Rijksoverheid

Regelingenpocket 's-Gravenhage

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
5-3-2021
Downloads
1137
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving van de organisatie 's-Gravenhage. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten.

Acties

Decentrale regelingen

Uitgever Titel Annotaties
's-Gravenhage Aanpassing Mandaatregeling Burgemeester en Wethouders Hoofdstuk 1.4 Dienst Stadsbeheer
's-Gravenhage Aanvraagformulieren TTO-vergunningen Groengele pas Taxiverordening
's-Gravenhage Aanwijzing gemeentearchivaris
's-Gravenhage Aanwijzing locaties en frequenties incidentele private markten
's-Gravenhage Aanwijzing toezichthouders Den Haag 2016
's-Gravenhage AANWIJZINGSBESLUIT ARTIKEL 5:6 APV
's-Gravenhage Aanwijzingsbesluit bedelarij ex artikel 2:52 apv
's-Gravenhage AANWIJZINGSBESLUIT BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN
's-Gravenhage Aanwijzingsbesluit gebruik Digitaal Opkopers Register
's-Gravenhage Aanwijzingsbesluit kleine voorwerpen met een publieke functie
's-Gravenhage Aanwijzingsbesluit Weimarstraat / Beeklaan vergunningplicht bedrijfsmatige activiteiten ex artikel 2:98 apv
's-Gravenhage Aanwijzingsbesluit winkelpassage Haagse Passage
's-Gravenhage Afsluiting Digitale Weg (E-mail, Fax) voor het indienen WOB-Verzoeken
's-Gravenhage Afvalstoffenverordening 2010
's-Gravenhage ALCOHOL- EN BLOWVERBOD ZEEKANT, SCHEVENINGSESLAG EN REDERSERF
's-Gravenhage Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente ’s-Gravenhage 2008 versie 2010, herziening 2019
's-Gravenhage Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag
's-Gravenhage ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING DEN HAAG 2014
's-Gravenhage Algemene subsidieverordening Den Haag 2020
's-Gravenhage Algemene verordening financieel beheer en beleid gemeente Den Haag 2019
's-Gravenhage Algemene verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017
's-Gravenhage Archiefverordening Den Haag 2018
's-Gravenhage Bankreglement Den Haag 2016
's-Gravenhage Beheerregeling Basisregistratie Personen Den Haag 2017
's-Gravenhage Beleidsregel bergingen nieuwe woongebouwen Den Haag 2017
's-Gravenhage Beleidsregel bouw- en sloopgeluid Den Haag 2017
's-Gravenhage Beleidsregel bouwkundige splitsingen
's-Gravenhage Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen Laakhaven College Campus Den Haag 2021
's-Gravenhage Beleidsregel inzake de inschakeling van de welstandscommissie
's-Gravenhage Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017
's-Gravenhage Beleidsregel matiging bestuurlijke boete huisvesting Den Haag 2019
's-Gravenhage Beleidsregel methodiek toewijzing ambulante standplaatsen Den Haag 2017
's-Gravenhage Beleidsregel omzettingsvergunning Den Haag 2020
's-Gravenhage Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone vrachtverkeer Den Haag 2020
's-Gravenhage Beleidsregel scholing als voorliggende voorziening voor bijstand Den Haag 2018
's-Gravenhage Beleidsregel schuldhulpverlening Den Haag 2017
's-Gravenhage Beleidsregel taaleis Den Haag 2016
's-Gravenhage Beleidsregel Terugvordering, aflossing en kwijtschelding Participatiewet Den Haag 2017
's-Gravenhage Beleidsregel toezicht bedrijfsmatige activiteiten 2020
's-Gravenhage Beleidsregel urgentieverklaringen Den Haag 2019
's-Gravenhage Beleidsregel Verdringingstoets STiP-regeling Den Haag 2020
's-Gravenhage Beleidsregel vergunningverlening gesloten bodemenergiesystemen Binckhorst Den Haag 2020
's-Gravenhage BELEIDSREGEL VERGUNNINGVERLENING PLAATSING MEERDERE TIJDELIJKE MOBIELE INFORMATIEBORDEN
's-Gravenhage BELEIDSREGEL VERGUNNINGVERLENING TERRASSEN DEN HAAG 2016
's-Gravenhage Beleidsregel Vergunningverlening tijdelijke reclame-uitingen Den Haag 2018
's-Gravenhage Beleidsregel vergunningvrij realiseren van gevelreclame Den Haag 2017
's-Gravenhage Beleidsregel vertrouwelijke omgevingsvergunningen Den Haag 2019
's-Gravenhage Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige in een keuzesituatie Den Haag 2021
's-Gravenhage Beleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Den Haag 2021
's-Gravenhage Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag 2016
's-Gravenhage Beleidsregels handhaving kinderopvang Den Haag 2020
's-Gravenhage Beleidsregels Individuele plaatsing en steun Den Haag 2017
's-Gravenhage Beleidsregels Jeugdwetvervoer Den Haag 2020
's-Gravenhage BELEIDSREGELS MINIMAVOORZIENINGEN EN BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE DEN HAAG 2015
's-Gravenhage Beleidsregels Omgevingsplan Binckhorst
's-Gravenhage Beleidsregels parkeervergunningen 2015
's-Gravenhage Beleidsregels sancties Markten Den Haag 2017
's-Gravenhage BELEIDSREGELS SANCTIES MARKTEN DEN HAAG 2017
's-Gravenhage Beleidsregels Social Return Den Haag
's-Gravenhage Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Den Haag 2015
's-Gravenhage Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders met een sociaal medische indicatie Den Haag 2018
's-Gravenhage Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Den Haag 2017
's-Gravenhage BESLUIT AANWIJZING HOOFD SCHADEBUREAU ROTTERDAMSEBAAN EN HET GEVEN VAN NADERE INSTRUCTIES BIJ DE UITOEFENING VAN MANDAAT
's-Gravenhage Besluit aanwijzing locaties en perioden waar en waarbinnen het verboden is dieren te voederen (Artikel 2:65A van de APV)
's-Gravenhage Besluit aanwijzing locaties waar het met vergunning is toegestaan een standplaats in te nemen of te hebben
's-Gravenhage BESLUIT AANWIJZING WEGEN OF WEGGEDEELTEN WAAR HET VERBODEN IS FIETSEN OF BROMFIETSEN ZONDER WEZENLIJKE TIJDSONDERBREKING TE LATEN STAAN, LANGER DAN DE DOOR HET COLLEGE TE BEPALEN PERIODE (ARTIKEL 5:12, VIERDE LID, VAN DE APV)
's-Gravenhage Besluit tot vaststellen Beleidsregel materieel controleplan Jeugdwet Den Haag 2018
's-Gravenhage Besluit tot vaststelling beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie 2020
's-Gravenhage Besluit tot vaststelling van de beleidsregel re-integratie 2017
's-Gravenhage Besluit tot wijziging van het aanwijzingsbesluit betaald parkeren en toepassing wielklem per 1 februari 2021
's-Gravenhage BIJSTELLING ALCOHOLVERBODEN
's-Gravenhage Bouwverordening
's-Gravenhage Controleverordening gemeente Den Haag 2014
's-Gravenhage Coördinatieverordening Den Haag 2018
's-Gravenhage De beleidsregels gehandicaptenparkeren 2012
's-Gravenhage Delegatiebesluit Gemeentewet
's-Gravenhage Exploitatieverordening 1997
's-Gravenhage Gedragscode gemeente Den Haag 2018
's-Gravenhage Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag 2016.
's-Gravenhage Gedragscode raadsleden
's-Gravenhage Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
's-Gravenhage Gemeenschappelijke verordening nadeelcompensatie, planschadetegemoetkoming en schadevergoeding voor onrechtmatige handelingen Rotterdamsebaan 2014
's-Gravenhage Haagse 5% regeling l
's-Gravenhage Het aanwijzen van het Koningin Julianaplein als langzaam verkeer- en OV-georiënteerd gebied met parkeereis “nul”
's-Gravenhage Het Gemeenschappelijke besluit mandaat uitvoering Gemeenschappelijke verordening nadeelcompensatie, planschadetegemoetkoming en schadevergoeding voor onrechtmatig handelen Rotterdamsebaan 2014; Het Gemeenschappelijk reglement adviescommissie nadeelcompensatie, planschadetegemoetkoming en schadevergoeding Rotterdamsebaan 2015.
's-Gravenhage Huisvestingsverordening Den Haag 2019
's-Gravenhage Inspraak- en participatieverordening gemeente Den Haag 2012
's-Gravenhage INSTELLEN ALCOHOL- EN BLOWVERBOD OMGEVING HARINGKADE
's-Gravenhage INSTELLEN ALCOHOLVERBOD JAN LUYKENLAAN E.O.
's-Gravenhage INSTELLING ALCOHOLVERBOD
's-Gravenhage INTREKKEN, BIJSTELLEN EN INSTELLEN ALCOHOLVERBODEN
's-Gravenhage INTREKKEN, BIJSTELLEN EN INSTELLEN ALCOHOLVERBODEN
's-Gravenhage Leidraad invordering Gemeentebelastingen Den Haag 2017
's-Gravenhage Leidraad Stuurgroep Management en Organisatie 2012
's-Gravenhage Liftenverordening Den Haag 1999
's-Gravenhage Machtiging Procesvertegenwoordiging college van burgemeester en wethouders Directeur BEC
's-Gravenhage Mandaat ontheffing voetgangersgebied Sportcampus Zuiderpark
's-Gravenhage Mandaat-volmacht- en machtigingsbesluit in het kader van de Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg
's-Gravenhage Mandaatbesluit college DSO
's-Gravenhage Mandaatbesluit college DSO
's-Gravenhage MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST HAAGLANDEN 2012
's-Gravenhage Mandaatbesluit opleggen 24-uurs verwijderingsbevelen
's-Gravenhage Mandaathoofdstuk B&W BEC
's-Gravenhage Marktverordening Den Haag 2016
's-Gravenhage Monumentenverordening Den Haag 2019
's-Gravenhage Nachtontheffing voor horeca buiten de uitgaanskernen
's-Gravenhage Organisatieverordening van de raad van de gemeente Den Haag.
's-Gravenhage Overlegverordening Haagse Onderwijskamers 2014
's-Gravenhage Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Den Haag
's-Gravenhage PROTOCOL WERKPLEKMONITORING 2017 Gemeente Den Haag
's-Gravenhage Re-integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015
's-Gravenhage Referendumverordening startnotitie.
's-Gravenhage Regeling afkoop van de parkeereis Den Haag 2020
's-Gravenhage Regeling behandeling bezwaarschriften 2011
's-Gravenhage Regeling briefadres gemeente Den Haag 2018
's-Gravenhage Regeling Cliëntenraad Sociaal Domein en de deelraden Participatie, Wmo en Jeugd Den Haag 2015
's-Gravenhage Regeling compensatie OZB-heffing Haagse sportverenigingen
's-Gravenhage Regeling deelvoertuigen Den Haag 2020
's-Gravenhage Regeling gecombineerde aanslag en automatische incasso gemeentelijke belastingen Den Haag 2021
's-Gravenhage Regeling Generatiepact 2015 Den Haag
's-Gravenhage Regeling Geschillen Wsw-personeel Den Haag 2016
's-Gravenhage Regeling grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Den Haag 2019
's-Gravenhage Regeling informatievoorziening en geheimhoudingsplicht fractiemedewerkers
's-Gravenhage Regeling inzake de mandatering van personele beslissingsbevoegdheden ten aanzien van de ambtenaren van de griffie
's-Gravenhage Regeling Jeugdhulp Den Haag 2018
's-Gravenhage Regeling Maatschappelijke Ondersteuning Den Haag 2018
's-Gravenhage Regeling mandaat en volmacht Burgemeester Dienst Publiekszaken Den Haag 2019
's-Gravenhage REGELING PGB TARIEVEN JEUGDHULP DEN HAAG 2019
's-Gravenhage Regeling Pgb tarieven jeugdhulp Den Haag 2020
's-Gravenhage Regeling tot vaststelling van de Organisatieregeling gemeente Den Haag 2019
's-Gravenhage Regeling uitvoering Afvalstoffenverordening 2010 Den Haag 2018
's-Gravenhage Regeling vermindering leges Den Haag 2020
's-Gravenhage Reglement Adviescommissie Culturele Projecten Den Haag 2018
's-Gravenhage Reglement adviescommissie meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur Den Haag 2019
's-Gravenhage REGLEMENT DRAAGVLAKMETING BEDRIJVENINVESTERINGSZONES 2020
's-Gravenhage REGLEMENT EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT COMMISSIE LOOSDUINEN
's-Gravenhage Reglement van orde collegevergaderingen Den Haag 2020
's-Gravenhage Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
's-Gravenhage Reglement voor de gemeentelijke Bevolkingsadministratie Den Haag 2016
's-Gravenhage Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017
's-Gravenhage Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020
's-Gravenhage RICHTLIJNEN VERGUNNINGVRIJE TERRASSEN DEN HAAG 2016
's-Gravenhage Subsidieregeling basissubsidie bewonersorganisaties Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling conciërges op basisscholen Den Haag 2015
's-Gravenhage Subsidieregeling conciërgetaken in primair en voortgezet onderwijs Den Haag 2017
's-Gravenhage SUBSIDIEREGELING CULTUURANKER- EN OPENLUCHTTHEATERFUNCTIES DEN HAAG 2021-2024
's-Gravenhage Subsidieregeling demontage dieselvoertuigen, bromfietsen en snorfietsen Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019
's-Gravenhage Subsidieregeling energie uit de wijk challenge Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten Den Haag 2021
's-Gravenhage Subsidieregeling Herstart culturele instellingen in relatie tot COVID-19 Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling herstelfonds cultuur Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling hoger onderwijs Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling Individuele plaatsing en steun Den Haag 2017
's-Gravenhage Subsidieregeling jeugd Den Haag 2018
's-Gravenhage Subsidieregeling jubilea sportverenigingen Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling kleine verbouwingen, tijdelijke huisvesting en inrichting lokalen voorschoolpeuterspeelzalen Den Haag 2016
's-Gravenhage Subsidieregeling Leefbaarheid & bewonersparticipatie Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling Maatschappelijke Coöperatie Den Haag 2016
's-Gravenhage Subsidieregeling Makers Den Haag 2021
's-Gravenhage Subsidieregeling Medegebruik Gymnastieklokalen Den Haag 2015
's-Gravenhage Subsidieregeling meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2021-2024, Den Haag 2021
's-Gravenhage SUBSIDIEREGELING MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS DEN HAAG 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling Onderwijsbeleid Den Haag 2014
's-Gravenhage Subsidieregeling ouderensociëteiten Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling stimuleren initiatieven voor groepswonen Den Haag 2016
's-Gravenhage SUBSIDIEREGELING STIMULERING BEWONERSINITIATIEVEN VEILIGHEID DEN HAAG 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling stimulering cultureel ondernemerschap Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling stimulering ondernemende onderzoekers Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling STiP-banen DEN HAAG 2017
's-Gravenhage Subsidieregeling STiP-banen Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling SZW Den Haag 2015
's-Gravenhage Subsidieregeling tegemoetkoming kosten peuteropvang Den Haag 2019
's-Gravenhage Subsidieregeling toegankelijke stad voor iedereen, Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling topsportevenementen Den Haag 2021
's-Gravenhage Subsidieregeling uitstapprogramma’s sekswerkers Den Haag 2021
's-Gravenhage Subsidieregeling volwasseneneducatie Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling voorschoolse educatie Den Haag 2019
's-Gravenhage Subsidieregeling voortgezet onderwijs Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling welzijn voor innovatieve wijkgerichte initiatieven Den Haag 2020
's-Gravenhage Subsidieregeling wonen op schone energie Den Haag 2021
's-Gravenhage Tariefverordening Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst.
's-Gravenhage Tarieven Zeehaven 2009
's-Gravenhage Taxiverordening Den Haag 2014
's-Gravenhage Telecommunicatieverordening 2011 Gemeente Den Haag
's-Gravenhage Treasurystatuut Den Haag 2015
's-Gravenhage Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Den Haag.
's-Gravenhage Uitvoeringsbeleid ontheffingverlening voetgangersgebieden
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT AANWIJZING WEGEN OF WEGGEDEELTEN WAAR HET VERBODEN IS FIETSEN OF BROMFIETSEN BUITEN DE DAARVOOR BESTEMDE PARKEERVOORZIENINGEN TE LATEN STAAN (ARTIKEL 5:12, EERSTE LID, VAN DE APV)
's-Gravenhage Uitvoeringsbesluit aanwijzing wegen of weggedeelten waar het verboden is fietsen of bromfietsen in parkeervoorzieningen te laten staan langer dan door het college te bepalen periode
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:10 TWEEDE LID
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:10 TWEEDE LID
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:25B
's-Gravenhage Uitvoeringsbesluit apv artikel 2:42 aanwijzing aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:47A
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:48
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:48
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:48, DERDE LID
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:57
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:58
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:79
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:8
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:9
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 2:9
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 3:3
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 5:12, DERDE LID
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 5:3
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 5:39
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 5:41
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 5:6
's-Gravenhage UITVOERINGSBESLUIT APV ARTIKEL 5:8
's-Gravenhage Uitvoeringsbesluit Gemeentebelastingen Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsbesluit gemeentebelastingen Den Haag 2020
's-Gravenhage Uitvoeringsbesluit tijdelijk verbod gebruik softdrugs ex artikel 2:48, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag
's-Gravenhage UITVOERINGSOVEREENKOMST 2020-2024 Bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o.
's-Gravenhage UITVOERINGSOVEREENKOMST Bedrijveninvesteringszone Buurtschap Centrum 2005
's-Gravenhage Uitvoeringsovereenkomsten BIZ; Westvlietweg en Keizerstraat
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling begraafrechten Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling BI-zone Aert van der Goesstraat e.o., Statenkwartier, Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling BI-zone City Center Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling BI-zone Frederik Hendriklaan Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling BI-zone Reinkenstraat Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling BI-zone Van Hoytemastraat Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling BI-zone Vruchtenbuurt Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling BI-zone Zeeheldenkwartier Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling BI-zone ZKD Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling binnenhavenbelasting Den Haag 2021
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling hondenbelasting Den Haag 2021
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling marktgelden Den Haag 2018
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling met betrekking tot de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2008
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling met betrekking tot de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling parkeerapparatuur Den Haag 2021
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling precariobelasting en gebruiksretributies 2008
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling rioolheffing 2009
's-Gravenhage Uitvoeringsregeling toepassing wielklem en wegsleepregeling Den Haag 2021
's-Gravenhage Uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot de nummering
's-Gravenhage Uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot naamgeving
's-Gravenhage Utvoeringsbesluit artikel 2:48 APV Blowverbod gebied Strandweg
's-Gravenhage Vaststellen Beleidsregel ambtsinstructie leerplicht en RMC, Den Haag 2020
's-Gravenhage VASTSTELLEN UITVOERINGSREGELING BINNENHAVENBELASTING 2012
's-Gravenhage Vaststellen Uitvoeringsregeling Legesverordening Omgevingsvergunning 2013
's-Gravenhage Vaststelling Branchebesluit Markten Den Haag 2017
's-Gravenhage VASTSTELLING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN 2016
's-Gravenhage Vaststelling lijst van organisaties op basis van de regeling Cliëntenraad Sociaal Domein en de deelraden Participatie, Wmo en Jeugd Den Haag 2015
's-Gravenhage Vaststelling Marktreglement Den Haag 2016
's-Gravenhage VASTSTELLING MARKTREGLEMENT DEN HAAG 2016
's-Gravenhage Vaststelling Nota parkeernormen CID en Binckhorst Den Haag 2020
's-Gravenhage Vaststelling Reglement Adviescommissie Haagse Markten 2017
's-Gravenhage Vaststelling Uitvoeringsregeling Algemene Legesverordening 2013
's-Gravenhage Vaststelling van de Algemene legesverordening Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Subsidieregeling Compensatie OZB-heffing sportverenigingen Den Haag 2019
's-Gravenhage Vaststelling van de Uitvoeringsregeling bedrijveninvesteringszone Buurtschap Centrum 2005 Den Haag 2020
's-Gravenhage VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSREGELING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE CHINA TOWN DEN HAAG 2019
's-Gravenhage Vaststelling van de Uitvoeringsregeling bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan Den Haag 2020
's-Gravenhage VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSREGELING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE KEIZERSTRAAT DEN HAAG 2020
's-Gravenhage Vaststelling van de uitvoeringsregeling bedrijveninvesteringszone Spuistraat eigenaren Den Haag 2019
's-Gravenhage Vaststelling van de uitvoeringsregeling bedrijveninvesteringszone Westvlietweg Den Haag 2020
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening bedrijveninvesteringszone Belgisch Park Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening bedrijveninvesteringszone Betje Wolffstraat Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening bedrijveninvesteringszone De Straat (Theresiastraat e.o.) Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening bedrijveninvesteringszone Hofkwartier Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening bedrijveninvesteringszone Winkelcentrum Loosduinen Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening bedrijveninvesteringszone Winkelgebied De Fahrenheit Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening begraafrechten Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening hondenbelasting Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening leges omgevingsvergunning Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Den Haag 2021.
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de Verordening rioolheffing Den Haag 2021
's-Gravenhage Vaststelling van de wijziging van de Leidraad invordering Gemeentebelastingen Den Haag 2017
's-Gravenhage Verordening ambtelijke ondersteuning aan individuele raadsleden.
's-Gravenhage Verordening bedrijveninvesteringszone Buurtschap Centrum 2005 Den Haag 2020
's-Gravenhage Verordening bedrijveninvesteringszone China Town Den Haag 2019
's-Gravenhage Verordening bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan Den Haag 2020
's-Gravenhage Verordening bedrijveninvesteringszone Keizerstraat Den Haag 2020
's-Gravenhage Verordening bedrijveninvesteringszone Spuistraat eigenaren Den Haag 2019
's-Gravenhage Verordening bedrijveninvesteringszone Westvlietweg Den Haag 2020
's-Gravenhage Verordening Beheersregels Grondexploitaties en Strategisch Bezit, gemeente Den Haag 2018
's-Gravenhage Verordening betreffende de behandeling van verzoeken om schadevergoeding ingevolge artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening.
's-Gravenhage Verordening betreffende storting van de contante waarde van de canon ter zake van erfpachtrecht op gemeentegrond
's-Gravenhage Verordening betreffende vaststelling van canons bij vernieuwing van erfpachtsovereenkomsten
's-Gravenhage Verordening Bevestiging Samenleving.
's-Gravenhage Verordening binnenhavenbelasting Den Haag 2021
's-Gravenhage Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
's-Gravenhage Verordening bodemsanering Den Haag 2007
's-Gravenhage Verordening boete wet inburgering nieuwkomers
's-Gravenhage Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek
's-Gravenhage Verordening elektronische kennisgevingen gemeente Den Haag
's-Gravenhage Verordening fractieondersteuning 2020
's-Gravenhage Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Den Haag 2014
's-Gravenhage Verordening geldelijke steun voorzieningen aan sociale huurwoningen ’s-Gravenhage 1990
's-Gravenhage Verordening geldelijke vergoedingen commissieleden niet zijnde raadsleden
's-Gravenhage Verordening gelijkstelling onderwijs Den Haag 2019
's-Gravenhage Verordening Gemeentegarantie voor Totaalfinancieringen van de Stichting Nationaal Restauratiefonds.
's-Gravenhage Verordening gemeentelijke ombudsman 2006
's-Gravenhage Verordening geurcirkel maneges Den Haag
's-Gravenhage Verordening Haagse Pluim
's-Gravenhage Verordening houdende bepalingen ter compensatie van onevenredig nadelige gevolgen veroorzaakt door het project Souterrain Grote Marktstraat/ Kalvermarkt
's-Gravenhage Verordening Ibb starterslening Den Haag 2020
's-Gravenhage Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Den Haag 2015
's-Gravenhage Verordening individuele studietoeslag Den Haag 2015
's-Gravenhage Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Den Haag.
's-Gravenhage Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen Den Haag 2020
's-Gravenhage Verordening inzake het toekennen van uitkering en pensioen aan gewezen wethouders van de gemeente 's-Gravenhage, alsmede aan de weduwen of weduwnaars en wezen van wethouders, gewezen wethouders en gepensioneerde wethouders (Uitkerings- en pensioenverordening wethouders 1970).
's-Gravenhage Verordening Jeugdhulp Den Haag 2015
's-Gravenhage Verordening klachtenregeling seksuele intimidatie en discriminatie
's-Gravenhage Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht (milieu) Den Haag 2016
's-Gravenhage Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014
's-Gravenhage Verordening maatregelen, fraude en verrekenen bestuurlijke boete inkomensvoorzieningen Den Haag 2016
's-Gravenhage Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
's-Gravenhage Verordening maatschappelijke participatie van kinderen 2012
's-Gravenhage Verordening maatschappelijke verkenning
's-Gravenhage Verordening op de bejaardenoorden ingevolge artikel 7 van de Wet op de bejaardenoorden (Verordening op de bejaardenoorden in de gemeente 's-Gravenhage).
's-Gravenhage VERORDENING op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag
's-Gravenhage Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Aert van der Goesstraat e.o., Statenkwartier Den Haag 2017 (Verordening Bedrijveninvesteringszone Aert van der Goesstraat e.o., Statenkwartier Den Haag 2017)
's-Gravenhage Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Badhuisstraat Den Haag 2017 (Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017)
's-Gravenhage Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone City Center Den Haag 2017 (Verordening Bedrijveninvesteringszone City Center Den Haag 2017)
's-Gravenhage Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Frederik Hendriklaan Den Haag 2017 (Verordening Bedrijveninvesteringszone Frederik Hendriklaan Den Haag 2017)
's-Gravenhage Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Reinkenstraat Den Haag 2017 (Verordening Bedrijveninvesteringszone Reinkenstraat Den Haag 2017).
's-Gravenhage Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Van Hoytemastraat Den Haag 2017 (Verordening BI-zone Van Hoytemastraat Den Haag 2017).
's-Gravenhage Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Vruchtenbuurt Den Haag 2017 (Verordening Bedrijveninvesteringszone Vruchtenbuurt Den Haag 2017).
's-Gravenhage Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Weimarstraat Den Haag 2016 (Verordening Bedrijveninvesteringszone Weimarstraat Den Haag 2016)
's-Gravenhage Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Zeeheldenkwartier Den Haag 2017 (Verordening BI-zone Zeeheldenkwartier Den Haag 2017).
's-Gravenhage Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone ZKD Den Haag 2017 (Verordening BI-zone ZKD Den Haag 2017).
's-Gravenhage Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Den Haag 2018
's-Gravenhage Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en gebruiksretributies 2008 (Verordening precariobelasting en gebruiksretributies 2008)
's-Gravenhage Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Den Haag 2016)
's-Gravenhage Verordening op de incidentele private markten voor de gemeente Den Haag 2017
's-Gravenhage Verordening op de kansspelen.
's-Gravenhage Verordening op de naamgeving van openbare ruimten en de nummering van gebouwen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen) 2009
's-Gravenhage Verordening op de raadsonderzoekscommissies
's-Gravenhage Verordening op de rekenkamer
's-Gravenhage Verordening op de stadsdeelorganisatie
's-Gravenhage Verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie klankbordgesprekken 2020
's-Gravenhage Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Den Haag 2016
's-Gravenhage Verordening op het burgerinitiatief
's-Gravenhage Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren.
's-Gravenhage Verordening Persoonsgebonden budget Wet sociale werkvoorziening
's-Gravenhage Verordening raadscommissies
's-Gravenhage Verordening rechtspositie burgemeester 2015
's-Gravenhage Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman 2015
's-Gravenhage Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Den Haag 2019
's-Gravenhage Verordening Rechtspositie wethouders 2015
's-Gravenhage Verordening regelende de toekenning van een uitkering en een pensioen aan gewezen wethouders der gemeente 's-Gravenhage, zomede van een pensioen aan de weduwen en wezen van wethouders en gewezen wethouders en voorts regelende de beperking van de uitbetaling van zodanig pensioen bij gelijktijdige aanspraak op een pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet (Uitkerings- en pensioenverordening wethouders 1956).
's-Gravenhage Verordening regelende eenige onderwerpen van burgerlijk recht voor de gemeente ‘s-Gravenhage
's-Gravenhage Verordening regelende het verlenen van wachtgeld en pensioen aan de wethouders der gemeente 's-Gravenhage, alsmede het verzekeren van een pensioen aan hun weduwen en wezen
's-Gravenhage Verordening Rekeningencommissie 2014
's-Gravenhage Verordening Scheveningen Haven 2008
's-Gravenhage Verordening straathandel Den Haag 2017
's-Gravenhage Verordening tot aanpassing van de pensioenen, toegekend of toe te kennen krachtens de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders 1956, aan algemene bezoldigingswijzigingen (Aanpassingsregeling wethouderspensioenen).
's-Gravenhage Verordening tot regeling van de aanwijzing, de werkzaamheden, de rechten en de verplichtingen van de taxatiedeskundigen, bedoeld in artikel 39 van de 'Algemene beheersverordening voor de bedrijven 1972' (Verordening taxatiedeskundigen onroerende goederen).
's-Gravenhage Verordening tot regeling van de pensioenuitzichten van leerkrachten, die vóór de inwerkingtreding van de Kleuteronderwijswet in vaste dienst werkzaam waren aan een, krachtens de 'Verordening regelende het verlenen van geldelijke steun aan het bijzonder kleuteronderwijs', gesubsidieerde school.
's-Gravenhage Verordening tot verlening van geldelijke steun ingevolge de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing
's-Gravenhage Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 2015
's-Gravenhage Verordening Wet inburgering Den Haag 2013
's-Gravenhage Verordening winkeltijden Den Haag 2018
's-Gravenhage Verordening woninggebonden subsidies 1995
's-Gravenhage Volmacht-machtigingsbesluit in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
's-Gravenhage Vormen Voorziening parkeren en mobiliteitsmaatregelen Den Haag 2020
's-Gravenhage Wegsleepverordening Gemeente Den Haag
's-Gravenhage Welstandsverordening 2003

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?