Rijksoverheid

Regelingenpocket Oisterwijk

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
14-5-2021
Downloads
303
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Oisterwijk. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Oisterwijk 1e wijziging CAR-UWO gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk 2e Wijziging in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Oisterwijk 2016 als gevolg van circulaire ECWGO/U201600259
Oisterwijk 51e wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregelig gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Aansluitverordening riolering 2018
Oisterwijk Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 11a, van het Besluit justitiële gegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie.
Oisterwijk Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 3, van het besluit DDS285771 van de Minister van Veiligheid en Justitie.
Oisterwijk Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2021
Oisterwijk Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Oisterwijk en Moergestel
Oisterwijk Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving AZC Oisterwijk
Oisterwijk Aanwijzingsbesluit genotsmiddelenverbod Kern Oisterwijk, Kern Moergestel, Natuurgebieden en Toegangswegen van en naar omliggende gemeenten
Oisterwijk Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Aanwijzingsbesluit inzake het houden van hinderlijke of schadelijke dieren binnen de bebouwde kom 2014
Oisterwijk Aanwijzingsbesluit vechtsportevenementen als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2019
Oisterwijk Afvalstoffenverordening gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2020
Oisterwijk Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Oisterwijk incl. toelichting 2009
Oisterwijk Archiefverordening Gemeente Oisterwijk 2019
Oisterwijk Auditcommissieverordening 2018
Oisterwijk Beheerregeling informatiebeheer gemeente Oisterwijk 2020
Oisterwijk Beleidsregels bewegwijzering (toeristische) objecten Oisterwijk
Oisterwijk Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Oisterwijk 2019
Oisterwijk Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone centrumschil Oisterwijk 2018
Oisterwijk Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
Oisterwijk Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
Oisterwijk Besluit tot het gewijzigd vaststellen van de Groene kaart met bijbehorend bomenregister
Oisterwijk Besluit tot het opdragen van bevoegdheden 2018 (Mandaatregeling Oisterwijk 2018)
Oisterwijk Besluit tot het opleggen van geheimhouding en het nemen van een aanhoudingsbesluit geurverordening
Oisterwijk Besluit tot het vaststellen van de verordening tot intrekking van de Bomenverordening gemeente Oisterwijk 2010
Oisterwijk Besluit vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom voor de toepassing van de Wet natuurbescherming gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Bezoldigingsverordening gemeente Oisterwijk 1999
Oisterwijk Beëindiging van de gemeenschappelijke regeling inzake leerplicht
Oisterwijk Bouwverordening gemeente Oisterwijk 2015, wijziging 1
Oisterwijk BRP Beleid voor gebruik BRP buiten gemeentehuis
Oisterwijk Budgethouders regeling van de gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders omgevingsrecht Goirle en Hilvarenbeek 2019
Oisterwijk Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR). Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Oisterwijk 1997
Oisterwijk De verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2021
Oisterwijk Delegatiebesluit gemeente Oisterwijk 2002
Oisterwijk Delegatiebesluit inzake Preventief Financieel Toezicht herindeling Haaren
Oisterwijk Delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020
Oisterwijk Delgatiebesluit exploitatie
Oisterwijk Exploitatieverordening gemeente Oisterwijk 1998
Oisterwijk Financiële verordening 2017
Oisterwijk Financiële verordening Regio Hart van Brabant 2015
Oisterwijk Gebiedsgerichte beleidsregel detailhandel Sonman
Oisterwijk Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Gedragscoderegeling voor politiek ambtsdragers gemeente Oisterwijk 2012
Oisterwijk Gehandicapten parkeerplaatsenbeleid 2019 – 2023 gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Gemeentelijk archeologiebeleid
Oisterwijk Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet Gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Inrichtingsplan Markt Moergestel
Oisterwijk Inrichtingsplan Markt Oisterwijk
Oisterwijk INTEGRAAL AFWEGINGSKADER WONINGBOUWPROJECTEN
Oisterwijk Integraal handhavingsplan gemeente Oisterwijk 2020-2023
Oisterwijk Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen Gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Machtigingsbesluit herindeling
Oisterwijk Machtigingsbesluit herindeling
Oisterwijk Mandaat Beschermd wonen, maatschappelijke opvang
Oisterwijk Mandaatbesluit aanwijzen toezichthouders brandweer
Oisterwijk Mandaatbesluit bouwstop toezichthouders Oisterwijk
Oisterwijk Mandaatbesluit herindeling
Oisterwijk Mandaatbesluit OMWB 2020
Oisterwijk MANDAATREGELING OISTERWIJK 2018
Oisterwijk MANDAATREGISTER OISTERWIJK 2018
Oisterwijk Mandaatregister P&O aangelegenheden ivm WNRA
Oisterwijk Marktverordening gemeente Oisterwijk 2020
Oisterwijk Monumentenverordening gemeente Oisterwijk 2010
Oisterwijk Nadere regels jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Nadere regels uitstallingen gemeente Oisterwijk 2020
Oisterwijk Nadere regels voor bouwobjecten gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Nadere regels voor terrassen Gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Nadere regels voor uitstallingen
Oisterwijk Nadere regels WMO gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk NADERE REGELS WMO GEMEENTE OISTERWIJK 2020
Oisterwijk Organisatieverordening 2014
Oisterwijk Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets 2018
Oisterwijk Parkeerfondsverordening 2010
Oisterwijk Piketregeling 2015
Oisterwijk Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Oisterwijk 2019
Oisterwijk Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Oisterwijk 2008
Oisterwijk Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oisterwijk 2018
Oisterwijk Referendumverordening gemeente Oisterwijk 2015 en Reglement van orde voor de vergaderingen en werkwijze van de referendumcommissie gemeente Oisterwijk 2015
Oisterwijk Regeling beloningsbeleid gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Regeling interventie gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Regeling melden vermoeden misstand gemeente Oisterwijk 2019
Oisterwijk Regeling ouderschapsverlof gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Regeling overwerk- en buitendagvenstervergoeding gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Regeling reiskostenvergoeding gemeente Oisterwijk 2017
Oisterwijk Regeling Restauratie Gemeentelijke Monumenten 2003 Gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie basisvoorziening maatschappelijke dienstverlening 2021
Oisterwijk Regeling subsidie bestaanszekerheid gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie bibliotheekwerk gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie buurt- en wijkwerk gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie creativiteitsonderwijs gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie cultuurcentra gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie cultuureducatie gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2017
Oisterwijk Regeling subsidie lokale media gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie sport gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie stadspromotie gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie stimulering sociale huurwoningen gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling subsidie volkscultuur en cultureel erfgoed gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Regeling toelage BHV gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Regeling voor beschikbaarheid gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Reglement automatisch incasso gemeentelijke belasting 2018
Oisterwijk REGLEMENT BURGERLIJKE STAND
Oisterwijk Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oisterwijk 2014
Oisterwijk Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk 2021
Oisterwijk Reglement voor de marktcommissie gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Richtlijnen voor de afgifte van parkeervergunningen Oisterwijk 2018
Oisterwijk Sociaal Statuut gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Sociaal Statuut gemeente Oisterwijk 2017
Oisterwijk Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Strategisch beleid Informatieveiligheid & Privacy 2019-2021
Oisterwijk Telewerkbeleid gemeente Oisterwijk 2018
Oisterwijk Titel van het besluit
Oisterwijk Toewijzing- en mandaatbesluit GGD gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
Oisterwijk Uitsluitend recht inzameling huishoudelijk afval aan de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch
Oisterwijk Uitsluitingenlijst Bouwarchief 1981-1996 van de gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Uitvoeringsregels afvalstoffenverordening gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Oisterwijk 2015
Oisterwijk Vaststellen van ondermandaatbesluit en –register VTH Haaren 2020
Oisterwijk vaststellen verkort belastingjaar en/of kalenderjaar en/of het belastingtijdvak belastingverordeningen 2021
Oisterwijk Verordening Adviesraad sociaal domein gemeente Oisterwijk 2020
Oisterwijk Verordening afvoer hemelwater en grondwater 2018
Oisterwijk Verordening ambtelijke bijstand 2010
Oisterwijk Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Oisterwijk 2019
Oisterwijk Verordening burgerinitiatief gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Verordening categoriale bijzondere bijstand 65+ maatschappelijke participatie
Oisterwijk Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Oisterwijk 2014
Oisterwijk Verordening declaratiefonds 2020-2022
Oisterwijk Verordening elektronische kennisgeving gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oisterwijk 2019
Oisterwijk Verordening individuele inkomenstoeslag 2017
Oisterwijk Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening)
Oisterwijk Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten behoeve van openbare telecommunicatienetwerken en omroepnetwerken
Oisterwijk Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2020
Oisterwijk Verordening kinderopvang gemeentelijke en bijzondere doelgroepen Oisterwijk 2010
Oisterwijk Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Oisterwijk Verordening leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk 2014
Oisterwijk Verordening leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk 2020
Oisterwijk Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Oisterwijk 2010
Oisterwijk Verordening op de behandeling van klachten gemeente Oisterwijk 2020
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing 2021
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van Forensenbelasting 2021
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2021
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2021
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Oisterwijk 2017
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting gemeente Oisterwijk 2017
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen 2021
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting 2021
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2017
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2018
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2021
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2021
Oisterwijk Verordening op de heffing en de invordering van Toeristenbelasting 2021
Oisterwijk Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2018
Oisterwijk Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting gemeente Oisterwijk 2017
Oisterwijk Verordening op de onderzoeksbevoegdheid van de raad van de gemeente Oisterwijk ex artikel 155a van de Gemeentewet 2009
Oisterwijk Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren 1998
Oisterwijk Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Oisterwijk 2008
Oisterwijk Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Oisterwijk 2019
Oisterwijk Verordening rechtspositie wethouders, raads- e commissieleden 2016
Oisterwijk Verordening Reglement van orde voor vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad van Oisterwijk 2021
Oisterwijk Verordening rekenkamercommissie gemeente Oisterwijk 2014
Oisterwijk Verordening Starterslening gemeente Oisterwijk 2021
Oisterwijk Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling
Oisterwijk Verordening tot het instellen en verlenen van ereblijken en bijzondere prijzen namens de gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Verordening Vertrouwenscommissie 2021
Oisterwijk Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Oisterwijk
Oisterwijk Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Oisterwijk
Oisterwijk verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oisterwijk 2015
Oisterwijk Verordening VROM Starterslening 2008
Oisterwijk Verordening werkgeverscommissie griffie
Oisterwijk Verordening Wet inburgering gemeente Oisterwijk 2011
Oisterwijk Verordening Winkeltijden Oisterwijk 2019
Oisterwijk Verordening Wmo Gemeente Oisterwijk 2020
Oisterwijk Verzamelbesluit beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ Gemeente Oisterwijk 2020
Oisterwijk Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Oisterwijk 2016
Oisterwijk Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van documenten van de gemeentelijke organen 2015
Oisterwijk Wegsleepverordening en toelichting 2013
Oisterwijk Welstandsnota Oisterwijk 2015
Oisterwijk Werktijdenregeling 2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?