Rijksoverheid

Regelingenpocket Noord-Brabant

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
27-5-2020
Downloads
367
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Noord-Brabant. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Noord-Brabant Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant
Noord-Brabant Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant
Noord-Brabant Archiefverordening Havenschap Moerdijk 2014
Noord-Brabant Archiefverordening van de provincie Noord-Brabant 1996
Noord-Brabant Beleidskader restauratie-uitvoeringsprogramma rijksmonumenten provincie Noord-Brabant
Noord-Brabant Beleidsregel Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de wet Bibob (Beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2018)
Noord-Brabant Beleidsregel bevel Wet bodembescherming Noord-Brabant
Noord-Brabant Beleidsregel bodemonderzoek en beoordeling projectgebied de Kempen Noord-Brabant
Noord-Brabant Beleidsregel draagkracht particulieren bij bodemsanering ten behoeve van aanpak spoedlocaties Noord-Brabant
Noord-Brabant Beleidsregel gebiedswaarden de Kempen Noord-Brabant
Noord-Brabant Beleidsregel schadeprocedures Reconstructiewet provincie Noord-Brabant
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houdende regels ter bescherming van de natuur (Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omrent zwembaden (Beleidsregel elektronisch aanleveren analysegegevens badinrichtingen Noord-Brabant)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent Panel Zorgvuldige Veehouderij (Beleidsregel afwegingskader Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begrotingssubsidies Beleidsregel begrotingssubsidies Noord-Brabant
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent categoriseringstabel financiële correcties Operationeel Programma EFRO (Beleidsregels categoriseringstabel financiële correcties Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent financieel toezicht bij herindeling (Handreiking financieel toezicht bij herindeling Noord-Brabant)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent financieel toezichtkader (Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenten Noord-Brabant 2020)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent gemeenschappelijk financieel toezichtkader (Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2020)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent geur Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent grondwater (Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen (Beleidsregel langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen Noord-Brabant)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies (Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent ontheffing luchtvaartgebruik (Beleidsregel ontheffing luchtvaartgebruik terreinen Noord-Brabant)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent ontheffing van verboden handelingen Beleidsregels ontheffing verboden handelingen Noord-Brabant
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent staldering (Beleidsregel staldering Noord-Brabant)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent toetsing van nazorgplannen (Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant 2017)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent verkoop provinciale of rijksgronden (Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties (Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant)
Noord-Brabant Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant omtrent de aankoop, het in erfpacht geven en de verkoop van landbouwgrond buiten het Natuur Netwerk Brabant ten behoeve van natuurinclusieve landbouw (Beleidsregel grond voor natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant)
Noord-Brabant Beleidsregel verzoeken tot vaststelling grens bebouwde kom en wegenlegger Noord-Brabant
Noord-Brabant Beleidsregels grenzen aan gedogen Noord-Brabant 2001
Noord-Brabant Beleidsregels nazorgheffing stortplaatsen 2004
Noord-Brabant Beleidsregels verlagen subsidie POP2 Noord-Brabant
Noord-Brabant Besluit Informatiebeheer Havenschap Moerdijk 2014
Noord-Brabant Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant betreffende de instelling van de Maatschappelijke Adviesraad faunaschade (Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad faunaschade)
Noord-Brabant Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende Vervangingsregeling Secretaris GS / Algemeen directeur
Noord-Brabant Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de subsidie van urgentiegebieden (Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016)
Noord-Brabant Besluit van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende vaststellen van regels inzake het functioneren van platforms (Reglement op de platforms Noord-Brabant)
Noord-Brabant Besluit van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 22 april 2020 tot instelling van de vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant en vastlegging van de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie (Reglement vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020)
Noord-Brabant Besluit van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 22 april 2020 tot instelling van een klankbordcommissie commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant en vastlegging van de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie (Reglement klankbordcommissie commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant)
Noord-Brabant Besluit van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 6 maart 2020 tot instelling van de Commissie sturen en verantwoorden en vastlegging van de van de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie (Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant)
Noord-Brabant Besluit van de hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten van de provincie Noord-Brabant van 16 april 2020, houdende tijdelijke aanvullende procedureregels voor de behandeling van bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en klaagschriften in verband met COVID-19-maatregelen (Aanvullende procesregeling hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant in verband met COVID-19-maatregelen)
Noord-Brabant Besluit van de hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten van de provincie Noord-Brabant van 7 april 2020 houdende procedureregels voor de behandeling van bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en klaagschriften (Procesregeling hoor- en adviescommissie bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant)
Noord-Brabant Controleverordening provincie Noord-Brabant
Noord-Brabant Financiële verordening Havenschap Moerdijk
Noord-Brabant Gemeenschappelijke regeling van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuidoost-Brabant en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regeling ter uitvoering taken op het gebied van omgevingsrecht (Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015)
Noord-Brabant Handleiding voor functioneel ontgronden
