Rijksoverheid

Regelingenpocket Leusden

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
31-5-2020
Downloads
77
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Leusden. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Leusden AANWIJZINGSBESLUIT BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR OPENBARE RUIMTE
Leusden Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Gemeente Leusden
Leusden Aanwijzingsbesluit Toezichthouders en Marktmeester Gemeente Leusden
Leusden Afvalstoffenverordening gemeente Leusden 2017
Leusden Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Leusden 2013
Leusden Algemeen mandaatbesluit Leusden 2020
Leusden Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019
Leusden Algemene Subsidieverordening Leusden 2017
Leusden Archiefverordening gemeente Leusden 2017
Leusden Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaats Oud Leusden 1992
Leusden Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2013
Leusden Beleidskader VTH Milieu Leusden 2017-2020
Leusden Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Leusden 2018
Leusden Beleidsregel individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Leusden
Leusden Beleidsregel ‘Ontheffing verbranden snoeihout’
Leusden Beleidsregel “draagkracht bijzondere bijstand”
Leusden Beleidsregels Beschermd wonen Leusden 2020
Leusden Beleidsregels Gebruikelijke hulp Jeugdhulp gemeente Leusden 2020
Leusden Beleidsregels Kindpakket Leusden 2020
Leusden Beleidsregels Persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Leusden 2020
Leusden Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Leusden 2018
Leusden Beleidsregels Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2020
Leusden Beleidsregels buitenreclame Leusden 2019
Leusden Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Leusden 2020
Leusden Beleidsregels speelautomatenhalverordening Leusden 2015
Leusden Beleidsregels subsidieregeling Monumenten Leusden 2015
Leusden Beleidsregels “Duurzame nieuwbouw - energieneutraal en circulair”
Leusden Bomenverordening 2012
Leusden Bouwverordening Leusden 2018
Leusden Erfgoedverordening Leusden 2018
Leusden Financieel besluit Leusden 2020
Leusden Financiële verordening gemeente Leusden 2017
Leusden Gedragscode voor leden van het college van de gemeente Leusden 2013
Leusden Gedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers in de gemeente Leusden 2013
Leusden Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Leusden Handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen gemeente Leusden 2016
Leusden Huisvestingsverordening Leusden 2015
Leusden Instellingsbesluit commissie naamgeving
Leusden Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015, gemeente Leusden
Leusden Lijst van duurzaamheidsmaatregelen stimuleringslening duurzaamheid
Leusden Mandaatbesluit RUD Utrecht gemeente Leusden 2017
Leusden Mandaatbesluit Werk en Inkomen
Leusden Mandaatbesluit heffingsambtenaar Leusden 2014
Leusden Mandaatbesluit uitvoering Wmo, Jeugdwet en enkele andere taken door de stichting Lariks 2019
Leusden Maximum PGB-tarieven voor Jeugd en Wmo 2016
Leusden Nadere regels verordening jeugdhulp gemeente Leusden 2020
Leusden Nota Grondbeleid 2020-2025 Gemeente Leusden
Leusden Nota Kostenverhaal 2019 gemeente Leusden
Leusden Nota geluidbeleid
Leusden Ontheffingsregeling berijden voetgangersgebied Biezenkamp
Leusden Organisatiebesluit gemeente Leusden 2019
Leusden Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Leusden 2008
Leusden Regeling mantelzorgcompliment gemeente Leusden 2016
Leusden Regeling onkostentegemoetkoming bij adreswijziging gemeente Leusden 2012
Leusden Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten gemeente Leusden 2016
Leusden Regels voor het plaatsen van spandoeken als bedoeld in artikel 2:4, vierde lid, sub c van de APV Leusden 2010-I
Leusden Reglement basisregistratie personen
Leusden Reglement op de Monumentencommissie Leusden 2010
Leusden Reglement op het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit Leusden 2018
Leusden Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van de gemeente Leusden
Leusden Speelautomatenhalverordening Leusden 2015
Leusden Standplaatsenbeleid Leusden 2018
Leusden Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie Leusden 2020-1
Leusden Treasuryverordening Leusden 2016
Leusden Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van Leusden
Leusden Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening  Leusden 2017
Leusden Uitvoeringswijze tegemoetkoming meerkosten beperking of chronische problemen in 2017
Leusden Urgentieverordening huisvesting Leusden 2019
Leusden Verlegregeling Leusden 2015
Leusden Verordening Burgerinitiatief
Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017
Leusden Verordening Duurzaamheidslening Leusden 2010
Leusden Verordening Jeugdhulp gemeente Leusden 2020
Leusden Verordening Participatieraad gemeente Leusden 2018
Leusden Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening.
Leusden Verordening Provinciale Starterslening Leusden 2009
Leusden Verordening Raadswerk 2018
Leusden Verordening Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014
Leusden Verordening VROM Starterslening 2007
Leusden Verordening Winkeltijden Leusden 2013
Leusden Verordening adviescommissie bezwaarschriften Leusden 2020
Leusden Verordening basisregistratie personen
Leusden Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Leusden Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving VRU 2015
Leusden Verordening elektronische kennisgeving Leusden 2014
Leusden Verordening individuele inkomenstoeslag 2015
Leusden Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Leusden 2017
Leusden Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Leusden
Leusden Verordening interne klachtbehandeling 2006
Leusden Verordening inzake de verlening van vergunningen voor het parkeren
Leusden Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken
Leusden Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017 gemeente Leusden
Leusden Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 2015
Leusden Verordening maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018
Leusden Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Leusden 2020
Leusden Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
Leusden Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Leusden 2006
Leusden Verordening op de aanleg, het houden, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van leidingen in de openbare ruimten in de gemeente Leusden (Leidingenverordening Leusden 2015)
Leusden Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
Leusden Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020
Leusden Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020 (reinigingsheffingen)
Leusden Verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting 2020
Leusden Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020
Leusden Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020
Leusden Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020
Leusden Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020
Leusden Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2020
Leusden Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen
Leusden Verordening op de werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatie-netwerk in of op openbare gronden (Telecomverordening Leusden 2015).
Leusden Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Leusden
Leusden Verordening re-integratie Participatiewet Leusden
Leusden Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers Leusden 2019
Leusden Verordening tegenprestatie 2015
Leusden Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
Leusden Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Leusden
Leusden Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leusden 2015
Leusden Verordening, regelende het instellen en het toekennen van een erepenning van de gemeente Leusden
Leusden Wegsleepverordening gemeente Leusden 2013

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?