Rijksoverheid

Wettenpocket Wet kinderopvang

Titel regeling
Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020; Wet financiering sociale verzekeringen; Wet kinderopvang
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 november 2019, 2019-0000154274, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën;
Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2020 17,90%.

Artikel 2. Premiepercentage nabestaandenverzekering

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2020 0,10%.

Artikel 3. Maximum premieloon

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2020 voor een loontijdvak van een jaar: € 57.232.

Artikel 4. Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds

  • 1. Het percentage van de lage premie, bedoeld in artikel 27, eerste, tweede en derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2020 2,94%.

  • 2. Het percentage van de hoge premie, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2020 7,94%.

Artikel 5. Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2020 0,68%.

Artikel 6. Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 36 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2020 6,77%.

Artikel 7. Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag

De premieopslag, bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, van de Wet kinderopvang, is voor het jaar 2020 0,50%.

Artikel 8. Minimumloonsomgrens Whk sector Grootwinkelbedrijf

[Wijzigt de Regeling Wfsv.] .

Artikel 9. Inwerkingtreding

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

  • 2. Artikel 8 werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 november 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees