Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving); Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Participatiewet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Geldend vanaf
1-7-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 28 januari 2013, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit SUWI in verband met de aanscherping van het sanctiebeleid van de SZW-wetgeving

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 oktober 2012, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 313452, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 62, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 64, achtste en tiende lid, van de Wet werk en bijstand, artikel 45, zevende en negende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en artikel 45, zevende en negende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 december 2012, no. W03.12.0430/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 17 januari 2013, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 337073, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit SUWI.]

Artikel III

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit in de praktijk.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher