Rijksoverheid

Regelingenpocket Schiedam

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
14-5-2021
Downloads
505
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Schiedam. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Schiedam (verbreed) gemeentelijk rioleringsplan Schiedam 2009-2013
Schiedam Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen
Schiedam Aanvullende beleidsregels verordening leerlingenvervoer
Schiedam Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 4 mei 2020)
Schiedam Algemene commissieverordening
Schiedam Beleid Toepassing Verordening op de parkeerbijdrageregeling en parkeernormen
Schiedam Beleidsnota Inburgering 2009-2012
Schiedam Beleidsnota Monumenten 2008-2012
Schiedam Beleidsnota Operationele richtlijn evenementen Schiedam
Schiedam Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent aanpak woonoverlast Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Gemeente Schiedam 2018
Schiedam Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent wegwerpplastic (Beleidsregels verbod gebruik wegwerpplastic tijdens  evenementen gemeente Schiedam 2020)
Schiedam Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels voor overlastgevende personen Beleidsregels overlastgevende personen Schiedam 2017
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent invulling van de verkregen bevoegdheid tot woningverhuur door een pandeigenaar, woningbemiddeling en het toetsingskader van de vergunningprocedure (Aanwijzing vergunningplichtige woningverhuur gemeente Schiedam 2021)
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent huisvuil Beleidsregel handhaving verkeerd aangeboden huisvuil 2018
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeeente Schiedam houdende regels omtrent een bestuurlijke boete (Beleidsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Schiedam)
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent (Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning MVS 2021)
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de Participatiewet, wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers, wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen en Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020)
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de subsidies en maatregelen van het COVID-19 virus (Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies gemeente Schiedam 2020)
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent een tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (Beleidsregels TONK MVS -2)
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent het gebruik van het briefadres Beleidsregels briefadres gemeente Schiedam 2019
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent kinderopvang Sanctiestrategie Wet kinderopvang Schiedam 2019
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent participatie op de arbeidsmarkt Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2018
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent re-integratie (Beleidsregels re-integratie Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2019)
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent schuldhulpverlening (Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2021)
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent seksinrichtingen (Afwijkingenbeleid seksinrichtingen van de gemeente Schiedam)
Schiedam Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent transformatie wonen (Afwijkingenbeleid transformatie wonen van de gemeente Schiedam)
Schiedam Beleidsregel voor wijzigingen op een saneringsplan in de gemeente Schiedam
Schiedam Beleidsregels ex artikel 2.12 Wabo
Schiedam Beleidsregels gemeentegarantie Schiedam 2009
Schiedam Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvanggemeente Schiedam 2008
Schiedam Beleidsregels koffiehoekjes in/bij detailhandel gemeente Schiedam 2016
Schiedam BELEIDSREGELS LEERLINGENVERVOER 2016
Schiedam Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Schiedam 2013
Schiedam Beleidsregels regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2015
Schiedam Beleidsregels Servicepunt Woningverbetering
Schiedam Beleidsregels speeltuinwerk
Schiedam Beleidsregels stimuleringsbijdrage AED’s 2009
Schiedam Beleidsregels subsidieverstrekking “Aanpak Verbetering VastgoedWinkelstraten in de binnenstad van Schiedam”.
