Rijksoverheid

Regelingenpocket Noordoostpolder

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
31-5-2020
Downloads
164
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Noordoostpolder. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Noordoostpolder "Bekostigingsbesluit ten behoeve van "Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder" Bekostigingsbesluit "cluster Espelerweg".
Noordoostpolder Aanleg riolering vanaf rioolgemaal Marknesserweg naar zwem- en recreatieplas Wellerwaard te Emmeloord
Noordoostpolder Aanwijzing bebouwde kommen waar het verboden is langer dan drie dagen caravans etc. te plaatsen​
Noordoostpolder Aanwijzing ligplaats woonschepen (1995)
Noordoostpolder Aanwijzing ligplaats woonschepen (1999)
Noordoostpolder Aanwijzingsbesluit Alcoholgebruik in recreatiegebieden ​
Noordoostpolder Aanwijzingsbesluit Alcoholgebruik openbare weg
Noordoostpolder Aanwijzingsbesluit categorieën winkels waarvoor winkeltijden niet gelden
Noordoostpolder Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Noordoostpolder Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Noordoostpolder Afvalstoffenverordening Noordoostpolder 2013
Noordoostpolder Algemene erfpachtvoorwaarden gemeentegronden
Noordoostpolder Archiefverordening gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder BESLUIT STRANDEN VERBODEN VOOR HONDEN IN NOORDOOSTPOLDER
Noordoostpolder Beheersverordening begraafplaatsen
Noordoostpolder Bekostigingsbesluit Riolering vanaf Burgwal naar Noordermiddenweg 10-I te Creil
Noordoostpolder Bekostigingsbesluit ‘Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder’ 2004. Bekostigingsbesluit Nagelerweg 11
Noordoostpolder Bekostigingsbesluit “aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest naar locatie COA Oosterringweg 41 en vanaf rotonde Oosterringweg tot Kuinderweg 23”
Noordoostpolder Bekostigingsbesluiten ten behoeve van "Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder" : Bekostigingsbesluit "Ruttenseweg/Meerweg
Noordoostpolder Bekostigingsbesluiten ten behoeve van "Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder" Bekostigingsbesluit "Pilotenweg 5"
Noordoostpolder Bekostigingsbesluiten ten behoeve van "Aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder". Bekostingsbesluit "Pilotenweg 9"
Noordoostpolder Beleidsregel Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en Gehandicaptenparkeerplaats (GPP) gemeente Noordoostpolder 2014
Noordoostpolder Beleidsregel afval verbranden
Noordoostpolder Beleidsregel balkonhekwerken bij woningen
Noordoostpolder Beleidsregel bijstand in de vorm van een lening
Noordoostpolder Beleidsregel gemeentelijke bomen Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel handhaving bouwvoorschriften Het Groene Kwadrant
Noordoostpolder Beleidsregel instandhouding landschappelijke beplantingen Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel inzake tegemoetkoming kinderopvang sociaal medisch geïndiceerde
Noordoostpolder Beleidsregel jubilea en lustrumviering dorpen en wijken gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel kunst, verfraaiingselementen & bermmonumenten in de openbare ruimte
Noordoostpolder Beleidsregel onderwijsmogelijkheden van jongeren in de Participatiewet
Noordoostpolder Beleidsregel realiseren, beheren, exploiteren, bieden van gelegenheid tot sporten in gemeentelijke gymnastiekzaal
Noordoostpolder Beleidsregel tegemoetkoming extra kosten kinderopvang
Noordoostpolder Beleidsregel tegenprestatie naar vermogen gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel tijdelijk kamperen buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd
Noordoostpolder Beleidsregel uitbreiding arbeiderserven Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent sluiting van woningen, lokalen e.d. vanwege drugsoverlast Damoclesbeleid gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende beschut werk
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende lokalen voor bewegingsonderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels betreffende de forfaitaire loonkostensubsidie Beleidsregel forfaitaire loonkostensubsidie Participatiewet
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent Meedoen Beleidsregels ‘Meedoenpakket 2018
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent ander woongebruik Beleidsregel ander woongebruik kernen in Noordoostpolder 2018
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent briefadres Beleidsregels briefadres gemeente Noordoostpolder 2014
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de organisatie van markten en braderieën (Beleidsregel markten en braderieën Noordoostpolder)
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent huisvesting arbeidsmigranten Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten landelijk gebied Noordoostpolder 2018
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Noordoostpolder 2018
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent jeugdhulp Beleidsregels jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2019
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent krediethypotheek en pandrecht Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht Noordoostpolder 2018
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent leerlingenvervoer Beleidsregels leerlingenvervoer
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2020)
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent participatie Beleidsregels Participatie Noordoostpolder 2018
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent reclame Beleidsregel reclame-uitingen agrarische bedrijven Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent standplaatsen
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent terassen Beleidsregel terrassen op gemeentegrond
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent uitvoeringsvoorwaarden financiële participatie zonne-energieprojecten (Beleidsregel financiële participatie zonne-energieprojecten)
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels voor agrarische bedrijven omtrent reclame Beleidsregel reclame-uitingen agrarische bedrijven Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende windmolens Nalevingsstrategie geluid, slagschaduw en lichtschittering Windpark Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordsoostpolder houdende handhaving wet kinderopvang Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel vaststelling huurprijs vergunning ex artikel 15 jo. 16 Leegstandwet
Noordoostpolder Beleidsregel verkoop en medegebruik gemeentelijk groen Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregel verlagingen algemene bijstand Participatiewet
Noordoostpolder Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregels bijzondere bijstand Noordoostpolder 2015
Noordoostpolder Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregels kennismakingsperiode Participatiewet
Noordoostpolder Beleidsregels terugvordering uitkeringen gemeente Noordoostpolder 2015
Noordoostpolder Beleidsregels uitleg overgangsrecht bouwwerken in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2004’ bij het gedeeltelijk veranderen/vernieuwen van windturbines en het toepassen van de calamiteitenregeling
Noordoostpolder Beleidsregels van de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent uitvaarten van gemeentewege Beleidsregels uitvaarten van gemeentewege, gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Beleidsregels van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels betreft subsidiebeleid Subsidiebeleidsplan gemeente Noordoostpolder 2017
Noordoostpolder Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent boete voor sociale zekerheidswetten Beleidsregels boete sociale zekerheidswetten Noordoostpolder 2017
Noordoostpolder Beleidsregels voor de aanleg en verbreding van inritten bij nieuwbouwwoningen
Noordoostpolder Beleidsregels voor het vestigen van het recht van opstal en het bepalen van de (jaarlijks) verschuldigde vergoeding
Noordoostpolder Beleidsregels wet taaleis Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit Informatiebeheer gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar en invorderingsambtenaar
Noordoostpolder Besluit aanwijzing plaatsen voor onaangelijnde honden
Noordoostpolder Besluit het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent duurzaamheid Regeling duurzaamheidsmaatregelen gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende gedragsregels, Gedragscode
Noordoostpolder Besluit van de Coördinator Geo-informatie cluster Ingenieursbureau van de gemeente Emmeloord houdende regels omtrent mandaten Ondermandaatbesluit coordinator geo-informatie cluster ingenieursbureau
Noordoostpolder Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek houdende regels omtrent ondermandaat Ondermandaatbesluit OFGV inzake Noordoostpolder 2019
Noordoostpolder Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende het toezicht op horecagelegenheden Handhavingbeleid Drank- en Horecawet
Noordoostpolder Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent De archeologische basis- en beleidsadvieskaart
Noordoostpolder Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent Toetsingsbeleid Bouwbesluit
Noordoostpolder Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de gemeenteraad Reglement van Orde 2016 van de gemeenteraad Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent het beleid ‘Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening’
Noordoostpolder Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen (Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2020)
Noordoostpolder Besluit van het Directieteam van de gemeente Noordoostpolder houdende Algemeen ondermandaatbesluit Directieteam van de gemeente Noordoostpolder 2015
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent beheer en toezicht burgerzaken (Regeling Beheer en Toezicht burgerzaken Noordoostpolder)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende regels voor de uitvoering van de afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Noordoostpolder 2013
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende Optie- en gronduitgiftebeleid Gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende Register gemeenschappelijke regelingen
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende beleidsnota vergunningverlening Beleidsnota vergunningverlening Noordoostpolder 2018 - 2019
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende de ambtseed Regeling Ambtseed of Belofte bij de gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende de personeelsregeling voor fietsen Regeling fiets
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende de samenstelling, werkwijze en facilitering van de Participatieraad Reglement Participatieraad sociaal domein
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende hondenlosloopgebied wijkpark de Zuidert
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regelingen omtrent positieregeling Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels betreffende Individueel Keuze Budget Regeling IKB
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrecht hoe te handelen bij rouw (Richtlijnen hoe te handelen bij rouw)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent algemene verkoopvoorwaarden voor grond (Algemene Verkoopwaarden)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent arbeidsomstandigheden Arbobeleid gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden CAR/UWO
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent competentiemanagement, vitaliteit, mobiliteit en beloning HR-cyclus Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de organisatie (Organisatiestatuut bestuursdienst gemeente Noordoostpolder)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de rechtspositie van burgemeester en wethouders (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordoostpolder)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de secretaris (Instructie voor de secretaris gemeente Noordoostpolder)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent financiën (Budgetregeling gemeente Noordoostpolder)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent functiebeschrijving en -waardering Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering 2015 gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent het Regionaal beleidskader VTH 2019-2022
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent het handboek kabels en leidingen
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent het raadplegen basisregistratie personen (Privacyreglement basisregistratie personen Noordoostpolder)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent jubilea en afscheid (Richtlijnen ten behoeve van jubilea en afscheid)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving (Nadere regels kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Noordoostpolder)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2020)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling gemeente Noordoostpolder)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling financiën en reservevorming bij subsidieverstrekking
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent terrassen Nadere regels terrassen Emmeloord Centrum
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent uitstallingen (Nadere regels uitstallingen Emmeloord centrum)
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent werving en selectie Werving- en selectiebeleid 2017
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende uitvoeringsregels voor de subsidie van peuteropvang Uitvoeringsregeling Subsidiëring peuteropvang Noordoostpolder
Noordoostpolder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de subsidiëring van peuteropvang (Subsidieregeling peuteropvang gemeente Noordoostpolder)
Noordoostpolder Bijdrageregeling toepassing zonne-energie particuliere woningen gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Bouwverordening 2012
Noordoostpolder Brandbeveiligingsverordening 2012
Noordoostpolder Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland
Noordoostpolder Controleverordening gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Erfgoedverordening 2012 gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Gedragscode politieke ambtsdragers Noordoostpolder
Noordoostpolder Handhavingsbeleidsplan Noordoostpolder 2016 – 2019
Noordoostpolder Inkoopbeleid Gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, Noordoostpolder en Urk houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep (Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep 2020)
Noordoostpolder Lotingreglement particuliere bouwkavels Noordoostpolder
Noordoostpolder NADERE REGELS bevordering particuliere woningbouwverbetering in Nagele
Noordoostpolder Nadere regels bevordering naamsbekendheid en imago van Noordoostpolder door het organiseren van publieksevenementen
Noordoostpolder Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven
Noordoostpolder Nadere regels verzorgen recreatief toeristische informatie en bevorderen toerisme
Noordoostpolder Nadere regels voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten
Noordoostpolder Nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele
Noordoostpolder Nadere subsidieregeling voor het herstructureren, revitaliseren en vitaliseren van werklocaties in de gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Optie- en uitgiftebeleid bedrijventerreinen
Noordoostpolder Overig besluit van algemene strekking van de gemeentearchivaris van de gemeente Noordoostpolder houdende raadpleging van de archiefbescheiden Bezoekersreglement Gemeentearchief Noordoostpolder
Noordoostpolder Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels betreffende de klachtenregeling bestuursdienst Klachtenregeling bestuursdienst gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Parkeren van grote voertuigen in bebouwde kommen.
Noordoostpolder Privacyreglement elektronische data en/of communicatiemiddelen 2014 gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Procedureregeling planschadevergoeding 2005
Noordoostpolder Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Ratten- en muizenverordening.
Noordoostpolder Referendumverordening Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling aanvullende bepalingen bij hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling afvalcontainers dorpsfeesten
Noordoostpolder Regeling algemene dienst 2013
Noordoostpolder Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling beeldschermbril / veiligheidsbril 2012 van de gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling dienstvoertuigen 2014 gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling elektronisch bekendmaken rechtspositionele besluiten gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling functiewaardering HR21 gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling klachtenbehandeling ongewenst gedrag op het werk 2015 gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2015 gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling omtrent het medegebruik van gebouwen van de openbare en bijzondere scholen voor primair en voortgezet onderwijs
Noordoostpolder Regeling taakafbakening voor de commissie voor Georganiseerd Overleg (GO) en de Ondernemingsraad (OR) 2014 van de Gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling verhuiskostenvergoeding 2012 gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Regeling voor de behandeling en afhandeling van klachten ter zake van handelingen of gedragingen van gemeentebestuurders of gemeenteambtenaren
Noordoostpolder Reglement inzake procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Noordoostpolder Reglement voor persoonsdossiers uitkeringen sociale zaken. 
Noordoostpolder SOCIAAL STATUUT 2015 gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Subsidieregeling voor het groot onderhoud van kerktorens in de gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Subsidieverordening cofinanciering LEADER
Noordoostpolder Subsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten
Noordoostpolder Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren
Noordoostpolder Toeslagenverordening Wwb Noordoostpolder 2013
Noordoostpolder Treasurystatuut 2011 Gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Uitvoeringsbesluit Marktverordening 2008
Noordoostpolder Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
Noordoostpolder Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen
Noordoostpolder Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening Noordoostpolder
Noordoostpolder Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordoostpolder 2015
Noordoostpolder Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering
Noordoostpolder Vergoedingsregeling papier en karton 2012
Noordoostpolder Verordening Inburgering Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening Persoonsgebonden Budget Wsw Noordoostpolder 2008
Noordoostpolder Verordening Programmaraad CasTel Zuid
Noordoostpolder Verordening Rekenkamercommissie Noordoostpolder 2015
Noordoostpolder Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Nagele
Noordoostpolder Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Noordoostpolder 2010
Noordoostpolder Verordening auditcommissie Noordoostpolder 2014
Noordoostpolder Verordening behandeling aanvragen Plaatselijke Commissie Zelfstandigen
Noordoostpolder Verordening binnentreden van woningen ter uitvoering van noodverordeningen.
Noordoostpolder Verordening elektronische kennisgeving gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening handhaving Participatiewet Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande jongeren Noordoostpolder 2012
Noordoostpolder Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2014
Noordoostpolder Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting aanleg riolering buitengebied gemeente Noordoostpolder, Cluster Espelerweg 2008
Noordoostpolder Verordening op de heffing en invordering van lesgelden voor het Muzisch Centrum schooljaar 2012/2013
Noordoostpolder Verordening op de raadscommissies 2014
Noordoostpolder Verordening op de vertrouwenscommissie 2015, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt (hierna: de commissie)
Noordoostpolder Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Noordoostpolder 2008.
Noordoostpolder Verordening op het bewaren van structuurbepalende houtopstanden vallende buiten de bebouwde kom van Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Noordoostpolder Verordening percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte gemeente Noordoostpolder 2013
Noordoostpolder Verordening plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012
Noordoostpolder Verordening regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de milieuraad
Noordoostpolder Verordening tot bestrijding van distels en zaadverspreidend onkruid.
Noordoostpolder Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk
Noordoostpolder Verordening tot intrekking van de verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2013
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende Verordening tot het kunnen verlenen van een uitsluitend recht voor de Werkcorporatie Noordoostpolder b.v.
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent bedrijveninvesteringszone centrumgebied Verordening Bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent cliëntenparticipatie Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Noordoostpolder 2018
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de heffing en de invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2020)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing 2020)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting 2020)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden 2019
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent de werkgeverscommissie griffie (Verordening werkgeverscommissie griffie Noordoostpolder)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent duurzaamheid Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent een vertrouwenscommissie Verordening op de Vertrouwenscommissie burgemeestersvacature 2018
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent gevoerd bestuur Onderzoeksverordening 213a gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent heffing en invordering van liggeld (Verordening liggeld 2020)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent heffing en invordering van marktgeld (Marktgeldverordening 2020)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent het opleggen van maatregelen Maatregelverordening Participatiewet IOAW en IOAZ Noordoostpolder 2018
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent huisvesting Tijdelijke verordening blijverslening gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag Verordening individuele inkomenstoeslag Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent infrastructuur (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Noordoostpolder)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2019
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2020)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent naamgeving en nummering Verordening naamgeving en nummering
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent participatie Participatieverordening Noordoostpolder 2018
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent starterslening Verordening Starterslening gemeente Noordoostpolder 2018
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent subsidie verlening Algemene subsidieverordening Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent watertoeristenbelasting (Verordening watertoeristenbelasting 2020)
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder houdende regels voor financiën Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad van gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent inspraak Inspraakverordening gemeente Noordoostpolder
Noordoostpolder Verordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent bezwaarschriften (Verordening commissie bezwaarschriften Noordoostpolder)
Noordoostpolder Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder 2015
Noordoostpolder Verordening winkeltijden Noordoostpolder 2011
Noordoostpolder Verordening, regelende het ereburgerschap en de onderscheidingen
Noordoostpolder Wegsleepverordening Noordoostpolder 2002

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?