Noord-Brabant Haven- en terreinverordening Havenschap Moerdijk 2014
Noord-Brabant Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2011
Noord-Brabant Inspraakverordening provincie Noord-Brabant 1995
Noord-Brabant Instellingsbesluit van Provinciale Staten van de provincies Noord-Brabant en Limburg houdende regels omtrent de Zuidelijke Rekenkamer (Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2020)
Noord-Brabant Instellingsbesluit van de gemeenteraden van diverse gemeenten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent Omgevingsdienst Brabant Noord (Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN))
Noord-Brabant Instellingsbesluit van de gemeenteraden van diverse gemeenten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Noord-Brabant Kaderregeling subsidiëring evenementen cultuur en sport Noord-Brabant
Noord-Brabant Nadere regeling provinciale bestuurscommissies LEADER provincie Noord-Brabant
Noord-Brabant Nadere regels certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant
Noord-Brabant Overig besluit van algemene strekking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende de instelling van een adviescommissie inzake de uitvoering van het project Peelvenen Reglement integrale gebiedscommissie Peelvenen
Noord-Brabant Regeling archiefbeheer Noord-Brabant
Noord-Brabant Regeling mandaat werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houdende regels ter bescherming van de natuur (Regeling natuurbescherming Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verdelen van subsidies ter uitvoering van het programma OP-Zuid (Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verstrekken van cofinanciering bij Europese programma’s (Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verstrekken van subsidie ter bevordering van de vergroting van bestuurskracht en toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur in Noord-Brabant (Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende instellingsbesluit Havenschap Moerdijk (Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels betreffende subsidies op het gebied van verkeer en vervoer (Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels betreffende vergoeding voor het verrichten van consignatiediensten (Regeling consignatiediensten Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent MIT Reglement adviescommissie (MIT Zuid 2015)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent adviescommissie (Reglement Adviescommissie POP3)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent adviseren over de effectiviteit van het POP3-programma Noord-Brabant (Reglement Consultatiecommissie POP3 Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent amateurkunst (Reglement Adviescommissie amateurkunst Noord-Brabant 2018)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent ambtsjubileumgratificatie (Regeling gratificatie bij ambtsjubileum provincie Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018))
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent bodemvondsten Regeling aanwijzing gemeentelijke depots bodemvondsten Noord-Brabant
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent bouwpercelen (Subsidieregeling vouchers agrarische bouwpercelen Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent cultuurprojecten (Reglement Adviescommissie cultuurprojecten Brabant C Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de adviescommissie impulsgelden Reglement Adviescommissie impulsgelden Noord-Brabant
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de subsidie voor het buurtfonds (Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de transitie van veehouderijen (Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent deskundigenpanel Veehouderij (Reglement Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het controleprotocol subsidies (Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het instellen van een adviescommisie voor schade grondwater Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het sociaal kader (Regeling Sociaal Kaderplan Noord-Brabant 2010)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie in het kader van de uitvoering van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland 2014-2020 (Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van hedendaagse cultuur (Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent inrichting NNB (Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent levensfase (Levensfaseregeling Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent maatgevende hoogwaterstanden regionale keringen (Regeling maatgevende hoogwaterstanden regionale keringen Noord-Brabant 2010)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent media (Subsidieregeling media Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent nadeelcompensatie (Regeling nadeelcompensatie wegen Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent provinciale retailadviescommissie (Reglement provinciale retailadviescommissie Noord Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie Groen Blauw Stimuleringskader (Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie provinciaal milieu- en waterplan (Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie ter behoud van cultureel erfgoed (Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie voor geluidsisolatie van woningen (Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie voor natuur (Subsidieregeling natuur Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidieregeling energie (Subsidieregeling energie Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidies voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen (Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidieverstrekking MKB voor de Zuidelijke provincies (Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies (Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent veehouderij (Reglement Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent veranderen en gebruiken van wegen (Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels voor de instelling Lokale Actiegroep Grenscorridor N69 (Besluit instelling Lokale Actiegroep Grenscorridor N69)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van gebiedsimpuls grenscorridor (Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende subsidieregels omtrent verdienmodellen nationale parken (Subsidieregeling verdienmodellen nationale parken Noord-Brabant 2015)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 12 mei 2020, houdende regels omtrent de subsidiëring van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval (Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2020)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 28 januari 2020 houdende de instelling van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur en de vaststelling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie BrabantStad Cultuur)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 28 januari 2020 houdende regels omtrent subsidies ten behoeve van het bevorderen van de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw in de provincie Noord-Brabant (Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 31 maart 2020, houdende de instelling van de Adviescommissie businessplannen natuurinclusieve landbouw en de vaststelling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie businessplannen natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent ambtelijke organisatie (Regeling ambtelijke organisatie Noord-Brabant 2018)
Noord-Brabant Regeling van Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent mandaat Gedeputeerde Staten (Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018)
Noord-Brabant Regeling van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de griffier (Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant)
Noord-Brabant Regeling van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van projecten die nieuwe of vernieuwende economische activiteiten bevorderen (Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016)
Noord-Brabant Regeling van de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant houdende mandaat commissaris (Regeling mandaat commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant 2018)
Noord-Brabant Reglement ABC commissie Noord-Brabant
Noord-Brabant Reglement Adviescommissie Landschappen van Allure Noord-Brabant
Noord-Brabant Reglement Adviescommissie regeling lokale partners Noord-Brabant
Noord-Brabant Reglement De Streekraad Het Groene Woud en de Meierij
Noord-Brabant Reglement op de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid
Noord-Brabant Reglement prijsvraag jury Brabantse dorpen derby Noord-Brabant
Noord-Brabant Reglement reconstructiecommissies Noord-Brabant
Noord-Brabant Reglement samenstelling en werkwijze bestuurscommissies voor de inrichting van het landelijk gebied
Noord-Brabant Reglement van orde op de adviescommissie LEADER Noord-Brabant
Noord-Brabant Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant
Noord-Brabant Subsidieregeling Knelpunten Platteland Noord-Brabant
Noord-Brabant Subsidieregeling aanpak water- en bodemkwaliteit Noord-Brabant
Noord-Brabant Subsidieregeling beëindiging intensieve veehouderijen Noord-Brabant
Noord-Brabant Subsidieregeling gebiedsopgaven Noord-Brabant
Noord-Brabant Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant
Noord-Brabant Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant
Noord-Brabant Subsidieregeling landschapskwaliteit en groen om de stad Noord-Brabant
Noord-Brabant Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland
Noord-Brabant Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007
Noord-Brabant Tijdelijke overgangsvoorziening werktijdvermindering oudere werknemers
Noord-Brabant Verordening Commissie Regionaal Overleg Seppe Noord-Brabant
Noord-Brabant Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel Noord-Brabant
Noord-Brabant Verordening elektronische verzending Noord-Brabant
Noord-Brabant Verordening grondwaterheffing Noord-Brabant
Noord-Brabant Verordening haven- en kadegelden 2014
Noord-Brabant Verordening kabels en leidingen havenschap Moerdijk 2015
Noord-Brabant Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant
Noord-Brabant Verordening luchtvaart Noord-Brabant
Noord-Brabant Verordening nazorgheffing Noord-Brabant
Noord-Brabant Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Havenschap Moerdijk 2016
Noord-Brabant Verordening provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant
Noord-Brabant Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent motorrijtuigenbelasting (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende bepalingen betreffende de kwaliteit van de uitvoering van de provinciale vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken en het toezicht daarop Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende bepalingen betreffende de normen en verplichtingen voor Gedeputeerde Staten bij de uitoefening van de treasuryfunctie (Verordening treasury Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende bepalingen betreffende toestaan van het gebruik van gemotoriseerde schermvliegtuigen op luchthaven Poolseweg Waspik Noord Brabant Verordening luchthavenregeling luchthaven Poolseweg Waspik Noord Brabant
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende bepalingen betreffende toestaan van het gebruik van gemotoriseerde schermvliegtuigen op luchthaven Sasweg Sprang Capelle Noord-Brabant Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord Brabant
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent Waterschap Aa en Maas (Reglement voor het Waterschap Aa en Maas 2008)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent Waterschap Brabantse Delta (Reglement voor het Waterschap Brabantse Delta 2008)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent Waterschap De Dommel (Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de financiën (Financiële verordening Noord- Brabant 2020)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten (Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de verstrekking van financiële middelen aan uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen (Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent doematigheid en doeltreffendheid (Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent het agenderingsrecht (Verordening agenderingsrecht voor inwoners provincie Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent integriteit van leden van Provinciale Staten (Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2017)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten (Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent landinrichtingskosten Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant.
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent luchthavenbesluit luchthaven verordening Budel Noord-Brabant (Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent omgeving (Interim omgevingsverordening Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent onderzoeksrecht (Verordening onderzoeksrecht van Provinciale Staten van Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent rechtspositie ambtsdragers (Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent zandgronden (Bijdrageverordening deltaplan hoge zandgronden Noord-Brabant 2019-2021)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels rondom planschade (Verordening planschade Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende voorschriften inzake de heffing van provinciale leges (Legesverordening Noord-Brabant 2012)
Noord-Brabant Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 22 april 2020 houdende regels voor het horen en adviseren inzake de behandeling van bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en klaagschriften (Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant)
Noord-Brabant Verordening van het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch houdende regels omtrent Drechtwerk (Verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch)

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?