Rijksoverheid

Wettenpocket Wet kinderopvang

Titel regeling
Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel; Algemene wet bestuursrecht; Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken; Verzamelbesluit Toeslagen; Wet kinderopvang; Regeling Wet kinderopvang; Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid); Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Besluit op de huurtoeslag; Wet op de huurtoeslag; Woningwet; Wet op de rechtsbijstand; Huisvestingswet
Geldend vanaf
12-6-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 29 mei 2020, nr. 2020-100631, houdende de instelling van een bezwaarschriftenadviescommissie ter behandeling van bezwaren tegen een besluit op een aanvraag om compensatie op grond van de Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en tegen besluiten op een verzoek om herstel in verband met de hardheid van het toeslagenstelsel (Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie CAF 11 en vergelijkbare (CAF)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel)

De Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op de Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken;
Gelet op het Verzamelbesluit Toeslagen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a. adviescommissie: bezwaarschriftenadviescommissie, bedoeld in artikel 2;

 • b. compensatieregeling: Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken;

 • c. verzamelbesluit: Verzamelbesluit Toeslagen;

 • d. staatssecretaris: Staatssecretaris van Financiën;

 • e. bezwaarschrift: bezwaarschrift, bedoeld in artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht, gericht tegen besluiten van Belastingdienst/Toeslagen op een aanvraag om compensatie op grond van de compensatieregeling en tegen besluiten van Belastingdienst/Toeslagen op een verzoek om herstel in verband met de hardheid van het toeslagenstelsel op grond van het verzamelbesluit en op verzoeken als bedoeld in de artikelen 49 en 49a van de Wet hardheidsaanpassing Awir;

 • f. ministerie: Ministerie van Financiën;

 • g. commissie van onafhankelijke deskundigen: commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF en vergelijkbare zaken/toeslagen.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1. Er is een Bezwaarschriftenadviescommissie die advies uitbrengt op bezwaren tegen beschikkingen die genomen zijn op basis van de compensatieregeling of het verzamelbesluit.

 • 2. De adviescommissie heeft tot taak: het horen van belanghebbenden en het adviseren van Belastingdienst/Toeslagen over de te nemen beslissingen op aan haar door Belastingdienst/Toeslagen voorgelegde bezwaarschriften op grond van de compensatieregeling, tegen beslissingen op grond van het verzamelbesluit en tegen beschikkingen op verzoeken als bedoeld in de artikelen 49 en 49a van de Wet hardheidsaanpassing Awir.

Artikel 3. Instellingsduur

De commissie wordt ingesteld met ingang van 15 mei 2020.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1. De adviescommissie bestaat uit één onafhankelijke voorzitter en ten minste twee andere onafhankelijke leden.

 • 2. De voorzitter en de andere leden worden door de staatssecretaris benoemd. De voorzitter en de andere leden maken geen deel uit van het ministerie, zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris en zijn geen lid (geweest) van de commissie van onafhankelijke deskundigen.

 • 3. De benoeming geschiedt voor de duur van de adviescommissie.

 • 4. De voorzitter en andere leden worden op diens verzoek door de staatssecretaris ontheven van zijn lidmaatschap van de adviescommissie.

 • 5. Bij tussentijds vertrek van de voorzitter of een lid kan de staatssecretaris een andere voorzitter of lid benoemen.

Artikel 5. Secretariaat

 • 1. De staatssecretaris voorziet in het secretariaat van de adviescommissie.

 • 2. De secretarissen worden aangewezen door de staatssecretaris.

 • 3. Het secretariaat heeft tot taak: het verzorgen van alle handelingen die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van de advisering door de adviescommissie als onderdeel van de bezwaarschriftenprocedure. Het secretariaat is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan (de voorzitter van) de adviescommissie.

 • 4. Aan het secretariaat kunnen medewerkers worden toegevoegd.

 • 5. Indien personen in dienst van het ministerie tot secretaris of medewerker van het secretariaat worden benoemd, zijn zij tegenover anderen dan de adviescommissie verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in het verband van de werkzaamheden van de adviescommissie bekend is geworden.

Artikel 6. Leden

Voor de duur van de adviescommissie worden tot lid van de adviescommissie benoemd:

 • a. mr. J.W. van den Berge, tevens voorzitter;

 • b. mr. dr.H.J.T.M. Swaanenburg-van Roosmalen, tevens voorzitter;

 • c. mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden, tevens voorzitter;

 • d. J. Aanzi;

 • e. mr. dr. J.J. van den Broek;

 • f. mr. Th. Groeneveld;

 • g. mr G. Lieuw LL.M;

 • h. mr. E.B. van de Loo;

 • i. mr. U. van de Pol.

Artikel 7. Werkwijze

 • 1. Bij meer dan drie leden functioneert de adviescommissie bij de behandeling van een zaak in een wisselende samenstelling van drie leden, bestaande uit:

  • de voorzitter; en

  • twee andere leden.

 • 2. De bij de behandeling van een zaak betrokken leden stellen het advies van de adviescommissie vast bij meerderheid van stemmen. Geen der leden onthoudt zich van stemming.

 • 3. De adviescommissie stelt haar eigen werkwijze vast, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8. Vergoeding

 • 1. De voorzitter ontvangt conform de laatst afgesloten CAO Rijk een vergoeding per vergadering van € 388,16.

 • 2. De overige leden ontvangen conform de laatst afgesloten CAO Rijk een vergoeding per vergadering van € 298,58.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 15 mei 2020.

 • 3. Deze termijn kan eenmalig bij besluit met ten hoogste twee jaar worden verlengd. Eind 2023 stelt het adviescollege/de staatssecretaris een evaluatieverslag op waarin het aandacht besteedt aan zijn taakvervulling.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Staatssecretaris van Financiën,

A.C. van Huffelen