Rijksoverheid

Wettenpocket Wet publieke gezondheid

Titel regeling
Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius; Wet publieke gezondheid; Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius
Geldend vanaf
4-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 januari 2021, kenmerk 1810868-216922-WJZ, houdende aanwijzing van de gebieden, bedoeld in artikel 58p van de Wet publieke gezondheid en de aanwijzing van de gebieden, bedoeld in artikel 6.12 en 6.13, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 voor Sint Eustatius (Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 6.12, eerste lid, en 6.13, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius;

Besluit, na overleg met de gezaghebber van Sint Eustatius:

Artikel 1

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid, en als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius, worden aangewezen alle gebieden buiten Sint Eustatius met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • a. Anguilla;

 • b. Australië;

 • c. China

 • d. Dominica;

 • e. Grenada;

 • f. IJsland;

 • g. Montserrat;

 • g. Nieuw-Zeeland;

 • i. Rwanda;

 • j. Singapore;

 • k. Sint Kitts and Nevis;

 • l. Thailand;

 • m. Zuid-Korea.

Artikel 1a

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en b, van de Wet publieke gezondheid en artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19Sint Eustatius, worden aangewezen alle gebieden buiten Sint Eustatius met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

 • a. Anguilla;

 • b. Australië;

 • c. China;

 • d. Dominica;

 • e. Curaçao;

 • f. Grenada;

 • g. IJsland;

 • h. Montserrat;

 • i. Nieuw-Zeeland;

 • j. Rwanda;

 • k. Singapore;

 • l. Sint Kitts and Nevis;

 • m. Sint Maarten;

 • n. Thailand;

 • o. Zuid-Korea.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Sint Eustatius.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze,