Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (harmoniseren regels budgetbeheer Sociale verzekeringsbank); Besluit langdurige zorg; Wet langdurige zorg; Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet marktordening gezondheidszorg; Wet financiering sociale verzekeringen; Wet toelating zorginstellingen; Kwaliteitswet zorginstellingen; Zorgverzekeringswet; Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg; Jeugdwet; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Wet inkomstenbelasting 2001; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Wet sociale werkvoorziening; Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; Wegenverkeerswet 1994; Mededingingswet; Kaderwet militaire pensioenen; Woningwet; Wet op de huurtoeslag; Wet bescherming persoonsgegevens; Grondwet; Wetboek van Strafrecht; Besluit Jeugdwet; Ambtenarenwet; Arbeidstijdenwet; Wet basisregistratie personen; Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen; Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Wet op de jeugdzorg; Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; Wet Justitie-subsidies; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet politiegegevens; Politiewet 2012; Wetboek van Strafvordering; Wet studiefinanciering 2000; Tabaks- en rookwarenwet; Wet kinderopvang; Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming; Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Wet wettelijke grondslag bdu siv; Participatiewet; Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Financiële-verhoudingswet; Veteranenwet
Geldend vanaf
1-1-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2015, kenmerk 868952-144025-WJZ, houdende een wijziging van de Regeling Jeugdwet, de Regeling langdurige zorg en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met het harmoniseren van regels inzake het budgetbeheer van de Sociale verzekeringsbank

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3.6.4, derde en vierde lid, artikel 3.6.6, tweede lid, en artikel 3.6.7, de onderdelen c, d en f, van het Besluit langdurige zorg, artikel 8.3 van het Besluit Jeugdwet en artikel 5.3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;

Besluiten:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling Jeugdwet.]

Artikel II

[Wijzigt de Regeling langdurige zorg.]

Artikel III

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Wmo 2015.]

Artikel IV

Het recht zoals dat gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing ten aanzien van declaraties voor prestaties die zijn verricht voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur