Rijksoverheid

Regelingenpocket Sliedrecht

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
5-5-2021
Downloads
90
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Sliedrecht. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Sliedrecht Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen
Sliedrecht Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Sliedrecht Afvalstoffenverordening Sliedrecht 2015
Sliedrecht Algemeen mandaatbesluit gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2016
Sliedrecht Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019
Sliedrecht Algemene subsidieverordening Sliedrecht 2017
Sliedrecht Beleidsregel ‘Parkeerontheffing vrachtauto’.
Sliedrecht Beleidsregels betreffende de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte
Sliedrecht Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp gemeente Sliedrecht 2018
Sliedrecht Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen
Sliedrecht Besluit aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering van de noodverordenig COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 25 maart 2020
Sliedrecht Bomenverordening Sliedrecht 2009
Sliedrecht Bouwverordening 2012
Sliedrecht Brandbeveiligingsverordening 2012
Sliedrecht Budgethoudersregeling 2019 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Sliedrecht.
Sliedrecht Drank- en Horecaverordening gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Erfgoedverordening Sliedrecht 2010
Sliedrecht Financiële verordening gemeente Sliedrecht 2016
Sliedrecht Financiële Verordening gemeente Sliedrecht 2019.
Sliedrecht Gedragscode integriteit (burger)raadsleden Sliedrecht 2016
Sliedrecht Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Sliedrecht 2016
Sliedrecht Handvest Actieve informatieplicht 2010
Sliedrecht Havenverordening Gemeentehaven Sliedrecht
Sliedrecht Huisvestingsverordening Sliedrecht 2019
Sliedrecht Instructie gemeentesecretaris gemeente Sliedrecht.
Sliedrecht Klachtenverordening gemeente Sliedrecht 2005
Sliedrecht Leidingenverordening 2016 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Lijst van opvang- en begeleidingsinstellingen, die cliënten kunnen aanmelden voor een voorrangsverklaring in de regio Drechtsteden
Sliedrecht Mandatenbesluit Sliedrecht 2013
Sliedrecht Mandatenregister Sliedrecht 2015
Sliedrecht Marktverordening gemeente Sliedrecht 2015
Sliedrecht Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp gemeente Sliedrecht 2018
Sliedrecht Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 174, 175, lid 1 en artikel 176 van de Gemeentewet
Sliedrecht Protocol vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers gemeente Sliedrecht 2018.
Sliedrecht Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de opiniërende bijeenkomsten Sliedrecht 2010
Sliedrecht Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Sliedrecht 2016
Sliedrecht Subsidieverordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013
Sliedrecht Telecommunicatieverordening 2016 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Uitgebreid Mandaatbesluit tot beslissen op bezwaarschrift
Sliedrecht Uitvoeringsbesluit artikel 2:36 Algemene Plaatselijke Verordening
Sliedrecht Verordening Adviescommissie Kunstaankopen en opdrachten
Sliedrecht Verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Sliedrecht 2020
Sliedrecht Verordening Auditcommissie Sliedrecht 2015
Sliedrecht verordening basisregistratie personen (BRP)
Sliedrecht Verordening begrafenisrechten 2021 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Sliedrecht 2015
Sliedrecht Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening betreffende de volgorde van afvloeiing van het onderwijzend personeel van de openbare scholen voor basisonderwijs
Sliedrecht Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats
Sliedrecht Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Sliedrecht Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016
Sliedrecht Verordening Burgerinitiatief Sliedrecht 2013
Sliedrecht Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2016
Sliedrecht Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad gemeente Sliedrecht 2015
Sliedrecht Verordening havengeld 2021 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening hondenbelasting 2021 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken
Sliedrecht Verordening inzake de winkeltijden
Sliedrecht Verordening Jeugdhulp gemeente Sliedrecht 
Sliedrecht Verordening Jeugdhulp gemeente Sliedrecht 2018.
Sliedrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 gemeente Sliedrecht.
Sliedrecht Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening leges 2021 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening marktgelden 2021 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2006
Sliedrecht Verordening op de heffing en de invordering van rioolafvoerrechten 2009
Sliedrecht Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017
Sliedrecht Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor de Woonboulevard Sliedrecht van de gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het Winkelgebied Burgemeester Winklerplein van de gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting voor het Winkelgebied Kerkbuurt van de gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening op de Rekenkamer Sliedrecht 2019
Sliedrecht Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Sliedrecht 2020
Sliedrecht Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Sliedrecht 2017
Sliedrecht Verordening op het toekennen van de erepenning en gemeentepenning van de gemeente Sliedrecht
Sliedrecht verordening op voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Sliedrecht 2015
Sliedrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening precariobelasting 2020 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening precariobelasting 2021 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Sliedrecht 2019
Sliedrecht Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Sliedrecht 2019
Sliedrecht Verordening regelende de door de gemeente te volgen procedure voor advisering over te nemen beschikkingen op aanvragen om tegemoetkoming in planschade
Sliedrecht Verordening regelende de samenstelling en de bevoegdheden van de vaste commissie van advies aan burgemeester en wethouders met betrekking tot het minderhedenbeleid
Sliedrecht Verordening regelende het verlenen van subsidies ten behoeve van het geven van godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan leerlingen van openbare scholen voor basisonderwijs in de gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening reinigingsheffingen 2021 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening Rekenkamercommissie gemeente Sliedrecht 2017
Sliedrecht Verordening rioolheffing 2021 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening Starterslening Sliedrecht 2015
Sliedrecht Verordening Uitsluitend recht Drechtwerk 2018 gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordening Werkgeverscommissie 2013
Sliedrecht Verordening, regelde de samenstelling, de taak en de werkwijze van de commissie bedrijfsvestigingsbeleid
Sliedrecht Verordening, regelende de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de Culturele Raad.
Sliedrecht Verordening, welke de algemene voorwaarden regelt bij verlening van garanties door de Gemeente Sliedrecht
Sliedrecht Verordeningnaamgeving en nummering (adressen) gemeente Sliedrecht

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?