Rijksoverheid

Wettenpocket Wet kinderopvang

Titel regeling
Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018; Wet financiering sociale verzekeringen; Wet kinderopvang
Geldend vanaf
1-1-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 2017, 2017-0000175287, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën;
Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste en tweede lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 28, tweede lid, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Artikel 1. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 17,90%.

Artikel 2. Premiepercentage nabestaandenverzekering

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 0,10%.

Artikel 3. Maximum premieloon

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt voor het jaar 2018, voor een loontijdvak van:

 • a. een jaar: € 54.614;

 • b. een kwartaal: 13.653,50;

 • c. een maand: € 4.551,16;

 • d. vier weken: € 4.201,07;

 • e. een week: € 1.050,26; en

 • f. een dag: € 210,05.

Artikel 4. Maximum premieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

 • 1. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen voor werknemers als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 bedraagt in 2018 voor een verlengd loontijdvak van:

  • a. een kwartaal: € 15.436,40;

  • b. een maand: € 5.144,98;

  • c. vier weken: € 4.749,04;

  • d. een week: € 1.187,26; en

  • e. een dag: € 237,45.

 • 2. Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor werknemers als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 bedraagt in 2018 voor een verlengd loontijdvak van:

  • a. een kwartaal: € 14.490,31;

  • b. een maand: € 4.830,10;

  • c. vier weken: € 4.458,28;

  • d. een week: € 1.114,57; en

  • e. een dag: € 222,91.

Artikel 5. Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 27 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 2,85%.

Artikel 6. Vervangende premie voor de sectorfondsen

Het gemiddelde premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 1,37%.

Artikel 7. Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 0,78%.

Artikel 8. Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 36 van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2018 6,27%.

Artikel 9. Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag

De premieopslag, bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, is voor het jaar 2018 0,50%.

Artikel 10. Minimumloonsomgrens WW sector Grootwinkelbedrijf

[Wijzigt de Regeling Wfsv.]

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2. Artikel 10 werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 november 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees