Rijksoverheid

Regelingenpocket Uithoorn

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
16-1-2020
Downloads
82
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Uithoorn. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Uithoorn Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen
Uithoorn Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2015
Uithoorn Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017
Uithoorn Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008
Uithoorn Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 (Uitvoeringsbesluit)
Uithoorn Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van langdurige projecten
Uithoorn Alcohol, drugs en medicijnbeleid 2013
Uithoorn Algemene Subsidieverordening Uithoorn 2012
Uithoorn Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020
Uithoorn Algemene rechtenverordening 2020
Uithoorn Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Uithoorn
Uithoorn Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Uithoorn, 2011
Uithoorn Archeologiebeleid voor de gemeente Uithoorn
Uithoorn Archiefverordening gemeente Uithoorn 2017
Uithoorn Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2015
Uithoorn Beleid escortbedrijven
Uithoorn Beleid openbare verlichting 2011-2020 gemeente Uithoorn
Uithoorn Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2° en bijlage II, artikel 4 Bor
Uithoorn Beleid ten aanzien van vliegende winkels
Uithoorn Beleid vestiging speelautomatenhal
Uithoorn Beleid voor voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan
Uithoorn Beleidsnotitie inzake de vestiging van coffeeshops in de gemeente Uithoorn
Uithoorn Beleidsregel Wet Bibob gemeente Uithoorn 2018
Uithoorn Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Uithoorn
Uithoorn Beleidsregel aanwijzen evenementen als collectieve festiviteiten
Uithoorn Beleidsregel ex artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de toepassing van artikel 13b Opiumwet (drugs-overtredingen/hennepteelt) en artikel 174 Gemeentewet (voorbereidende handelingen/growshops)
Uithoorn Beleidsregel horecaexploitatievergunning
Uithoorn Beleidsregel publicatie exploitatievergunningaanvragen op de gemeentepagina van de Nieuwe Meerbode
Uithoorn Beleidsregel wonen en vliegen LIB5 (voorheen 20 Ke) contour Schiphol
Uithoorn Beleidsregels Evenementen Uithoorn 2018
Uithoorn Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Uithoorn 2017
Uithoorn Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels Verlaging bijstandsnorm Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels autodate
Uithoorn Beleidsregels en Privacyreglement van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn omtrent Privacy
Uithoorn Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Uithoorn
Uithoorn Beleidsregels herziening maatregelen Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels horen in de bezwaarfase inzake heffings- en invorderingszaken Uithoorn 2014
Uithoorn Beleidsregels huis-aan-huis kledinginzameling Uithoorn
Uithoorn Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels individuele studietoeslag Uithoorn
Uithoorn Beleidsregels leerlingenvervoer behorend bij de Verordening leerlingenvervoer Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer Uithoorn 2011
Uithoorn Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels re-integratie Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsommen Uithoorn 2019
Uithoorn Beleidsregels tegenprestatie Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels terugvordering en incasso Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels verhaal Participatiewet Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers
Uithoorn Beleidsregels voor subsidieaanvragen 2018
Uithoorn Beleidsregels voor subsidieaanvragen 2019
Uithoorn Beleidsregels waarschuwing of matiging boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2015
Uithoorn Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Uithoorn 2017
Uithoorn Besluit Informatiebeheer gemeente Uithoorn 2017
Uithoorn Bomenbeleidsplan Uithoorn
Uithoorn Bouwverordening Uithoorn 2012
Uithoorn Brandbeveiligingsverordening Uithoorn 2008
Uithoorn Controleverordening GR OGZ Amstelland 2017
Uithoorn Controleverordening gemeente Uithoorn
Uithoorn Delegatie en benoemingsbesluit werkgeverscommissie
Uithoorn Destructieverordening
Uithoorn Erfgoedverordening Gemeente Uithoorn 2017
Uithoorn Exploitatieverordening gemeente Uithoorn 2003
Uithoorn Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015
Uithoorn Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Uithoorn januari 2017
Uithoorn Financiële verordening GR OGZ Amstelland 2017
Uithoorn Financiële verordening van de gemeente Uithoorn
Uithoorn Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid
Uithoorn Gemeentelijk Rioleringsplan 5, 2013-2017
Uithoorn Gladheidbeleidsplan gemeente Uithoorn 2010-2013
Uithoorn Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 - 2020
Uithoorn HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE UITHOORN 2017
Uithoorn Handboek kabels en leidingen Uithoorn
Uithoorn Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Gemeente Uithoorn 2011
Uithoorn Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2015
Uithoorn Inspraakverordening Uithoorn 2004
Uithoorn Integraal handhavingsbeleid 2010-2014 gemeente Uithoorn
Uithoorn Interne Klachtenregeling personeelsvolgsystemen gemeente Uithoorn, 2014
Uithoorn Kadernota Wmo-beleid 2008-2011 van de Gemeente Aalsmeer en Gemeente Uithoorn
Uithoorn Klachtenregeling Uithoorn 2004
Uithoorn Koopzondagenregeling per 1 januari 2009
Uithoorn Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2010
Uithoorn Langere openstelling terrassen op tropische dagen
Uithoorn Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
Uithoorn Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Uithoorn 2010
Uithoorn Lokaal prostitutiebeleid gemeente Uithoorn
Uithoorn Loopbaanadvies
Uithoorn Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Uithoorn 2010
Uithoorn Marktverordening 2006
Uithoorn Nadeelcompensatieverordening Uithoorn 2012
Uithoorn Nadere regels betreffende de uitvoering van de verordening rioolheffing
Uithoorn Nadere regels maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Uithoorn 2017
Uithoorn Nadere regels voor subsidiëring ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten Gemeente Uithoorn 2019
Uithoorn Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn, 2005
Uithoorn Nota Grondbeleid Uithoorn
Uithoorn Nota gemeentelijk horecabeleid 1999
Uithoorn Ontheffing Inrijverbod Drechtdijk en Halfweg
Uithoorn Participatienota 2014
Uithoorn Plan van Aanpak Fietsbalans
Uithoorn Plan van aanpak legale en veilige kamerbewoning
Uithoorn Procedureregeling planschadevergoeding Uithoorn 2005
Uithoorn Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Uithoorn 2008
Uithoorn Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017
Uithoorn Regeling Algemene Dienst gemeente Uithoorn, 2013
Uithoorn Regeling Klokkenluiders Uithoorn 2003
Uithoorn Regeling Wmo-raad Uithoorn 2008
Uithoorn Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Uithoorn
Uithoorn Regeling bezwaarschriftencommissie college, burgemeester en leerplichtambtenaar gemeente Uithoorn 2020
Uithoorn Regeling briefadres gemeente Uithoorn 2019
Uithoorn Regeling elektronisch berichtenverkeer gemeente Uithoorn
Uithoorn Regeling outplacement gewezen wethouders
Uithoorn Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013
Uithoorn Reglement voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen van de gemeente Uithoorn
Uithoorn Richtlijn onderhoudspaden in het openbaar groen bij gebouwen
Uithoorn Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Uithoorn
Uithoorn Sociaal statuut Uithoorn 2001
Uithoorn Stedelijk Waterplan Uithoorn
Uithoorn Subsidie duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren
Uithoorn Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
Uithoorn Uitvoeringsbesluit openingstijden begraafplaats
Uithoorn Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen
Uithoorn Uitvoeringsprogramma Verkeersstructuurplan De Kwakel
Uithoorn VTH beleid, Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid NZKG 2019 - 2022
Uithoorn Ventbeleid 2003
Uithoorn Verlegregeling Uithoorn - nadeelcompensatie bij het verleggen van kabels en leidingen
Uithoorn Verlof en werktijden
Uithoorn Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2015
Uithoorn Verordening Liggelden 2020
Uithoorn Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017
Uithoorn Verordening Participatieplatform Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015
Uithoorn Verordening Seniorenraad Uithoorn 2000
Uithoorn Verordening Speelautomaten Uithoorn 1995
Uithoorn Verordening Starterslening gemeente Uithoorn
Uithoorn Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2007 gemeente Uithoorn
Uithoorn Verordening Wet Inburgering Gemeente Uithoorn 2007
Uithoorn Verordening Wet kinderopvang gemeente Uithoorn
Uithoorn Verordening aansluitvoorwaarden riolering van de gemeente Uithoorn 2009
Uithoorn Verordening basisregistratie personen van de gemeente Uithoorn
Uithoorn Verordening behandeling bezwaarschriften bij de raad 2004
Uithoorn Verordening commissie Brede School
Uithoorn Verordening commissie economische visie
Uithoorn Verordening declaratiefonds kindpakket, maatschappelijke participatie volwassenen en maatschappelijke participatie ouderen Uithoorn 2019
Uithoorn Verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn
Uithoorn Verordening forensenbelasting 2020
Uithoorn Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Uithoorn 2011
Uithoorn Verordening grafrechten 2020
Uithoorn Verordening individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2019
Uithoorn Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente uithoorn
Uithoorn Verordening jeugdhulp Uithoorn 2018
Uithoorn Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Uithoorn
Uithoorn Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020
Uithoorn Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Uithoorn
Uithoorn Verordening marktgelden 2020
Uithoorn Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Uithoorn
Uithoorn Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Uithoorn Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Uithoorn 2003
Uithoorn Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2020
Uithoorn Verordening op de heffing en invordering hondenbelasting 2020
Uithoorn Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2020
Uithoorn Verordening op de naamgeving van de openbare ruimte, afbakening en nummeraanduiding adressen Uithoorn 2010
Uithoorn Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Uithoorn
Uithoorn Verordening planmatige begeleiding en ondersteuning gewezen burgemeester en wethouders gemeente Uithoorn, 2014
Uithoorn Verordening precariobelasting 2020
Uithoorn Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Uithoorn, 2007
Uithoorn Verordening rechtspositie wethouders 2009
Uithoorn Verordening reiskosten medewerkers gemeente Uithoorn, 2013
Uithoorn Verordening rekenkamer gemeente Uithoorn 2009
Uithoorn Verordening rioolaansluitrecht 2020
Uithoorn Verordening rioolheffing 2020
Uithoorn Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Uithoorn Verordening studiefaciliteiten medewerkers gemeente Uithoorn, 2011
Uithoorn Verordening tegenprestatie Uithoorn 2015
Uithoorn Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren gemeente Uithoorn 2010
Uithoorn Verordening tot toekenning van presentiegeld aan de leden en medewerkers van de stembureaus in de gemeente Uithoorn
Uithoorn Verordening verlof en werktijden medewerkers gemeente Uithoorn / G2, 2014
Uithoorn Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2015
Uithoorn Verordening vertegenwoordiging gemeentebestuur gemeenschappelijke regelingen
Uithoorn Verordening vertrouwenscommissie burgemeestersprocedure 2009-2010
Uithoorn Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Uithoorn 2006
Uithoorn Verordening werkgeverscommissie
Uithoorn Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren gemeente Uithoorn 2010
Uithoorn Verordening winkeltijden Uithoorn 2013
Uithoorn Vrijstellingsbepaling
Uithoorn Wegsleepverordening Uithoorn 2008
Uithoorn Welstandsnota Uithoorn 2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?