Rijksoverheid

Wettenpocket Wet publieke gezondheid

Titel regeling
Regeling MERS-CoV
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling MERS-CoV; Wet publieke gezondheid
Geldend vanaf
3-7-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juni 2013, kenmerk 128362-106084-PG, ex artikel 20 van de Wet publieke gezondheid, alsmede houdende wijziging van de Regeling publieke gezondheid (Regeling MERS-CoV)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 20, eerste en derde lid, en artikel 22, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

Het Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) wordt aangemerkt als behorende tot groep A, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet publieke gezondheid.

Artikel 2

Alle bepalingen van de Wet publieke gezondheid die gelden voor infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing op het Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).

Artikel 3

[Wijzigt de Regeling publieke gezondheid.]

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling MERS-CoV.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers