Rijksoverheid

Wettenpocket Wet publieke gezondheid

Titel regeling
Aanvullende tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg openbaar lichaam Saba
Type
Ministeriele-regeling-BES
Wetsfamilie
Aanvullende tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg openbaar lichaam Saba; Wet publieke gezondheid
Geldend vanaf
30-6-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport van 12 juni 2018, kenmerk 1330838-175612-IZ, houdende regels voor het verstrekken van een aanvullende bijzondere uitkering aan het openbaar lichaam Saba voor de publieke gezondheidszorg (Aanvullende tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg openbaar lichaam Saba)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 68g van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Ten behoeve van de uitvoering van de taken op het terrein van de publieke gezondheidszorg, bedoeld in de Wet publieke gezondheid, is voor het openbaar lichaam Saba voor de periode 2018 tot 2020 per afzonderlijk jaar een aanvullende meerjarige bijzondere uitkering vastgesteld van $ 76.000.

  • 2. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks in twee termijnen, respectievelijk in januari en in juli van het betreffende jaar, betaald.

Artikel 2

Het openbaar lichaam Saba vermeldt via de jaarrekening, bedoeld in artikel 31 van de Wet financiƫn openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in het overzicht verantwoordingsinformatie bijzondere uitkering, bedoeld in artikel 21, derde lid, onder c, van het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES, welk bedrag is besteed aan de uitvoering van de taken op het terrein van de publieke gezondheidszorg, bedoeld in de Wet publieke gezondheid

Artikel 3

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de gelden, bedoeld in artikel 1, over de periode 2018 tot 2020, terugvorderen voor zover deze gelden niet zijn besteed aan de uitvoering van de taken op het terrein van publieke gezondheid, bedoeld in de Wet publieke gezondheid.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanvullende tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg openbaar lichaam Saba.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis