Rijksoverheid

Regelingenpocket Leeuwarden

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
31-5-2020
Downloads
295
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Leeuwarden. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Leeuwarden AANWIJZINGSBESLUIT LOSLOOPGEBIEDEN VOOR HONDEN IN GEMEENTE LEEUWARDEN
Leeuwarden AANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN GEMEENTE LEEUWARDEN 2017
Leeuwarden Aanvullende beleidsregels invordering privaatrechtelijke vorderingen gemeente Leeuwarden in verband met de landelijke maatregelen ter bestrijding van COVID-19
Leeuwarden Aanwijsbesluit art. 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening (Kampeermiddelen e.d.)
Leeuwarden Aanwijzing gebieden fietsverwijdering als bedoeld in artikel 5:12 APV
Leeuwarden Aanwijzing toezichthouders in de zin van artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit (plaatsvervangend) gemeentearchivaris
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit Concentratiegebied seksinrichtingen
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit Port Security Officer
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied (art. 2:1e van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit art. 2:48 APV
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit art. 2:65 APV bedelverbod
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit consulschap oorlogsgravenstichting
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit dealerverblijfsverboden (artikelen 2:1f en 2:1h van de APV)
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit inzake pilot Bestuurlijke Informatievoorziening Gemeenten inzake Ex-gedetineerden
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit ligplaats kaden en wallen
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit loco-secretaris
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit overlastgebied - algemeen verblijfsverbod
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit overlastgebied als bedoeld in artikel 2:1f en 2:1g van de Algemene plaatselijke verordening (verblijfsverbod omgeving kermis)
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit overlastgebied als bedoeld in artikel 2:1f en 2:1g van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden (algemeen verblijfsverbod) voor het gebied Bote van Bolswertstraat, Willem Loréstraat (gedeeltelijk), Zuidvliet (gedeeltelijk), Keetwaltje, Sibrandus Leostraat, Claes Bockes Balkstraat
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit stadiongebied voetbal
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Handhaving (Stadstoezicht)
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit toezichthouders op de administratie van handelaren
Leeuwarden Aanwijzingsbesluit verblijfsverbod uitgaansgebied
Leeuwarden Afvalstoffenverordening gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Afwegingskader samenlopende en concurrerende evenementen
Leeuwarden Afwegingskader voor de verzoeken tot plaatsing op de Evenementenkalender
Leeuwarden Algemene Erfpachtsbepalingen 1917
Leeuwarden Algemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1965
Leeuwarden Algemene Erfpachtsbepalingen Leeuwarden 1982
Leeuwarden Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
Leeuwarden Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018
Leeuwarden Algemene nadeelcompensatieverordening gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING ACTIVITEITEN BUURT-, WIJK- EN DORPSHUIZEN 2020
Leeuwarden BELEIDSREGELS OPIUMWET 13B
Leeuwarden BESLUIT UITGIFTE PARKEERVERGUNNINGEN LEEUWARDEN 2016
Leeuwarden BESLUIT VASTSTELLING LOCATIEPROFIEL DE GROENE STER
Leeuwarden Beheerverordening veerpont De Burd
Leeuwarden Beleidsnota maatschappelijk en nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsnotitie G E G E V E N S B E S C H E R M I N G Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Beleidsplan Groen
Leeuwarden Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2019
Leeuwarden Beleidsregel aanpak overlast (Wet Mbveo)
Leeuwarden Beleidsregel buitenevenementen gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregel evenementen in de open lucht
Leeuwarden Beleidsregel gebiedsontzeggingen artikel 2.1 f APV gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Beleidsregel geluid 2018
Leeuwarden Beleidsregel geluidshinder bij bouw- en sloopwerkzaamheden en overige tijdelijke werkzaamheden gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregel over de gevolgen voor de aanslag hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffingen woningen bij verhuizen en overlijden van belastingschuldige Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregel recreatiewoningen
Leeuwarden Beleidsregel sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen
Leeuwarden Beleidsregel tegenprestatie naar vermogen gemeente Leeuwarden 2015
Leeuwarden Beleidsregel toepassing wegingsfactoren proceskostenvergoeding Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregel verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning
Leeuwarden Beleidsregel voor het voorkomen van overmatige lichtemissie bij melkveestallen gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Beleidsregel “Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden”
Leeuwarden Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
Leeuwarden Beleidsregels Handhaving en Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017-3
Leeuwarden Beleidsregels Jeugdhulp 2018-2 gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Beleidsregels Jeugdhulp 2020 gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Beleidsregels Landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregels Participatie
Leeuwarden Beleidsregels Participatie 2016
Leeuwarden Beleidsregels Reintegratie Wet werk en bijstand en Wet werk en inkomen kunstenaars
Leeuwarden Beleidsregels Terugvordering, Invordering, Kwijtschelding en Verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019
Leeuwarden Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast
Leeuwarden Beleidsregels Wmo 2018-2 gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Beleidsregels Wmo 2020 gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende in keuzesituatie Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregels art. 174a Gemeentewet (Wet Victoria)
Leeuwarden Beleidsregels briefadres gemeente Leeuwarden 2016
Leeuwarden Beleidsregels gegevensverstrekking Wet WOZ Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregels invordering privaatrechtelijke vorderingen gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Beleidsregels tegemoetkoming subsidieontvangers in verband met de landelijke maatregelen ter bestrijding van COVID-19
Leeuwarden Beleidsregels verlagingen Participatiewet 2016
Leeuwarden Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Leeuwarden 2014
Leeuwarden Besluit bekrachtiging Besluit WMO 2017-2 gemeente Leeuwarden en Financieel Besluit Jeugdhulp 2016 gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Besluit informatiebeheer Leeuwarden 2018
Leeuwarden Besluit tarieven Wet hergebruik van overheidsinformatie Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Besluit verlenging plaatsing 2 mosquito's Dr. Algraschool, Idzerdastins 61 te Leeuwarden
Leeuwarden Besluit verlenging plaatsing mosquito tunnel Schatzenburg te Leeuwarden
Leeuwarden Bevelsbeleid Wet bodembescherming gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Bewaartermijn clientendossiers Sociale Zaken
Leeuwarden Bodemsaneringsverordening gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Bouwverordening Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Centrumgemeente regeling samenwerking Noardeast-Frysân en Leeuwarden
Leeuwarden Centrumgemeente regeling samenwerking Waadhoeke en Leeuwarden
Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan en de gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018
Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
Leeuwarden Coffeeshopbeleid Leeuwarden
Leeuwarden Collegevoorstel Lijst monumentale en waardevolle bomen gemeente Leeuwarden 2020
Leeuwarden Controleverordening Leeuwarden 2014
Leeuwarden Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad
Leeuwarden Energieagenda Leeuwarden
Leeuwarden Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Financieel Besluit Wmo 2020 gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Financiële verordening Leeuwarden 2017
Leeuwarden Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders in de  gemeente Leeuwarden 2016
Leeuwarden Gedragscode Integriteit leden van de gemeenteraad in de gemeente Leeuwarden 2016
Leeuwarden Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Fryslân
Leeuwarden Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening
Leeuwarden Gemeentelijk Rioleringsplan Leeuwarden 2019-2022
Leeuwarden Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2016
Leeuwarden Gesloten openheid, Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Geurverordening gemeente Leeuwarden 2020
Leeuwarden Handhavingsarrangement bijzondere wetten gemeente Leeuwarden 2015
Leeuwarden Handhavingsarrangement helingbestrijding voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen in de gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leeuwarden 2015
Leeuwarden Horecabeleid Leeuwarden
Leeuwarden Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Leeuwarden 2018-202218
Leeuwarden Inspraakverordening gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Instellingsbesluit Commissie Naamgeving
Leeuwarden Instellingsbesluit locaties markten gemeente Leeuwarden 2018
Leeuwarden Instructie gebiedsontzegging
Leeuwarden Instructie voor de (mbo)leerplichtambtenaar
Leeuwarden Instructie voor de griffier gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Kadernota Handhaving, Fysieke leefomgeving en veiligheid
Leeuwarden Kenbaarheid elektronisch bestuurlijk verkeer
Leeuwarden Klachtenregeling Leeuwarden
Leeuwarden Kom mee naar buiten
Leeuwarden Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen Leeuwarden 2014
Leeuwarden Legesverordening Leeuwarden 2020
Leeuwarden Leidraad Invordering Leeuwarden 2019
Leeuwarden Leidraad voor kabel- en leidingbeheerders inzake werken in de openbare ruimte
Leeuwarden MANDAATBESLUIT SUBSIDIES LEEUWARDERADEEL 2018
Leeuwarden Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leeuwarden 2015
Leeuwarden Mandaat aan Stichting OV Fryslan
Leeuwarden Mandaat en volmacht Bevoegdheden opdrachtgever m.b.t. project ‘Waterstad-Middelsee’.
Leeuwarden Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet
Leeuwarden Mandaatbesluit inzake de uitvoering van artikel 2:1f van de APV
Leeuwarden Mandaatoverzicht 2020
Leeuwarden Mandaatstatuut 2020
Leeuwarden Melding Vermoeden Misstand
Leeuwarden Mer-beoordelingsbesluit Foudering 1 Wergea
Leeuwarden Naamgevingsbesluiten
Leeuwarden Naamgevingsbesluiten
Leeuwarden Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
Leeuwarden Nadere regels bomen en compensatie groen
Leeuwarden Nadere regels op basis van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Leeuwarden 2018
Leeuwarden Nadere regels seksinrichtingen
Leeuwarden Nota Archeologische Monumentenzorg Leeuwarden (AMZL) 2018
Leeuwarden Nota Bijzondere wetten horeca, coffeeshop, prostitutie en kansspelen
Leeuwarden Ondermandaat sector Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering
Leeuwarden Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Organisatiebesluit gemeente Leeuwarden 2018
Leeuwarden Parkeerbeleidsplan gemeente Leeuwarden 2015
Leeuwarden Parkeerverordening 2018
Leeuwarden Participatieverordening gemeente Leeuwarden 2015
Leeuwarden Percentageverordening Kunst in de openbare ruimte
Leeuwarden Pilot ‘Kleine Kerkstraat’
Leeuwarden Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Protocol fietsverwijdering 2019
Leeuwarden REFERENDUMVERORDENING LEEUWARDEN 2016
Leeuwarden REGELING MIENSKIPSFONDS
Leeuwarden REGELING SUBSIDIE DORPSBELANGEN EN WIJKPANELS 2020
Leeuwarden Raadsbesluit Bebouwde komgrenzen Wet natuurbescherming gemeente Leeuwarden 2020
Leeuwarden Reclamebeleid Oog voor Reclame
Leeuwarden Regeling Amateurkunst gemeente Leeuwarden 2019
Leeuwarden Regeling Beheer en Toezicht BRP
Leeuwarden Regeling Groen Werkt! 2015-2018
Leeuwarden Regeling Historisch Centrum Leeuwarden 2018
Leeuwarden Regeling Innovatiefonds
Leeuwarden Regeling Werkvoucher 2019
Leeuwarden Regeling bediening bruggen gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Regeling bediening bruggen in de gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Regeling bestuurlijke boete Wet Basisregistratie Personen gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Leeuwarden 2015
Leeuwarden Regeling gegevensverstrekking BRP
Leeuwarden Regeling open call “Over de drempel”
Leeuwarden Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving
Leeuwarden Regeling subsidie facilitering vrijwilligersorganisaties financiële hulpverlening 2020
Leeuwarden Regeling subsidie financiële educatie
Leeuwarden Regeling subsidie kleine producties cultuur 2018
Leeuwarden Regeling subsidie loonkosten 60-plus gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Regeling subsidie stimulering sport- en beweeginitiatieven 2019
Leeuwarden Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur
Leeuwarden Regeling subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk
Leeuwarden Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ 2020
Leeuwarden Regeling verkoopstandplaatsen 2018
Leeuwarden Regeling wachtlijst voor schepen
Leeuwarden Regeling subsidie Zadelfonds gemeente Leeuwarden 2019
Leeuwarden Regels uitstallingen Leeuwarden
Leeuwarden Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Leeuwarden Reglement burgerlijke stand
Leeuwarden Reglement culturele prijzen gemeente Leeuwarden 2019
Leeuwarden Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad
Leeuwarden Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden 2014
Leeuwarden Richtlijnen begrotingswijzigingen Leeuwarden 2016
Leeuwarden Richtlijnen budgethouders Leeuwarden 2016
Leeuwarden Richtlijnen formatiebeheer Leeuwarden 2016
Leeuwarden Richtlijnen garantieverlening Leeuwarden 2016
Leeuwarden Richtlijnen reserves en voorzieningen Leeuwarden 2017
Leeuwarden Richtlijnen verplichtingen Leeuwarden 2016
Leeuwarden Richtlijnen voor de renteberekening en inflatie Leeuwarden 2017
Leeuwarden Richtlijnen voor het contant geldverkeer en financiering Leeuwarden 2016
Leeuwarden Richtlijnen voorzieningen dubieuze debiteuren Leeuwarden 2016
Leeuwarden Sluiting feestdagen
Leeuwarden Sportaccommodatienota
Leeuwarden Subsidieregeling Klimaatbewust Leeuwarden
Leeuwarden Tarievenbesluit parkeergarages Leeuwarden 2018
Leeuwarden Telecommunicatieverordening gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Tijdelijke evenementenregeling Leeuwarden 2018
Leeuwarden Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Uitvoeringsbesluit algemene begraafplaatsen gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Uitvoeringsnotitie Hokken en Keten
Leeuwarden Uitvoeringsregeling compensatie gemeentelijke heffingen Leeuwarden 2018-2020
Leeuwarden Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Leeuwarden 2018
Leeuwarden Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Leeuwarden (UML)
Leeuwarden VERORDENING VESTIGEN UITSLUITEND RECHT COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING MINIMA LEEUWARDEN 2020
Leeuwarden VERORDENING VESTIGEN UITSLUITEND RECHT VOORZIENING BESCHUT WERK PARTICIPATIEWET 2020
Leeuwarden Vaartijden veerpont De Burd
Leeuwarden Vaststelling Beleidsregel Bêd and Brochje Leeuwarden 2019
Leeuwarden Verkeersbesluit vaarwegen voor de historische binnenstadsgrachten
Leeuwarden Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leeuwarden 2015
Leeuwarden Verordening Fries gemeente Leeuwarden 2018
Leeuwarden Verordening Jeugdhulp 2020 gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Verordening Restauratiefonds Leeuwarden 2018
Leeuwarden Verordening Sociaal Medische Indicatie 2018 gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Verordening Toezicht en Handhaving Kwaliteit WMO en Participatie 2016
Leeuwarden Verordening Veergelden pont de Burd gemeente Leeuwarden 2020
Leeuwarden Verordening Verzilverlening gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening Werkgeverscommissie ex artikel 83 Gemeentewet
Leeuwarden Verordening Wmo 2020 gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2020
Leeuwarden Verordening afvoer hemelwater en grondwater
Leeuwarden Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Leeuwarden Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020
Leeuwarden Verordening binnentreden woningen gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening burgerinitiatief gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening elektronische kennisgeving gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Leeuwarden
Leeuwarden Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden 2018
Leeuwarden Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening havengelden Leeuwarden 2020
Leeuwarden Verordening hondenbelasting Leeuwarden 2020
Leeuwarden Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2
Leeuwarden Verordening individuele studietoeslag gemeente Leeuwarden 2015
Leeuwarden Verordening informatiebeheer Leeuwarden 2018
Leeuwarden Verordening inrichting antidiscriminatieverordening gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Leeuwarden
Leeuwarden Verordening leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening naamgeving en nummering (adressen) Leeuwarden 2018
Leeuwarden Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2020
Leeuwarden Verordening op de Rekenkamer
Leeuwarden Verordening openbare dienstverplichting bv SPORT Leeuwarden 2018 - 2022’.
Leeuwarden Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020
Leeuwarden Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening precariobelasting Leeuwarden 2020
Leeuwarden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015
Leeuwarden Verordening rioolheffingen Leeuwarden 2020
Leeuwarden Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leeuwarden 2015
Leeuwarden Verordening toeristenbelasting Leeuwarden 2019
Leeuwarden Verordening tot wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening tot wijziging van de verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2 (eerste wijziging)
Leeuwarden Verordening vertrouwenscommissie gemeente Leeuwarden 2014
Leeuwarden Verordening voor het toekennen van presentiegeld aan de leden van de stembureaus voor verkiezing van vertegenwoordigende lichamen
Leeuwarden Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leeuwarden 2018
Leeuwarden Verordening watertoeristenbelasting Leeuwarden 2019
Leeuwarden Verordening winkeltijden Leeuwarden 2015
Leeuwarden Visiedocument dienstverlening Werkplein
Leeuwarden Volmacht projectleider m.b.t. Westelijke Invalsweg fase 2
Leeuwarden Warmtegids Leeuwarden
Leeuwarden Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2018
Leeuwarden Welstandsnota ligplaatsen
Leeuwarden Zicht op Grond – bodembeheernota Leeuwarden 2020

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?