Rijksoverheid

Regelingenpocket Langedijk

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiƫle overheidspublicaties
Publicatiedatum
14-5-2020
Downloads
77
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie Langedijk. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
Langedijk Aanwijzingsbesluit woonschepen 2007
Langedijk Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Langedijk 2016
Langedijk Afvalstoffenverordening Langedijk 2016
Langedijk Algemene Subsidieverordening Langedijk 2015
Langedijk Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Langedijk 2014
Langedijk Archiefverordening Langedijk 2019
Langedijk BELEIDSREGELS BEHOREND BIJ DE HUISVESTINGSVERORDENING LANGEDIJK 2019
Langedijk BELEIDSREGELS DOORSTROOMVOORRANGBEHOREND BIJ DE HUISVESTINGSVERORDENING LANGEDIJK 2019
Langedijk BESLUIT KWIJTSCHELDINGSREGELS 2020
Langedijk Beleidskader Participatiewet Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk 2015-2018
Langedijk Beleidsregel incidentele subsidie
Langedijk Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent bestuurlijke boete (Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gemeente Langedijk)
Langedijk Beleidsregels Waarderingssubsidies 2011 - 2015 Gemeente Langedijk
Langedijk Beleidsregels terugvordering/invordering WWB IOAW IOAZ WIJ WMO en WZ Langedijk 2011
Langedijk Beleidsregels vaststelling loonwaarde en loonkostensubsidie gemeente Langedijk 2019
Langedijk Besluit informatiebeheer Langedijk 2013
Langedijk Besluit kwijtscheldingsregels 2018
Langedijk Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2015
Langedijk Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard)
Langedijk Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent Bomenbeleidsplan Gemeente Langedijk
Langedijk Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning
Langedijk Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent vervanging van archiefbescheiden (Besluit routinematige vervanging archiefbescheiden gemeente Langedijk 2020)
Langedijk Bouwverordening 2012
Langedijk Brandbeveiligingsverordening Langedijk 2012
Langedijk Contributie donatielijst
Langedijk Databankverordening Langedijk
Langedijk Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten 'TEMPO-regeling' Langedijk
Langedijk Delegatie van de bevoegdheid tot nemen projectbesluit
Langedijk Destructieverordening gemeente Langedijk 2010
Langedijk Erfgoedverordening Langedijk 2012
Langedijk Exploitatieverordening 2003
Langedijk Havenverordening
Langedijk Het reglement van orde voor de raadsmarkt en de vergaderingen van de fora van de gemeente Langedijk, 2012
Langedijk Huisvestingsverordening Langedijk 2019
Langedijk Inspraakverordening Langedijk 2009
Langedijk Jubileumbijdragen
Langedijk KWALITEITSVERORDENING VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT LANGEDIJK
Langedijk Klachtenverordening gemeente Langedijk 2011
Langedijk Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Langedijk 2010
Langedijk Marktverordening
Langedijk Nadere regels Persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Langedijk 2015
Langedijk Nadere regels persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Langedijk 2019
Langedijk Nadere regels toegang jeugdhulp gemeente Langedijk 2015
Langedijk Overwinstregeling Langedijk 2019
Langedijk Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade van de gemeente Langedijk
Langedijk Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Langedijk 2017
Langedijk Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen
Langedijk Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
Langedijk Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Langedijk 2012
Langedijk Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Langedijk 2019
Langedijk Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Langedijk 2012
Langedijk Telecommunicatieverordening
Langedijk Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Langedijk 2010
Langedijk Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Langedijk 2011
Langedijk Uitvoeringsbesluit van de beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2015
Langedijk VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFEN-HEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2020 (Verordening reinigingsheffingen 2020)
Langedijk VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN EENMALIG RIOOLAANSLUITRECHT 2020 (Verordening rioolaansluitrecht 2020)
Langedijk VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2020 (Verordening forensenbelasting 2020)
Langedijk VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2020 (Legesverordening 2020)
Langedijk VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)
Langedijk VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2020 (Verordening onroerendezaakbelastingen 2020)
Langedijk VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING OVER BUIZEN, KABELS, DRADEN OF LEIDINGEN 2020 (Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2020)
Langedijk VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2020 (Verordening rioolheffing 2020)
Langedijk VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2020 (Verordening toeristenbelasting 2020)
Langedijk Verordening 'Evaluatiegesprekken burgemeester en raad gemeente Langedijk, 2009
Langedijk Verordening Burgerinitiatief Langedijk
Langedijk Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Langedijk
Langedijk Verordening Subsidiering Godsdienst- en Levensbeschouwelijk onderwijs
Langedijk Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren Gemeente Langedijk 2010
Langedijk Verordening Wet Inburgering gemeente Langedijk
Langedijk Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Langedijk 2018
Langedijk Verordening auditcommissie gemeente Langedijk 2019
Langedijk Verordening categoriale bijzondere bijstand
Langedijk Verordening cliƫntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015
Langedijk Verordening commissie Sociaal Domein 2015-2018
Langedijk Verordening commissie bezwaarschriften
Langedijk Verordening elektronische kennisgeving gemeente Langedijk
Langedijk Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Langedijk 2014l
Langedijk Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Langedijk 2015
Langedijk Verordening jeugdhulp gemeente Langedijk 2015
Langedijk Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen
Langedijk Verordening leerlingenvervoer gemeente Langedijk 2010
Langedijk Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Langedijk 2017
Langedijk Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2015
Langedijk Verordening maatschappelijke participatie 2014
Langedijk Verordening naamgeving en adressering Gemeente Langedijk 2007
Langedijk Verordening op de Rekenkamerfunctie gemeente Langedijk 2013
Langedijk Verordening op de fora Langedijk 2019
Langedijk Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2018
Langedijk Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017
Langedijk Verordening op het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Langedijk
Langedijk Verordening op het onderzoeksrecht raad van de gemeente Langedijk 2004
Langedijk Verordening rechtspositie raads- en burgerraadsleden 2019;
Langedijk Verordening tegemoetkoming kosten peuter- en kinderopvang 2016
Langedijk Verordening tegenprestatie gemeente Langedijk 2015
Langedijk Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren gemeente Langedijk
Langedijk Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent individuele studietoeslag (Verordening individuele studietoeslag gemeente Langedijk 2015)
Langedijk Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening 2019)
Langedijk Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Langedijk 2015
Langedijk Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Langedijk 2017
Langedijk Verordening wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening gemeenten Noord-Kennemerland
Langedijk Verordening werkgeverscommissie
Langedijk Verordening winkeltijden Langedijk 2014
Langedijk Winkeltijdenverordening

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?