Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Besluit langdurige zorg; Wet langdurige zorg; Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet marktordening gezondheidszorg; Wet financiering sociale verzekeringen; Wet toelating zorginstellingen; Kwaliteitswet zorginstellingen; Zorgverzekeringswet; Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; Jeugdwet; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Wet inkomstenbelasting 2001; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Wet sociale werkvoorziening; Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; Wegenverkeerswet 1994; Mededingingswet; Kaderwet militaire pensioenen; Woningwet; Wet op de huurtoeslag; Wet bescherming persoonsgegevens; Grondwet; Wetboek van Strafrecht; Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Wet wettelijke grondslag bdu siv; Participatiewet; Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet op de omzetbelasting 1968; Tabaks- en rookwarenwet; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Financiële-verhoudingswet; Veteranenwet
Geldend vanaf
1-1-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2015, kenmerk 865199-143565-WJZ, houdende vaststelling per 1 januari 2016 van bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3.3.1.7 en 3.3.2.3, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van het Besluit langdurige zorg en 3.7 en artikel 3.13, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, 6, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 19 van het Bijdragebesluit zorg en 8.3, zesde lid, en 8.4, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit langdurige zorg.]

Artikel II

[Wijzigt de Regeling langdurige zorg.]

Artikel III

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.]

Artikel IV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Wmo 2015.]

Artikel V

[Vervallen]

Artikel VI

[Vervallen]

Artikel VII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, met uitzondering van de artikelen III, tweede tot en met zesde lid, en V, zesde tot en met elfde lid, die inwerking treden met ingang van 4 januari 2016.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn