, van Groningen van 30 maart 2010, van Limburg van 13 april 2010, van Noord-Brabant van 30 maart 2010, van Noord-Holland van 16 februari 2010, van Overijssel van 9 maart 2010, van Utrecht van 6 april 2010, van Zeeland van 30 maart 2010 en van Zuid-Holland van 30 maart 2010 tot het instellen van een Adviescommissie Schade Grondwater. (Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 24 maart 2015, van Flevoland van 17 maart 2015,van Friesland van 17 maart 2015, van Gelderland van 10 maart 2015, van Groningen van 31 maart 2015,van Limburg van 28 april 2015, van Noord-Brabant van 21 april 2015, van Noord-Holland van 31 maart2015, van Overijssel van 10 maart 2015, van Utrecht van 21 april 2015, van Zeeland van 14 april 2015,en van Zuid-Holland van 28 april 2015 tot het instellen van een Adviescommissie Schade Grondwater(Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Gelderland van 26 mei 2015 en van Utrecht van 26 mei 2015 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen waterschap Vallei en Veluwe 2015)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5/1/2015, van Utrecht van 17/12/2015, nr. 81774678, van Zuid-Holland van 11/12/2015 tot vaststelling van voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid-Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht van 12 november 2019, nr. 81FD8010, tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling uit de Verordening POP3 2014-2020
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht van 27 oktober 2020, nr. 82182EDD, tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht als algemeen bestuur van het nazorgfonds gesloten stortplaatsen van 17 april 2012 nr. 80AA7F00 (reeds eerder vastgesteld op 5 december 2006 nr. 2006WEM004976i ), ter uitvoering van het beheer van het nazorgfonds ( Reglement Fonds nazorg stortplaatsen provincie Utrecht).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 12 mei 2009, nr. 2009INT242158, tot wijziging van de bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken -geen spoorbruggen zijnde- in de vaarwegen die onder toezicht staan van de provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 15 september 2015,nr. 8163562E tot vaststelling van de minimaal benodigde doorvaarthoogten van de vaarwegen op de lijsten A en B behorende bij de Waterverordening provincie Utrecht 2009 (Besluit minimaal benodigde doorvaarthoogten)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 21 maart 2017, nr. 81AA7D8C tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken – geen spoorbruggen zijnde – in de vaarwegen die onder toezicht staan van de provincie Utrecht.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 24 mei 2016, nr. 8183115A, tot vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties (Besluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d.13 mei 2014, nr. 80FC8F84 tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen over de Kromme Mijdrecht en de Vecht.
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht en van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht van 18 mei 2004 tot regeling van organisatorische zaken (Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van (19 januari 2016, nr. 817B07D9) tot vaststelling van de minimaal benodigde vaarwegdiepten van de vaarwegen op de lijsten A en B behorende bij de Waterverordening provincie Utrecht 2009 (Besluit minimaal benodigde vaarwegdiepten 2016)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 03-07-2017, nummer 81B9846B, tot het verlenen van van een subsidie tot een bedrag van € 1.045.000,- voor het Beter Benutten Vervolg project ‘OV knooppunten betreffende Uitbreiding Ketenvoorzieningen’ aan NS Stations B.V.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 december 2015, nummer 81739149, tot vaststelling van een beschrijving van de nieuwe grenzen op basis van de herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 oktober 2019, 81F9226D, tot aanwijzing van de vervangers van de secretaris
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2013, nr. 80FO69C3, houdende het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling onder de naam ‘Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0’.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2013, nr. 80FO69C3, houdende het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling onder de naam “Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0”. (Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2019, nr. 8200E1F3, tot vaststelling van de Beleidsregels intern en extern salderen
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 januari 2017, nummer 81A2A28E, tot het verlenen van mandaat aan BIJ12 inzake het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade (Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie Utrecht 2017 aan BIJ12).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 juli 2018 nr. 81D50882, tot openstelling van LEADER; Uitvoering van LEADER-projecten uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht 2018-2020 (Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten 2018-2020)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10-04-2018, nummer 81CC3669, tot vaststelling van Besluit alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de recreatieve routes en paden
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 10-04-2018, nummer 81CC7A8F, tot vaststelling van Uitvoeringsverordening subsidie Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10-07-2018, nummer 81D563AF, tot vaststelling van een aantal data en het aantal raadsleden in verband met de herindelingsverkiezingen voor de in te stellen gemeente Vijfheerenlanden
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 10-10-2018, nummer 81DD1236, tot het verlenen van subsidie voor het project Geothermie oost Utrecht Duurzaam (GOUD)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11 april 2017, nr. 81AB37E1, tot publicatie van de Beleidsregel bestuurlijke boetes Wet lokaal spoor 2015 (nr. 81AA4C1C)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11 december 2012, nr. 80D74477, houdende beleidsregels inzake de aanwijzing van Gemeentelijke Depots Bodemvondsten (Besluit Aanwijzing Gemeentelijke Depots Bodemvondsten Utrecht).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11 december 2018, nummer 81E3562E, tot vaststelling van de Beleidsregel nadeelcompensatie Bethunepolder
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11-02-2019, nummer 81E50032, tot het verlenen van subsidie voor het project HollandCity marketingcommunicatie kastelenlijn 2019
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 april 2016, nr. 81824243, houdende de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Recreatie Midden-Nederland in een bedrijfsvoeringsorganisatie (Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 maart 2013, nr. 80DCFD20, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen voor het jaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 maart 2019 nr. 81E80AA7, tot openstelling van LEADER; Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit LEADER Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Utrecht Oost en Utrecht West 2019)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 maart 2019 nummer 81E80AAC, tot openstelling van LEADER; Uitvoering van LEADER-projecten 2019-2020 Gemeente Vijfheerenlanden uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten 2019-2020 Gemeente Vijfheerenlanden)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 maart 2019, nummer 81E80CBD tot instelling van de Lokale Actiegroep LEADER Polders met waarden
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 mei 2020, nr. 820B238B, tot vaststelling van de maatgevende waterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 november 2018, kenmerk 81E333BF, tot het verlengen van de herzieningstermijn van zes peilbesluiten van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Besluit verlenging herzieningstermijn zes peilbesluiten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 oktober 2007 , nr. 2007INT209493, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Woerden
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 september 2016, kenmerk 819E10B9, tot het verlengen van de herzieningstermijn van negen peilbesluiten van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Besluit verlenging herzieningstermijn negen peilbesluiten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 februari 2013 , nr. 80DD641F, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Bunschoten
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 februari 2017, nr. 81A47D5D, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan BIJ12 inzake de Vergoedingsregeling voor ganzenrustgebieden (Mandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 februari 2017, nr. 81A47D5D, tot vaststelling van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2017
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 juli 2020 nr. 82079312, tot vaststelling van de Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen, op grond van de Wet lokaal spoor (Beleidsregels keuringen Wet lokaal spoor provincie Utrecht 2020)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juli 2020, nr. 82114D50, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juli 2020, nr. 82115C57, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor cultuur en erfgoed (Uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juli 2020, nr. 8211942C, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Opstartregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen in het kader van de Coronacrisis provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juni 2010 tot aanwijzing van badinrichtingen en andere plaatsen in oppervlaktewateren als zwemwater (Besluit aanwijzing zwemwateren provincie Utrecht 2010).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 maart 2017, nr. 81A3EFE7, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer voor het jaar 2017 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2017).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 mei 2019, nr. 81EE78CA, tot openstelling van de regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 mei 2019, nr. 81EE78CB, tot openstelling van de regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties uit de Verordening Subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 kennisoverdracht 2019 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 mei 2019, nr. 81EE78CD, tot openstelling van de regeling Samenwerking voor innovaties uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 samenwerking voor innovaties provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 december 2015, nr.8172C43E tot instelling van de Lokale Actiegroep LEADER Weidse Veenweiden (Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Weidse Veenweiden).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 december 2015, nr.8172C43F tot instelling van de Lokale Actiegroep LEADER Utrecht Oost (Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Utrecht Oost).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 december 2015, nummer 8173C941 tot instelling van de Adviesraad Tram (Instellingsbesluit Adviesraad Tram)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 december 2015, nummer 8173C941 tot vaststelling van het reglement Adviesraad Tram, behorende bij artikel 4 van het instellingsbesluit Adviesraad tram (Reglement Adviesraad Tram)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 december 2020, nr. [821C5241], houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Versnelling woningbouw provincie Utrecht 2021-2024)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 september 2020, 82161A0A, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur en erfgoed in het kader van de Coronacrisis provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 15 september 2020, nr. 8214A6B2, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2021 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) en de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 16 februari 2016, nummer 817C5AD7, tot vaststelling van het Mandaat- en machtigingsbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht inzake bevoegdheden Wet geluidhinder (Mandaat- en machtigingsbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht inzake bevoegdheden Wet geluidhinder)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 16 juli 2019 nr. 81F45824, tot openstelling van de regeling Niet-productieve investeringen water POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 Niet-productieve investeringen water provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 8115AC02 tot instelling van het Landelijke Selectiecomité LEADER (Instellingsbesluit adviescomité LEADER)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 81163E33, tot het openstellen van LEADER (maatregel 19 van het Plattelands Ontwikelingsprogramma 2014-2020) voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën (Openstellingsbesluit LEADER).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 814B333B, tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 januari 2012, nummer 809D90CC, tot vaststelling van het privacyreglement voor verkeersregistratiesystemen van provincie Utrecht Beleid met betrekking tot observatiecamera’s voor verkeerstechnische doeleinden (Privacyreglement verkeersregistratiesystemen provincie Utrecht).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 januari 2017, nummer 81A2A28E, tot het verlenen van mandaat aan BIJ12 inzake het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade (Mandaatbesluit tegemoetkomingen faunaschade Provincie Utrecht 2017 aan BIJ12)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 mei 2016, nummer 817FAFD9 en provinciale staten van Utrecht van 6 juni 2016, nummer 817F5DDE, houdende regels voor de behandeling van bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepen (Verordening bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepen)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november 2015, nr. 8171BD98, tot vaststelling van de “Beheervisie 2015-2019 ter invulling van de Wet lokaal spoor” d.d. 15 oktober 2015.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november 2015, nr. 8171BD98, tot vaststelling van het Beleidskader toewijzingscriteria voor de capaciteitstoedeling van het lokaal spoor in de Provincie Utrecht.
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november, nr. 821A7D61, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Instandhouding Molens provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17/12/2015, nr. 81774677, tot vaststelling van voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2015).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 18 april 2017, nr. 81ABA850, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 18 april 2017, nr. 81ABDEB2, tot openstelling van de regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 kavelruil en landbouwstructuurverbetering provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 18 februari 2003 (Reglement van orde voor de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht 2003)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 18 juni 2007, nr. 2007WVV001458i, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Vianen
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 augustus 2010, nr. 2010INT141534, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Houten
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 19 december 2006, nr. 2006CGC000965i, houdende vaststelling van een beleidslijn in het kader van de Wet BIBOB, 'beleidslijn milieu provincie Utrecht' (Beleidslijn BIBOB t.a.v. milieuvergunningen).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 19 december 2017, nr. 81C41508, tot vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 december 2017, nummer 81C41508, tot wijziging van de Regeling buitengewoon verlof arbeidsjubilea
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 januari 2010, nr. 2010INT255069 , tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente De Ronde Venen
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 juni 2018, nummer 81CF3072, tot openstelling van de regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 maart 2019, nr. 81E8A252, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer voor het jaar 2019 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 19-09-2017, nummer 81BD44FB, tot openstelling van de regeling niet-productieve investeringen water POP3 2014-2020 Provincie Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 2 februari 2016, nummer 17B2683, tot overdracht van het nautisch beheer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en van de Grecht aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Delegatiebesluit nautisch beheer Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en Grecht 2016).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 2 februari, 821EE1B2, houdende een Heropening Overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen vanwege de coronacrisis provincie Utrecht (Heropening Overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen vanwege de coronacrisis provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 2 juli 2019, nr. 81F20568, tot vaststelling van een statuut gegevensbescherming
Utrecht BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT VAN 2 JUNI 2020 TOT AANPASSING VAN HET REGLEMENT ADVIESRAAD TRAM, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 4 VAN HET INSTELLINGSBESLUIT ADVIESRAAD TRAM (REGLEMENT ADVIESRAAD TRAM)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 augustus 2008, nr. 2008INT228224, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Wegenwet van de gemeente Veenendaal. (Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 augustus 2008, nr. 2008INT228224, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Wegenwet van de gemeente Veenendaal.)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 november 2012, nr. 80C29868, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht Gedeputeerde Staten van Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20-09-2016, nummer 819ADECD, tot vaststelling van het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21 mei 2019, nr. 81EDF45E, tot het openstellen van de Subsidieverordering natuur- en landschapbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2020 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21-02-2019, nummer 81E5C578, tot het verlenen van subsidie voor het project Romeinse Limes Nederland
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 januari 2013, nr. 80DBC6BB, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie snellaadinfrastructuur)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 maart 2005, tot vaststelling van de Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet concentratiegebieden (hierna: Rwc) (Rwc) (Beleidsregel schadeprocedures recon­structie provincie Utrecht).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 november 2016, nr. 819FA880, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening Subsidie Recreatie en Toerisme 2016–2019 Provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2020, nr. 8216CD14 tot instelling van de adviescommissie overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen vanwege de Coronacrisis provincie Utrecht (Instellingsbesluit Adviescommissie overbruggingsregeling cultuur- en erfgoedinstellingen provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 23 april 2019, nr. 81EC178A, tot openstelling van de regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 kavelruil en landbouwstructuurverbetering provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 23 augustus 2016, nr. 818A26AA, tot openstelling van de regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 kennisoverdracht 2016 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 23 augustus 2016, nr. 818AC945 tot instelling van een adviescommissie plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) provincie Utrech (Instellingsbesluit adviescommissie POP3 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 23 juni 2020 nr. 820ED3DF, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 23 juni 2020, nr. 81FF23B1, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 23 maart 2021, nr. 8220BD82, tot vaststelling van een toetsingskader ten behoeve van het verlenen van ontheffingen voor het toepassen van groenafval
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 23-03-2021, nummer 05, tot vaststelling van Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht houdende regels omtrent PFAS in de bodem (Beleidsregel PFAS provincie Utrecht 2021)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 24 maart 2020, nr. 822073C3C tot instelling van de Kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen (lnstellingsbesluit provincie Utrecht Kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 24 mei 2016, nr. 8184687F, tot het openstellen van de Subsidieverordering natuur- en landschapbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit 2017 vernieuwd stelsel agrarisch natuur- en waterbeheer)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 oktober 2011, nummer 809B91BF, tot vaststelling van de grensbeschrijving
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012 , nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening Tender Portfoliogarantie energie provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 september 2018, nr. 81D7A3AA tot vaststelling van Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 september 2018, nr. 81DABDB4, tot vaststelling van de wijziging van de Beleidsregels natuur en landschap 2017
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 februari 2008 , nr. 2008INT218841, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 februari 2008, nr. 2008INT218842 , tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Lopik
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 juni 2007, nr. 2007WVV001538i, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Montfoort
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 juni 2012, nr. 80B1A554 tot wijziging en intrekking van diverse provinciale regelingen
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 26 mei 2020, nr. 820E0631, tot het openstellen van de Subsidieverordering natuur- en landschapbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2021 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 26 november 2013, DOC-nummer 80A5E8FE, houdende specifieke beleidsregels voor nadeelcompensatie op het gebied van wegen (Beleidsregels nadeelcompensatie wegen 2013).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264143, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening Cofinanciering EFRO Kansen voor West en Pieken in de Delta in de provincie utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264144, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264153, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264158, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Kleur Bekend provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010int264323, tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor subsidies jeugdzorg (Vaststellingsbesluit tijdstip inwerkingtreding Asv voor subsidies jeugdzorg)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010int264324, tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor de Subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties ILG provincie Utrecht 2008 (Vaststellingsbesluit tijdstip inwerkingtreding Asv voor subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264325, tot instelling van de adviescommissie Cultuur ( Instellingsbesluit adviescommissie Cultuur provincie Utrecht).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 december 2010, nr. 2010INT266265; tot vaststellling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenweg van de gemeente Leusden
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 februari 2007, nr. 2007CGC000112i, tot instelling van een bestuurscommissie ter uitvoering van artikel 10 van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug (Instellingsbesluit Beheerscommissie Hart van de Heuvelrug).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 juni 2016, nr. 818874E3 en Gelderland van 22 juni 2016 tot vaststelling van voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen waterschap Vallei en Veluwe 2016).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 mei 2014,nr. 80FC9F7C,houdende bestuurlijk mandaat voor de afhandeling van bezwaarschriften op het terrein van de Natuurbeschermingswet 1998 (Besluit bestuurlijk mandaat Natuurbeschermingswet 1998).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 september 2011, kenmerk 8094CA9D tot vaststelling van het Programma van Eisen kwaliteitshandboek natuurbeheer ten behoeve van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Utrecht West (Instellingsbesluit provincie Utrecht AVP-gebiedscommissie Utrecht West 2016)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819B76F1, tot openstelling van de regeling Samenwerking voor innovaties uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 samenwerking voor innovaties provincie Utrecht 2016)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27-10-2015, nummer 81630729, tot vaststelling van de Provinciale strategie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016-2019
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 28 augustus 2018, nr 81D8780A, tot vaststelling van de grensbeschrijving van de gemeente Vijfheerenlanden en van de gewijzigde grens tussen provincies Utrecht en Zuid-Holland
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 Juni 2005, nr. 2005REG001285i, tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 29 augustus 2017, nummer 81BF5176, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (Mandaatbesluit RUD Utrecht - provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 januari 2019, nr. 81E5306E, tot openstelling van de regeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en hydrologische maatregelen PAS in het Natura 2000 gebied van de Oostelijke Vechtplassen in het kader van POP3 2014-2020 (Openstellingsbesluit POP3 niet-productieve investeringen Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen provincie Utrecht 2019)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 november 2011, kenmerk 809DA093, tot aanwijzing van ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van diverse wetgeving
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 3 april 2012, nr. 80AAB465, tot intrekking van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Aardgasvoertuigen provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 3 juli 2012 (nr 80B32284) tot vaststelling van een Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 3 juli 2012 (nr 80B32284) tot vaststelling van een Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 3 november 2020, nr. 8219692B, tot vaststelling van de maatgevende waterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 augustus 2016, nr. 8199E35B, tot aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016 naar aanleiding van een bezwaarschrift ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei, provincie Utrecht 2016) (Aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 juni 2020 nr. 820CA2C1, tot vervanging archiefbescheiden provincie Utrecht 2020
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 maart 2021, nr. 82224BDC, tot vaststelling van de Beleidsregels Objectbewegwijzering Interim Omgevingsverordening 2021
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 maart 2021, nr. 82224BDD, tot vaststelling van de Beleidsregels Evenementen en Wegwedstrijden 2021
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 maart 2021, nr. 82224BDE, tot vaststelling van de Beleidsregels Kabels en Leidingen Interim Omgevingsverordening 2021
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 maart 2021, nr. 82224BDF, tot vaststelling van de beleidsregels Uitwegen Interim Omgevingsverordening 2021
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 maart 2021, nr. 82224BEO, tot vaststelling van de Beleidsregels Brandstofverkooppunten Interim Omgevingsverordening 2021
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 november 2010, nr. 2010INT265568, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet van de gemeente Zeist
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 30-05-2017, nr. 81B2266E4, tot openstelling van de regeling Samenwerking voor innovaties in het kader van het Europees Partnerschap voor innovatie (EIP) uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking in het kader van het EIP provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 30-05-2017, nr. 81B24426, tot openstelling van de regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties uit de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit kennisoverdracht 2017 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 december 2012, nr. 80D1024B, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (RAP)(Uitvoeringsverordening subsidie Ruimtelijk Actieprogramma, provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 juli 2017, nr. 81AF9B10, tot openbaarmaking van de controlegegevens van POP3 (Besluit openbaarmaking controle gegevens POP3 Provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 september 2018, nr. 81D89DC7, tot openstelling van de regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen voor brede uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2018)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 september 2018, nr. 81D89DC8, tot openstelling van de regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor de eerste uitrol van innovaties en modernisering van agrarische ondernemingen provincie Utrecht 2018)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 5 juli 2011 (2011INT268156) tot intrekking van het Besluit gratis drukwerk provincie Utrecht 1985
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juli 2016, nr. 8186EA35, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juli 2016, nummer 81868870, tot overdracht van het nautisch beheer van de Kromme Mijdrecht en vier sluizen aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Delegatiebesluit nautisch beheer Kromme Mijdrecht en vier sluizen 2016).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juni 2018, nr. 81CE7890, tot het openstellen van de Subsidieverordering natuur- en landschapbeheer provincie Utrecht 2016 voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2019 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 5-3-2019, nr. 81E7585D, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 6 april 2004, nr. 2004wvv000425i, tot overdracht van de openbaarvervoerbevoegdheid in de gemeente Amersfoort
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 april 2021, nr. UTSP-852987353-852, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor subsidies omtrent innovatiestimulering MKB (Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 6 januari 2009, nr. 2008INT234573, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Wegenwet van de gemeente Renswoude
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 mei 2014, nr.80F9A5B6, houdende vaststelling van een privacyprotocol voor de provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 november 2018 (81DD784E) tot vaststelling van de Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten Brzo en Rie (4)-bedrijven provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 november 2018 nr. 81DD8F50, tot openstelling van de regeling niet-productieve investeringen water POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 niet-productieve investeringen water provincie Utrecht 2018)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 november 2018, nr. 81DE1AB3, tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling uit de Verordening Subsidies POP3
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 6 september 2011, nr. 80930E25, tot intrekking van de Bijdrageregeling ROV-Utrecht
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 6 september 2011, nr. 8098A146, tot intrekking van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie Sociale Agenda 2010-2011 en van de Tijdelijke uitvoeringsverordening subsidie speciale projecten De Utrechtse Schatkamer provincie Utrecht 2011
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 april 2020, nr 820A7B12. tot vaststelling van subsidieafhandeling in verband met de Coronacrisis
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 7 februari 2017, nummer 81A63392 tot vaststelling van de Gedragscode ambtelijke integriteit 2017
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 juli 2009, nr. 2009INT244357 tot verlening van een beslissingsmandaat aan de Commissaris van de Koningin in Utrecht tijdens vakantieperiodes (Beslissingsmandaatbesluit aan de Commissaris van de Koningin in Utrecht tijdens vakantieperiodes).
