Rijksoverheid

Wettenpocket Wet publieke gezondheid

Titel regeling
Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden; Wet publieke gezondheid
Geldend vanaf
4-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 januari 2021, kenmerk 1810208-216875-PDC, houdende aanwijzing van de gebieden, bedoeld in artikel 58p van de Wet publieke gezondheid en de hoogrisicogebieden, bedoeld in de artikelen 6.7a en 6.7b van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en onder b, van de Wet publieke gezondheid, en hoogrisicogebieden als bedoeld in artikel 6.7a, derde lid, onder e, en artikel 6.7b, derde lid, onder c, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 worden aangewezen alle gebieden buiten Nederland met uitzondering van alle gebieden in de navolgende landen:

  • a. Aruba;

  • b. AustraliĆ«;

  • c. China;

  • d. CuraƧao;

  • e. IJsland;

  • f. Nieuw-Zeeland;

  • g. Rwanda;

  • h. Singapore;

  • i. Thailand;

  • j. Sint Maarten;

  • k. Zuid-Korea.

 • 2. Onder Nederland als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 1a

Als gebieden als bedoeld in artikel 58p, derde lid, onder a en b, van de Wet publieke gezondheid en artikel 6.7c, eerste en tweede lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, worden aangewezen de gebieden, bedoeld in artikel 1, eerste lid.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze,