Rijksoverheid

Regelingenpocket Leiden

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
1-7-2020
Downloads
208
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Leiden. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Leiden Aanwijzing terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (Parkeerrestrictiegebied)
Leiden Aanwijzing toezichthouders WWB, WIJ, IOAW, IOAZ
Leiden Aanwijzingsbesluit maximale stallingsduur fietsen
Leiden Afvalstoffenverordening 2008
Leiden Algemene subsidieverordening Gemeente Leiden 2012
Leiden BELEIDSREGELS VOOR DE INVORDERING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE LEIDEN
Leiden Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen 2017
Leiden Beleidsregel "lokale duurzaamheidsinitiatieven 2015"
Leiden Beleidsregel Paracommerciële instellingen 2013
Leiden Beleidsregel Watersanctiebesluit 2015
Leiden Beleidsregel Wet Inburgering 2011 met betrekking tot de hoogte van de bonus
Leiden Beleidsregel collectes en inzamelingen 2009
Leiden Beleidsregel handhaving kinderopvang - passende beroepskracht
Leiden Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de oktoberviering (Beleidsregels 3 oktoberviering 2019)
Leiden Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent evenementenvergunningen (Beleidsregels evenementenvergunningen 2019)
Leiden Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent gebiedsontzeggingen Algemene beleidsregel inzake gebiedsontzeggingen 2018
Leiden Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent overtreding van geluidsnormen Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent Jobcoaching Participatiewet, IOAW en IOAZ (Beleidsregels jobcoaching Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Leiden 2019)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent ambulante begeleiding speciaal onderwijs
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent bijstandverlening zelfstandigen 2020
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent bijzondere bijstand (Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2020)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen (Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2020)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent huisvesting Lokaal maatwerk bij toewijzing woonwagenstandplaatsen
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang (Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Leiden 2020)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent medegebruik van basisonderwijs
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent onttrekking en woningvorming (Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent parkeernormen Leiden
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent reguleren kamerverhuur en woningvorming (Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent ruimtebehoefte orthopedagogisch didactisch centrum
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent tegemoetkoming zorgkosten Beleidsregels Tegemoetkoming Zorg 2018
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent terrassen (Beleidsregels en Nadere regels Terrassen 2019)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent terugvordering participatiewet Beleidsregels Terugvordering Participatiewet 2015
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent tijdelijke wijziging omvang en inrichting van terrassen in Coronatijd (Beleidsregel en Nadere regels tijdelijke wijziging omvang en inrichting van terrassen in Coronatijd Leiden 2020)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent uiterlijke kenmerken vaartuigen (Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent vaststellen van en toewijzing op grond van de wachtlijst (Beleidsregel wachtlijst bedrijfsvaartuigen)
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels voor bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor (speciaal) basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Leiden 2018
Leiden Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende subsidies Beleidsregels Opstapsubsidie Participatiewet Leiden 2017
Leiden Beleidsregel vermindering ozb gebruik niet-woningen voor woninggedeelten 2006
Leiden Beleidsregel voor gebiedsontzegging Papegaaisbolwerk e.o. wederom verlengd
Leiden Beleidsregel ‘lokale duurzaamheidinitiatieven’ 
Leiden Beleidsregels Jeugdhulp Leiden 2015
Leiden Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015
Leiden Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Leiden 2018
Leiden Beleidsregels Verhaal Participatiewet 2015
Leiden Beleidsregels bijstand en eigen woning 2017
Leiden Beleidsregels handhaving bouwregelgeving Trekvaartplein
Leiden Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Leiden 2015
Leiden Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie 2011
Leiden Beleidsregels lager vaststellen bijstandsnorm 2015
Leiden Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende de aanwijzing van trouwlocaties Beleidsregels aanwijzen trouwlocaties gemeente Leiden 2017
Leiden Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent bijzondere schade als bedoeld in artikel 2c van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Leiden Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent handhaving Wet kinderopvang (Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Leiden 2020)
Leiden Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent tegemoetkoming (Beleidsregels Tegemoetkoming Zorg 2020)
Leiden Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
Leiden Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2010
Leiden Beleidsregels voor het omzetten van guldenbedragen in eurobedragen in geldende verordeningen met guldenbedragen
Leiden Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen
Leiden Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2012
Leiden Besluit van de Informatiebeheerder BRP van de gemeente Leiden houdende de aanwzijging van funstionarissen Aanwijzingsbesluit functionarissen Basisregistratie personen Leiden 2017
Leiden Besluit van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent opleggen gebiedsontzegging deelgebied Papegaaisbolwerk/Nieuwe Energie
Leiden Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende VVGB-lijst en delegatiebesluit exploitatieplannen bij reguliere Wabo-procedures Lijst van categorieën waarvoor geen VVGB is vereist en delegatie exploitatieplan bij toepassing art. 2.12, lid 1, sub a onder 3º Wabo
Leiden Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de afhandeling van klachten Klachtenreglement Gemeente Leiden 2018
Leiden Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) (Lijst van categorieën waarvoor geen VVGB is vereist en delegatie exploitatieplan bij toepassing art. 2.12, lid 1, sub a onder 3º Wabo)
Leiden Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit werkgeverschap raad Leiden)
Leiden Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent gedragscode Gedragscode raadsleden en duoleden van de gemeente Leiden 2018
Leiden Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2019)
Leiden Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatschappelijk initiatief (Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020)
Leiden Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent mandaat (Reglement Mandaatbesluit griffie Leiden 2020)
Leiden Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent orde Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Leiden
Leiden Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent taken griffier (Instructie raadsgriffier Leiden 2020)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent toezicht Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2018
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent bevoegdheden (Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het Inrichtingsplan zaterdagmarkt Centrum 2018
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende de Groene Kaart Groene Kaart 2017, met bijbehorend register
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende de aanwijzing van terreinen, weggedeelten en tijdstipppen voor betaald parkeren
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende instructies voor gebruik van voertuigcommunicatiesystemen
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende nadere regels omtrent parkeren Nadere voorschriften Parkeerverordening
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent Aanwijzing van categorieën van voorwerpen waarvoor de vergunningplicht op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 niet geldt (Aanwijzingsbesluit 2:10 APV 2020)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent Adviescommissie Cultuurhistorie Reglement Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden 2018
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent Inrichtingsplan Feestelijke warenmarkt tijdens de viering van Leidens Ontzet (3 Oktobermarkt)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent aanwijzing gebieden alcoholverbod Gebiedsaanwijzing alcoholverbod artikel 2:48 Apv Leiden 2015
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent aanwijzing van fietsreguleringsgebieden (Aanwijzingsbesluit fietsregulering 2020)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent beheer van archief documenten Besluit Informatiebeheer Leiden 2017
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de Subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2019 - 2020
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de aanwijzing terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald parkeren als bedoeld in de geldende parkeerverordening en de geldende verordening parkeerbelastingen (Parkeerrestrictiegebied)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de arbeidsvoorwaarden CAR/UWO
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de kwaliteitscommissie voor het sociaal domein Reglement Kwaliteitscommissie Sociaal Domein
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt (2e Regeling tot verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt Leiden 2020)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent eindheffing Bepalen eindheffingsbestanddelen werkkostenregeling 2017
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent evenementen Evenementensanctiebeleid
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent financiën (Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent inrichting donderdagmarkt Stevensbloem/Stevenshof Inrichtingsplan donderdagmarkt Winkelcentrum de Stevensbloem / Stevenshof
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent inrichting vrijdagmarkt Kopermolen/Merenwijk Inrichtingsplan vrijdagmarkt Winkelcentrum de Kopermolen / Merenwijk
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent inrichting woensdagmarkt centrum Inrichtingsplan woensdagmarkt Centrum
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent instelling markten Instellingsbesluit Markten Leiden 2016
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent jeugdhulp Nadere regels jeugdhulp 2018
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent last onder dwangsom jaarwisseling
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatregelen bij het niet naleven van de voorschriften over het gebruik van eco-glazen (Sanctiebeleid gebruik eco-glazen )
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent mandaatbesluit zelfstandigenregelingen (Mandaatbesluit gemeente Leiden zelfstandigenregelingen)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent organisatie (Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent sancties voor overtreding van de Marktverordening Sanctiebeleid Markten
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent sollicitatiecode Sollicitatiecode voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie huisvesting (Subsidieregeling Huisvesting bijzondere doelgroepen)
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie voortijdig schoolverlaters Subsidieregeling VSV
Leiden Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent uitvoering bomenverordening Nadere regels uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018
Leiden Besluit vaststelling tarieven voor schade als gevolg van ingravingen in verhardingen Gemeente Leiden 2012(II)
Leiden Bevriezing ligplaatsenplan woonschepen
Leiden Bouwverordening van de gemeente Leiden
Leiden Brandbeveiligingsverordening 2010
Leiden Charter diversiteit
Leiden DEELVERORDENING SUBSIDIERING BEJAARDENSOCIËTEITEN EN CULTURELE C.Q ONTSPANNINGSEVENEMENTEN VOOR OUDEREN
Leiden Deelverordening Incidentele subsidies Sportevenementen
Leiden Deelverordening Subsidieregeling Combinatiefuncties
Leiden Deelverordening Subsidiëring Jeugdsport
Leiden Deelverordening cofinancieringsfonds Leiden, stad van Ontdekkingen
Leiden Deelverordening cultuursubsidies 2013
Leiden Delegatiebesluit aanwijzing bushaltes
Leiden Delegatiebesluit inzake artikel 19 lid 1 WRO-procedures
Leiden Delegatiebesluit projectbesluit en exploitatieplan Wro
Leiden Destructieverordening
Leiden Evenementensanctiebeleid 2017
Leiden Gebiedsaanwijzingen drank- en drugsverboden verlengd
Leiden Gedragscode voor burgemeester en wethouders 2014
Leiden Gemeenschappelijke regeling subsidiëring GGZ voorzieningen
Leiden Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
Leiden Horecasanctiebesluit 2018
Leiden Inrichtingsplan dinsdagmarkt Winkelcentrum de Luifelbaan/ Bevrijdingsplein
Leiden Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71
Leiden Instellingsbesluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude houdende regels omtrent de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2020)
Leiden Instructie gebruik van voertuigencommunicatiesysteem Gemeente Leiden
Leiden Leidingenverordening gemeente Leiden 2012
Leiden Nadere regels ter zake handelsreclame als bedoeld in artikel 4.16, derde lid, onder m van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009
Leiden Nadere voorschriften mbt het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in parkeerverordening (K.31.2) t.a.v. de werknemerspas
Leiden Ontheffingsregeling blauwe zone Leiden
Leiden Organisatiebesluit gemeente Leiden 2015
Leiden Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering (aansluiting bij HR21)
Leiden Procedureregeling planschadevergoeding 2005
Leiden Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (2008)
Leiden Referendumverordening 2008
Leiden Regeling reiskosten
Leiden Reglement elektronisch berichtenverkeer Gemeente Leiden 2011
Leiden Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
Leiden Reglement van Orde Welstands- en monumentencommissie in de gemeente Leiden
Leiden Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015
Leiden Sanctiebesluit Coffeeshops 2013
Leiden Sanctiebesluit Paracommerciële Instellingen 2013
Leiden Sanctieregeling bovenwettelijke WW
Leiden Stimuleringsregeling Modelsteigers Ligplaatsenplan Pleziervaartuigen
Leiden Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016
Leiden Subsidieregeling peuterspeelopvang en VVE, Leiden 2016
Leiden Subsidieverordening oud papier
Leiden Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven
Leiden Subsidieverordening wonen boven winkels Leiden 2015
Leiden Telecommunicatieverordening gemeente Leiden 2012
Leiden Verordening Archief- en Informatiebeheer Leiden 2015
Leiden Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Leiden 2015
Leiden Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016
Leiden Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Leiden
Leiden Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek
Leiden Verordening Regionale Commissie Bezwaarschriften Servicepunt71 - gemeente Leiden 2015
Leiden Verordening Subsidiëring Huurdersorganisaties 2007-2011
Leiden Verordening Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2014
Leiden Verordening Tegenprestatie Participatiewet Leiden 2015
Leiden Verordening Wet kinderopvang (VWk) gemeente Leiden
Leiden Verordening bodemsanering gemeente Leiden 2006
Leiden Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst West-Holland
Leiden Verordening gebruik niet- openbare gemeente-eigendommen 2003
Leiden Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Leiden Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente leiden
Leiden Verordening naamgeving van de openbare ruimte en nummering Leiden 2015
Leiden Verordening nadeelcompensatie gemeente Leiden 2014
Leiden Verordening op de heffing en invordering van de reclamebelasting 2005
Leiden Verordening op de heffing en invordering van lozingsrecht gebruikers 2004
Leiden Verordening op de raadscommissies Leiden
Leiden Verordening op raadsonderzoek
Leiden Verordening op wegen, lanen, straten, enz. En wateringen en sloten
