Rijksoverheid

Wettenpocket Wet kinderopvang

Titel regeling
Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014; Wet financiering sociale verzekeringen; Wet kinderopvang
Geldend vanaf
1-1-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 2013 , 2013-0000164393, tot vaststelling van de premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2014

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste en tweede lid, 27, 28, tweede lid, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;

 • b. AWf-premie: het deel van de premie, bedoeld in artikel 27 van de Wfsv, dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

 • c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wfsv, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven ten laste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Artikel 2. Awf-premie

De AWf-premie wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 2,15%.

Artikel 3. Vervangende premie voor de sectorfondsen

Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 2,04%.

Artikel 4. Ufo-premie

De Ufo-premie wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 0,78%.

Artikel 5. Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

De basispremie, bedoeld in artikel 36 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 4,95%.

Artikel 6. Maximumpremieloon

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste volzin, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2014 vastgesteld voor een loontijdvak van:

 • a. een jaar op: € 51.414,00;

 • b. een maand op: € 4.284,50;

 • c. vier weken op: € 3.954,92;

 • d. een week op: € 988,73;

 • e. een dag op: € 197,74.

Artikel 7. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

 • 1. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste volzin, van de Wfsv, is voor werknemers als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, voor het jaar 2014 vastgesteld voor een verlengd loontijdvak van:

  • a. een dag op: € 224,51;

  • b. een week op: € 1.122,57;

  • c. vier weken op: € 4.490,30;

  • d. een maand op: € 4.864,60.

 • 2. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste volzin, van de Wfsv, is voor werknemers als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, voor het jaar 2014 vastgesteld voor een verlengd loontijdvak van:

  • a. een dag op: € 209,85;

  • b. een week op: € 1.049,26;

  • c. vier weken op: € 4.197,06;

  • d. een maand op: € 4.547,09.

Artikel 8. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 9. Premiepercentage nabestaandenverzekering

De premie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 0,60%.

Artikel 10. Opslag tot dekking kosten kinderopvangtoeslag

De opslag, bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 0,50%.

Artikel 11. Minimum loonsomgrens WW sector Grootwinkelbedrijf

[Wijzigt de Regeling Wfsv.]

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van artikel 11 dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2014 en terug werkt tot en met 1 januari 2013.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 november 2013
De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher