Rijksoverheid

Regelingenpocket Middelburg

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
1-7-2020
Downloads
107
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Middelburg. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Middelburg AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDENDE PERSONEN HBW
Middelburg ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING MIDDELBURG 2015
Middelburg APV 1997 (Nadere regels met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven; art. 3.1.3).
Middelburg APV 1997 (Uitvoeringsbesluit aanwijzing plakplaatsen; art. 2.4.2, lid 3)
Middelburg APV 2015 (Aanwijzingsbesluit art. 5.10, eerste lid, APV Middelburg 2015, Verbod (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan op de Pottenbakkerssingel en de Geerevoetbrug).
Middelburg APV 2015 (Aanwijzingsbesluit en vaststelling nadere regels voor winkeluitstallingen en handelsreclameborden)
Middelburg APV 2015 (Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik)
Middelburg APV 2015 (Aanwijzingsbesluit gebieden waar honden los mogen lopen)
Middelburg APV 2015 (Aanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen)
Middelburg APV 2015 (Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde stallingsmogelijkheden - NS station)
Middelburg APV 2015 (Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde stallingsmogelijkheden - Stadhuis)
Middelburg APV 2015 (Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is te skaten of te skeeleren - Abdijplein)
Middelburg APV 2015 (Algemene regels voor het gebruik van knalapparatuur)
Middelburg APV 2015 (Nadere regels voor reclame- en aankondigingsborden t.b.v. tijdelijke aankondigingen)
Middelburg APV 2015 (Uitvoeringsbesluit parkeren grote voertuigen)
Middelburg ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE MIDDELBURG (H 7 t/m 10d)
Middelburg ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE MIDDELBURG. (H 1 t/m 6)
Middelburg Aanstelling verkeersregelaars bij evenementen
Middelburg Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
Middelburg Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders MANDAAT BV Gemeente Middelburg
Middelburg Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk wordt gehoord
Middelburg Aanwijzingsbesluit en mandaat gevonden en verloren voorwerpen
Middelburg Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 4.2., sub b van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 27 maart 2020 Aanwijzing Buitengewoon Opsporingsambtenaren.
Middelburg Afvalstoffenverordening Gemeente Middelburg 2019
Middelburg Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Middelburg
Middelburg Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg 2007
Middelburg Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren - AVOI
Middelburg Algemene plaatselijke verordening Middelburg 2015
Middelburg Algemene voorwaarden voor de UITGIFTE IN ERFPACHT van gronden in de gemeente Middelburg
Middelburg Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen in het stadsgewest Vlissingen/Middelburg 2015
Middelburg Ambtelijke bijstand Verordening
Middelburg Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (CAR-bijlagen)
Middelburg Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 11 t/m 15.1.1.1)
Middelburg Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg H 15:1:1:2 t/m H 25
Middelburg BELEIDSREGEL WET AANPAK WOONOVERLAST
Middelburg Begraafplaats aan de Walcherseweg; Verordening
Middelburg Beleidsregel "Gedoogbeleid tijdelijke proef reguleren mengvormen winkel/horeca"
Middelburg Beleidsregel "Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg"
Middelburg Beleidsregel Participatiefonds gemeente Middelburg
Middelburg Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)
Middelburg Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs2014.
Middelburg Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Middelburg
Middelburg Beleidsregel uitgifte nachtvergunning cafés en Beleidsregel uitgifte nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers. Voorschriften verbonden aan nachtvergunning cafés en Voorschriften verbonden aan nachtvergunning maaltijd/spijsverstrekkers.
Middelburg Beleidsregel “Veiligheid bij evenementen”.
Middelburg Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2020 Middelburg
Middelburg Beleidsregels Bijzondere bijstand Middelburg, Veere en Vlissingen 2015
Middelburg Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017
Middelburg Beleidsregels behorende bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Middelburg
Middelburg Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 Middelburg
Middelburg Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 Middelburg
Middelburg Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Middelburg
Middelburg Beleidsregels premie vrijwilligerswerk Walcheren
Middelburg Beleidsregels uitvoering artikel 20 tot 22 Wet op de lijkbezorging
Middelburg Besluit Informatiebeheer gemeente Middelburg 2016
Middelburg Besluit tot aanwijzing van plaatsen en werkingsduur betaald parkeren
Middelburg Besluit tot vervanging van archiefbescheiden gemeente Middelburg 2017
Middelburg Bouwverordening (MBV)
Middelburg Budgethoudersregeling gemeente Middelburg 2017
Middelburg Controllerstatuut voor de functionaris die belast is met de financiële controlling ten behoeve van de ge­meente Middelburg
Middelburg Controllerstatuut voor de functionaris die belast is met de juridische controlling ten behoeve van de ge­meente Middelburg
Middelburg DELEGATIEBESLUIT GEMEENTE MIDDELBURG 2007
Middelburg Delegatiebesluit werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie
Middelburg Destructieverordening voor de gemeente Middelburg
Middelburg EERSTE WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN WATERTOERISTENBELASTING MIDDELBURG 2019
Middelburg Erepenningen verordening
Middelburg Financiële verordening gemeente Middelburg 2015
Middelburg Fonds cultuur, sport en onderwijs Middelburg
Middelburg GEMEENTE MIDDELBURG - REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE STAND
Middelburg Gemeenschappelijke regeling Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg 2019.
Middelburg Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2017
Middelburg Gemeente Middelburg - Beleidsregels tegemoetkoming extra zorgkosten als gevolg van chronische ziekte of handicap 2020.
Middelburg Gemeente Middelburg - Financiële gemeentelijke richtlijnen voor de uitvoering beleidsregels bijzondere bijstand 2020.
Middelburg Gemeente Middelburg - Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet
Middelburg Gemeente Middelburg - Verordening op de fractieondersteuning 2020
Middelburg Gemeente Middelburg – Aanwijzingsbesluit Port Security Officer.
Middelburg Gemeente Middelburg – Aanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen
Middelburg Gemeente Middelburg – Beleidsregels parkeerontheffingen parkeerschijfzone Middelburg
Middelburg Gemeente Middelburg – Overzicht mandaat, vertegenwoordiging en ondertekening van de Afdeling Samenleving een cluster Toegang In Middelburg (TIM).
Middelburg Gemeente Middelburg – Overzicht mandaten Afdeling Bedrijfsvoering, cluster Financiën.
Middelburg Gemeente Middelburg – Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening
Middelburg Gemeente Middelburg – Uitvoeringsbesluit/Leidraad fractiebudgetten Middelburg 2020
Middelburg Geurverordening Hazenburg 2 te Arnemuiden, gemeente Middelburg
Middelburg HUURVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORT- EN WELZIJNS- ACCOMMODATIES, VANAF SEIZOEN 2019/2020.
Middelburg Haven- en Woonschepenverordening Middelburg
Middelburg Haven- en woonschepenverordening Middelburg (Uitvoeringsbesluit nadere regelen geluidemissie Haven- en Woonschepenverordening Middelburg)
Middelburg Haven- en woonschepenverordening Middelburg (Uitvoeringsbesluit nadere regels innemen ligplaats Loskade)
Middelburg Ideeënbusreglement gemeente Middelburg
Middelburg Informatieverordening Middelburg 2016
Middelburg Inspraakverordening Middelburg
Middelburg Instructie mandateringsbesluit 2004
Middelburg Instructie voor de beiaardier van de abdijtoren
Middelburg Instructie voor de griffier
Middelburg Instructie voor de leerplichtambtenaar
Middelburg Kostenbesluit aanslag naheffing parkeerbelasting
Middelburg Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2001
Middelburg MANDAATBESLUIT UITVOERING WET BAG/GEO.
Middelburg MANDATERINGSBESLUIT 2004
Middelburg Mandaatbesluit artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Middelburg Mandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten
Middelburg Mandaatbesluit wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005
Middelburg Marktverordening gemeente Middelburg 2010
Middelburg Nadere regels met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van de marktcommissie
Middelburg Nadere regels voor de graven en asbezorging
Middelburg Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Middelburg
Middelburg Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats
Middelburg Nadere regels voor het aanwenden en beheer van reclamegelden waren- en zaterdagmarkt gemeente Middelburg
Middelburg Nadere regels voor het innemen van dagstandplaatsen op de warenmarkt te Middelburg
Middelburg Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020)
Middelburg Ontheffingsregeling kernwinkelgebied 2016
Middelburg Organisatieverordening gemeente Middelburg 2016
Middelburg Overgangsregeling Persoonsgebonden Budget
Middelburg Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Middelburg 2008
Middelburg Protocol geheimhouding gemeenteraad Middelburg 2016
Middelburg Referendumverordening gemeente Middelburg 2010
Middelburg Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2015
Middelburg Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2016
Middelburg Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2017
Middelburg Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen (BRP)
Middelburg Regeling briefadres gemeente Middelburg 2017
Middelburg Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder Middelburg 2019
Middelburg Regeling ten aanzien van de werkwijze van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten.
Middelburg Regeling van de gemeentelijke bijdrage voor het geven van godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op de openbare basisscholen in de gemeente Middelburg
Middelburg Regeling vertrouwenspersonen
Middelburg Reglement Lokaal Overleg met de vakbonden gemeente Middelburg
Middelburg Reglement basisregistratie personen
Middelburg Reglement geschillencommissie gemeente Middelburg
Middelburg Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Middelburg Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Middelburg
Middelburg Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Middelburg
Middelburg Richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2005 van de gemeenschappelijke regelingen
Middelburg Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Middelburg
Middelburg Subsidieregeling kindgebonden financiering voorschoolse educatie, gemeente Middelburg Toelichting
Middelburg Subsidieregeling verplaatsingskosten winkelcentrum Dauwendaele
Middelburg Subsidieverordening voor Nul-op-de-Meter en Nul-op-de-meter-Ready renovatieconcepten voor woningen van particulieren in de gemeente Middelburg
Middelburg Subsidieverordening voor Nul-op-de-Meter en Nul-op-de-meter-Ready renovatieconcepten voor woningen van particulieren in de gemeente Middelburg
Middelburg Subsidieverordening voor Nul-op-de-Meter en Nul-op-de-meter-Ready renovatieconcepten voor woningen van particulieren in de gemeente Middelburg.
Middelburg Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Middelburg 2019
Middelburg VASTSTELLEN GRENZEN BEBOUWDE KOM OP GROND VAN WET NATUURBESCHERMING
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFEN EN REINIGINGSRECHTEN MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN FORENSENBELASTING MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PARKEERBELASINGEN MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECLAMEBELASTING MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN SCHEEPVAARTRECHTEN MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING MIDDELBURG 2020
Middelburg VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN WATERTOERISTENBELASTING MIDDELBURG 2020
Middelburg Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst
Middelburg Verordening Auditcommissie Middelburg 2015
Middelburg Verordening Blijverslening gemeente Middelburg
Middelburg Verordening Brandveiligheid en hulpverlening stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg 2005
Middelburg Verordening Burgerinitiatief
Middelburg Verordening Clientparticipatie Wet Sociale Voorziening
Middelburg Verordening Investeringskrediet energiemaatregelen bedrijven gemeente Middelburg
Middelburg Verordening Kinderopvang op sociaal medische indicatie Middelburg
Middelburg Verordening Stimuleringslening Duurzame (Particuliere) Woningverbetering
Middelburg Verordening VROM Starterslening
Middelburg Verordening Wet Inburgering
Middelburg Verordening Wet Kinderopvang
Middelburg Verordening Wmo en Jeugdhulp gemeente Middelburg 2020
Middelburg Verordening antidiscriminatievoorziening Middelburg 2010
Middelburg Verordening behandeling bezwaarschriften
Middelburg Verordening behandeling klachten
Middelburg Verordening binnentreden ter uitvoering van noodver­ordeningen
Middelburg Verordening commissie straatnaamgeving
Middelburg Verordening elektronische kennisgeving gemeente Middelburg
Middelburg Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Middelburg
Middelburg Verordening geldelijke steun woonwagens
Middelburg Verordening individuele inkomenstoeslag Middelburg
Middelburg Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Middelburg
Middelburg Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Middelburg 2015
Middelburg Verordening inzake de aanleg en het beheer van particuliere rioolaansluitingen
Middelburg Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken
Middelburg Verordening inzake speelautomatenhallen
Middelburg Verordening leerlingenvervoer gemeente Middelburg 2014
Middelburg Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
Middelburg Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Middelburg Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Middelburg
Middelburg Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting (Uitvoeringsregeling)
Middelburg Verordening op de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting (Uitvoeringsregeling)
Middelburg Verordening op de raadscommissies Middelburg 2007
Middelburg Verordening op de vertrouwenscommissie Middelburg 2012
Middelburg Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium
Middelburg Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren
Middelburg Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Middelburg
Middelburg Verordening percentageregeling toepassing Beeldende Kunst
Middelburg Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Middelburg 2019
Middelburg Verordening regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit
Middelburg Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Middelburg Verordening sociale cliëntenraad Walcheren
Middelburg Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Middelburg.
Middelburg Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Middelburg 2014
Middelburg Verordening werkgeverscommissie 2011
Middelburg Verordening winkeltijden Middelburg
Middelburg Verordening, regelende de instelling, taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de zeeuwse programmaraad
Middelburg Verordening, regelende het onderzoek door de raad
Middelburg Voorschrift in werking stellen van parkeerapparatuur
Middelburg Voorschrift parkeerkaartje en parkeervergunning
Middelburg Wegsleepverordening Gemeente Middelburg 2005 (Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening Gemeente Middelburg 2005)
Middelburg Wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005
Middelburg Wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005 (Vaststelling openingstijden bewaarplaats)

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?