Leiden Verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2014
Leiden Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Leiden
Leiden Verordening periodieke doorlichting
Leiden Verordening rechtspositie wethouders gemeente Leiden 2014
Leiden Verordening regelende een outplacement voor gewezen wethouders
Leiden Verordening starterslening gemeente Leiden
Leiden Verordening tot subsidiering van het verwijderen van gesloten rolluiken en tot subsidiering van het ter vervanging daarvan aanbrengen van open rolluiken
Leiden Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente verwijderde fietsen 2016
Leiden Verordening uitsluitend recht opvang en in bewaring gegeven dieren 2015
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels voor het gebruik van parkeerplaatsen en verlening van vergunningen voor parkeren (Parkeerverordening 2017)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omrent bedrijfs- en pleziervaartuigen Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent Amateurkunst Subsidies (Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (Verordening op de Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent belastingen Verordening parkeerbelastingen 2017
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent besluiten (Coördinatieverordening Leiden 2019)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent bomen Bomenverordening Leiden 2015
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent cliëntenparticipatie Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Leiden 2019
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Leiden Controleverordening gemeente Leiden 2014
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de duurzaamheidsvoucher (Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiden 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de financiën (Financiële verordening gemeente Leiden 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de heffing en invordering van binnenhavengeld (Verordening binnenhavengeld 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de heffing en invordering van markt- en staangeld (Verordening markt- en staangeld 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting (Verordening precariobelasting 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de markt (Marktverordening Leiden 2015)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de rekenkamer Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp 2017
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent drank en horeca Drank- en horecaverordening gemeente Leiden 2017
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent duurzaamheidslening (Verordening Duurzaamheidslening 2015-2018)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent elektronische publicaties Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Leiden 2018
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent erfgoed Erfgoedverordening Leiden 2017
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden(Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 2019)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent gemeentegaranties voor geldleningen Verordening gemeentegaranties voor geldleningen 2018
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen Verordening gegevensverstrekking BRP leiden 2019
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag (Verordening individuele inkomenstoeslag Leiden 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening Jeugdhulp Leiden 2015
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent parkeren Wegsleepverordening Leiden 2004
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent participatie Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leiden 2016
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent participeren in inspraak (Participatie- en inspraakverordening 2019)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent re-integratie Re-integratieverordening Participatiewet 2017 Leiden
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent rekeningen Verordening op de Commissie voor de Rekeningen
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie Deelverordening Subsidiëring Wijk- en Buurtverenigingen 2018
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie Subsidieverordening stadsvernieuwing
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie duurzaamheidsfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds gemeente Leiden
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie sportstimulering (Deelsubsidieverordening sportstimulering Leiden 2019-2023)
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie voor groene daken Subsidieverordening groene daken gemeente Leiden
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent subsidie voor parkeergelegenheden Deelverordening Subsidie privaat- gefinancierde parkeergelegenheden
Leiden Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent werkgeverschap (Verordening werkgeverscommissie griffie 2020)
Leiden Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leiden 2015
Leiden Verordening winkeltijden Leiden 2014
Leiden Verordening, houdende voorschriften inzake het plaatsen en hebben van benzinepompen op of aan de openbare weg
Leiden Verzameluitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening 2008 (geactualiseerd)
Leiden Verzameluitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening 2008
Leiden Welstandsnota Leiden 2010
Leiden Woonschepenverordening 2009
Leiden beleidsregel sancties overtreding geluidsnormen bij festiviteiten

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?