Rijksoverheid

Wettenpocket Arbeidsveiligheidswet BES

Titel regeling
Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES
Type
Ministeriele-regeling-BES
Wetsfamilie
Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES; Wet arbeid vreemdelingen BES; Arbeidsveiligheidswet BES; Stuwadoorswet 1946 BES; Cessantiawet BES; Wet algemene ouderdomsverzekering BES; Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES; Wet ziekteverzekering BES; Wet ongevallenverzekering BES; Arbeidswet 2000 BES; Vakantiewet 1949 BES; Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES; Wet minimumlonen BES; Besluit onderstand BES; Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Geldend vanaf
1-7-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 2010, nr. IZ/IA/2010/18982, tot aanwijzing toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES (Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 13, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen BES, 2, vijfde lid, van de Arbeidsveiligheidswet BES, 2, eerste lid, van de Stuwadoorswet 1946 BES, 12a, eerste lid, van de Cessantiawet BES, 43a, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, 42a, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, 12a, eerste lid, van de Wet ziekteverzekering BES, 12a, eerste lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, 34, eerste lid, van de Arbeidswet 2000 BES, 16a, eerste lid, van de Vakantiewet 1949 BES, 7a, eerste lid, van de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES, 13a, eerste lid, van de Wet minimumlonen BES en 39, eerste lid, van het Besluit onderstand BES;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Het hoofd van de RCN-unit SZW, welke is gevestigd te Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede zijn plaatsvervanger en de ambtenaren die aldaar werkzaam zijn en die Inspecteur SZW of ambtenaar van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn, worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving en de uitoefening van de in dit kader geregelde bevoegdheden van het bepaalde bij of krachtens:

  • a. de Wet arbeid vreemdelingen BES;

  • b. de Arbeidsveiligheidswet BES;

  • c. de Stuwadoorswet 1946 BES;

  • d. de Cessantiawet BES;

  • e. de Wet algemene ouderdomsverzekering BES;

  • f. de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES;

  • g. de Wet ziekteverzekering BES;

  • h. de Wet ongevallenverzekering BES;

  • i. de Arbeidswet 2000 BES;

  • j. de Vakantiewet 1949 BES;

  • k. de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES;

  • l. de Wet minimumlonen BES;

  • m. het Besluit onderstand BES;

  • n. de Wet kinderbijslagvoorziening BES.

 • 2. Naast de in het eerste lid genoemde ambtenaren worden tevens de ambtenaren van de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving en de uitoefening van de in dit kader geregelde bevoegdheden van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsveiligheidswet BES.

 • 3. Naast de in het eerste en tweede lid genoemde ambtenaren worden tevens de ambtenaren die bij de RCN-unit SZW werkzaam zijn als medewerker of coördinator onderstand, aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving en de uitoefening van de in dit kader geregelde bevoegdheden van het bepaalde bij of krachtens het Besluit onderstand BES.

Artikel 2

Bij de uitoefening van hun taak dragen de toezichthoudende ambtenaren een legitimatiebewijs bij zich. Desgevraagd tonen zij hun legitimatiebewijs aanstonds. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthoudende ambtenaar en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid.

Artikel 2a

Deze regeling berust mede op artikel 41, eerste lid, van het Besluit onderstand BES.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 oktober 2010.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 september 2010
De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner