Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Remigratieregeling
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Remigratieregeling; Remigratiewet; Remigratiebesluit; Toeslagenwet; Werkloosheidswet; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Ziektewet; Algemene Kinderbijslagwet; Algemene nabestaandenwet; Algemene Ouderdomswet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Participatiewet; Vreemdelingenwet 2000; Wet kinderopvang
Geldend vanaf
27-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2014, 2014-0000033986, tot vaststelling van nadere regels omtrent de uitvoering van de Remigratiewet en het Remigratiebesluit (Remigratieregeling)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2a, vijfde lid, 2b, vijfde lid, 8a, tweede lid, en 8h, tweede lid van de Remigratiewet en de artikelen 2, eerste lid, en 5, eerste lid, van het Remigratiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Remigratiebesluit.

Artikel 2

De verklaring, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de wet, wordt gedaan door indiening van een volledig ingevuld en ondertekend formulier dat daartoe door de Sociale verzekeringsbank beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 3

De jaarlijkse informatie over de voortgang van de behandeling van het verzoek van de remigrant tot verkrijging van de nationaliteit van het bestemmingsland als bedoeld in artikel 2a, derde lid, van de wet, wordt schriftelijk en ondertekend ingediend bij de Sociale verzekeringsbank.

Artikel 4

 • 1. Tot de categorie van vreemdelingen, bedoeld in artikel 2b, vijfde lid, van de wet, behoort:

  • 1°. de vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is verleend als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000 onder een beperking die samenhangt met:

   • a. uitwisseling, al dan niet in het kader van een verdrag;

   • b. studie;

   • c. seizoenarbeid;

   • d. lerend werken;

   • e. arbeid in loondienst;

   • f. grensoverschrijdende dienstverlening;

   • g. arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel;

   • h. arbeid als kennismigrant;

   • i. verblijf als houder van de Europese blauwe kaart in de zin van richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (PbEU L 155);

   • j. wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek (PbEU L 289);

   • k. arbeid als zelfstandige;

   • l. het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst;

   • m. verblijf als familie- of gezinslid bij een persoon die voor een tijdelijk doel in Nederland verblijft;

   • n. medische behandeling;

   • o. het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

   • p. tijdelijke humanitaire gronden;

   • q. het doorbrengen van verlof in Nederland;

   • r. het afwachten van herstel en hervatting van de arbeid in loondienst aan boord van een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat;

   • s. het afwachten van herstel van medische behandeling;

  • 2°. de vreemdeling van wie het verblijfsrecht op grond van artikel 3.4, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 tijdelijk is in de zin van artikel 2b, eerste lid, onder h, van de Remigratiewet, indien het als tijdelijk is aangemerkt met toepassing van artikel 3.5, vierde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000.

 • 2. Tot de categorie vreemdelingen, bedoeld in artikel 2b, vijfde lid, van de wet, behoren tevens de partner van de vreemdeling, bedoeld in het eerste lid, en hun kinderen, die met de vreemdeling naar Nederland zijn gekomen of die naar Nederland zijn gekomen om zich bij de vreemdeling te voegen.

 • 3. Onder verblijf voor het verrichten van arbeid in loondienst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, wordt het verblijf verstaan van de vreemdeling ten behoeve van wiens tewerkstelling over een geldige tewerkstellingsvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen dient te worden beschikt.

 • 4. Onder verblijf voor het verrichten van arbeid als zelfstandige als bedoeld in het eerste lid, onderdeel k, wordt het verblijf verstaan van de vreemdeling, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet arbeid vreemdelingen.

Artikel 5

De hoogte van de bruto bedragen van de remigratie-uitkering, bedoeld in artikel 2 van het besluit, wordt vastgesteld op basis van de bedragen genoemd in bijlage 2, die afhankelijk zijn van de categorie van bestemmingslanden, vermeld in bijlage 1.

Artikel 6

De hoogte van de bruto bedragen van de tegemoetkoming in de kosten van de zelf af te sluiten verzekering tegen ziektekosten in het bestemmingsland, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld op basis van de bedragen genoemd in bijlage 3, die afhankelijk zijn van de categorie van bestemmingslanden, vermeld in bijlage 1.

Artikel 7

 • 1. De uitvoering door de Sociale verzekeringbank van de wet, bedoeld in artikel 8a van de wet, omvat in elk geval:

  • a. het geven van beschikkingen en het verrichten van overige rechtshandelingen en feitelijke handelingen ter uitvoering van de wet en de daarop berustende bepalingen;

  • b. het Rijk behulpzaam zijn bij het innen van de vergoedingen die het Algemeen Werkloosheidsfonds in geval van remigratie op grond van artikel 102 van de Wet financiering sociale verzekeringen aan het Rijk verschuldigd is, hetgeen in elk geval omvat het verschaffen van de informatie die noodzakelijk is voor het opstellen van de declaratie;

  • c. het uitbrengen van informatie en formulieren die verband houden met het aanvragen van de remigratievoorzieningen.

 • 2. Over de inhoud en de uitgave van informatie en formulieren, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, vindt periodiek overleg plaats tussen de Sociale verzekeringsbank, het Nederlands Migratie Instituut en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 8

Op verzoek van de minister verstrekt de Sociale verzekeringsbank overeenkomstig de door hem gestelde eisen en binnen de door hem gestelde termijn alle gevraagde inlichtingen, gegevens en bescheiden, die hij voor de uitoefening van zijn taak in verband met de wet nodig acht.

Artikel 9

 • 1. In dit artikel wordt onder basisvoorzieningen verstaan de vergoedingen, bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van de wet zoals dat luidde op de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2. De artikelen 2, 3, 4 en 5 van de Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet, alsmede de bijlagen 1 en 2 bij die regeling, zoals die luidden op de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijven van toepassing op personen die voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze regeling een ontvankelijke aanvraag tot toekenning van de basisvoorzieningen in de zin van de genoemde artikelen bij de Sociale verzekeringsbank hebben ingediend.

Artikel 10

De Regeling aanwijzing vreemdelingen wegens verblijf voor een tijdelijk doel, de Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet en de Regeling uitvoering en informatieverstrekking Sociale verzekeringsbank worden ingetrokken.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet) (Stb. 2013, 331) in werking treedt.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Remigratieregeling.

Deze regeling zal met toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 maart 2014
De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.

Bijlage 1. behorend bij de artikelen 5 en 6

Indeling bestemmingslanden in categorieën

Bestemmingsland

Categorie

Afghanistan

D

Algerije

A

Angola

D

Argentinië

B

Armenië

B

Australië

F

Azerbeidzjan

B

Bangladesh

D

België

C

Bolivia

D

Bosnië-Herzegovina

B

Brazilië

B

Bulgarije

A

Burundi

D

Cambodja

D

Canada

F

Chili

E

China

E

Colombia

D

Congo

D

Cuba

D

Denemarken

C

Duitsland

C

Ecuador

E

Egypte

A

El Salvador

E

Eritrea

D

Ethiopië

D

Filippijnen

D

Frankrijk

G

Georgië

A

Ghana

D

Griekenland

H

Groot-Brittannië

C

Hongarije

B

Hong Kong

F

Indonesië

A

Irak

D

Iran

E

Italië

I

Japan

C

Jemen

D

Jordanië

D

Kaapverdië

D

Kirgizië

B

Koeweit

A

Kosovo

E

Kroatië

B

Laos

D

Libanon

D

Liberia

D

Libië

E

Macau (SAR)

F

Noord-Macedonië

B

Malta

B

Marokko

B

Montenegro

B

Nepal

D

Nicaragua

E

Nieuw-Zeeland

F

Nigeria

E

Oekraïne

B

Oezbekistan

A

Oman

D

Oostenrijk

C

Pakistan

D

Papua Nieuw- Guinea

D

Paraguay

D

Peru

D

Polen

B

Portugal

L

Puerto Rico

F

Roemenië

A

Rusland (Rus. Federatie)

B

Rwanda

D

Servië

B

Slovenië

K

Slowakije

B

Soedan

D

Somalië

A

Spanje

E

Sri Lanka

D

Suriname

B

Syrië

D

Tanzania

D

Thailand

D

Togo

D

Tsjaad

D

Tsjechië

J

Tunesië

B

Turkije

A

Uganda

A

Uruguay

D

USA

C

Vanuatu

D

Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

B

Vietnam

A

Wit-Rusland

B

Zuid-Afrika

A

Zweden

C

Bijlage 2. behorend bij artikel 5 van de Remigratieregeling

Vaststelling bedragen remigratie-uitkering per categorie van bestemmingslanden op basis van de indeling in bijlage 1 van de regeling
   

Remigratie vóór 1-april-2000

Remigratie op of na 1-april-2000

Leefsituatie,

 

Geen Zvw

Zvw

Geen Zvw

Zvw

 

categorie

Geen AOW

AOW

Geen AOW

AOW

Geen AOW

AOW

Geen AOW

AOW

Samenwonend

               
 

A

422,02

422,02

422,02

424,09

529,09

529,09

550,05

552,75

 

B

490,08

490,08

490,08

495,40

614,42

614,42

660,85

667,69

 

C

703,36

703,36

710,01

746,18

881,81

881,81

950,72

976,76

 

D

465,77

465,77

465,77

466,21

583,92

583,92

588,45

589,01

 

E

541,08

541,08

490,08

501,18

678,17

678,17

677,76

691,71

 

F

776,44

776,44

793,10

829,19

973,64

973,64

1.061,55

1.085,99

Frankrijk

G

422,02

422,02

422,02

444,82

529,09

529,09

571,77

602,67

Griekenland

H

422,02

422,02

422,02

428,04

529,09

529,09

589,34

597,74

Italië

I

490,08

490,08

490,08

505,55

614,42

614,42

673,20

692,71

Tsjechië

J

490,08

490,08

490,08

496,76

614,42

614,42

672,83

681,26

Slovenië

K

490,08

490,08

490,08

499,68

614,42

614,42

680,12

692,09

Portugal

L

541,08

541,08

490,08

497,51

678,17

678,17

679,40

688,76

                   

Eén-ouder

                 
 

A

381,18

381,18

381,18

383,05

477,89

477,89

488,37

490,77

 

B

444,70

444,70

444,70

449,53

557,53

557,53

580,57

586,88

 

C

630,75

630,75

630,75

669,15

790,78

790,78

824,60

855,84

 

D

420,68

420,68

420,68

421,08

527,64

527,64

529,70

530,20

 

E

491,03

491,03

444,70

454,78

615,36

615,36

585,01

598,27

 

F

696,16

696,16

703,24

743,58

872,78

872,78

920,78

951,30

Frankrijk

G

381,18

381,18

381,18

401,78

477,89

477,89

495,73

522,52

Griekenland

H

381,18

381,18

381,18

386,61

477,89

477,89

508,02

515,26

Italië

I

444,70

444,70

444,70

458,73

557,53

557,53

582,08

600,45

Tsjechië

J

444,70

444,70

444,70

450,76

557,53

557,53

586,36

594,36

Slovenië

K

444,70

444,70

444,70

453,41

557,53

557,53

585,72

597,20

Portugal

L

491,03

491,03

444,70

451,44

615,36

615,36

587,55

596,46

                   

Alleenstaand

               
 

A

294,96

294,96

294,96

296,41

369,80

369,80

380,28

382,14

 

B

344,87

344,87

344,87

348,62

432,37

432,37

455,41

460,36

 

C

490,08

490,08

490,08

519,92

614,42

614,42

630,36

668,74

 

D

325,54

325,54

325,54

325,85

408,05

408,05

410,52

410,91

 

E

380,53

380,53

344,87

352,68

476,95

476,95

459,85

470,27

 

F

541,08

541,08

541,08

577,70

678,17

678,17

703,08

743,41

Frankrijk

G

294,96

294,96

294,96

310,90

369,80

369,80

387,64

408,59

Griekenland

H

294,96

294,96

294,96

299,16

369,80

369,80

399,93

405,63

Italië

I

344,87

344,87

344,87

355,75

432,37

432,37

456,92

471,34

Tsjechië

J

344,87

344,87

344,87

349,57

432,37

432,37

461,20

467,49

Slovenië

K

344,87

344,87

344,87

351,63

432,37

432,37

460,56

469,58

Portugal

L

380,53

380,53

344,87

350,10

476,95

476,95

462,39

469,40

Bijlage 3. behorend bij artikel 6

Bruto tegemoetkoming in de kosten van de zelf af te sluiten verzekering tegen ziektekosten in het bestemmingsland per categorie van bestemmingslanden op basis van de indeling in bijlage 1 bij deze regeling

 

Geen AOW

AOW

SAMENWONEND

A

102,09

102,09

B

108,73

108,73

C

129,56

129,56

D

104,00

102,09

E

110,93

108,73

F

132,59

132,22

G

102,09

102,09

H

102,09

102,09

I

108,73

108,73

J

108,73

108,73

K

108,73

108,73

L

110,93

108,73

EEN-OUDER

A

67,66

67,66

B

73,86

73,86

C

92,02

92,02

D

68,02

67,66

E

75,34

73,86

F

94,29

92,02

G

67,66

67,66

H

67,66

67,66

I

73,86

73,86

J

73,86

73,86

K

73,86

73,86

L

75,34

73,86

ALLEENSTAAND

A

59,24

59,24

B

64,11

64,11

C

78,29

78,29

D

59,24

59,24

E

64,11

64,11

F

80,03

78,29

G

59,24

59,24

H

59,24

59,24

I

64,11

64,11

J

64,11

64,11

K

64,11

64,11

L

64,11

64,11