Rijksoverheid

Wettenpocket Wet kinderopvang

Titel regeling
Verzamelbesluit VWS 2020
Type
AMvB
Wetsfamilie
Verzamelbesluit VWS 2020; Wet medische hulpmiddelen; Wet basisregistratie personen; Wet op het bevolkingsonderzoek; Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg; Jeugdwet; Wet kinderopvang; Wet langdurige zorg; Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Wet politiegegevens; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
Geldend vanaf
1-10-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 31 augustus 2020 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde de orthopedagoog-generalist toe te voegen aan de begripsbepaling van geregistreerde professional en de naamswijziging van het AMHK en enkele andere wijzigingen door te voeren (Verzamelbesluit VWS 2020)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 juni 2020, kenmerk 1670268-203893-WJZ, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Rechtsbescherming;
Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen, artikel 3.3, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen, artikel 3, derde lid, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, artikel 15j van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de artikelen 4.1.6, vijfde lid, en 7.1.1.2, eerste lid, onderdeel a, van de Jeugdwet, de artikelen 1.50, tweede lid, en 1.56b, tweede lid, van de Wet Kinderopvang, artikelen 3.2.5, eerste en tweede lid, van de Wet langdurige zorg, de artikelen 5, tweede lid, 33c en 41, vijfde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 18, eerste lid, van de Wet Politiegegevens, de artikelen 2.1.4a, derde lid, 3.3, derde lid, en 4.1.1, vijfde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 8, eerste lid, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal;
De afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2020, no. W13.20.0208/III;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Rechtsbescherming van 18 augustus 2020, kenmerk 1670261-203893-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit actieve implantaten.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit basisregistratie personen.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit bevolkingsonderzoek.]

Artikel IV

[Wijzigt het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid.]

Artikel V

[Wijzigt het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders.]

Artikel VI

[Wijzigt het Besluit Jeugdwet.]

Artikel VII

[Wijzigt het Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang.]

Artikel VIII

[Wijzigt het Besluit kwaliteit kinderopvang.]

Artikel IX

[Wijzigt het Besluit langdurige zorg.]

Artikel X

[Wijzigt het Besluit medische hulpmiddelen.]

Artikel XI

[Wijzigt het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog.]

Artikel XII

[Wijzigt het Besluit politiegegevens.]

Artikel XIII

[Wijzigt het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.]

Artikel XIV

[Wijzigt het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006.]

Artikel XV

[Wijzigt het Registratiebesluit BIG.]

Artikel XVI

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.]

Artikel XVII

[Wijzigt het Besluit van 7 november 2019, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 aangaande de opvang van slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning en wijziging van enkele besluiten in verband met technische aanpassingen eigen bijdrage zorg en maatschappelijke ondersteuning (Stb. 2019, 418).]

Artikel XVIII

[Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling).]

Artikel XIX

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2020 en werkt ten aanzien van artikel IX, onderdeel B, terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel XX

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelbesluit VWS 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 augustus 2020

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge