Rijksoverheid

Regelingenpocket Purmerend

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
14-5-2021
Downloads
422
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Purmerend. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Purmerend (Model-) bouwverordening 1992
Purmerend Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning (coffeeshop) en gedoogbeschikking coffeeshop Purmerend – 2020
Purmerend Aanwijscriteria Bomenlijst Purmerend
Purmerend Aanwijzing Café Aad de Wolf / Lansdael als huis der gemeente
Purmerend Aanwijzing gasaansluitingsplicht nieuwbouw binnenstad locatie Vijfhoek en Slotplein
Purmerend Aanwijzing gasaansluitingsplicht nieuwbouw Westerstraat 21, 27 en 29
Purmerend Aanwijzings- en Instellingsbesluit Informatiebeheer Gemeente Purmerend 2020
Purmerend Aanwijzingsbesluit artikel 1, tweede lid Wet WOZ
Purmerend Aanwijzingsbesluit artikel 231, tweede lid onderdelen b en c van de Gemeentewet
Purmerend Aanwijzingsbesluit artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet
Purmerend Aanwijzingsbesluit digitale opkopersregister voor handelaren
Purmerend Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo
Purmerend Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo
Purmerend Aanwijzingsbesluit trouwlocatie Markthal Purmerend gemeente Purmerend
Purmerend Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
Purmerend Afstemmingsverordening Wet investeren in jongeren
Purmerend Afvalstoffenverordening Purmerend 2017
Purmerend Afvalstoffenverordening uitvoeringsbesluit Purmerend 2017
Purmerend Algemeen delegatiebesluit gemeenteraad 2008
Purmerend Algemene inspraakverordening voor de gemeente Purmerend
Purmerend Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003
Purmerend Algemene subsidieverordening voor de gemeente Purmerend 2014
Purmerend Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Purmerend 2016
Purmerend Archiefverordening gemeente Purmerend 2020
Purmerend Beeldkwaliteitsplan Kop van West
Purmerend Beheerregeling Basisregistratie Personen (BRP) Purmerend
Purmerend Beheerregeling informatiebeheer Purmerend 2020
Purmerend Beheersverordening 'Oranjestraat 1 en 7 - 2012'
Purmerend Beheersverordening Purmerweg 35/35a - 2013
Purmerend Beheersverordening Woonwagenterrein Slaperdijk 2012
Purmerend Beleid artikel 13b Opiumwet Gemeente Purmerend – 2021
Purmerend Beleid gedenktegels
Purmerend Beleid inzake geldinzamelingen gemeente Purmerend 2017
Purmerend Beleid verkiezingen- en referendapropaganda
Purmerend Beleid verkiezingen- en referendapropaganda
Purmerend Beleidskader VTH milieu 2019-2022
Purmerend Beleidslijn heling voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen Gemeente Purmerend, december 2018
Purmerend Beleidsnotitie social return on investment Zaanstreek-Waterland 2020
Purmerend BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2021 - 2025
Purmerend Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Purmerend 2015
Purmerend Beleidsregel geluidsbelasting en optredende trillingen door hei-, bouw- en sloopwerkzaamheden gemeente Purmerend 2014
Purmerend Beleidsregels amateurkunst 2014 (Beleidsregels voor het verstrekken en weigeren van subsidies aan amateurkunstverenigingen)
Purmerend Beleidsregels bijzondere bijstand, kindregeling en maatschappelijke participatie Purmerend 2019
Purmerend Beleidsregels duurzaamheidsleningen Purmerend 2013
Purmerend Beleidsregels evenementen
Purmerend Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Purmerend Beleidsregels gemeentelijke coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening gemeente Purmerend 2011
Purmerend Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Gemeente Purmerend 2019
Purmerend Beleidsregels Huisvestingsverordening Purmerend
Purmerend Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2015
Purmerend Beleidsregels meerjarige evenementen
Purmerend Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen
Purmerend Beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Purmerend 2019
Purmerend Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Purmerend 2021
Purmerend Beleidsregels urgentie, rolstoelwoningen en aanleunwoningen
Purmerend Beleidsregels verlaging uitkeringen Participatiewet Purmerend 2015
Purmerend Beleidsregels voor de behandeling en afhandeling van klachten over de burgemeester, wethouders, burgemeester en wethouders en hun medewerkers Purmerend 2011
Purmerend Beleidsregels Wet basisregistratie personen Purmerend
Purmerend Beleidsregels Wet Bibob Purmerend
Purmerend Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen bij demonstraties en betogingen gemeente Purmerend 2021
Purmerend Beoordelingsreglement 1993
Purmerend Besluit Aanwijzing loco-secretaris
Purmerend Besluit categorale aanwijzing sociaal rechercheur tot toezichthouder
Purmerend Besluit categorale aanwijzing Toezichthouder W.A.P. en sociaal rechercheur tot toezichthouder
Purmerend Besluit maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2021
Purmerend Besluit ondermandaat SVB-BGT
Purmerend Besluit ondertekening stukken van de raad
Purmerend Besluit openingstijden bewaarplaats voor weggesleepte voertuigen in Purmerend ​
Purmerend Besluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften
Purmerend Besluit privaatrechtelijke tarieven Purmerend 2021
Purmerend Besluit subsidiehoogte peuteropvang Purmerend 2021
Purmerend Besluit subsidieplafond 2020 verduurzaming particuliere woningen
Purmerend Besluit vaststelling mantelzorgcompliment 2019
Purmerend Bijzondere subsidieverordening Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend 2015
Purmerend Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Purmerend 2019
Purmerend Bijzondere subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017.
Purmerend Bijzondere subsidieverordening wonen boven winkels in de binnenstad van Purmerend
Purmerend Bodemkwaliteitskaart gemeente Purmerend
Purmerend Bomenlijst Purmerend
Purmerend Brandbeveiligingsverordening Purmerend 2012
Purmerend Coffeeshopbeleid gemeente Purmerend – 2020
Purmerend DAEB besluit proeftuin Overwhere Zuid
Purmerend Deelverordening sport en recreatie Purmerend 2000
Purmerend Delegatie- en mandaatbesluit Wet ruimtelijke ordening gemeente Purmerend
Purmerend Doelgroepenverordening gemeente Purmerend 2020
Purmerend Erfgoedbeleid Purmerend 2017
Purmerend Erfgoedverordening Purmerend 2017
Purmerend FINANCIELE VERORDENING GEMEENTE PURMEREND 2018
Purmerend Flexibele werktijdenregeling 2014
Purmerend Gedragscode raad Purmerend 2017
Purmerend Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders Purmerend 2016
Purmerend Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond
Purmerend Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief
Purmerend Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid (GIBB) 2019-2021
Purmerend Gemeentelijk Rioleringsplan Purmerend 2018-2023
Purmerend Gemeentelijke Garantieregeling Eigen woningen
Purmerend Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
Purmerend Gezondheids- en veiligheidseisen voor prostitutiebedrijven
Purmerend Groenkoers, visie en beleid op hoofdlijnen voor het groen van Purmerend
Purmerend Handhavingsbeleid coffeeshops Purmerend 2015
Purmerend Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
Purmerend Huisvestingsverordening gemeente Purmerend 2018
Purmerend Inconveniëntenregeling
Purmerend Inkoop en aanbestedingsbeleid Purmerend 2013
Purmerend Inrichtingeisen voor prostitutiebedrijven
Purmerend Instellingsbesluit commissie naamgeving openbare ruimte (CNOR)
Purmerend Instructie griffier Purmerend 2014
Purmerend Instructie voor de secretaris van de gemeente Purmerend
Purmerend Klachtenregeling raad en griffie Purmerend 2014
Purmerend Leidraad invordering gemeentelijke belastingen, Gemeente Purmerend
Purmerend Machtigingsbesluit portefeuillehouders 2009
Purmerend Mandaat meldplicht datalekken
Purmerend Mandaat- en machtigingsbesluit participatiebedrijf gemeente Purmerend
Purmerend MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT PURMEREND 2018
Purmerend Mandaatbesluit aanbesteding Wmo-hulpmiddelen
Purmerend Mandaatregeling samenwerkingsovereenkomst Besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2020 gemeente Purmerend
Purmerend Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Purmerend
Purmerend Nadere eisen betreffende het gebruik van de elektronische weg bij het indienen van bezwaar op het gebied van belastingen in de gemeente Purmerend
Purmerend nadere regels Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Purmerend 2016
Purmerend Nadere regels jeugdhulp Purmerend 2018
Purmerend Nadere regels jobcoaching
Purmerend Nadere regels Jongerenvoucher Purmerend 2015
Purmerend Nadere regels naamgeving en afbakening openbare ruimten Purmerend
Purmerend Nadere regels scholings-begeleidingsvoucher Purmerend 2015
Purmerend Nadere regels Stimuleringssubsidie Purmerend 2015
Purmerend Nadere regels subsidie beschut werk
Purmerend Nadere regels subsidiëring peuterspeelzalen 2018
Purmerend Nota bodembeheer gemeente Purmerend
Purmerend Nota Dierenwelzijn 2020-2024
Purmerend NOTA omgevingskwaliteit 2020
Purmerend Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016
Purmerend NOTA PARKEERNORMEN GEMEENTE PURMEREND 2016
Purmerend Nota vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2016-2019
Purmerend Notitie beleidsregels gebruik waterpijpen in horeca 2016
Purmerend Ondermandaat Maatschappelijk Domein
Purmerend Ondermandaat medewerker Bureau Burgerlijke stand & Vreemdelingenzaken
Purmerend Ondermandaat secretaresses Domein Ruimtelijk
Purmerend Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging samenwerking Beemster-Purmerend
Purmerend Ondermandaatbesluit Grondzaken
Purmerend Openstelling elektronische weg indienen zienswijzen in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Purmerend 2013 (B&W)
Purmerend Openstelling elektronische weg indienen zienswijzen in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Purmerend 2013 (Raad)
Purmerend Overzicht mandaten en volmachten griffier Purmerend 2014
Purmerend Parkeerverordening 2020
Purmerend Preventie- en Handhavingsplan alcohol Purmerend 2019-2022
Purmerend PRIVACYBELEID GEMEENTE PURMEREND
Purmerend Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Purmerend
Purmerend Privacyreglement sociaal domein voor de gemeente Purmerend 2015
Purmerend Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Purmerend
Purmerend Protocol Sociaal Rendement bij inkoop Gemeente Purmerend
Purmerend Re-integratieverordening Participatiewet Zaanstreek-Waterland 2015
Purmerend Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Purmerend
Purmerend Referendumverordening Purmerend 2015
Purmerend REGELING BUDGETHOUDERS PURMEREND 2019
Purmerend Regeling Melding Vermoeden Misstand Purmerend 2018
Purmerend Regeling outplacement gewezen wethouders
Purmerend Regeling Parkeergarage gemeente Purmerend
Purmerend Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Purmerend 2019
Purmerend Regeling reis- en verblijfskosten Purmerend 2006
Purmerend Regels van de beheersverordening "J.P. Sweelinckstraat 2014"
Purmerend Regiovisie en aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2019-2022
Purmerend Reglement burgerlijke stand Purmerend 2021
Purmerend Reglement regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de "commissie van goede diensten"
Purmerend Reglement standaard Europese incasso Gemeente Purmerend 2014
Purmerend Reglement van Orde Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Purmerend
Purmerend Reglement van orde voor de raad Purmerend 2019
Purmerend Reglement van orde voor de raadscommissies Purmerend 2019
Purmerend Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college
Purmerend Reglement Veilig gegevensgebruik en privacy Gemeente Purmerend 2020
Purmerend Reglement voor de markten in Purmerend
Purmerend Reglement, regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de marktcommissie
Purmerend Sanctiestrategie horeca Purmerend
Purmerend Schadevergoedingsregeling kabels en leidingen Purmerend 2016
Purmerend Speelautomatenhallenverordening Purmerend 2012
Purmerend Standwerkerreglement voor warenmarkten in Purmerend
Purmerend Subsidieplafonds 2020
Purmerend Subsidieplafonds 2021
Purmerend Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Purmerend 2013
Purmerend Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017
Purmerend Subsidieverordening voor de stedelijke vernieuwing in Purmerend
Purmerend Uitvoering Subsidieverordening Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
Purmerend Uitvoeringregels Gevelreiniging Gemeente Purmerend
Purmerend Uitvoeringsbesluit Algemene plaatselijke verordening 2003
Purmerend Uitvoeringsbesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Purmerend Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Purmerend 2020/1
Purmerend Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020
Purmerend Uitvoeringsbesluiten Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Purmerend 2012
Purmerend Uitvoeringsprotocol social return on investment Zaanstreek-Waterland 2020
Purmerend Vaststelling verhuur kades en ligplaatsen als een economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang
Purmerend Verhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2016
Purmerend Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2017
Purmerend Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Purmerend Verordening auditcommissie Purmerend 2014
Purmerend Verordening basisregistratie personen 2014
Purmerend Verordening bedrijveninvesteringszone Koemarkt 2018
Purmerend Verordening bedrijveninvesteringszone Wormerplein 2018
Purmerend Verordening betreffende de eremedaille van de gemeente Purmerend
Purmerend Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Purmerend 1996
Purmerend Verordening burgerinitiatief Purmerend 2014
Purmerend Verordening Duurzaamheidslening gemeente Purmerend 2019
Purmerend Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Purmerend Verordening individuele inkomenstoeslag Purmerend 2015
Purmerend Verordening individuele studietoeslag Purmerend 2015
Purmerend Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften
Purmerend Verordening jeugdhulp Purmerend 2018
Purmerend Verordening kinderopvang Purmerend 2005
Purmerend Verordening klachtencommissie toewijzing corporatiewoningen voor de gemeente Purmerend
Purmerend Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Purmerend
Purmerend Verordening leerlingenvervoer Purmerend 2014
Purmerend Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Purmerend 2015
Purmerend Verordening maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2020
Purmerend Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Purmerend 2015
Purmerend Verordening naamgeving en nummering (adressen) Purmerend
Purmerend Verordening op de commissie Woonconsumenten 2003
Purmerend Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing
Purmerend Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Purmerend VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN BELASTING OP HONDEN
Purmerend VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN
Purmerend Verordening op de heffing en invordering van marktgelden
Purmerend Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen
Purmerend VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN
Purmerend Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting
Purmerend Verordening op de heffing en invordering van rechten in verband met de scheepvaart
Purmerend Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten
Purmerend Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing
Purmerend Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting
Purmerend Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Purmerend
Purmerend Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Purmerend 2012
Purmerend Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Purmerend VERORDENING OPPLUSSEN WOONGEBOUWEN PURMEREND
Purmerend Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
Purmerend Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Purmerend 2019
Purmerend Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014
Purmerend Verordening Reclamebelasting Purmerend 2019
Purmerend Verordening regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de monumentencommissie Purmerend
Purmerend Verordening rekenkamercommissie Purmerend en Beemster 2018
Purmerend Verordening Sociaal Medische Indicatie gemeente Purmerend 2020
Purmerend Verordening Starterslening Purmerend 2018
Purmerend Verordening SW-raad Wet sociale Werkvoorziening Purmerend 2017
Purmerend Verordening tegenprestatie Participatiewet Purmerend 2015
Purmerend Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Purmerend 2020
Purmerend Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Purmerend
Purmerend Verordening voor de subsidiëring van de amateurkunst in Purmerend
Purmerend Verordening voor het orgaan als bedoeld in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Purmerend Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Purmerend 2015
Purmerend Verordening Wet inburgering Gemeente Purmerend 2010
Purmerend Verordening, regelende de instelling en de inrichting van de bestuurscommissie openbaar primair en speciaal onderwijs Purmerend, alsmede de verhouding van de bestuurscommissie ten aanzien van de raad en het college
Purmerend Vervangingsbesluit en vaststellen Handboek vervanging gemeente Purmerend 2017
Purmerend VTH-strategie milieu 2019-2022
Purmerend Wegsleepverordening voor de gemeente Purmerend
Purmerend Werkproces inzet testkopers Purmerend
Purmerend Wijziging en aanvulling op de DNR 2011 Gemeente Purmerend
Purmerend Winkeltijdenverordening Purmerend 2013
Purmerend Woonvisie

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?