Rijksoverheid

Regelingenpocket Nijmegen

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
19-5-2020
Downloads
249
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Nijmegen. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Nijmegen Aanstellings- en aanwijzingsbesluiten gemeentelijke belastingen 2017
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Aanvullende cafetariaregeling 2016 Gelderse Omgevingsdiensten
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Aanvullende regeling Individueel Keuzebudget Gelderse Omgevingsdiensten
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Aanvulling functiehuis ODRN
Nijmegen Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie personen (BRP) gemeente Nijmegen
Nijmegen Aanwijzingsbesluit Boa’s Staatsbosbeheer
Nijmegen Aanwijzingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid titel
Nijmegen Aanwijzingsbesluit Greenwheels en MyWheels plaatsen 2018
Nijmegen Aanwijzingsbesluit Port Security Officer Nijmegen
Nijmegen Aanwijzingsbesluit Stichting Sterker
Nijmegen Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Drank- en Horeca
Nijmegen Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Havenbeveiligingswet  (HBW)
Nijmegen Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Nijmegen Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Nijmegen 2020
Nijmegen Aanwijzingsbesluit artikel 5, derde lid, Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek gebieden gemeente Nijmegen
Nijmegen Aanwijzingsbesluit evenementen
Nijmegen Aanwijzingsbesluit gebied lachgasverbod
Nijmegen Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister
Nijmegen Aanwijzingsbesluit inzake verblijfsontzegging en mandaatsinstructies.
Nijmegen Aanwijzingsbesluit locatieplan ondergrondse containers binnenstad Nijmegen
Nijmegen Aanwijzingsbesluit samenwerkingsverband sociale wijkteams Nijmegen
Nijmegen Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones
Nijmegen Algemeen mandaatbesluit omgevingsdienst Regio Arnhem – Gemeente Nijmegen 2019
Nijmegen Algemeen mandaatbesluit omgevingsdienst Regio Nijmegen Gemeente Nijmegen 2019 (Rectificatie)
Nijmegen Algemene Inkoopvoorwaarden voor ICT 2015
Nijmegen Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Nijmegen
Nijmegen Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Algemene voorwaarden deelname module en beëindiging deelname module
Nijmegen Ambtsinstructie leerplicht 2018
Nijmegen Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Nijmegen
Nijmegen Archiefverordening 2013
Nijmegen BEKENDMAKING LOCATIEGEBONDEN EVENEMENTENBELEID GEMEENTE NIJMEGEN
Nijmegen Bankreglement 2017
Nijmegen Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet
Nijmegen Beleidsregel Bijtincidenten honden
Nijmegen Beleidsregel Subsidies Migrantenorganisaties(2018)
Nijmegen Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet
Nijmegen Beleidsregel handhaving Drank en Horecawet
Nijmegen Beleidsregel handhaving Marktverordening Nijmegen 2017A
Nijmegen Beleidsregel invordering gemeentelijke belastingen 2014
Nijmegen Beleidsregel ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet Nijmegen
Nijmegen Beleidsregels 2018 inzake criteria en prioriteitstelling restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten op basis van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2011
Nijmegen Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang 2015
Nijmegen Beleidsregels Bijstandverlening zelfstandigen Nijmegen 2020
Nijmegen Beleidsregels Inkomen Participatiewet 2019
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Beleidsregels Loonkostensubsidie
Nijmegen Beleidsregels Mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2018-A
Nijmegen Beleidsregels Nachtwinkels Nijmegen
Nijmegen Beleidsregels Reclame
Nijmegen Beleidsregels Taaleis gemeente Nijmegen 2016
Nijmegen Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet 2020
Nijmegen Beleidsregels Uitvoeringsvoorschrift subsidies wijkactiviteiten en participatie 2020
Nijmegen Beleidsregels Verhaal Participatiewet 2017
Nijmegen Beleidsregels Wet Bibob 2019
Nijmegen Beleidsregels aanwijzing belastingplichtigeen WOZ-belanghebbende (2015)
Nijmegen Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW/IOAZ 2018
Nijmegen Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht 2018
Nijmegen Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden 2018
Nijmegen Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Nijmegen
Nijmegen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nijmegen 2019
Nijmegen Beleidsregels inkomensondersteuning Participatiewet 2020
Nijmegen Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2016
Nijmegen Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020
Nijmegen Beleidsregels omzetting en onttrekking van zelfstandige woonruimte Nijmegen 2020
Nijmegen Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 2020
Nijmegen Beleidsregels parkeerplaatsen en terrassenringstraten 2014
Nijmegen Beleidsregels parkeren
Nijmegen Beleidsregels rond het inrichten van en parkeren bij een parkeerschijfzone (blauwe zone) in Nijmegen 2015
Nijmegen Beleidsregels schuldhulpverlening 2014
Nijmegen Beleidsregels stadionomgevingsverboden 2015
Nijmegen Beleidsregels subsidie klimaataanpak eigen woningen 2015
Nijmegen Beleidsregels subsidies Sport en Bewegen gemeente Nijmegen 2018
Nijmegen Beleidsregels toetsingskader vervoersondersteuning per 1 januari 2016
Nijmegen Beleidsregels toezicht en handhaving reclame Nijmegen
Nijmegen Beleidsregels vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018-2021
Nijmegen Beleidsregels verplichtingen, maatregelen en tegenprestatie Participatiewet 2015
Nijmegen Beleidsregels voor categorieën gevallen waarin voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning kan worden verleend.
Nijmegen Beleidsregels voor grondgebonden woningen
Nijmegen Beleidsregels vrijstelling leges 2015
Nijmegen Beleidsregels vrijstelling precario 2015
Nijmegen Beleidsregels ‘Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2020’
Nijmegen Beleidsregels: Subsidieregeling Afkoppelen hemelwaterafvoer 2020 t/m 2021
Nijmegen Beleidsregels: Subsidieregeling Groendaken en gevels Nijmegen 2018-2020
Nijmegen Besluit Informatiebeheer 2013
Nijmegen Besluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaren gemeentelijke belastingen 2019
Nijmegen Besluit aanwijzing belastingdeurwaarder 2019
Nijmegen Besluit aanwijzing gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen 2019
Nijmegen Besluit aanwijzing heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen 2019
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Besluit aanwijzing ketentoezichthouders
Nijmegen Besluit aanwijzing toezichthouders als bedoeld in artikel 6.1a lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Besluit instellen agendacommissie
Nijmegen Besluit inzake aanwijzing van de Raden van Bestuur van Iriszorg, RIBW Nijmegen & Rivierenland en Moviera
Nijmegen Besluit inzet cameratoezicht
Nijmegen Besluit klantenparticipatie Participatiewet 2015
Nijmegen Besluit maximering seksinrichtingen
Nijmegen Besluit nadere regels Meedoen-regeling 2018
Nijmegen Besluit tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren 2020
Nijmegen Besluit tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor bij afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist.
Nijmegen Bouwverordening
Nijmegen Brandbeveiligingsverordening
Omgevingsdienst Regio Nijmegen CAR - UWO voor de Gelderse Omgevingsidiensten
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) voor de Omgevingsdiensten in Gelderland 2016
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Controle verordening 2012 ODRN
Nijmegen Controle verordening GR Bijsterhuizen
Nijmegen Controle verordening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Controleverordening ODRN 2012
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Delegatiebesluit ODRN 2013
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Delegatiebesluit Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Nijmegen Delegatiebesluit Wob
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Detacheringsvoorwaarden WerkBedrijf 2017
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Directiestatuut MGR
Nijmegen Exploitatieverordening Openbaar Lichaam Bergerden 1999
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Fietsregeling ODRN 2015-2016
Nijmegen Financieel besluit Wmo en Jeugdwet en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2017
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Financiële Verordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Financiële verordening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen 2015
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Financiële verordening ODRN 2012
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Fiscale regeling Woon-werkverkeer ODRN 2013
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Fiscale regeling woon- werkverkeer ODRN 2013
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Functiebeschrijving en -waardering, Functiehuis Gelders stelser HR21 met conversietabel
Nijmegen GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST GELDERLAND-ZUID
Nijmegen GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO NIJMEGEN
Nijmegen GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gedragscode voor ambtenaren bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gedragscode voor ambtenaren bij de Omgevingsdiensten in Gelderland
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gelders sociaal plan en allonge
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gelderse Kaderregeling HR gesprekkencyclus
Nijmegen Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omgeving
Nijmegen Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen
Nijmegen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Nijmegen Gemeente Nijmegen: Aanwijzingsbesluit Boa’s Bureau Toezicht en Handhaving
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Geschillenregeling SW-medewerkers
Nijmegen Handhavingsarrangement seksbranche
Nijmegen Haven- en Kadeverordening 2016
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Huishoudelijk reglement ODRN 2015
Nijmegen Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2020
Nijmegen INNOVATIEREGELING WINKELPANDEN BINNENSTAD 2017-2018
Nijmegen Informatiebeveiligingsbeleid 2019 gemeente Nijmegen
Nijmegen Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Nijmegen
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Inkoop- en aanbestedingsvoorschriften ODRN
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Inkoopbeleid MGR 2017
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Instructie Secretaris Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2013
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Instructie secretaris ODRN 2013
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Kadernota Inkoop Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2015
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Kaderregeling gesprekkencyclus
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Klachtenregeling Ongewenst gedrag voor de Omgevingsdiensten in Gelderland
Nijmegen Kwaliteitsverordening kinderopvang
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse Omgevingsdiensten
Nijmegen MANDAATBESLUIT HUISVESTINGSVERORDENING NIJMEGEN 2020
Nijmegen Maatregelenverordening Participatiewet 2016
Nijmegen Machtigingsbesluit klachtbehandeling
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Machtigingsbesluit klachtbehandeling MGR
Nijmegen Mandaatbesluit GBI gemeente Nijmegen
Nijmegen Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019
Nijmegen Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 2020
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Mandaatregeling ODRN 2012 voor het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter ODRN
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Mandaatregister rechtspositionele besluiten
Nijmegen Marktreglement Nijmegen 2018
Nijmegen Marktverordening Nijmegen 2017A
Nijmegen Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Nijmegen Monumentenverordening 2012
Nijmegen Nadeelcompensatieverordening gemeente Nijmegen 1999
Nijmegen Nadere regels bouwobjecten
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Nadere regels en beleidsregels Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen
Nijmegen Nadere regels opschriften en aankondigingen van kennelijk tijdelijke aard
Nijmegen Nadere regels seksbedrijven
Nijmegen Nadere regels standplaatsen Nijmegen 2020
Nijmegen Nadere regels uitstallingen
Nijmegen Nadere regels vergunningvrij klein evenement 2019
Nijmegen Nadere regels voorwerpen of stoffen met een commercieel en/of informatief doel
Nijmegen Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019 (NKS 2019)
Nijmegen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid 11 mei 2020
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Normenkader 2019
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Ondermandaat directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen Beuningen 2019
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Ondermandaat directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen Heumen 2019
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Ondermandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, Module WerkBedrijf
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Onderzoeksprotocol melding vermoeden misstand
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Organisatieverordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2013
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Organisatieverordening van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Nijmegen Parkeerverordening 2007
Nijmegen Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren en Huurders 2015
Nijmegen Privacy reglement voor het parkeervergunningensysteem van de gemeente Nijmegen
Nijmegen Privacybeleid voor de gemeente Nijmegen 2018
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering Gelderse Omgevingsdiensten
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET RIJK VAN NIJMEGEN
Nijmegen RECTIFICATIE Besluit aanwijzing kampeerplaatsen als bedoeld in artikel 5.8.3 Algemene Plaatselijke Verordening
Nijmegen REGELING GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN ARNHEM NIJMEGEN CITY REGION
Nijmegen Raadsvoorstel Straatnaamgeving Dick Brunastraat en Thea Beckmanpad
Nijmegen Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Regeling Algemene Dienst Gelderse Omgevingsdiensten ODRN 2013
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Regeling Beeldschermbril ODRN 2015
Nijmegen Regeling Generatiepact gemeente Nijmegen
Nijmegen Regeling adviescommissie LHBT-beleid
Nijmegen Regeling adviescommissie stedenband Gaziantep (2014)
Nijmegen Regeling adviescommissie stedenband Gaziantep (2014)
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Regeling algemene dienst Gelderse omgevingsdiensten ODRN 2013
Nijmegen Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen gemeente Nijmegen:
Nijmegen Regeling bestuurlijke boete burgerzaken
Nijmegen Regeling briefadres gemeente Nijmegen 2014
Nijmegen Regeling gemeentelijke belastingen 2015
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Regeling melden vermoeden misstand Gelderse omgevingsdiensten
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Regeling melding vermoeden misstand
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Regeling richtlijnen toetreding
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Regeling richtlijnen uittreding
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Regeling tot wijziging van de CAR-UWO Gelderse Omgevingsdiensten
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Regeling voor de interne klachtenbehandeling (Awb)
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Regeling voor de interne klachtenbehandeling (Awb)
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Regeling voor de klachtbehandeling
Nijmegen Regeling ter uitvoering van de artikelen 2.48 en 2.49 van de Wet BRP
Nijmegen Regionale Verordening Kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Regionale verordening kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen
Nijmegen Reglement Adviescommissie Groei.
Nijmegen Reglement Adviescommissie beeldende kunst
Nijmegen Reglement Commissie Van werk naar werk
Nijmegen Reglement basisregistratie personen(Reglement BRP 2019)
Nijmegen Reglement burgerlijke stand Nijmegen 2020
Nijmegen Reglement compliment inclusieve sportvereniging
Nijmegen Reglement prijzen gemeente Nijmegen
Nijmegen Reglement van Orde commissie Beeldkwaliteit
Nijmegen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2019
Nijmegen Reglement van Vergadering Rekenkamer Nijmegen
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Reglement van orde Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Reglement van orde Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2014
Nijmegen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders 2018
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen en het dagelijks bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur ODRN
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur ODRN 2013
Omgevingsdienst Regio Nijmegen STATUUT VOOR HET VOORZITTERSOVERLEG GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN
Nijmegen SUBSIDIEREGELING INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN RIJK VAN NIJMEGEN 2020
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten
Nijmegen Spelregels invoering betaald parkeren voor de gemeente Nijmegen 2017
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Stagevergoedingsregeling Gelderse omgevingsdiensten 2017
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Studiefaciliteitenregeling ODRN
Nijmegen Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2020
Nijmegen Subsidieregeling Corona Cultuurprojecten 2020
Nijmegen Subsidieregeling Cultuur Nijmegen
Nijmegen Subsidieregeling Hafabra Nijmegen 2015
Nijmegen Subsidieregeling Instandhouding historische molens
Nijmegen Subsidieregeling Particuliere Initiatieven Verleden Verbeeld 2017
Nijmegen Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2011
Nijmegen Tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2020
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Tijdelijke overgangsregeling fiets van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 Gelderse omgevingsdiensten
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Treasury statuut ODRN 2012
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2016
Nijmegen Uitkerings- en Pensioenverordening Wethouders (1970)
Nijmegen Uitvoeringsregeling Investeringsregeling Binnenstad 2016-2018
Nijmegen Uitvoeringsregeling Ondernemersfonds 2015-2018
Nijmegen Uitvoeringsregeling Power2Nijmegen 2016
Nijmegen Uitvoeringsregeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Nijmegen 2014
Nijmegen Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering van WOZ-beschikkingen 2014
Nijmegen Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen 2014
Nijmegen VERORDENING AUDITCOMMISSIE 2017
Nijmegen VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING (ADRESSEN) 2019
Nijmegen VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING EENMALIG RIOOLAANSLUITRECHT GEMEENTE NIJMEGEN 2020
Nijmegen VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN GEMEENTE NIJMEGEN 2020
Nijmegen VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES GEMEENTE NIJMEGEN 2020
Nijmegen VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN GEMEENTE NIJMEGEN 2020
Nijmegen VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING GEMEENTE NIJMEGEN 2020
Nijmegen VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN SCHEEPVAARTRECHTEN GEMEENTE NIJMEGEN 2020
Nijmegen VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING GEMEENTE NIJMEGEN 2020
Nijmegen VERORDENING VERGOEDINGEN BIJWONEN COMMISSIEVERGADERINGEN 2020
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Vermoeden en misstand
Nijmegen Verordening Bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen
Nijmegen Verordening Bijzonder Georganiseerd Overleg ROL-KAN
Nijmegen Verordening Bodembescherming Nijmegen
Nijmegen Verordening Commissie Beeldende Kunst
Nijmegen Verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen 2016 versie 2
Nijmegen Verordening Gespreksronden 2019
Nijmegen Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2017
Nijmegen Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Nijmegen 2015
Nijmegen Verordening Instructie Griffier 2012
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Verordening Kandidatenraad WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen
Nijmegen Verordening Klantenparticipatie Participatiewet 2017
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Rijk van Nijmegen
Nijmegen Verordening Meedoen 2016
Nijmegen Verordening Politieke Avond 2018
Nijmegen Verordening Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront
Nijmegen Verordening Referendum Nijmegen
Nijmegen Verordening Starterslening gemeente Nijmegen 2017
Nijmegen Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties Gemeente Nijmegen 2016 versie 2
Nijmegen Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016
Nijmegen Verordening VROM Startersregeling gemeente Nijmegen
Nijmegen Verordening Wachtlijstbeheer Wsw
Nijmegen Verordening Werkgeverscommissie gemeenteraad Nijmegen 2012
Nijmegen Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
Nijmegen Verordening Winkeltijden Nijmegen 2016 (Rectificatie)
Nijmegen Verordening Woningebonden Subsidies betreffende ingrijpende voorzieningen huurwoningen 1995
Nijmegen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2017
Nijmegen Verordening bestuursrechterlijke geldschulden
Nijmegen Verordening betreffende de instelling, samenstelling en werkwijze van een raadscommissie veiligheid
Nijmegen Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
Nijmegen Verordening elektronische publicatie 2012
Nijmegen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014
Nijmegen Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden
Nijmegen Verordening inburgering
Nijmegen Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijke beleid worden betrokken
Nijmegen Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden binnen het gemeentelijk gebied
Nijmegen Verordening inzet woningbouwbudget KAN gemeente Nijmegen
Nijmegen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nijmegen
Nijmegen Verordening leerlingenvervoer
Nijmegen Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Nijmegen 2020
Nijmegen Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2016
Nijmegen Verordening onkostenvergoedingen en voorzieningen raads- en commissieleden 2019
Nijmegen Verordening onkostenvergoedingen en voorzieningen voor raadsleden 2008
Nijmegen Verordening onkostenvergoedingen en voorzieningen voor wethouders 1992
Nijmegen Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften
Nijmegen Verordening op de Rekenkamer 2013
Nijmegen Verordening op de commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele besluiten (2010)
modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen Verordening op de commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele besluiten ten aanzien van ambtenaren van de MGR (2016)
Nijmegen Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Nijmegen Centrum 2020
Nijmegen Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Nijmegen 2020
Nijmegen Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen gemeente Nijmegen 2020
Nijmegen Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Nijmegen 2020
Nijmegen Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Nijmegen 2020
Nijmegen Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting in verband met het doortrekken van Pelseland, Lent
Nijmegen Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting in verband met het doortrekken van Smitjesland, LENT
Nijmegen Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nijmegen
Nijmegen Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen
Nijmegen Verordening op het burgerinitiatief 2019
Nijmegen Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Nijmegen Verordening regelende de samenstelling, taken en bevoegdheden van commissies van onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid van de Gemeentewet
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nijmegen
Nijmegen Verordening tot regeling van de instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen
Nijmegen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen houdende woningaanpassing Verordening Blijverslening gemeente Nijmegen 2018
Nijmegen Verordening verbetering toegankelijkheid 2013
Nijmegen Verordening verrekening bestuurlijk boete bij recidive Participatiewet 2105
Nijmegen Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017
Nijmegen Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nijmegen
Nijmegen Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college van de gemeente Nijmegen gevoerde bestuur. Verordening 213a GW.
Nijmegen Verordening voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015
Nijmegen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nijmegen 2015
Nijmegen Verordening ‘Peuteropvang VVE Gemeente Nijmegen 2018’
Nijmegen Verordening burgerronde en raadskamers
Nijmegen Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Vervangingsregeling directeur 2014
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Vervangingsregeling directeur ODRN 2020
Nijmegen Warmteplan Stationsgebied Nijmegen
Nijmegen Wegsleepverordening gemeente Nijmegen 2014
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Werving en Selectie
Nijmegen Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening in verband met reclame en ondergrondse restafvalcontainers
Nijmegen Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Nijmegen
Nijmegen Wijzigingsverordening hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nijmegen
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Ziekteverzuimprotocol Omgevingsdiensten in Gelderland
Omgevingsdienst Regio Nijmegen Ziekteverzuimprotocol omgevingsdiensten in Gelderland

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?