Rijksoverheid

Wettenpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
22-9-2022
Downloads
2971
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2012
AMvB Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2010
AMvB Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Beleidsregel Aanwijzing binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2018
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit memorandum 60  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2004
AMvB Activiteitenbesluit milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 21-09-2022
Ministeriele-regeling Activiteitenregeling milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie  
 
Versie geldend vanaf : 05-05-2022
Beleidsregel Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Beleidsregel Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof-, en metaalafval 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2015
Beleidsregel Beleidsregel prioriteringsbeleid handhavingsverzoeken NVWA  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2022
Beleidsregel Beleidsregel toets passende stimulering en cumulatietoets onder het Besluit duurzame energieproductie en klimaattransitie  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2022
Beleidsregel Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2006
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 24-09-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2017
AMvB Besluit archeologische monumentenzorg  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Besluit beheer autowrakken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit beheer winningsafvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 06-05-2022
AMvB Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2022
AMvB Besluit externe veiligheid inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Besluit externe veiligheid transportroutes  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2015
AMvB Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013  
 
Versie geldend vanaf : 23-12-2020
AMvB Besluit informatie inzake rampen en crises  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 03-04-2010
AMvB Besluit inzamelen afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat CBR 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, ondermandaat en -machtiging afdelingshoofden Omgevingsdienst West-Holland  
 
Versie geldend vanaf : 16-05-2014
Ministeriele-regeling Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2021  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2022
AMvB Besluit natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Besluit omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
AMvB Besluit risico's zware ongevallen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2022
AMvB Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Ministeriele-regeling Besluit toezichthouders kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 26-11-2019
Ministeriele-regeling Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
AMvB Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2020
AMvB Besluit wijziging enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden afval)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Binnenvaartbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Binnenvaartregeling  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Ministeriele-regeling Erkenningsbesluit instantie Besluit inzamelen afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  
 
Versie geldend vanaf : 07-10-2018
Ministeriele-regeling Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Invoeringsbesluit Waterwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Mandaatregeling handhaving CLP SZW 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008  
 
Versie geldend vanaf : 09-10-2009
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011  
 
Versie geldend vanaf : 20-08-2011
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2014
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022  
 
Versie geldend vanaf : 28-06-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2020
Ministeriele-regeling Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling basisnet  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2016
Ministeriele-regeling Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling bodemkwaliteit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling externe veiligheid inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2000
Ministeriele-regeling Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2000
Ministeriele-regeling Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2016
Ministeriele-regeling Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling lozen buiten inrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels  
 
Versie geldend vanaf : 18-06-2014
Ministeriele-regeling Regeling monomestvergisting 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling natuurbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 29-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling niet-reinigbaar straalgrit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2022
Ministeriele-regeling Regeling risico’s zware ongevallen  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2016
Ministeriele-regeling Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Zbo Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2022  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2013
Ministeriele-regeling Regeling windenergie op zee 2009  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2010
Ministeriele-regeling Regeling windenergie op zee 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2015
Ministeriele-regeling Regeling windenergie op zee 2016  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2016
Ministeriele-regeling Regeling zeevarenden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Ministeriele-regeling Reglement onderzoek schepen op de Rijn  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2022
Beleidsregel Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
AMvB Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en binnenvaart  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2020
AMvB Stortbesluit bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2016
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2013
AMvB Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2018
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Verzamelbesluit SZW 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2022
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)  
 
Versie geldend vanaf : 23-10-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2009
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)  
 
Versie geldend vanaf : 28-04-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen  
 
Versie geldend vanaf : 28-04-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Bouwbesluit 2012 (correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid buisleidingen enz. (nieuwe versie softwareprogramma en bijbehorende handleiding risicoberekening)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (2007)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 13-02-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (bepaalde mijnbouwwerken onder werking brengen van Besluit externe veiligheid inrichtingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (nieuwe versie softwareprogramma)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (verkleinen afstanden LPG-tankstations)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (aanpassing bijlagen 5 en 9)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling uniforme saneringen (Kwalibo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2014

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?