Schiedam Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de WSW gemeente Schiedam 2015
Schiedam Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende Beleidsregels aanwijzing vergunningsplichtige gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten gemeente Schiedam 2017
Schiedam Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent parkeernormen en mobiliteitsmanagement Parkeernormen en Mobiliteitsmanagement 2017
Schiedam Beleidsregels verhaal WWB 2009
Schiedam Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige
Schiedam Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen gemeentelijke belastingen
Schiedam Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen gemeentelijke belastingen
Schiedam Beleidsregels “gesubsidieerd integraal peuterspeelzaalwerk”
Schiedam Beslisstructuur voor de keuze van inzamelmiddelen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij nieuwbouw en reconstructies
Schiedam Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement 2012
Schiedam Besluit aanwijzing heffingsambtenaar Schiedam 2016
Schiedam Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar Schiedam 2016
Schiedam Besluit aanwijzing medewerkers belastingen Schiedam 2016
Schiedam Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeheersverordening Schiedam 2010 en Wet milieubeheer 2012
Schiedam Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Schiedam 2015
Schiedam Besluit gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Schiedam 2014
Schiedam Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers
Schiedam Besluit kwijtscheldingsnormen 65 plussers en kosten van kinderopvang
Schiedam Besluit van de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent autoverhuur Sanctiestrategie vergunningplicht autoverhuur
Schiedam Besluit van de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Schiedam Besluit van de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent het damoclesbeleid (Damoclesbeleid gemeente Schiedam 2020)
Schiedam Besluit van de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent het opkopersregister Sanctiestrategie Digitaal Opkopersregister
Schiedam Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent algemene verklaring van geen bedenkingen (Algemene verklaring van geen bedenkingen Wabo 2019)
Schiedam Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de naheffingsaanslag van parkeerbelastingen (Kostenbesluit naheffingsaanslag Parkeerbelastingen Schiedam 2021)
Schiedam Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de regionale koers handhaving, Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 – 2024
Schiedam Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de welstandsnota
Schiedam Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent Algemeen ondermandaatbesluit 2020
Schiedam Besluit van de teammanager van team projecten van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent ondermandaat team projecten Ondermandaatbesluit team Projecten gemeente Schiedam 2019
Schiedam Besluit van de teammanager Veiligheid en Crisisbeheersing van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent ondermandaat (Ondermandaatbesluit Team Veiligheid en Crisisbeheersing gemeente Schiedam 2019)
Schiedam Besluit van de teammanager vergunning en handhaving a.i. van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent ondermandaat (Ondermandaatbesluit financiën team Vergunning en Handhaving’ gemeente Schiedam 2019)
Schiedam Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende regels omtrent voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 april 2020)
Schiedam Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent takenregister Besluit Takenregister Regionale Belasting Groep per 1 januari 2018
Schiedam Besluit van het college en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent privacy Privacybeleid
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtren de havenmeester (Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester gemeente Schiedam 2020)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de gebiedsaanwijzing ter voorkoming en ter wering van hinderlijk drankgebruik en ter wering van verzameling van personen in verband met drugs
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent een sanctiestrategie voor het horecabeleid dat gericht is op een aantrekkelijk, veilig en gezond uitgaansklimaat zonder agressie en geweld
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent het horecabeleid
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent mandaatverlening Mandaatbesluit leergeld
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de invorderingsambtenaar van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent het verlenen van mandaat en machtiging voor het beslissen op aanvragen van parkeervergunningen en de invordering van parkeerbelasting voor vergunningen
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende aanwijzen beheerder uitvoering Wet BAG Aanwijzingsbesluit Wet BAG gemeente Schiedam
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende Besluit instellen van een rookverbod Hof van Spaland
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende de Regeling melden vermoeden misstand gemeente Schiedam
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende het Generiek functiehuis gemeente Schiedam 2016
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende Integrale uitvoeringsnotitie Handhaving 2017 gemeente Schiedam
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende nadere regels omtrent terrassen (Nadere regels terrassen COVID-19 Schiedam)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent aangewezen gebieden verordening woonruimtevoorraad (Aanwijzingsbesluit ‘Aangewezen gebieden Verordening woonruimte-voorraad’)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent aanwijzen gebieden behorende bij verordening woonruimte-voorraad (Aanwijzingsbesluit ‘Aangewezen gebieden Verordening woonruimte-voorraad')
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent afkoppelen regenwater (Stimuleringsregeling ‘Afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier terrein’ gemeente Schiedam 2020-2023)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent afvalstoffen Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Schiedam 2013
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent autoverhuur Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder en ’s-Gravenlandse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent beheer informatiebeheer gemeente Schiedam 2019
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent beheer woonruimtevoorraad (Nadere regels Verordening beheer woonruimtevoorraad Schiedam 2020)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent beheer woonruimtevoorraad (Nadere regels Verordening beheer woonruimtevoorraad Schiedam 2020)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de binnenstad Subsidieregeling Revitalisering binnenstad gemeente Schiedam 2017
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling RBG Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de havenmeester (Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenverordening Schiedam 2020)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de Oplegger Thematafels Samen Schiedam 2019-2020
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de rechtspositie van burgemeester en wethouders (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Schiedam 2019)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de schaderegeling voor ingravingen Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Schiedam 2017
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de stedelijke functie van de binnenstad Stimuleringsregeling Transformatie Binnenstad
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent generatiepact Regeling Generatiepact gemeente Schiedam
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid provincie Zuid-Holland
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent handboek kabels en leidingen Handboek kabels en leidingen Schiedam 2017
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent het ambtelijk horen (Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen SOW MVS)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent het verlenen van parkeervergunningen aan bewoners en bedrijven ex artikel 3 lid 2 onder a en b van de Parkeerverordening gemeente Schiedam 2013
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent Inkoop- en aanbesteding (Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Schiedam 2019)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels Jeugdhulp gemeente Schiedam 2020)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent kermissen en kermisattracties Nadere regels inzake kermissen en kermisattracties 2018
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent langer thuis wonen (Subsidieregeling Stimulering Langer Thuis Wonen gemeente Schiedam 2017)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent maatschappelijke participatie kinderen Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent mandaat (Mandaat- en volmachtbesluit Schiedam 2013)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent mandaat en machtiging voor DCMR Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Schiedam voor de DCMR Milieudienst Rijnmond 2017
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit projectdirecteur ‘a20 zone Schiedam’
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent mandaat veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Mandaatbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent Mandaatbesluit overdracht afzonderlijke bevoegdheden Stroomopwaarts MVS
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent mandaatbesluit overdracht bevoegdheden Stroomopwaarts MVS Mandaatbesluit overdracht afzonderlijke bevoegdheden Stroomopwaarts MVS
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent Mandaatbesluit Woonplus inzake Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent Mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent Nota bodembeheer
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent opleidingen voor medewerkers (Regeling Opleidingen Gemeente Schiedam)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent organisatie Organisatieregeling gemeente Schiedam 2018
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent parkeren Nadere bepalingen Parkeerverordening 2013
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent peuteropvang met voorschoolse educatie Subsidieregeling peuteropvang met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2019
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent Privacy protocol Bestuurlijke Aanpak Ondermijnende Criminaliteit in Schiedam
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent speelautomatenhallen en gamecentra Nadere regels inzake speelautomatenhallen en gamecentra
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent subsidie amateurkunstverenigingen (Subsidieregeling Amateurkunstverenigingen)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent subsidieregeling brede school/sociale stijging Subsidieregeling brede school/sociale stijging gemeente Schiedam
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent subsidies ASR 2017
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent subsidies voor evenementen en culturele activiteiten Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent vaststelling subsidieplafond 2020 voor de Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent vaststelling van de aanwijzingsbesluiten informatiebeheer (Aanwijzingsbesluiten informatiebeheer gemeente Schiedam 2020)
Schiedam Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels voor buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Schiedam
Schiedam Besluit van het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de subsidie voor het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen bedrijven en de innovatieve maakindustrie (Subsidieregeling Stimulering Innovatie)
Schiedam Bibob beleidsregels gemeente Schiedam 2015
Schiedam Bomenverordening Schiedam 2011
Schiedam Brandbeveiligingsverordening gemeente Schiedam 2008
Schiedam Brandbeveiligingsverordening Schiedam 2011
Schiedam Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 – 2018
Schiedam Controleverordening gemeente Schiedam
Schiedam De verordening houdende regels voor bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand gemeente Schiedam 2004
Schiedam De verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Vijfsluizen 2010
Schiedam Delegatiebesluit 2005
Schiedam Erfgoedverordening 2010 Gemeente Schiedam
Schiedam Exploitatieverordening 2003
Schiedam Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Schiedam Grondprijzenbeleid gemeente Schiedam
Schiedam Incassoreglement gemeentelijke heffingen Schiedam
Schiedam Incassoreglement gemeentelijke heffingen Schiedam 2014
Schiedam Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015
Schiedam Inspraakverordening gemeente Schiedam
Schiedam Instellingsbesluit regiegroepen wijkbudgetten gemeente Schiedam 2012
Schiedam Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam houdende regels omtrent de Gemeenschappelijke regeling MVS Stroomopwaarts
Schiedam Kadernota Grond 2015 gemeente Schiedam
Schiedam Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014
Schiedam Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen
Schiedam Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Schiedam 2014
Schiedam Maatregelverordening Nieuwe Waterweg Noord 2004
Schiedam Mandaatbesluit belastingen Schiedam 2016
Schiedam Mandaatbesluit Legesverordening en Parkeerbelastingen (Vergunningen) Schiedam 2016
Schiedam Mandaatbesluit parkeerbelastingen (naheffingsaanslagen) Schiedam 2016
Schiedam Mandaatbesluit rechten havengeld pleziervaartuigen en marktgelden Schiedam 2016
Schiedam Mandaatbesluit woningcorporaties inz. Huisvestingsvergunning
Schiedam Nadere regels Gemeentelijk Herplantfonds Schiedam 2012
Schiedam Nadere regels kamerverhuur gemeente Schiedam 2013
Schiedam Nadere regels Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2015
Schiedam Nadere regels restschuldsubsidie bij verkoop in geval van funderingsherstel
Schiedam Nadere regels Stimuleringslening Particuliere Woningverbetering
Schiedam Nadere regels waarderingssubsidie voor stimuleren van energiebesparende maatregelen 2015
Schiedam Nota Grondbeleid
Schiedam Nota horecabeleid Schiedam 2008-2012
Schiedam Nota horecabeleid Schiedam 2013 - 2017
Schiedam Nota Vastgoed beheer en ontwikkeling Schiedam
Schiedam Ondertekeningsmandaat Belastingen Schiedam 2016
Schiedam Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders houdende regels betreffende de subsidie voor innovatie van het onderwijs Subsidieregeling Innovatie voor het onderwijs gemeente Schiedam 2016-2017
Schiedam Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders houdende regels betreffende het generiek functieprofiel en functiewaardering Regeling generiek functieprofiel en functiewaardering van de gemeente Schiedam
Schiedam Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels betreffende premie voor vrijwilligerswerk Premie vrijwilligerswerk Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2016
Schiedam Parkeerverordening gemeente Schiedam 2013
Schiedam Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Schiedam Re-integratieverordening WWB-WIJ gemeente Schiedam 2010
Schiedam Re-integratieverordening WWB-WIJ gemeente Schiedam 2010
Schiedam Referendumverordening Schiedam 2005
Schiedam Regeling Adviescommissie Beeldende Kunst Schiedam 2009
Schiedam Regeling financieel beheer gemeente Schiedam 2013
Schiedam Regeling kleine kansspelen
Schiedam Reglement commissie bezwaarschriften Stroomopwaarts MVS 2016
Schiedam REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD
Schiedam Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Schiedam 2004
Schiedam Rioolverordening gemeente Schiedam 2011
Schiedam Set van uitgangspunten gronduitgifte (in eigendom) aan bedrijven
Schiedam Subsidie voor faciliteren van vrijwilligers 2014
Schiedam Subsidieregeling Faciliteren Vrijwilligers gemeente Schiedam 2015
Schiedam Subsidieregeling Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. gemeente Schiedam 2015
Schiedam Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven 2009
Schiedam Subsidieverordening wijkbudgetten gemeente Schiedam 2012
Schiedam Tijdelijke gedragslijn Aanpak illegale seksinrichtingen ogv artikel 3:7 APV
Schiedam Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Schiedam 2012
Schiedam Uitvoeringsbesluit parkeerbelastingen
Schiedam Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Schiedam 2014
Schiedam Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Schiedam 2014-2018
Schiedam Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Schiedam 2010
Schiedam Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik
Schiedam Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik
Schiedam Verordening Bezwaarschriftencommissie stadsregio Rotterdam 2014
Schiedam Verordening bodemsanering 2009
Schiedam Verordening burgerinitiatief
Schiedam Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Schiedam 2014
Schiedam Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoongegevens Schiedam (Verordening GBA)
Schiedam Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2010
Schiedam Verordening Gemeentelijke Ombudsman 2006
Schiedam Verordening handhaving Participatiewet Gemeente Schiedam 2015
Schiedam Verordening houdende regels voor bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB, IOAW en IOAZ gemeente Schiedam 2012
Schiedam Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Schiedam 2015
Schiedam Verordening inzake aanwijzing en gebruik van een overnachtingsplaats voor kampeerauto's 2006
Schiedam Verordening inzake de winkeltijden
Schiedam Verordening inzake verstrekking onkostenvergoeding aan de wethouders in de gemeente Schiedam
Schiedam Verordening kinderopvang Schiedam 2011
Schiedam Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Schiedam
Schiedam Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Schiedam 2012
Schiedam Verordening Langdurigheidstoeslag Schiedam 2009
Schiedam Verordening loonkostensubsidie garantiebanen Participatiewet gemeente Schiedam 2015
Schiedam Verordening onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid gemeente Schiedam 2016
Schiedam VERORDENING OP DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE GEMEENTE SCHIEDAM 2016
Schiedam Verordening op de elektronische publicatie gemeente Schiedam 2013
Schiedam Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Vijfsluizen 2010
Schiedam VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN BIZ-BIJDRAGE EN OP DE SUBSIDIE VOOR DE BI-ZONE VIJFSLUIZEN 2015
Schiedam Verordening op de parkeerbijdrageregeling Schiedam 2014
Schiedam Verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Schiedam 2007
Schiedam Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet Sociale Werkvoorziening
Schiedam Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen
Schiedam Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 2015
Schiedam Verordening Stimuleringslening Particuliere Woningverbetering 2016
Schiedam Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schiedam 2015
Schiedam Verordening toeslagen en verlagingen
Schiedam Verordening toeslagen op en verlagingen van de norm gemeente Schiedam 2004
Schiedam Verordening tot instelling van een commissie voor het houden van functioneringsgesprekken en de herbenoeming burgemeester
Schiedam Verordening tot intrekking van de Subsidieverordening investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid (APV Schiedam 2013)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent adressen (Verordening naamgeving en nummering (adressen) Schiedam 2013)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent afvalstoffen Afvalstoffenverordening Schiedam 2013
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent archief Archiefverordening gemeente Schiedam 2017
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent beheer woonruimtevoorraad (Verordening beheer woonruimtevoorraad Schiedam 2020)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent betalingstermijn vorderingen sociale zekerheid Verordening betalingstermijn sociale zekerheid Gemeente Schiedam 2016
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent bouwen Bouwverordening Schiedam 2017
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning Gemeente Schiedam 2020)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de beschikkingstermijn voor schuldhulpverlening (Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening gemeente Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de bevordering van de leefbaarheid Verordening grootstedelijke problematiek Schiedam
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de haven (Havenverordening Schiedam 2020)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van hondenbelasting (Verordening Hondenbelasting Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van logiesbelasting (Verordening logiesbelasting 2020)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van logiesbelasting (Verordening logiesbelasting Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening marktgelden Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting (Precarioverordening Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van rechten havengeld pleziervaartuigen (Verordening Havengeld Pleziervaartuigen Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van reinigingsrechten (Verordening reinigingsrecht Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van woonschepenrechten (Verordening woonschepenrechten Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de heffing en invordering van woonwagenrecht (Verordening woonwagenrecht Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de loonkostensubsidie voor de Participatiewet MVS (Verordening loonkostensubsidie Participatiewet MVS 2017)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de re-integratie Participatiewet (Re-integratieverordening Participatiewet MVS 2019)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de rechtspositie van Raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden (opvolgers) gemeente Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de starterslening (Verordening Starterslening gemeente Schiedam 2019)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent financiën Financiële verordening gemeente Schiedam 2017
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent het verlagen van de uitkering op grond van Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent huisvesting van onderwijs (Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Schiedam 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag Verordening individuele inkomenstoeslag Schiedam 2015
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent jeugdhulp (Verordening Jeugdhulp gemeente Schiedam 2020)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent leegstand Leegstandverordening Schiedam 2017
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent leerlingen- en jeugdhulpvervoer (Verordening Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer gemeente Schiedam 2020)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent maatregelen grootstedelijke problematiek Verordening grootstedelijke problematiek Schiedam 2019
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent participatieraad sociaal domein (Verordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Schiedam 2019)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent subsidies (ASV 2017)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent vrij reizen minima 65+
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent winkeltijden (Winkeltijdenverordening gemeente Schiedam 2017)
Schiedam Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent woonruimtebemiddeling (Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020)
Schiedam Verordening van het de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent ondergrondse infrastructuren Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Schiedam 2017
Schiedam Verordening voor het houden van maatschappelijke verkenningen
Schiedam Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Schiedam 2008
Schiedam Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Schiedam
Schiedam Verordening Wet Inburgering Gemeente Schiedam
Schiedam Verordening Wet Inburgering gemeente Schiedam 2011
Schiedam Verordening Wet kinderopvang Schiedam 2004
Schiedam Verordening Woonruimtebemiddeling gemeente Schiedam 2015
Schiedam Wegsleepverordening Gemeente Schiedam 2002
Schiedam Werktijdenregeling gemeente Schiedam

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?