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 maart 2017 nr. 81A800CD, tot openstelling van LEADER; Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit LEADER Samenwerkingsprojecten Provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 8 december 2020, nr. 821B933F, tot vaststelling van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2021
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 8 maart 2016, nr. 817EA492, tot vaststelling van de collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer voor het jaar 2016 voor het doorlopend beheer ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer doorlopend beheer provincie Utrecht 2016).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde staten van Utrecht van 8 november 2011, van Gelderland van 4 oktober 2011 houdende voorschriften met betrekking tot het toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van Waterschap Vallei en Eem (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen waterschap Vallei en Eem 2011).
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 8 september 2020, nr. 82158379, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor energietransitie (Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2020)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 9 december 2014, nr. 810E03E3, houdende bestuurlijk mandaat voor de afhandeling van bezwaarschriften op het terrein van de Natuurbeschermingswet 1998
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 9 februari 2016, nr. 817B5539 tot openstelling van de regeling voor Jonge Landbouwers uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit regeling Jonge Landbouwers Provincie Utrecht 2016)
Utrecht Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 9 februari 2016, nr. 817B55CF, tot openstelling van LEADER; Lopende kosten, promotie en voorlichting uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit LEADER Lopende Kosten Provincie Utrecht 2016)
Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten van de provinciale organen (Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014).
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende kaders, uitgangspunten en verantwoordelijkheden voor de treasuryfunctie van de VRU Treasurystatuut VRU
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent behandeling omtrent bezwaarschriften Regeling bezwaarschriften VRU
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent het investeren, waarderen en afschrijven van activa (Nota Activabeleid)
Utrecht Besluit van het college van gedeputeerde staten van 18 april 2017, nr. 81AA9346, inhoudende de verlening van mandaat, machtiging en volmacht aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Besluit mandaat, machtiging en volmacht OD NZKG 2017 provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht van 1 november 2016, nr 818ACAE7, ter verlening van mandaat, volmacht en machtiging tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ter uitvoering van Verordening subsidies POP3 en de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 aan de Algemeen Directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidies POP3 en natuurbeheer provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 maart 2016, nummer 817E951E, houdende de verlening van mandaat aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant (Mandaatbesluit Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht)
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende de behandeling van personele bezwaren Regeling personele bezwaren VRU
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent de mandaten binnen de organisatie Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent het beleid inkoop Inkoopbeleid VRU
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent klachten ongewenst gedrag (Klachtenregeling ongewenst gedrag VRU)
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent personele bezwaren (Regeling personele bezwaren VRU)
Veiligheidsregio Utrecht Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent vertrouwenspersoon (Regeling vertrouwenspersoon VRU)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van 13 maart 2017, nr. 81A43807 tot vaststelling van de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Utrecht 2017 (Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van 13 maart 2017, nr. 81A43807 tot vaststelling van de Gedragscode integriteit statenleden provincie Utrecht 2017 (Gedragscode integriteit statenleden provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van 4 februari 2013 houdende regels ter bescherming van het milieu. (Provinciale Milieuverordening Utrecht 2013) (PMV)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Gelderland van 23 september 2009, van Utrecht van 26 oktober 2009, van Zuid-Holland van 14 oktober 2009 en van Noord-Brabant van 20 november 2009 tot algehele herziening van de regelgeving voor het waterschap Rivierenland met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening waterschap Rivierenland)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Gelderland van 28 maart 2012, van Utrecht van 23 april 2012 en van Overijssel van 16 mei 2012 tot vaststelling van de Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe.
Utrecht Besluit van Provinciale staten van Noord-Holland van 18 mei 1992, van Utrecht van 15 april 1992, van Zuid-Holland van 16 april 1992, Gedeputeerde staten van Noord-Holland van 31 maart 1992, van Utrecht van 28 mei 1991, van Zuid-Holland van 18 maart 1992, De commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland van 31 maart 1992, in de provincie Utrecht van 28 mei 1991, in de provincie Zuid-Holland 18 maart 1992, tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling ter behartiging van een doelmatig beheer van de Amstel (Beheersregeling Amstel).
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht en de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht van 9 december 2020, nummer 821B3ABE, tot vaststelling van het Mandaatbesluit griffie provincie Utrecht (Mandaatbesluit griffie provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht en de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht van 9 december 2020, nummer 821B3ABF, tot vaststelling van het Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Utrecht 2020 (Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Utrecht 2020)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 09 mei 2005 tot instelling van een commissie voor de beleidsaudits (Instellingsbesluit beleidsaudits)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 1 februari 2016, nummer 8177AF0E, tot instelling van de Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden.
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 10 december 2001, tot instelling van commissies voor de regiovisies in de zorgsectoren (Instellingsbesluit commissies regiovisies provincie Utrecht 2001).
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 maart 2014 tot vaststelling van de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 december 2016, nummer PS2016RGW12 tot vaststelling van de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017. (Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 november 2012 (nr. 80C023BF) houdende vaststelling van de luchthavenregeling zweefvliegterrein Soesterberg.
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 12 november 2012 nr. 80C2912F houdende vaststelling van de luchthavenregeling Zandpad 39 te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 12-12-2016, nummer 819EE962, tot vaststelling van Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland, Provinciale Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Zuid-Holland, van respectievelijk 12 december 2016, 12 december 2016 en 14 december 2016, tot vaststelling van de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 12-12-2016, tot vaststelling van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 13 maart 2017, nr. 81A484EC, tot vaststelling van regels over de verstrekking van systematische toezichtinformatie provincie Utrecht (Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 17 juni 2002, nummer PS2002ZEW05, tot aanwijzing van het gebied waarvoor de centrale post voor het ambulancevervoer werkzaam is (Besluit aanwijzing gebied centrale post ambulancevervoer provincie Utrecht 2002)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01, en van provinciale staten van Zuid-Holland van 30 januari en 26 maart 2008 tot hernieuwde reglementering van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 18 februari 2019 en van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 8 januari en 5 februari 2019, nummer 81DF79D7, tot geldend verklaren en wijzigen van Utrechtse provinciale voorschriften en vervallen verklaren van Zuid-Hollandse provinciale voorschriften voor het gebied van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam (Besluit geldend verklaren, wijzigen en vervallen verklaren van voorschriften voor gebied voormalige gemeenten Zederik en Leerdam)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 18 november 2020 en van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 september 2020, nummer 8215ABC6, tot het vaststellen van tijdelijke voorschriften, en het bekendmaken van het gelden van Utrechtse voorschriften en van het vervallen van Zuid-Hollandse voorschriften voor het gebied van de opgeheven gemeenten Leerdam en Zederik (Besluit tijdelijke voorschriften voor gebied opgeheven gemeenten Leerdam en Zederik 2021 c.a.)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 19 mei 2003, tot vaststelling van de gedragscode voor gedeputeerde staten van Utrecht
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 19 september 2016, nummer PS2016BEM16 tot opheffing van de Interprovinciale Commissie (IPC) Vijfheerenlanden.
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 20 april 2009 nr. 2009INT238096 houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten behoeve van natuur- en landschapsbeheer (Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 20 april 2009 nr. 2009INT238096 houdende regels inzake subsidieverstrekking kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) (Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2009, nr. 2009INT245683, tot vaststelling van algemene regels inzake ruimtelijke ordening (Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2009)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2015 (nr. 815F72D7) houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten behoeve van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 provincie Utrecht (Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 22 maart 2010 (nr. PS2010MME03) houdende vaststelling van de Luchtvaartverordening provincie Utrecht. (Luchtvaartverordening provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 22-08-2017, nummer PS2017MME07, tot wijziging van Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 22-12-2017, nummer 81C0ED45, tot vaststelling van Verordening Plassenschap Loosdrecht
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 24 maart 1999, tot instelling van een heffing ter bestrijding van de kosten van nazorg voor gesloten stortplaatsen (Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 24 september tot aanwijzing van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht als bevoegd gezag ten aanzien van de Nieuwe Wetering-Oost, als bedoeld in artikel 2, derde lid van de Scheepvaartverkeerswet
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009 en van Zuid-Holland van 14 oktober 2009 tot algehele herziening van de regelgeving voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009)
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 26 oktober 2009 tot algehele herziening van de regelgeving voor de provincie Utrecht met betrekking tot het waterbeheer (Waterverordening provincie Utrecht 2009)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 27 juni 2011 (nummer PS2011PS11) tot het vaststellen van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Provinciale staten van Utrecht van 27 juni 2011, PS2011RGW02, houdende vaststelling regels inzake advisering aan de provincie bij aanvragen om tegemoetkoming in planschade (Planschadeverordening provincie Utrecht 2011).
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 3 juli 2006 houdende regels voor inspraak (Inspraakverordening provincie Utrecht 2006)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 3 november 2014, nr. 8109008B, tot vaststelling van de Tweede Partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht.
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 30 april 2015 houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten behoeve van natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SNL)(Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 30 april 2015, nr. 814C108F, tot vaststelling van Subsidieverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2015
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011 (nummer PS2011BEM12)tot het actualiseren van de regelgeving voor de provincie Utrecht met betrekking tot de grondwaterheffing (Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012).
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2016, nr. 8199E9A3, houdende vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie Utrecht 2017
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 februari 2013 tot vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 6 november 2017, nr. 81B8C8C0, tot vaststelling van de Legesverordening provincie Utrecht 2018
Utrecht Besluit van provinciale staten van Utrecht van 7 november 2005 (Taakomschrijving plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten )
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 december 2020, tot vaststelling van de uitgangspunten van het financiële beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie alsmede van regels voor periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (Financiële verordening provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening provincie Utrecht 2014).
Utrecht Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 juli 2018, nr. 81D1F197, tot vaststelling van de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (Controleverordening provincie Utrecht)
Utrecht Besluit van Provinciale staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 19 september 2011; nummer 8094F7B0; tot vaststellen het Reglement van orde Subcommissie voor de Jaarrekening Provincie Utrecht
Utrecht Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 30 januari 2008, van provinciale staten van Noord-Brabant van 1 februari 2008, van provinciale staten van Gelderland van 13 februari 2008 en van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01, tot hernieuwde reglementering van het waterschap Rivierenland (Reglement voor het waterschap Rivierenland).
Utrecht (Utr) Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Utrecht 2017
Veiligheidsregio Utrecht Bijdrageverordening VRU 2015
Utrecht (Utr) Bouwverordening gemeente Utrecht
Utrecht Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed
Utrecht DAEB-Aanwijzingsbesluit Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur
Veiligheidsregio Utrecht Delegatiebesluit Veiligheidsregio Utrecht 2015
Utrecht Elektrotechnisch veiligheidshandboek (EVH) 815C1051
Utrecht (Utr) Exploitatieverordening gemeente Utrecht 1997
Veiligheidsregio Utrecht Faciliteiten t.b.v. medezeggenschapstaken
Utrecht (Utr) Fonds verrijking stadsbeeld met kunstwerken
Utrecht (Utr) GEDRAGSCODE voor leden van de gemeenteraad
Utrecht GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PLASSENSCHAP LOOSDRECHT e.o.
Utrecht Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer t.b.v. eventuele tweede herbenoeming lid/directeur Randstedelijke Rekenkamer
Utrecht HANDELINGSKADER VOOR DIFFUUS LOOD IN DE BODEM
Utrecht (Utr) Handhavingsstrategie Horeca
Utrecht (Utr) Handhavingsstrategie Milieu Bodem
Utrecht (Utr) Handhavingstrategie Bestaande Bouw gemeente Utrecht 2017
Utrecht (Utr) Handreiking afzien handhavend optreden ten aanzien van bewoning van niet daarvoor bestemde of naar aard en gebruik geschikte ruimten
Utrecht (Utr) HAVENVERORDENING Utrecht
Utrecht Herdruk Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 22 september 2015, nr. 8161EFB0, tot vaststelling van de subsidieplafonds,aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016 ten behoeve van: de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) ende Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Provincie Utrecht(SKNL). (Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2016)
Utrecht (Utr) Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten
Veiligheidsregio Utrecht Instellingsbesluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent Arbitragecommissie Veiligheidsregio Utrecht (Instellingsbesluit Arbitragecommissie Veiligheidsregio Utrecht (A-VRU))
Utrecht (Utr) Instructie Gemeentesecretaris
Utrecht Kader Werkzaamheden Tramweg
Veiligheidsregio Utrecht Keuringsbeleid VRU
Veiligheidsregio Utrecht Klachtenregeling VRU 2015
Utrecht (Utr) Kostenverhaalbesluit Kruisvaartkwartier
Utrecht (Utr) Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen en heffingen 2006, incl 1e wijziging
Utrecht (Utr) Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen en heffingen 2013
Utrecht Levensloopregeling provincies
Utrecht Luchthavenregeling luchthaven Oostkanaaldijk 6 in Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht. Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 november 2013, nummer PS2013MME12, houdende vaststelling van de luchthavenregeling luchthaven Oostkanaaldijk 6 in Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.
Utrecht Luchthavenregeling luchthaven Zuidzijdseweg 100 a in Polsbroek, gemeente Lopik. Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 november 2013, nummer PS2013MME11, houdende vaststelling van de luchthavenregeling luchthaven Zuidzijdseweg 100 a in Polsbroek, gemeente Lopik.
Utrecht (Utr) Mandaatbesluit gevonden voorwerpen
Utrecht (Utr) Marktverordening gemeente Utrecht 2017
Utrecht (Utr) Monumentenverordening Utrecht 2010
Utrecht (Utr) Nota uitvoeringsbeleid Basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens 2017
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Ondermandaatbesluit RUD Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015 (Ondermandaatregeling VRU 2015)
Utrecht (Utr) Ontheffingsbesluit artikel 13 sub c Reglement Ontheffingen 2015
Utrecht Openstellingsbesluit LEADER Uitvoering van LEADER-projecten
Utrecht (Utr) Overzicht beleidsregels steigerdoekreclame
Utrecht Provincie Utrecht: Bekendmaking Subsidieverlening
Utrecht (Utr) Reclameverordening gemeente Utrecht 2017
Veiligheidsregio Utrecht Regeling van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens (Regeling bescherming persoonsgegevens VRU)
Veiligheidsregio Utrecht Regeling van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden (Personeelshandboek Veiligheidsregio Utrecht)
Utrecht (Utr) Regels uitstallingen Utrecht
Utrecht (Utr) Reglement commissie Straatnaamgeving
Utrecht (Utr) Reglement Commissie voor Advies Wijk- en warenmarkten
Utrecht (Utr) Reglement jaarlijkse toekenning gemeentelijke AMEV-milieuprijs
Veiligheidsregio Utrecht Reglement van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent Arbitragecommissie Veiligheidsregio Utrecht (Reglement Arbitragecommissie Veiligheidsregio Utrecht (A-VRU))
Veiligheidsregio Utrecht Reglement van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent melden vermoeden misstand (Regeling melden vermoeden misstand VRU)
Utrecht (Utr) Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Richtlijnen digitale en/of bewegende reclamevormen gemeente Utrecht
Utrecht Statuten Vereniging Het Interprovinciaal Overleg (statuten IPO)
Utrecht (Utr) Subsidie gebruik accommodaties voor bewonersinitiatieven gemeente Utrecht
Utrecht Subsidieverlening
Utrecht (Utr) Toezichtprotocol voor de controle op de uitvoering van werken
Utrecht Tramseinreglement provincie Utrecht
Utrecht TREASURYSTATUUT 2021-2024
Utrecht (Utr) Trouwen in Utrecht per 1 januari 2001
Utrecht (Utr) Uitvoeringsbesluit aanvraagformulier Utrechtse taxivergunning
Utrecht (Utr) Uitvoeringsbesluit nadere regels keurmerkorganisaties
Utrecht (Utr) Uitvoeringsregeling bouwgerelateerde leges
Utrecht (Utr) Uitvoeringsregelingen gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Vaststelling Utrechtse Stadsvlag
Utrecht (Utr) Verordening afstemming, bestuurlijke boete en handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Utrecht 2015
Utrecht (Utr) Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organisatieonderdelen en de Raadsorganen en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden
Utrecht (Utr) Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Utrecht (Utr) Verordening boete Wet inburgering nieuwkomers
Omgevingsdienst regio Utrecht Verordening elektronische bekendmaking en Kennisgeving ODRU 2019
Veiligheidsregio Utrecht Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015
Utrecht Verordening elektronische kennisgeving provincie Utrecht 2014
Utrecht Verordening Fractieondersteuning provincie Utrecht 2020
Utrecht Verordening georganiseerd overleg
Utrecht (Utr) Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften
Utrecht (Utr) Verordening inzake werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouden en opruiming van telecommunicatiekabels
Utrecht (Utr) Verordening kabels en leidingen Utrecht 2013
Utrecht (Utr) Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Verordening leerlingenvervoer gemeente Utrecht 2015
Utrecht (Utr) Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
Utrecht (Utr) Verordening op de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid
Utrecht (Utr) Verordening op de ambtelijke bijstand 2009
Utrecht (Utr) Verordening op de Archeologische Monumentenzorg
Utrecht (Utr) Verordening op de Commissie voor Welstand- en Monumenten
Utrecht (Utr) Verordening op de elektronische bekendmaking
Utrecht (Utr) Verordening op de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen Utrecht
Utrecht (Utr) Verordening op de speelautomatenhallen
Utrecht (Utr) Verordening op de woonadviescommissie
Utrecht (Utr) Verordening op het Gemeenteblad van Utrecht
Utrecht (Utr) Verordening over advisering aan de gemeente Utrecht bij aanvragen om tegemoetkoming in planschade
Utrecht (Utr) Verordening over het coördineren van besluiten 2009
Utrecht (Utr) Verordening over het recht van onderzoek
Utrecht (Utr) Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Utrecht 1999
Utrecht (Utr) Verordening Persoonsgebonden budget Begeleid Werken Wet sociale werkvoorziening
Utrecht (Utr) Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht 2017
Utrecht Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Utrecht
Utrecht (Utr) Verordening tot stimulering oud-papier-inzameling door vrijwilligersorganisaties 2007
Utrecht (Utr) Verordening tot vaststelling van de Kom der gemeente Utrecht
Utrecht Verordening van 03-02-2014 tot vaststelling van regels over een raadgevendreferendum in de provincie Utrecht (Referendumverordening provincie Utrecht)
Utrecht Verordening van 25 februari 2002 houdende regels omtrent een heffing ter bestrijding van de kosten in verband met ontgrondingen (Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002).
Utrecht (Utr) Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht houdende aanwijzingen routeplichtige stoffen Verordening routering vervoer gevaarllijke stoffen Utrecht 2016
Utrecht (Utr) Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht houdende regels betreffende financiën Financiële verordening gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht houdende regels betreffende het beheer van gemeentelijke begraafplaatsen Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Utrecht 2012
Veiligheidsregio Utrecht Verordening van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbestanden en het toezicht door de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Archiefverordening VRU
Veiligheidsregio Utrecht Verordening van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent financiën Financiële verordening VRU
Veiligheidsregio Utrecht Verordening van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent de interne organisatie (Organisatieverordening Veiligheidsregio Utrecht 2015)
Utrecht Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht) (Asv)
Utrecht Verordening van provinciale staten van Utrecht van 19 januari 2004, houdende regeling van interne zaken (Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004)
Utrecht Verordening van provinciale staten van Utrecht van 19 januari 2004, tot het toestaan van handelingen met betrekking tot beschermde inheemse diersoorten
Utrecht Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 2 juli 2012, houdende regels ter regulering van de ontgrondingen binnen het Utrechtse provinciale grondgebied.
Utrecht Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 28 juni 2010 houdende regels inzake de bescherming en het gebruik van de provinciale wegen (Wegenverordening provincie Utrecht 2010).
Utrecht Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 9 september 2002, tot instelling van een procedure voor burgerinitiatieven (Verordening burgerinitiatief Provincie Utrecht)
Utrecht (Utr) Verordening vergoeding aan leden van andere overlegorganen dan commissies
Veiligheidsregio Utrecht Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Utrecht (Utr) Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doelstreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Utrecht
Utrecht (Utr) Verordening Wet inburgering gemeente Utrecht 2011, incl. 1e wijziging
Utrecht (Utr) Verordening woonruimte-adviescommissie
Utrecht Verplaatsingskostenregeling provincie Utrecht 2011
Utrecht Volmacht kwalitatieve verplichting PSN en SKNL
Veiligheidsregio Utrecht Voorschriften van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende regels omtrent het beheer van informatie van de Veiligheidsregio Utrecht, voor zover deze informatie niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats Besluit informatiebeheer VRU
Utrecht (Utr) Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer
Utrecht VTH beleid, Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid NZKG 2019-2022
Utrecht WIJZIGING IN BUURT VAN TRAMWEG 5.0 (WijT)
Utrecht (Utr) WINKELTIJDENVERORDENING UTRECHT 2015
Veiligheidsregio Utrecht Ziekteverzuimprotocol

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?