Rijksoverheid

Wettenpocket Wet publieke gezondheid

Titel regeling
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire
Type
Ministeriele-regeling-BES
Wetsfamilie
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire; Wet publieke gezondheid
Geldend vanaf
10-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2020, kenmerk 1784387-214492-WJZ houdende tijdelijke bepalingen voor Bonaire in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Infrastructuur en Waterstaat, van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op de artikelen 58e, eerste en vijfde lid, 58f, vijfde lid, 58g, eerste lid, 58h, eerste lid, 58i, 58 j, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, 58l, vijfde lid, 58q, eerste lid, en 58r van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ander bedrijfsmatig personenvervoer: personenvervoer per bus, niet zijnde openbaar vervoer, en personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer, alsmede bedrijfsmatig vervoer van personen op andere wijze dan met een bus of taxi;

 • beheerder: degene die bevoegd is tot het aan een plaats treffen van voorzieningen of tot het toelaten van personen tot die plaats;

 • bioscoop: inrichting waar bedrijfsmatig films worden vertoond;

 • casino: inrichting waar bedrijfsmatig hazardspelen worden aangeboden;

 • contactberoep: beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste de veilige afstand te houden tot een klant of patiënt;

 • discotheek: een eet- en drinkgelegenheid waar het publiek gelegenheid wordt geboden tot dansen;

 • doorstroomlocatie: publieke plaats waar sprake is van doorstroom van publiek;

 • eet- en drinkgelegenheid: inrichting waar bedrijfsmatig of anders dan om niet etenswaren of dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, inclusief een daarbij behorend terras, met uitzondering van een besloten plaats;

 • essentiële winkel: supermarkt, andere levensmiddelenwinkel, tankstation, apotheek en bouwmarkt;

 • gezondheidscheck: het verkrijgen van bevestiging van de betrokkene dat hij geen ziekteverschijnselen van covid-19 heeft;

 • huishouden: personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn;

 • mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om te worden gedragen en in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan;

 • onderwijsactiviteit: door of namens een onderwijsinstelling georganiseerde activiteit op de locatie van een onderwijsinstelling of daarbuiten, die onderdeel uitmaakt dan wel rechtstreeks verband houdt met het onderwijs dat door de onderwijsinstelling wordt verzorgd;

 • openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto of bus;

 • placeren: het toewijzen van een zitplaats;

 • publiek: personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen;

 • publieke binnenruimte: publieke plaats, met uitzondering van een erf behorend bij een voor het publiek openstaand gebouw;

 • seksinrichting: inrichting die voor publiek toegankelijk is en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht of waar erotisch pornografische handelingen vertoond worden;

 • sport- en fitnessgelegenheid: een inrichting waar het publiek gelegenheid wordt geboden tot de beoefening van sport;

 • welnesscentrum: sauna, Turks stoombad, hamam, beauty farm, thermaal bad en badhuis;

 • veiligeafstandsnorm: de norm, bedoeld in artikel 58f, eerste lid, van de wet;

 • wet: Wet publieke gezondheid;

 • zorgvrijwilliger: natuurlijke persoon, niet zijnde een mantelzorger, die zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning verleent zonder daarvoor een marktconforme beloning als tegenprestatie te ontvangen.

Artikel 1.2. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing in Bonaire.

§ 2. Aanvullende uitzonderingen veiligeafstandsnorm

Artikel 2.1. Veilige afstand 18-’ers

De veiligeafstandsnorm geldt niet tussen personen tot en met zeventien jaar en andere personen.

Artikel 2.2. Beroepsmatige werkzaamheden

De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen.

Artikel 2.3. Veilige afstand vervoer

 • 1. De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen in het openbaar vervoer, ander bedrijfsmatig personenvervoer en vervoer voor privédoeleinden, mits het vervoer:

  • a. primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst; en

  • b. geen recreatieve activiteit is.

 • 2. Het eerste lid is alleen van toepassing indien die personen een mondkapje dragen.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing op:

  • a. personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen;

  • b. begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken;

  • c. personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien;

  • d. personen aan wie krachtens een wettelijke bepaling gevraagd wordt hun mondkapje af te zetten om zich te identificeren met een document als bedoeld in artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES;

  • e. leerlingen tijdens vervoer van en naar een instelling voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs BES;

  • f. personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan vervoer van en naar de locatie waar jongeren jeugdhulp ontvangen of zorglocaties voor jeugd.

 • 4. Het eerste lid, onder a en b, is niet van toepassing op luchtvaartuigen.

Artikel 2.4. Zorgvrijwilligers

De veiligeafstandsnorm geldt niet tussen zorgvrijwilligers, voor zover zij hun werkzaamheden niet op gepaste wijze kunnen uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand, en degenen jegens wie zij hun werkzaamheden uitoefenen, mits de zorgvrijwilliger een mondkapje dragen.

Artikel 2.5. Veilige afstand sport en culturele uitingen

De veiligeafstandsnorm geldt niet voor personen die sport of podiumkunsten beoefenen of acteren, voor zover deze activiteiten niet op gepaste wijze kunnen worden uitgeoefend met inachtneming van de veilige afstand, met uitzondering van dans in een discotheek.

§ 3. Groepsvorming

Artikel 3.1. Groepsvorming vijfentwintig personen

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan vijfentwintig personen.

Artikel 3.2. Groepsvorming tien personen

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan tien personen.

Artikel 3.3. Groepsvorming twee huishoudens

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan tien personen behorend tot twee huishoudens.

Artikel 3.3a. Groepsvorming huishouden

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met meer dan één persoon behorend tot een ander huishouden.

Artikel 3.4. Groepsvorming winkels

 • 1. Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in groepsverband op te houden in een winkel met meer dan twee personen.

 • 2. Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in groepsverband op te houden in een winkel met meer dan één persoon.

Artikel 3.5. Groepsvorming

Het is verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in publieke, openbare of besloten plaatsen, in groepsverband op te houden met personen die behoren tot verschillende huishoudens.

§ 4. Publieke plaatsen

Artikel 4.1. Openstelling publieke plaats tot maximaal vijftig personen

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een publieke plaats slechts voor publiek opengesteld indien ten hoogste vijftig personen gelijktijdig als publiek aanwezig zijn, met uitzondering van doorstroomlocaties.

Artikel 4.2. Openstelling publieke plaats tot maximaal vijfentwintig personen

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een publieke plaats slechts voor publiek opengesteld indien ten hoogste vijfentwintig personen gelijktijdig als publiek aanwezig zijn, met uitzondering van doorstroomlocaties.

Artikel 4.3. Sluiting publieke plaats

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een publieke plaats voor publiek open te stellen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op essentiële winkels.

Artikel 4.4. Openstelling eet- en drinkgelegenheid

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een eet- en drinkgelegenheid slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

  • a. in de eet- en drinkgelegenheid niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn; en

  • b. het publiek geplaceerd is en degene die geplaceerd is uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt.

 • 2. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een eet- en drinkgelegenheid tussen 22.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een eet- en drinkgelegenheid tussen 00.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen.

Artikel 4.5. Openstelling eet- en drinkgelegenheid met maximumaantal personen per gezelschap

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een eet- en drinkgelegenheid slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

 • a. in de eet- en drinkgelegenheid niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn en geen reserveringen worden aangenomen van meer dan vier personen, personen tot en met twaalf jaar niet meegeteld;

 • b. het publiek geplaceerd is en degene die geplaceerd is uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt;

 • c. de eet- en drinkgelegenheid tussen 22.00 uur en 06.00 uur gesloten is voor publiek.

Artikel 4.6. Sluiting eet- en drinkgelegenheden

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een eet- en drinkgelegenheid voor publiek open te stellen.

 • 2. Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. de openstelling van een eet- en drinkgelegenheid in een hotel voor gasten die in het hotel overnachten;

  • b. eet- en drinkgelegenheden waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de inrichting tussen 01.00 uur en 06.00 uur gesloten is en de duur van het verblijf van publiek in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.

Artikel 4.7. Sluiting discotheken

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een discotheek voor publiek open te stellen.

Artikel 4.8. Openstelling wellnesscentra

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een wellnesscentrum slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in het wellnesscentrum aanwezig zijn.

Artikel 4.9. Sluiting wellnesscentra

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een wellnesscentrum voor publiek open te stellen.

Artikel 4.10. Sluiting seksinrichtingen

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een seksinrichting voor publiek open te stellen.

Artikel 4.11. Openstelling casino’s

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een casino slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in het casino aanwezig zijn.

 • 2. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een casino tussen 22.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen of op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een casino tussen 00.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen.

 • 3. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden een casino tussen 02.00 uur en 06.00 uur voor publiek open te stellen.

Artikel 4.12. Sluiting casino’s

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een casino voor publiek open te stellen.

Artikel 4.13. Openstelling bioscopen

Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een bioscoop slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in de bioscoop aanwezig zijn.

Artikel 4.14. Sluiting bioscopen

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een bioscoop voor publiek open te stellen.

Artikel 4.15. Openstelling sport- en fitnessgelegenheden

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt de publieke binnenruimte van een sport- en fitnessgelegenheid slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in de publieke binnenruimte van de sport- en fitnessgelegenheid aanwezig zijn.

 • 2. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt het gedeelte van een sport- en fitnessgelegenheid dat in de buitenlucht is gevestigd slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in het gedeelte van de sport- en fitnessgelegenheid dat in de buitenlucht gevestigd is, aanwezig zijn.

Artikel 4.16. Sluiting sport- en fitnessgelegenheden binnen

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen de publieke binnenruimte van een sport- en fitnessgelegenheid voor publiek open te stellen.

Artikel 4.17. Algehele sluiting sport- en fitnessgelegenheden

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sport- en fitnessgelegenheid voor publiek open te stellen.

 • 2. Het eerste lid geldt niet op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen voor zwemgelegenheden mits de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen niet voor publiek zijn opengesteld.

Artikel 4.18. Sluiting winkels

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een winkel voor publiek open te stellen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op essentiële winkels.

Artikel 4.19. Gezondheidscheck en contactregistratie

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een publieke plaats slechts voor publiek opengesteld indien de beheerder er zorg voor draagt dat bij aankomst van het publiek een gezondheidscheck wordt uitgevoerd.

 • 2. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen draagt de beheerder van een publieke plaats er zorg voor dat het publiek in de gelegenheid wordt gesteld de volgende gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van eventuele bron- en contactopsporing door de afdeling Publieke Gezondheid:

  • 1°. volledige naam;

  • 2°. datum, aankomsttijd en aangewezen zitplaatsen; en

  • 3°. e-mailadres of telefoonnummer.

 • 3. Indien het tweede lid van toepassing is, vraagt de beheerder van de publieke plaats toestemming voor de verwerking en overdracht van de in het tweede lid bedoelde gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de afdeling Publieke Gezondheid. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is.

 • 4. De in het tweede lid genoemde gegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door andere bezoekers.

 • 5. De in het tweede lid genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de afdeling Publieke gezondheid, worden veertien dagen bewaard en worden daarna vernietigd door de beheerder van de publieke plaats.

§ 5. Evenementen

Artikel 5.1. Evenementen tot maximaal 50 personen buiten en 25 personen binnen

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement met meer dan vijftig deelnemers of vijftig procent van de capaciteit buiten te organiseren.

 • 2. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement met meer dan vijfentwintig deelnemers of vijftig procent van de bezettingscapaciteit te organiseren in een publieke binnenruimte.

 • 3. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een evenement slechts georganiseerd indien de organisatoren van het evenementen er zorg voor dragen dat gedurende het evenement op de locatie van het evenement niet wordt gezongen, geschreeuwd en gedanst.

Artikel 5.2. Evenementen tot maximaal 25 personen buiten en een verbod op evenementen in een publieke binnenruimte

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement met meer dan vijfentwintig deelnemers of vijftig procent van de bezettingscapaciteit buiten te organiseren.

 • 2. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement in een publieke binnenruimte te organiseren.

 • 3. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een evenement slechts georganiseerd indien de organisatoren van het evenementen er zorg voor dragen dat gedurende het evenement op de locatie van het evenement niet wordt gezongen, geschreeuwd en gedanst.

Artikel 5.3. Verbod op evenementen

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een evenement te organiseren.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een huwelijksvoltrekking en herdenkingsplechtigheid.

Artikel 5.3a. Groepsgrootte uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen

 • 1. In afwijking van de artikelen 3.1 tot en met 3.5 is het verboden zich op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen in groepsverband op te houden met meer personen dan bedoeld in het derde lid, onderdeel a, b, c hetzij d, indien daar een huwelijksvoltrekking of uitvaart plaatsvindt.

 • 2. In afwijking van de artikelen 4.1, 4.2 en 5.1 tot en met 5.3 wordt op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen, voor zover het een huwelijksvoltrekking of uitvaart betreft:

  • a. een publieke plaats slechts voor publiek opengesteld, indien ten hoogste het aantal personen, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, b, c hetzij d, als publiek aanwezig is;

  • b. een evenement slechts georganiseerd, indien ten hoogste het aantal personen, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, b, c hetzij d, daaraan deelneemt.

 • 3. Het aantal personen, bedoeld in het eerste of tweede lid is:

  • a. honderd;

  • b. vijftig;

  • c. dertig;

  • d. tien.

Artikel 5.4. Toeschouwers bij een sportevenement

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement te organiseren waarbij toeschouwers worden toegelaten.

 • 2. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement, waar toeschouwers gebruik kunnen maken van een drinkgelegenheid waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt, te organiseren.

 • 3. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement te organiseren:

  • a. waar toeschouwers gebruik kunnen maken van een drinkgelegenheid waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt;

  • b. met meer toeschouwers dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit;

  • c. met meer dan 25 aanwezigen in een publieke binnenruimte;

  • d. met meer dan 50 aanwezigen buiten.

Artikel 5.4a. Verbod op sportevenement voor personen tot en met zeventien jaar

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement in een publieke binnenruimte te organiseren voor personen tot en met zeventien jaar.

 • 2. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement buiten te organiseren voor personen tot en met zeventien jaar.

Artikel 5.4b. Verbod op sportevenement voor personen van achttien jaar en ouder

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement in een publieke binnenruimte te organiseren voor personen van achttien jaar en ouder.

 • 2. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement buiten te organiseren voor personen van achttien jaar en ouder.

Artikel 5.5. Verbod op sportevenement

Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een sportevenement te organiseren.

§ 6. Overige maatregelen

Artikel 6.1. Hygiënemaatregelen

Op publieke plaatsen geldt:

 • a. oppervlakten die personen met hun handen aanraken worden regelmatig schoongemaakt;

 • b. binnenruimtes worden, indien mogelijk, regelmatig geventileerd met buitenlucht.

Artikel 6.2. Mondkapje

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen dragen personen van dertien jaar en ouder, waar het niet mogelijk is ten minste de veilige afstand in acht te nemen tot andere personen, een mondkapje in publieke en openbare plaatsen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing:

  • a. op personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen;

  • b. op begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken;

  • c. op personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien;

  • d. indien het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt;

  • e. op personen aan wie krachtens een wettelijke bepaling gevraagd wordt hun mondkapje af te zetten om zich te identificeren met een document als bedoeld in artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES;

  • f. leerlingen tijdens vervoer van en naar een instelling voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs BES;

  • g. personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan vervoer van en naar de locatie waar jongeren jeugdhulp ontvangen of zorglocaties voor jeugd.

Artikel 6.3. Uitzondering mondkapjesplicht sport, cultuur en media

De verplichting in artikel 6.2, eerste lid, geldt niet voor personen tijdens het:

 • a. beoefenen van sport, waaronder het zwemmen in een zwembad, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de sport belemmert;

 • b. beoefenen van podiumkunsten en acteren, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert;

 • c. poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen;

 • d. deelnemen aan de opname van audiovisueel media-aanbod dat verzorgd wordt door aanbieders van mediadiensten, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet BES, voor zover het gaat om personen die in beeld of aan het woord komen.

Artikel 6.4. Uitzondering mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen

 • 1. De verplichting in artikel 6.2, eerste lid, geldt niet:

  • a. voor personen op basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs BES;

  • b. voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgen in een ruimte die daar hoofdzakelijk voor is bestemd;

  • c. indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit;

  • d. voor personeel van een onderwijsinstelling, indien deze een zitplaats innemen.

 • 2. Van een belemmering als bedoeld in het eerste lid, onder b, is in ieder geval sprake bij activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans.

Artikel 6.5. Mondkapjes bij contactberoepen

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen dragen de beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie de diensten worden verleend een mondkapje.

 • 2. Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. personen tot en met twaalf jaar;

  • b. personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen;

  • c. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt;

  • d. sekswerkers en personen in zorglocaties.

Artikel 6.6. Verbod op uitoefening contactberoepen

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen een contactberoep uit te oefenen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de beoefening van het contactberoep om medische redenen noodzakelijk is.

 • 3. Het eerste lid geldt niet voor een zorgverlener of een mantelzorger.

Artikel 6.6a. Dagbesteding ouderen

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een locatie voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor ouderen alleen opengesteld indien niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn.

 • 2. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt een locatie voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor ouderen alleen opengesteld indien niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn.

 • 3. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding voor ouderen plaatsvindt voor publiek open te stellen, met uitzondering van noodopvang voor ouderen.

Artikel 6.7. Openstelling onderwijsinstellingen tot maximaal vijftig procent van de capaciteit

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen worden alleen onderwijsactiviteiten verricht indien niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd in een gebouw van een onderwijsinstelling aanwezig zijn.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op personen tot en met zeventien jaar.

Artikel 6.8. Verbod op fysiek onderwijs

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen.

 • 2. Het eerste lid geldt niet voor onderwijsactiviteiten die plaatvinden langs elektronische weg, mits niet meer dan tien personen gelijktijdig in de onderwijsinstelling aanwezig zijn.

 • 3. Het eerste lid geldt niet voor het houden van examens, tentamens, toetsen en voor de begeleiding van kwetsbare studenten op de onderwijsinstelling, indien de onderwijsactiviteiten niet voldoende kunnen plaatsvinden langs elektronische weg.

Artikel 6.9. Sluiting kinderopvang

 • 1. Het is verboden op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen kinderopvang en naschoolse opvang voor publiek open te stellen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op kindercentra, naschoolse opvang of voorzieningen voor gastouderopvang die opvang bieden aan kinderen van ouders die werken in de volgende cruciale beroepen of voor de volgende vitale processen:

  • a. medische beroepen;

  • b. medewerkers in het Crisis Team;

  • c. politie;

  • d. brandweer;

  • e. personeel in essentiële winkels;

  • f. elektriciens;

  • g. telecom medewerkers;

  • h. luchthavenpersoneel;

  • i. havenpersoneel;

  • j. medewerkers van het Rode Kruis;

  • k. medewerkers van nutsbedrijven;

  • l. journalisten;

  • m. werknemers betrokken bij publieke taken in het domein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt;

  • n. medewerkers van de justitiële inrichting Caribisch Nederland;

  • o. medewerkers van het Openbaar Ministerie;

  • p. medewerkers van de Voogdijraad;

  • q. medewerkers van de Koninklijke Marechaussee.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op kindercentra, naschoolse opvang of voorzieningen voor gastouderopvang, voor zover die opvang bieden aan kinderen in kwetsbare thuissituaties.

Artikel 6.10. Uitzonderingen op aanwijzings- en bevelsbevoegdheid gezaghebber bij religieuze en levensbeschouwelijke gebouwen en plaatsen

Artikel 58l, tweede tot en met vierde lid, van de wet is niet van toepassing op gebouwen en plaatsen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

Artikel 6.11. Negatieve PCR-testuitslag personenvervoer via lucht- en scheepvaart

 • 1. De aanbieder van ander bedrijfsmatig personenvervoer, voor zover sprake is van vervoer met luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 8 van de Luchtvaartwet BES of het aanbieden van personenvervoer met of zonder een dienstregeling per veerboot of passagiersschip, draagt er, onverminderd artikel 6.12, eerste en tweede lid, zorg voor dat alleen vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, indien een persoon, komend vanuit door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen gebieden of het Europees deel van Nederland, een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en een toezichthouder.

 • 2. Een negatieve testuitslag bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de uitslag van een PCR-test;

  • c. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees of Italiaans vermelde conclusie dat de geteste persoon op dat moment niet is besmet met het virus SARS-CoV-2;

  • d. gegevens waaruit blijkt dat die test maximaal 72 uur oud is op het moment van aankomst in Bonaire;

  • e. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. reizigers die gebruik maken van regionaal grensoverschrijdend personenvervoer dat is georganiseerd via een medische corridor;

  • b. personen tot en met 12 jaar;

  • c. houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart;

  • d. houders van diplomatieke paspoorten;

  • e. staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;

  • f. personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk;

  • g. zeevarenden op andere schepen dan commerciële jachten en pleziervaart in het bezit van een monsterboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen;

  • h. personen op een vlucht die Bonaire niet als eindbestemming hebben:

   • die wegens onvoorziene omstandigheden naar de luchthaven van Bonaire moeten uitwijken; of

   • die het luchtvaartuig niet verlaten;

  • i. passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum.

 • 4. In afwijking van het tweede lid, onder d, mag de test maximaal 96 uur oud zijn bij aankomst in Bonaire, indien het vervoer van een persoon buiten diens schuld om vertraagd is.

Artikel 6.12. Negatieve antigeentestuitslag personenvervoer via lucht- en scheepvaart

 • 1. De aanbieder van ander bedrijfsmatig personenvervoer, voor zover sprake is van vervoer met een luchtvaartuig als bedoeld in artikel 8 van de Luchtvaartwet BES, draagt er, onverminderd artikel 6.11, eerste lid, zorg voor dat alleen vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, indien een persoon, komend vanuit door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen gebieden of het Europees deel van Nederland, een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en aan een toezichthouder.

 • 2. De aanbieder van ander bedrijfsmatig personenvervoer, voor zover sprake is van het aanbieden van personenvervoer met of zonder een dienstregeling per veerboot, passagiersschip, of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert, draagt er, onverminderd artikel 6.11, eerste lid, zorg voor dat alleen vervoer wordt aangeboden, toegang daartoe wordt verschaft en gebruik daarvan wordt toegestaan, indien een persoon, komend vanuit door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de gezaghebber, aangewezen gebieden of het Europees deel van Nederland, een op hem betrekking hebbende negatieve testuitslag kan tonen aan de aanbieder van het vervoer en aan een toezichthouder.

 • 3. Een negatieve testuitslag bevat:

  • a. gegevens waardoor valt te herleiden wie de persoon is die is getest;

  • b. de uitslag van een antigeentest of een PCR-test;

  • c. de in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans vermelde conclusie dat de geteste persoon op dat moment niet is besmet met het virus SARS-CoV-2;

  • d. gegevens waaruit blijkt dat die test maximaal vier uur oud is op het moment van het aan boord gaan van het luchtvaartuig, de veerboot, het passagiersschip, of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert naar Bonaire;

  • e. een logo of kenmerk van een instituut of arts.

 • 4. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op:

  • a. reizigers die gebruikmaken van regionaal grensoverschrijdend personenvervoer dat is georganiseerd via een medische corridor;

  • b. personen tot en met 12 jaar;

  • c. houders van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte diplomatieke identiteitskaart;

  • d. houders van diplomatieke paspoorten;

  • e. staatshoofden en leden van een buitenlandse regering;

  • f. zeevarenden aan boord van een veerboot, passagiersschip, of vrachtschip dat maximaal twaalf passagiers vervoert, die de boot of het schip niet verlaten en geen reisbeweging van en naar die boot of dat schip maken;

  • g. personen op een vlucht die Bonaire niet als eindbestemming hebben:

   • 1°. die wegens onvoorziene omstandigheden naar de luchthaven van Bonaire moeten uitwijken; of

   • 2°. die het luchtvaartuig niet verlaten;

  • h. passagiers met een NATO Travel Order of een NATO-2-visum

  • i. de bemanning aan boord van een luchtvaartuig:

   • 1°. die het luchtvaartuig niet verlaat en geen reisbeweging van en naar dat luchtvaartuig maakt; of

   • 2°. die wordt ingezet met toepassing van een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurd protocol van de aanbieder van het vervoer, waarmee naar zijn oordeel een beschermingsniveau wordt bereikt dat ten minste gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat wordt bereikt met toepassing van het eerste lid.

Artikel 6.13. Recreatief personenvervoer

 • 1. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen wordt uitsluitend ander bedrijfsmatig personenvervoer aangeboden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst, indien de vervoerder er zorg voor draagt dat:

  • a. in het vervoersmiddel niet meer personen dan vijftig procent van de bezettingscapaciteit tegelijkertijd aanwezig zijn;

  • b. het publiek geplaceerd is en degene die geplaceerd is uitsluitend van de aangewezen plaats gebruikmaakt; en

  • c. in de kajuit zich niet meer dan één persoon bevindt.

 • 2. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het tussen 22.00 uur en 06.00 uur verboden ander bedrijfsmatig personenvervoer aan te bieden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst.

 • 3. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het tussen 00.00 uur en 06.00 uur verboden ander bedrijfsmatig personenvervoer aan te bieden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst.

 • 4. Op door de gezaghebber aan te wijzen plaatsen is het verboden ander bedrijfsmatig personenvervoer aan te bieden dat een recreatieve activiteit is en niet primair verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst.

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 7.1. Inwerkingtreding en verval

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking treedt en vervalt op het tijdstip waarop hoofdstuk Va van de wet vervalt.

Artikel 7.2. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren