Rijksoverheid

Regelingenpocket Montfoort

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
31-3-2020
Downloads
39
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Montfoort. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Montfoort "Beleidsregels sluiting lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet"
Montfoort ARBO- en VERZUIMBELEID GEMEENTE MONTFOORT
Montfoort Aanvulling mandatenlijst Montfoort - UW Samenwerking 2014
Montfoort Aanvulling mandatenlijst Montfoort - UW Samenwerking 2014
Montfoort Aanwijsbesluit Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018
Montfoort Aanwijzing van beheerfunctionarissen door burgemeester en wethouders
Montfoort Aanwijzings- en mandaatbesluit uitvoering Audit Wet BAG
Montfoort Aanwijzings-en mandaatbesluit uitvoering Wet bag
Montfoort Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Montfoort
Montfoort Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Montfoort
Montfoort Aanwijzingsbesluit internetadres t.b.v. elektronische bekendmaking gemeenteblad
Montfoort Aanwijzingsbesluit koopzondagen 2017
Montfoort Aanwijzingsbesluit koopzondagen 2018
Montfoort Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Montfoort Accountantscontrole
Montfoort Afvalstoffenverordening 2019
Montfoort Afvalstoffenverordening 2020
Montfoort Afvalstoffenverordening Montfoort 2018
Montfoort Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Montfoort 2018
Montfoort Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Algemene subsidieverordening gemeente Montfoort 2016
Montfoort Archiefverordening gemeente Montfoort 2019
Montfoort BELEIDSREGEL Sluiting van het voor het publiek openstaande gebouwen
Montfoort Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Montfoort
Montfoort Beleidsregel artikel 13b Opiumwet
Montfoort Beleidsregels "Preventiemaatregelen overlast en openbare orde"
Montfoort Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht - Gemeente Montfoort 2015, 1 juli 1027
Montfoort Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht-Gemeente Montfoort 2019
Montfoort Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2016
Montfoort Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Montfoort
Montfoort Beleidsregels inzake planschadeovereenkomsten gemeente Montfoort
Montfoort Beleidsregels leerlingenvervoer Gemeente Montfoort 2018
Montfoort Beleidsregels wet aanpak woonoverlast Montfoort
Montfoort Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort houdende de Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018
Montfoort Bezoldigingregeling Gemeente montfoort 2008
Montfoort Bomenverordening
Montfoort Bouwverordening Montfoort 2012
Montfoort Brandbeveiligingsverordening Montfoort 2012-I
Montfoort Budgethoudersregeling gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking, gemeente Montfoort en gemeente IJsselstein
Montfoort Budgethoudersregeling gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking, gemeente Montfoort en gemeente IJsselstein
Montfoort Budgethoudersregeling gemeente Montfoort
Montfoort Competentiewoordenboek
Montfoort Coördinatieverordening gemeente Montfoort 2014
Montfoort Drank- en Horecaverordening Montfoort 2013
Montfoort Evenementenbeleid 2018-2024 gemeente Montfoort
Montfoort Fietsreglement
Montfoort Financiële verordening gemeente Montfoort 2019
Montfoort Gedragscode integriteit gemeente Montfoort
Montfoort Gemeentelijke Ombudsman
Montfoort Handhaving en sanctiebeleid Kinderopvang
Montfoort Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018
Montfoort Handhavingsuitvoeringsprogramma Montfoort 2016
Montfoort Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW, IOAZ Montfoort 2011
Montfoort Het nul-optie beleid coffeeshops Montfoort 2019:
Montfoort Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, Gemeente Montfoort
Montfoort Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019
Montfoort Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Montfoort
Montfoort Inspraakverordening gemeente Montfoort
Montfoort Integraal Handhavingsbeleid Montfoort 2016-2018
Montfoort Integriteitbeleid
Montfoort Jeugdverordening gemeente Montfoort 2018
Montfoort Kruimelgevallenbeleid gemeente Montfoort Beleidsregels voor toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2E van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Montfoort Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018)
Montfoort Langdurigheidstoeslag WWB
Montfoort Maandaatbesluit aanwijzing toezichthouders
Montfoort Maatregelen verordening Wet investeren in jongeren gemeente Montfoort
Montfoort Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ gemeente Montfoort 2011
Montfoort Mandaat/Volmacht Uitvoering Planschadeovereenkomst
Montfoort Mandaatbesluit SAVE Montfoort 2016
Montfoort Mandaatbesluit Urgentieverklaring Montfoort 2015
Montfoort Mandaatbesluit Woonruimteverdeling gemeente Montfoort 2015
Montfoort Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders
Montfoort Mandaatbesluit verlenen evenementenvergunningen
Montfoort Mandaatregeling gemeente Montfoort 2014
Montfoort Mandaatregeling gemeente Montfoort 2020
Montfoort Mandatenlijst Montfoort - UW Samenwerking
Montfoort Mandatenregister gemeente Montfoort 2014-I
Montfoort Nadere regels jeugdhulp gemeente Montfoort 2018
Montfoort Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2018
Montfoort Nadere regels voor de graven, asbezorgingen, gedenkplaatsen op de gemeentelijke begraafplaatsen
Montfoort Nota parkeernormen Montfoort 2015
Montfoort Organisatiebesluit gemeente Montfoort 2012
Montfoort Ouderschapsverlof
Montfoort PERSONEELSBELEID GEMEENTE MONTFOORT
Montfoort PRIVACYBELEID GEMEENTE MONTFOORT
Montfoort PRIVACYREGLEMENT GEMEENTE MONTFOORT
Montfoort Procedure ambtelijk horen bij bezwaarschriften Personele aangelegenheden
Montfoort Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Montfoort
Montfoort Procedureregeling functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling
Montfoort Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Montfoort
Montfoort Protocol agressie en geweld
Montfoort Protocol bijtincidenten Montfoort 2019
Montfoort Protocol bijtincidenten honden Montfoort 2017
Montfoort REGLEMENT BURGERLIJKE STAND MONTFOORT 2020
Montfoort Receptie- en geschenkenregeling
Montfoort Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Montfoort Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Montfoort 2017
Montfoort Regeling Reiskostenvergoeding Woon-Werkverkeer
Montfoort Regeling Werktijden
Montfoort Regeling algemene dienst Gemeente Montfoort
Montfoort Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Montfoort
Montfoort Regeling beoordelingscyclus gemeente Montfoort 2012
Montfoort Regeling bestuurlijke boete BRP
Montfoort Regeling briefadres gemeente Montfoort 2014
Montfoort Regeling briefadres gemeente Montfoort 2020
Montfoort Regeling buitengewoon verlof jeugd-, jongeren c.q. gehandicapten werke regeling buitengewoon verlof bij sollicitaties
Montfoort Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2015 Montfoort
Montfoort Regeling gegevensverstrekkingen BRP
Montfoort Regeling ideeënbus
Montfoort Regeling klachtenbehandeling ongewenst gedrag op het werk
Montfoort Regeling klokkenluiders
Montfoort Regeling vakbondscontributie
Montfoort Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Montfoort 2012
Montfoort Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen
Montfoort Reglement Burgerlijke Stand Montfoort 2017
Montfoort Richtlijn studiefaciliteiten
Montfoort Rioolaansluitverordening Montfoort
Montfoort Standplaatsenbeleid gemeente Montfoort 2018
Montfoort Subsidieregeling afwijkende aanvraagtermijn gemeente Montfoort
Montfoort Telecommunicatie verordening
Montfoort Toelating tot de schuldhulpverlening
Montfoort Toeslagenregeling Wet investering in Jongeren
Montfoort Toeslagenverordening WWB
Montfoort Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 Montfoort
Montfoort Uitvoeringsbesluit art. 2:18 Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Uitvoeringsbesluit art. 2:48 Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Uitvoeringsbesluit art. 2:57 Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Uitvoeringsbesluit art. 2:63 Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Uitvoeringsbesluit art. 2:65 Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Uitvoeringsbesluit art. 2:9 Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Uitvoeringsbesluit art. 2:9, lid 2 Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Uitvoeringsbesluit art. 4:2 Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Uitvoeringsbesluit art. 5:6 Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Uitvoeringsbesluit art. 5:8 Algemene plaatselijke verordening 2013
Montfoort Vergoedingsregeling oogcorrectie- en beschermingsmiddelen 2012
Montfoort Vergoedingsregeling voor externe leden van bezwaar- en beroepschriften commissies
Montfoort Verordening Antidiscriminatievoorziening gemeente Montfoort 2010
Montfoort Verordening Documentaire Informatie
Montfoort Verordening Monumentencommissie gemeente Montfoort 2011
Montfoort Verordening Participatieraad gemeente Montfoort
Montfoort Verordening VROM-starterslening, gemeente Montfoort 2013
Montfoort Verordening Wet Inburgering 2011 gemeente Montfoort
Montfoort Verordening Wet investeren in jongeren gemeente Montfoort
Montfoort Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Montfoort Verordening begraafplaatsen Montfoort 2014
Montfoort Verordening brandweerrechten 2014
Montfoort Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Montfoort
Montfoort Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015
Montfoort Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen van de gemeente Montfoort
Montfoort Verordening gemeentelijke basisregistratie personen
Montfoort Verordening gunning Groenonderhoudswerkzaamheden middels alleenrecht
Montfoort Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen
Montfoort Verordening leerlingenvervoer gemeente Montfoort 2018
Montfoort Verordening lokaal geurbeleid landelijk gebied Montfoort
Montfoort Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2018
Montfoort Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010
Montfoort Verordening op de Vertrouwenscommissie burgemeestersvacature gemeente Montfoort 2015
Montfoort Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2016
Montfoort Verordening op de heffing en de invordering Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2018 (verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2018)
Montfoort Verordening op de heffing en de invordering Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2019.
Montfoort Verordening op de heffing en de invordering Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020 De raad van de gemeente Montfoort; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019, zaaknummer 759001; Gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer,
Montfoort Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
Montfoort Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 (Legesverordening Montfoort 2019).
Montfoort Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020 (Legesverordening Montfoort 2020)
Montfoort Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2018
Montfoort Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018, 1e wijziging
Montfoort Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019. (Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019)
Montfoort Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020. (Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020)
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2018(Verordening Rioolheffing 2018)
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2019 (verordening Rioolheffing 2019)
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2020 (Verordening Rioolheffing 2020)
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018 
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 ("Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019)
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020 (Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020)
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden in de gemeente Montfoort 2018
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden in de gemeente Montfoort 2019(Verordening Marktgelden 2019)
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden in de gemeente Montfoort 2020 (Verordening Marktgelden 2020)
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018, (Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2018)
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019, (Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2019)
Montfoort Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020, (Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020)
Montfoort Verordening op het recht van onderzoek van de gemeenteraad van Montfoort 2015
Montfoort Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Montfoort 2010
Montfoort Verordening tot regeling van de toekenning van het Jongerenlintje
Montfoort Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Montfoort 2015
Montfoort Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren gemeente Montfoort
Montfoort Verordering behandeling bezwaarschrift personele aangelegenheden
Montfoort Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Montfoort
Montfoort Wegsleepregeling Montfoort 2016
Montfoort Winkeltijden verordening gemeente Montfoort
Montfoort Winkeltijdenverordening Montfoort 2018
Montfoort Ziekteverzuimprotocol
Montfoort verlofregeling ambtenaren
Montfoort “Verordening regelende de voorwaarden waarop aansluiting op de riolering kan worden verkregen”. (Rioolaansluitverordening Montfoort 2019)
Montfoort “Verordening regelende de voorwaarden waarop aansluiting op de riolering kan worden verkregen”. (Rioolaansluitverordening Montfoort 2020)

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?