Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
Type
AMvB
Wetsfamilie
Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd; Wet inburgering; Wet op de huurtoeslag; Remigratiewet; Gemeentewet; Provinciewet; Vreemdelingenwet 2000; Wet agrarisch grondverkeer; Algemene nabestaandenwet; Algemene Ouderdomswet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Tijdelijke wet pilot loondispensatie; Ziektewet; Toeslagenwet; Werkloosheidswet; Liquidatiewet ongevallenwetten; Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering; Participatiewet; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945; Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Geldend vanaf
1-1-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Tweede Aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2012, nr. IVV/OOG/12/10290;
Gelet op:
voor wat betreft artikel I: artikel 18, eerste, derde en vierde lid, van de Wet inburgering;
voor wat betreft artikel II: artikel 11, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag;
voor wat betreft artikel III: artikel 7, eerste lid, van de Remigratiewet;
voor wat betreft artikel IV: de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet;
voor wat betreft artikel V: de artikelen 93 en 94 van de Provinciewet;
voor wat betreft artikel VI: de artikelen 3, eerste lid, onder d, en tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000;
voor wat betreft artikel VII: artikel 31, derde en zesde lid, van de Wet agrarisch grondverkeer;
voor wat betreft artikel VIII: de artikelen 10, tweede lid en 20 van de Algemene nabestaandenwet, 12a van de Algemene Ouderdomswet, 8, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 47, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, 10, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 2:6 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, 52, vijfde lid, 60, vijfde lid en 61, achtste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 8, tweede lid, van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie, 31, derde lid en 45a, vijfde lid, van de Ziektewet, 6, tweede lid, van de Toeslagenwet, 34, tweede lid, en 35aa, tweede lid, van de Werkloosheidswet;
voor wat betreft artikel IX: de artikelen 19 en 26 van de Liquidatiewet ongevallenwetten;
voor wat betreft artikel X: artikel 78f van de Wet werk en bijstand;
voor wat betreft artikel XI: de artikelen N 7 en N 10 van de Spoorwegpensioenwet;
voor wat betreft artikel XII: de artikelen 55, van de Liquidatiewet invaliditeitswetten, artikel 26 van de Liquidatiewet ongevallenwetten, en artikel 57, vijfde lid, van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering;
voor wat betreft artikel XIII: de artikelen 40, eerste lid, 69, tweede en derde lid, 73, derde lid, en 74, vierde lid, van de Wet werk en bijstand;
voor wat betreft artikel XIV: de artikelen 18, achtste en tiende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 2, zevende en negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 2, achtste en tiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, en 2:2, lid 2, 2:5, lid 5 en 3:1, lid 8, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
voor wat betreft artikel XV: artikel 33, vijfde lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;
voor wat betreft artikel XVI: artikel 21, vierde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945;
voor wat betreft artikel XVII: artikel 15, derde lid, en artikel 19, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
voor wat betreft artikel XVIII: de artikelen 2, eerste lid, 5, derde lid, 10, derde lid en 11, tweede lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;
voor wat betreft artikel XIX: de artikelen 20, eerste en tweede lid, en 21, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en 14, tweede en derde lid, en 15, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945;
voor wat betreft artikel XX: artikel 6, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2012, no. W12.12.0270/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 augustus 2012, nr. IVV/OOG/2012/11961;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel I

[Wijzigt het Besluit inburgering.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit op de huurtoeslag.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit voorzieningen Remigratiewet.]

Artikel IV

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.]

Artikel V

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.]

Artikel VI

[Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Artikel VII

[Wijzigt het Besluit samenstelling en werkwijze commissie beheer landbouwgronden.]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel VIII

[Wijzigt het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.]

Artikel IX

[Wijzigt het Besluit berekening afkoopsommen ongevalsuitkeringen 2008.]

Artikel X

[Wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.]

Artikel XI

[Wijzigt het Besluit reserve-overdracht N.S.-personeel.]

Artikel XII

[Wijzigt het Besluit uitvoering afwikkeling liquidatieuitkeringen en voorzieningen.]

Artikel XIII

[Wijzigt het Besluit WWB 2007.]

Artikel XIV

[Wijzigt het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel XV

[Wijzigt het Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers.]

Artikel XVI

[Wijzigt het Besluit draagkracht vervolgden.]

Artikel XVII

[Wijzigt het Besluit maatschappelijke ondersteuning.]

Artikel XVIII

[Wijzigt het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

Artikel XIX

[Wijzigt het Besluit toeslag premie ziektekostenverzekering Wubo en Wuv.]

Artikel XX

[Wijzigt het Bijdragebesluit zorg.]

Artikel XXI. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.

Artikel XXII. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 2 augustus 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp