Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
Type
Zbo
Wetsfamilie
Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015; Besluit langdurige zorg; Wet langdurige zorg; Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet marktordening gezondheidszorg; Wet financiering sociale verzekeringen; Wet toelating zorginstellingen; Kwaliteitswet zorginstellingen; Zorgverzekeringswet; Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg; Jeugdwet; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Wet inkomstenbelasting 2001; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Wet sociale werkvoorziening; Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; Wegenverkeerswet 1994; Mededingingswet; Kaderwet militaire pensioenen; Woningwet; Wet op de huurtoeslag; Wet bescherming persoonsgegevens; Grondwet; Wetboek van Strafrecht; Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Wet wettelijke grondslag bdu siv; Participatiewet; Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet op de omzetbelasting 1968; Tabaks- en rookwarenwet; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Financiële-verhoudingswet; Veteranenwet; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
1-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015

Het CAK,

gelet op de artikelen 3.3.1.5, derde lid; 3.3.1.6, vijfde lid juncto zesde lid van het Besluit langdurige zorg (Blz) en 3.5, zevende lid; 3.6 vierde lid juncto vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Uvb) en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
overwegende dat het gewenst is om regels te stellen ter invulling van de bevoegdheid om over te gaan tot het inkorten van de vaststellings- en herzieningstermijn of het niet verschuldigd verklaren van de eigen bijdrage,

besluit om de volgende beleidsregels vast te stellen:

Artikel 1. Toepassingsbereik van deze beleidsregels

Deze regeling is van toepassing op:

 • a. de aanvraag van de verzekerde en/of cliënt dan wel het ambtshalve besluit van het CAK tot het inkorten van de vaststellingstermijn en het besluit tot het niet verschuldigd zijn van de eigen bijdrage in geval van vaststelling zoals bedoeld in de artikelen 3.3.1.5, derde lid, van het Blz en 3.5, zevende lid, van het Uvb;

 • b. de aanvraag van de verzekerde en/of cliënt dan wel het ambtshalve besluit van het CAK tot het inkorten van de herzieningstermijn en het besluit tot het niet verschuldigd zijn van de eigen bijdrage in geval van herziening zoals bedoeld in de artikelen 3.3.1.6, vijfde lid juncto zesde lid, van het Blz en artikel 3.6, vierde lid juncto vijfde lid, van het Uvb.

Artikel 2. Inkorten van de termijn in verband met ernstige tekortkomingen of vertragingen

 • 1. Het CAK gaat over tot het inkorten van de herzieningstermijn naar 12 maanden zoals bedoeld in artikel 3.3.1.6, vijfde lid, van het Blz en artikel 3.6, vierde lid, van het Uvb als, na beoordeling door het CAK, de naheffing van de eigen bijdrage van meer dan 12 maanden het gevolg is van:

  • a. een wijziging in zorggegevens die niet aan de burger te wijten is; of

  • b. een wijziging in persoonsgegevens die niet aan de burger te wijten is; of

  • c. een vertraging in of onjuiste verwerking van gegevens door het CAK; of

  • d. een technische omissie in de systemen bij het CAK.

 • 2. De in het eerste lid, onderdelen a – d genoemde omstandigheden zijn van overeenkomstige toepassing op de bevoegdheid van het CAK om de vaststellingstermijn van de eigen bijdrage verder in te korten en op de bevoegdheid tot het niet verschuldigd verklaren van de eigen bijdrage bij een vaststelling zoals bedoeld in artikel 3.3.1.5 derde lid, van het Blz en artikel 3.5, zevende lid, van het Uvb, naast de in artikel 3, eerste lid, omschreven bijzondere of verzwarende omstandigheden.

Artikel 3. Bijzondere of verzwarende omstandigheden die kunnen leiden tot verdere inkorting van de termijn of niet verschuldigd zijn van de eigen bijdrage

 • 1. Onder bijzondere of verzwarende omstandigheden in de zin van artikel 3.3.1.5, derde lid, onderdeel c, van het Blz en artikel 3.5, zevende lid, onderdeel c, van het Uvb verstaat het CAK de situatie waarin de verzekerde of cliënt:

  • a. aantoonbaar in betalingsonmacht verkeert; of

  • b. aantoonbaar in staat van schuldsanering of faillissement verkeert;

  • c. aantoonbaar een schuldsanering of faillissement met een schone lei heeft afgesloten in het jaar waarin de eigen bijdrage wordt vastgesteld en/of herzien; of

  • d. uit eigen beweging het CAK heeft geïnformeerd over een foutieve en/of ontbrekende vaststelling en/of herziening van de eigen bijdrage en het CAK hier onvoldoende of inadequaat op heeft gereageerd.

 • 2. De omstandigheden zoals omschreven in het eerste lid, onderdelen a – d zijn van overeenkomstige toepassing op de bevoegdheid van het CAK om de herzieningstermijn van de eigen bijdrage verder in te korten en het niet verschuldigd verklaren van de eigen bijdrage bij een herziening zoals bedoeld in artikel 3.3.1.6, zesde lid, van het Blz en artikel 3.6, vijfde lid, van het Uvb.

Artikel 4. Nieuwe omstandigheden

 • 1. In geval zich een omstandigheid voordoet die niet in de voorgaande artikelen is beschreven en het CAK van oordeel is dat die omstandigheid kan worden aangemerkt als een ernstige tekortkoming en/of vertraging die niet aan de verzekerde en/of cliënt te wijten is zoals omschreven in artikel 2, eerste lid of als bijzondere of verzwarende omstandigheid zoals omschreven in artikel 3, eerste lid, dan kan het CAK deze omstandigheid betrekken in zijn besluit tot het inkorten van de vaststellings- en/of herzieningstermijn of het niet verschuldigd verklaren van de eigen bijdrage.

 • 2. Als toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, dan wordt dit nader gemotiveerd.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt – na publicatie in de Staatscourant – in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als:

Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015

Den Haag, 21 november 2019

CAK

D. van der Vliet

Voorzitter Raad van Bestuur CAK